Cards you may also be interested in
Quy trình chuẩn của việc sấy chè bằng băng tải
Băng tải - Ưu điểm của việc dùng băng tải sấy là có thể bảo quản lâu, vận chuyển dễ dàng, tăng cảm quan cũng như giá trị kinh tế. Do có tuần hoàn một phần khí thải nên dễ dàng điều chỉnh độ ẩm của các tác nhân sấy, tốc độ của không khí đi qua phòng sấy lớn, năng suất khá cao, hiệu quả. Sau đây Intech Việt Nam xin chia sẻ với các bạn về quy trình sấy chè bằng băng tải và các lợi ích khi bạn sử dụng băng tải sấy. Mô tả quy trình dùng băng tải sấy chè Không khí ban đầu được đưa vào calorife, ở đây không khí nhận nhiệt gián tiếp từ hơi nước bão hòa qua thành ống trao đổi nhiệt. Hơi nước đi trong ống, không khí đi ra ngoài ống. Hơi nước đi trong ống, không khí đi ra ngoài ống. Tại calorife, sau khi nhận được nhiệt độ sấy cần thiết không khí nóng đi vào phòng sấy tiếp xúc với vật liệu sấy chè cấp nhiệt cho hơi nước trong chè bốc hơi ra ngoài. Tags: con lăn băng tải Trong công nghệ sản xuất chè thì sấy chè là một khâu rất quan trọng. Chè sau khi thu hoạch qua chế biến sẽ được sấy khô. Sau khi sấy chè phải đạt được độ tơi, độ khô nhất định theo yêu cầu để đảm bảo chất lượng và tăng thời gian bảo quản. Với các yêu cầu về hình thức, vệ sinh và chất lượng sản phẩm người ta sử dụng băng tải sấy. Ưu điểm của phương pháp này là thiết bị đơn giản, rẻ tiền, sản phẩm được sấy đều, do có tuần hoàn một phần khí thải nên dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ ẩm của tác nhân sấy, tốc độ của không khí đi qua phòng sấy lớn, năng suất khá cao, hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo blog của chúng tôi: http://bangtaiconlancongnghiep.blogspot.com/ Để được tư vấn băng tải sấy cho doanh nghiệp và báo giá, xin liên hệ: CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Email :intechvietnamjsc@gmail.com Hotline: 0988 808 795
서로 배척했다는 90-00s 강남패션과 강북패션 비교
안녕! 뉴트로 패션에 대환장하는 나는 급기야 과거 방송, 영상, 잡지까지 뒤져보았고 흥미돋한 자료를 발견함 바로 강남패션과 강북 패션이 나뉘어져 있었다는거...!!!!!!! 강남은 주로 힙합패션으로 바지통 크게!!!! 상의도 크게!!!! 심하면 신발도 크게크게!!!신었어 ex) 반대로 강북은 복고가 유행했고 (지금도 복고가 유행인데 그때도 복고가 유행ㅋㅋㅋ) 좁은 바지통에 상의도 딱맞는 정장스타일을 입었다고 함 이에따라 강남사람이 강북에 가면 확튀고 강북사람이 강남에가면 확튀어서 서로 쳐다보곤 했다고함 나이트에선 서로 패션을 입뺀시키기도 했다고 ㅋㅋㅋㅋ 연예인으로 비교해보면, 먼저h.o.t가 가장 대표적인 강남스타일 무대의상부터 펑퍼짐+힙합스러운게 강남스럽고요 장우혁 사복이 대표적 강남스탈 당시 잡지에 따르면 ses도 강남스타일이었다고 함 반대로 대표적 강북스타일은 태사자 세미정장(슬림핏) + 당시 유행하던 브랜드인 보브 뱃지 위에 통크고 큰 워커를 신은 ses 정장 패션이랑 비교하면 구두부터 확 차이나는거 보이지?? 여담으로 강북 나이트 클럽에 가면 태사자 코스프레한 사람이 많았다고 함 하지만 당시 1세대 사복을 보면 거의 강남인거로 보아 아마 강남 스타일을 더 좋아했던거 아닌가 하는 조심스런 추측...🧐 젝스키스 핑클 이효지씨가 된 이효리 심지어 무대의상은 강북이었던 태사자 조차도 ㅋㅋㅋ 지금 유행하는 뉴트로 패션은 복고+클래식한 강북과 힙합풍의 강남을 조금씩 섞어서 유행하는 느낌임 ㅋㅋ( 아님말고) 암튼 이제 글마무리를,,,음... 출처:쭉빵카페 모야모야 🤩✨ 역시 유행은 돌고 도는건가!?!?!? 강북 태사자 움짤은 요즘 아이돌 느낌이고 강남 이효리, 장우혁은 지금 홍대나 번화가 가면 오조오억명 마주칠 것 같은 패션ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 나중에 한 2040쯤 되면 또 이 패션이 유행하려나아..
