wedkham

Hot girl DJ Moon Kim 5

Be slow in choosing a friend, slower in changing
– Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn. danh ngôn
No man is whole of himself, his friends are the rest of him
– Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu
wedkham
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Like
Comment
Share