2
Following
3
Follower
1
Boost

Phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy là số tiền bên mua bảo hiểm phải thanh toán cho công ty bảo hiểm PJICO trong thời gian một năm để nếu có rủi ro cháy nổ xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường lại những thiệt hại,tổn thất. Hàng năm công ty bảo hiểm phải trích một phần phí bảo hiểm này để chuyển đến công an phòng cháy chữa cháy phục vụ công việc mua sắm trang thiết bị, phát triển hệ thống phòng cháy chữa cháy chung. Mức phí bảo hiểm quy định cụ thể như sau: a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Tham khảo thêm: bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2022 Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, Bảo hiểm Petrolimex và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau: STT

quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Bảo hiểm Petrolimex- PJICO xin giới thiệu quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy , một số quy định có thể bạn quan tâm. Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan ban ngành của nhà nước liên quan đến công an phòng cháy chữa cháy mọi người chú ý đặc biệt đến trách nhiệm của Bộ công an. Quy định chính hiện nay về bảo hiểm phòng cháy chữa cháy là nghị định số 23/2018/NĐ-CP của chính phủ. Mức thu, nộp từ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy Mức thu từ Bảo hiểm Petrolimex triển khai bảo hiểm phòng cháy chữa cháy trong năm tài chính là 1% tổng số phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề. Tham khảo thêm: bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2022 Bảo hiểm Petrolimex triển khai bảo hiểm phòng cháy chữa cháy thực hiện nộp số tiền quy định tại khoản 1 Điều này vào Tài khoản của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương theo thời hạn sau: a) Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm: Nộp 50% tổng số tiền quy định tại khoản 1 Điều này.