님들..'코즈믹 호러'라고 들어봤어..?
코즈믹 호러(Cosmic Horror) 말 그대로 해석하면 '우주적 공포'라고 할 수 있을 것 같아ㅇㅇ 즉, 미지의 무.시.무.시.한 존재를 다루는 호러물을 말하지! 인간이 어찌할 도리가 없는 엄청난 힘을 가진 미지의 외계 존재나 초자연적인 현상이 가하는 공포를 다루는 장르라고 하징 벌써 오줌 찍... 코즈믹 호러의 핵심은 '이해할 수 없는 것'에 대한 공포야.. ㅎㄷㄷ 거대 괴수에 대한 공포만이 아니라 상상하기도 어려울 만큼 거대한 것 like 신, 운명, 죽음, 시간, 행성, 우주, 심해 등등의 존재를 보고 느끼는 공포지 예를 들어볼까? 영화 '그래비티'에서 우주로 튕겨나간 주인공을 보면서 우리가 느끼는 압박감도 코즈믹 호러라고 할 수 있어 인간은 우주의 티끌만도 못한 존재잖아..? 어떠한 저항도 하지 못한다구 ㅠ 아무리 발버둥 쳐도 어찌할 수 없을 때, 아득할 만큼 거대한 존재와 현상 앞에서 인간의 무력함이 사무치는 그 순간들도 코즈믹 호러의 범주 안에 들 수 있어. (+알 수 없는 매개체에게 느끼는 미지의 공포심도 포함) ㅇr.. 좃댓다..... 디스토피아st 영화를 좋아하는 사람들이라면 코스믹 호러 쪽에 분명 관심이 있을거라고 생각해! 좀 더 하드코어 하긴 하지만 (시무룩) 아, 여기서 이런 생각이 드는 사람도 있겠지! 엥? 그럼 디스토피아, 괴수물이랑 코스믹 호러는 뭔 차이야? 나의 짧은 지식으로 설명해보자면... 작품의 결말에서 차이를 발견할 수 있어! 인류가 초월적 존재(괴수, 현상)을 극복 해냈느냐? 자자, 예를 들어보자 어벤져스 시리즈의 '타노스'를 보면, 그는 모든 인피니티 스톤을 모으면서 전 인류 아니 우주상의 모든 존재의 반을 싸그리 조사버릴 정도로 초월적인 힘을 가지게 되지! 히어로들마저 속수무책으로 당해서 ㅃ2...☆하게 되지만 이는 코스믹 호러가 될 수 없어 ㅇㅇ 결국 히어로들이 이기게 되니까. 힝.... 노쓰.. 똑땅헤... 코스믹 호러는 대체로 해피엔딩과 거리가 멀어.. 햄보칼 수 업어.....ㅠ 설령 모든 사건이 해결된 거처럼 보여도 끝까지 공포, 파멸의 근원은 여전하다던가, 살아남더라도 미쳐버리거나 자살해버리던가.. 끔살은 기본... 보통 코스믹 호러작품은 극도의 찝찝함을 남기는 경우로 마감하는 게 정석이라고 해.. 영화 '미스트'가 떠오르지 않아? (입틀막) 미스트 또한 코스믹 호러 장르 중 걸작으로 평가 받고 있어! 등장인물들이 뭐 어찌저찌해서 살아 남았다고 하더라도 그냥 뭐 운이 좋아서 살아 남았을 뿐... 사건을 파멸로 이끄는 공포의 존재와 근원은 여전히 남아있는채 막을 내리지... 우주적인 존재나 괴물들이 등장한다고 하더라도 인간에게 궁극적으로 격퇴되는 대상으로 묘사된다면 그건 코스믹 호러가 아니라고 생각하면 돼! (간단) 딱 봐도 인간따위에게 지지 않게 생기셨잖아.... 코스믹 호러는 상당히 오래된 장르임에도 불구하고 관련 작품은 적은 편이라고 해. (이 장르의 선구자이며 본격적으로 써먹고 유행시킨 '하워드 필립스 러브크래프트' 슨상님은 1928년부터 본격적으로 크툴루 신화에 대한 작품을 연재했어) 초월적 존재의 으마무시~한 스케일을 묘사하면서 그것에게 무차별적으로 짓밟히는 필멸자의 극한의 공포와 절망을 묘사하는게 매우 어렵기 때문.이라고 나무위키가 말해주넹 쿄쿄 어지간한 필력과 능력치로 비벼볼 수 있는 장르가 아니다. 이뜻이지 ㅠ https://youtu.be/8OTO7Rqln9Q 코즈믹 호러를 만들기 어려운 이유 - 한글자막 흐에 ㅠ 썸넬 이미지 극혐이지만 코스믹 호러에 관심이 있다면 한번쯤 봐볼만한 영상이라 첨부할게! 마지막으로 코스믹 호러와 연관이 있거나 영향을 받은 영화 몇 편을 추천할게 ㅇㅇ 백번 설명하는 것보다 영화 한 두 편 봐보면 아... 