mchlyang
5,000+ Views

Blind kid knows every Barcelona player just by touching them!

We all know there are a lot of crazy soccer (football) fans out there.

But do you have a team that you love so much that you can name every player by simply touching them?

Meet 9 year old Barcelon fan, Mamadou Lamine!

Mamadou was born with Peters-plus syndrome, and was blind from birth. He followed football and Barcelona religiously by listening to the radio.
And he finally got to meet his heroes and did this.

Simply amazing and inspiring.

5 Comments
Suggested
Recent
i saw dat. its amazing
@alywoah I know it is freakin amazing! This kid must love Barcelona so much!
Oh wow this is inspiring !!
i am
@MartS Hey what's up! Are you a soccer fan?
Cards you may also be interested in
Hanuman chalisa Telugu pdf download ( హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్ )
Introduction: Hanuman Chalisa is one of the most revered hymns in Hinduism and holds significant importance in the hearts of devotees. It is a devotional composition that praises Lord Hanuman, the epitome of devotion, courage, and strength. This blog delves into the beauty and significance of Hanuman Chalisa, specifically focusing on its Telugu rendition. Read & Download The Hanuman Chalisa pdf In Telugu  హనుమాన్ చాలీసా దోహా శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి । వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥ బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార । బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥ ధ్యానం గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ । రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ॥ యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ । భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ॥ చౌపాఈ జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర । జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥ రామదూత అతులిత బలధామా । అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥ మహావీర విక్రమ బజరంగీ । కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥ కంచన వరణ విరాజ సువేశా । కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥ హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై । కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥ శంకర సువన కేసరీ నందన । తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥ విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర । రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥ ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా । రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥ సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా । వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥ భీమ రూపధరి అసుర సంహారే । రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥ లాయ సంజీవన లఖన జియాయే । శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥ రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ । తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥ సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై । అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥ సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా । నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥ యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే । కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥ తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా । రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥ తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా । లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥ యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ । లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥ ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ । జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥ దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే । సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥ రామ దుఆరే తుమ రఖవారే । హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥ సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా । తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥ ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై । తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥ భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై । మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥ నాసై రోగ హరై సబ పీరా । జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥ సంకట సే హనుమాన ఛుడావై । మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥ సబ పర రామ తపస్వీ రాజా । తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥ ఔర మనోరధ జో కోయి లావై । తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥ చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా । హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥ సాధు సంత కే తుమ రఖవారే । అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥ అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా । అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥ రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా । సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥ తుమ్హరే భజన రామకో పావై । జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥ అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ । జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥ ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ । హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥ సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా । జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥ జై జై జై హనుమాన గోసాయీ । కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥ జో శత వార పాఠ కర కోయీ । ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥ జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా । హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥ తులసీదాస సదా హరి చేరా । కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥ దోహా పవన తనయ సంకట హరణ - మంగళ మూరతి రూప్ । రామ లఖన సీతా సహిత - హృదయ బసహు సురభూప్ ॥ సియావర రామచంద్రకీ జయ । పవనసుత హనుమానకీ జయ । బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ । Download Hanuman Chalisa Pdf If You Want to download Hanuman Chalisa In English then click here
نيمار جونيور: الكشف عن 4 مهارات مذهلة لنجم كرة القدم البرازيلي