이것이... 하는 늬낌이 퐉! 올껴 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 1. 미스트 미스트는 스티븐 킹의 소설을 각색한 영화로 거대한 괴물앞에 힘없이 무너지는 인간의 모습을 보여주는 대표적인 코스믹 호러 작품 ㅠ 안개는 러브크래프트식 코즈믹 호러에서 절망감을 못 박게 하는 필수품 중 하나라고 해 원작 소설의 엔딩을 완.쥬.늬. 뒤틀어버린 충격적 결말 때문에 개봉 당시 호불호가 크게 갈렸지만!!! 지금은 상식을 초월하는 초자연적 세계와 맞닥뜨린 인간의 공포와 절망을 잘 그려낸 코스믹 호러 걸작으로 평가받고 있어 결말 후폭풍이 넘 쎄섴ㅋㅋㅋㅋㅋ 인생 최악의 영화라고 평하는 사람도 많궁..ㅠ 2. 서던리치 : 소멸의 땅 제프 밴더미어의 동명의 SF 소설을 원작으로 엑스카미나를 연출한 알렉스 갈랜드 감독의 SF 호러 영화야! 넷플릭스가 코스믹 호러 작품을 뿜뿜 만들어내고 있는데 이유가 뭔진 모르겠엌ㅋㅋㅋㅋㅋ 갑자기 나타나 생물을 왜곡시키는 미지의 공간인 쉬머에 들어간 탐사대의 일을 그린 작품인데 비주얼 쇼크 ㅇㅈㅇㅈ 쌉ㅇㅈ 갠적으로 첨엔 이게 뭔 ㄱ ㅔ~~소리야앗!! 하면서 봤는데 한번 더 보면 왘 ㅆㅂ... 하고 보게되는 작품! 기과함과 경이로움이 공존하는 작품=33 3. 버드박스 미지의 ‘그것’을 본 모든 사람은 이해할 수 없는 광기에 휩싸인 채 자살한다. 세상이 망하고 5년 후. 두 눈을 가리고 세상을 멸망시킨 존재가 활보하는 지옥과도 같은 집 밖으로 나선 멜로리. 멜로리 밖에 모르는 두 아이의 손을 꼭 쥔 채, 일말의 확신조차 없는 미래에 대한 두려움을 감추고 희망을 찾아 떠나는 주인공과 아이들. 버드 박스에 등장하는 '미지의 존재'가 무엇인지는 영화가 끝날 때 까지 등장하지 않아! 그러나 한 장면에서 고딕풍의 그림을 통해 그들의 모습이 암시되긴 허지.. 이 영화는 러브크래프트의 '크툴루의 부름'과 많이 닮아있다고 해, 우리가 우주의 중심이 아니라는 것을 깨닫게 해준다는 점도! 흠,, 내가 소개하는 작품들 중 가장 순한맛이라 첨으로 코즈믹 호러에 도전한다면 추천할게 (씨익) 4. 이벤트 호라이즌 사라진 우주선 '이벤트 호라이즌' 호에 무슨 일이 일어났는지 알아내기 위해 떠난 구조팀의 이야기. 러브크래프트의 많은 소설처럼 이 영화는 우주 너머에 있는 공포의 존재를 등장시킨다. 감당할수 없는 공포로 미쳐가는 구조팀의 모습이 압권이야......ㅎㄷㄷ 오래된 작품이지만 쫄깃함은 진짜 역대급...ㅇㅈ 그런데 영화 중반에 '저 세상'을 보여주는 장며니 너~~~~~~~~~무 잔인해서 영화사가 액기스 30분 가량을 날려버렸다고 해.. ㅠ 유튜브에 아주 빠르게 지나가는 장면을 편집한 영상이 있긴 한데... 쨋든 아깝... 5. 매드니스 ‘서터 케인’이라는 유명 소설가가 <광염 속으로>라는 원고를 탈고 후 실종된다. 출판사의 의뢰를 받아 그를 찾게 된 사설탐정 ‘존 트렌트’는 케인이 어디로 갔는지 실마리를 얻기 위해 그의 소설을 탐독한다. 소설에 등장하는 ‘홉스의 끝’이라는 마을을 수상히 여긴 그는 케인과 절친했던 편집자 ‘린다 스타일스’와 함께 그곳으로 향하고, 마치 소설 속 세계를 그대로 재현한 듯한 마을과 사람들을 지배하고 있는 기괴한 광기에 휘말리게 된다. 거의 뭐 급행열차를 타고 속절없이 절망이라는 역을 향해 치닫는 전개와 이 거슨... 환상인지 현실인지 알 수 없는 극한의 연출로 ‘러브 크래프트’ 스타일을 가장 잘 살린 작품이라는 평가를 받는 매드니스! 이것도 1995년도에 개봉한 고전작이지만 존잼이야.. 보고 있는 나까지 좀 미쳐가는 듯한 느낌을 주는 갓띵작 붐업! 붐업! (뭔가 줄거리가 길어지고 설명이 짧아지는 기분이라면.. 