نيمار جونيور: الكشف عن 4 مهارات مذهلة  لنجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب كرة القدم البرازيلي الشهير، هو واحد من أبرز النجوم في عالم كرة القدم. يتمتع بمهارات فريدة وأسلوب لعب ساحر يجذب المشجعين حول العالم. ولد نيمار جونيور في 5 فبراير  1992 في مدينة موجي داس كروزيس في البرازيل (brazil)، ومنذ صغره برزت مواهبه الاستثنائية واهتمامه باللعبة. اشتهر اللاعب  البرازيلي نيمار جونيور ( neymar junior ) بمراوغاته الرائعة وسرعته الفائقة، وقد أبهر العالم بمهاراته المذهلة على أرض الملعب. لعب لعدة أندية كبيرة، بما في ذلك برشلونة الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث حقق العديد من البطولات والتكريمات. ومع ذلك، فإن البرازيلي نيمار جونيور ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل يمتلك أيضًا شخصية قوية خارج الملعب ويدعم العديد من القضايا الاجتماعية والخيرية. يحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين ويعد مصدر إلهام للعديد من الشباب الذين يحلمون بممارسة كرة القدم على نفس المستوى. سوف نتعرف اليوم في هذا المقال من موقع أموالي على مسيرة البرازيلي نيمار جونيور، إنجازاته الرياضية و تأثيره الكبير في عالم كرة القدم وخارجها. سنلقي نظرة على مهاراته المميزة والألقاب التي حققها، بالإضافة إلى الشخصية الفريدة التي يمتلكها. فلنستعد للوقوف أمام رحلة مثيرة في عالم اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور. نيمار جونيور: الكشف عن 4 مهارات مذهلة  لنجم كرة القدم البرازيلي السيرة الذاتية والمسيرة الرياضية لنيمار جونيور نيمار  دا سيلفا جونيور هو لاعب كرة قدم برازيلي، ولد نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور في مدينة موجي داس كروزيس في ولاية ساو باولو بالبرازيل. يعتبر نيمار  دا سيلفا جونيور واحدًا من أبرز اللاعبين في العالم وقد حقق نجاحات كبيرة على الصعيد الدولي والنادي. دعنا نلقي نظرة على سيرته الذاتية ومسيرته الرياضية المميزة: البدايات والنشأة الرياضية: النجم نيمار دا سيلفا جونيور أظهر موهبة كبيرة لكرة القدم منذ صغره. تدرب في أكاديمية سانتوس الشهيرة في البرازيل وتألق في الفئات السنية. في سن 17 عامًا، حصل على فرصته الأولى للعب في الفريق الأول لنادي سانتوس. وقد لفت الأنظار بمهاراته الفردية المذهلة وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف. مسيرته الكروية الهادفة: سعى البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور لتحقيق نجاح كبير في مسيرته الكروية. وضع أهدافًا عالية وعمل بجد لتحقيقها. منذ صعوده للفريق الأول لسانتوس، برز بمهاراته المميزة وقدرته على قيادة الفريق وتسجيل الأهداف الرائعة. حقق العديد من البطولات المحلية مع سانتوس، وشارك أيضًا في النسخة الأولمبية لعام 2012 حيث قاد المنتخب البرازيلي للفوز بالميدالية البرونزية. انتقاله إلى فريق برشلونة ونجاحاته هناك: في صيف عام 2013، https://public.amwaly.com/blog/32557/%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A
Qasim Ali Shah Books: A Comprehensive Guide to His Best-Selling Works
Qasim Ali Shah is a renowned motivational speaker, writer, and trainer who has inspired millions through his speeches, workshops, and books. He has written over 13 books, each aimed at helping individuals achieve success in their personal and professional lives. Qasim Ali Shah's books are based on his personal experiences, the teachings of his mentors, and his deep understanding of human psychology. One of Qasim Ali Shah's most popular books is "Teacher Se Trainer Tak," which translates to "From Teacher to Trainer." This book is a must-read for anyone who wants to become a trainer or coach. It provides practical guidance on how to develop effective communication skills, design training programs, and build a successful career in the training industry. Qasim Ali Shah's book is written in a simple, easy-to-understand language that makes it accessible to a wide audience. Another popular book by Qasim Ali Shah is "Encyclopedia Career," which provides a comprehensive guide to career development. This book is a great resource for anyone who wants to find their true calling and build a successful career. It covers many topics, including goal setting, time management, networking, and personal branding. Qasim Ali Shah's book is filled with practical tips, real-life examples, and inspiring stories that motivate readers to take action and achieve their career goals. Qasim Ali Shah's Books Qasim Ali Shah is a renowned Pakistani motivational speaker, writer, and trainer. He has written several books that have inspired and motivated readers to achieve their goals and live a successful life. In this section, we will provide an overview of Qasim Ali Shah's books and highlight some of his most popular works. Overview of Books Qasim Ali Shah has written 13 books on various topics, including personal development, career guidance, and spirituality. His books are written in simple language and provide practical advice that readers can apply daily. Qasim Ali Shah's books blend his personal experiences, the teachings of his mentors, and his vision for a successful life. Popular Books Some of Qasim Ali Shah's most popular books are: Teacher Se Trainer Tak: This book guides teachers who want to become trainers and improve their teaching skills. It provides practical tips and techniques for effective teaching and training. Encyclopedia Career: This book is a comprehensive guide to career development. It covers various aspects of career planning, including choosing the right career, setting goals, and developing skills. Bari Manzil Ka Musafir: This book is a collection of Qasim Ali Shah's motivational speeches. It provides insights into his philosophy of life and his vision for success. Kamyabi Ka Paigham: This book is a guide to success. It provides practical advice on achieving success in life, career, and relationships. Aap Ka Bacha Kamyab Ho Sakta Hai: This book guides parents who want to raise successful children. It provides practical tips and techniques for parenting and child development. Qasim Ali Shah's books have been well-received by readers and have helped many people achieve their goals and live a successful life. Nusraa is an online bookstore that offers a wide selection of books in Urdu, including those written by Qasim Ali Shah. As a renowned motivational speaker and author, Qasim Ali Shah's books have become increasingly popular among readers in Pakistan. With Nusraa, customers can conveniently purchase Qasim Ali Shah's books online and have them delivered right to their doorstep.
How to Effectively Manage an Offshore Team?
Nowadays, companies look for every competitive advantage, be it time-to-market for products, growth, cost reduction, etc. One of the ways they can achieve that is by hiring and efficiently managing an offshore team. Hiring an offshore company can assist you in achieving your organizational objectives and growing your firm, whether you run a startup or an established corporation. Nevertheless, effectively managing an offshore team is more difficult than managing an inside team. An offshore team consists of employees who work from a location other than the one where your company is headquartered. Now, the terms “offshore team” and “outsourced team” can be used interchangeably. Outsourcing is the temporary hiring of services, typically under the payment of another company. For instance, a company and a service provider may decide that software developers should form a dedicated team. Here are some of the best practices for managing offshore teams: - Setting Clear Job Responsibilities - Conducting Performance-based Assessments - Ensuring the Team Has the Right Tools - Implementing Work Schedules and Accountability - Making Communication a Priority - Building Trust and Inclusion - Avoiding Micromanagement - Providing Opportunities for Growth - Creating a Strong Team Culture There are 2 ways of finding an offshore team: with your internal resources or by working with an outsourcing development vendor. Here are some more specific tips reagrding efficient offshore team management https://sloboda-studio.com/blog/how-to-manage-offshore-software-development/