맞아.. 슬슬 쓰기 귀찮아짐) 6. 데스티네이션 시리즈 2000년부터 2011년까지 총 5편이 개봉된 호러 영화 시리즈. 우연히, 혹은 자력으로 재앙을 피한 사람들이 결국 ‘운명’을 피하지 못하고 죽게 되는 이야기를 다룬다. 다른 작품들과는 조금 다르게 '죽음'이라는 현상을 다룬 데스티네이션! 옛날에는 그냥 단순한 공포영화라고 생각했는데 피할 수 없는 죽음이란 현상에 의해 속절없이 무너져내리는 인간을 다뤘다는 점에서 아주 신선한 코즈믹 호러 시리즈라고 말할 수 있지 큐큥 7. 캐빈 인 더 우즈 5명의 젊은 남녀가 시골 별장으로 휴가를 떠난다. 숲 속 낡은 오두막에 자리 잡은 이들은 지하실에서 신비롭고 무서운 골동품들을 발견하고 그것들을 탐구하기 시작한다. 결국 이상한 주문을 읽어서 좀비를 불러낸 것을 시작으로 온갖 괴물들이 일행을 덮치기 시작한다. 알고 보니 오두막 밑에는 먼 옛날부터 고대신에게 인신 공양을 해온 거대 조직이 숨어 있었고, 주인공들은 공양을 위해 유인당한 미끼였던 것. 호러 영화를 자주 보고 즐긴 공포마니아라면 한번쯤 봤을만한 크리처와 살인마, 초자연적 존재들이 우당탕탕 몰아치는 영화 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 좀 뻔하다 싶은 클리셰들이 모두 비틀어지는 것도 또 다른 재미ㅇㅇ 개인적으로 얘도 가볍고 재밌게 볼 수 있는 작품이라 닥추 + 그 외 완전 붐업까지는 아니지만 꽤 괜찮은 코즈믹 호러 무비 추천이얌 1. 트라이앵글 2. 에이리언 3. 2001 : 스페이스 오디세이 4. 클로버 필드 5. 그래비티 6. 러브, 데스 + 로봇: '독수리자리 너머' 에피소드 7. 사일런트 힐 분명 코스믹 호러라는 장르는 잘 모르지만 이런 '미지의 존재'가 주는 위압감과 공포를 즐길줄 아는 챔피언들을 위해 주절주절 적어봤는데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이런 장르는 좋아하는 사람도 분명 있겠지? (눈치) 나만 좋아하는게 아니겠지?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 큼큼.. 암튼 뭐 마무리는 대충 하련다. 혹시 문제가 있거나 잘못된 부분이 있다면...
In thiệp cưới mang theo phong cách retro
Hiện nay xu hướng chọn thiệp cưới và thiết kế thiệp cưới theo phong cách retro nhẹ mà tinh tế đầy quyến rũ đang thu hút rất nhiều cặp đôi hiện nay. Theo phong cách retro , đây là một xu hướng đang được rất nhiều người yêu thích. Những mẫu thiệp cưới được thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế mang lại sự sang trọng đầy cuốn hút cho những cặp đôi thích vẻ đẹp cổ điển của phong cách này. In thiệp cưới mang theo phong cách retro Những tháng năm xưa luôn gợi lên cho mình sự lãng mạn và cũng là một nguồn cảm hứng thiết kế. Những tấm thiệp cưới cho ngày vui của các đôi uyên ương. Phong cách retro một vẻ đẹp không quá cầu kì về hình thức những nó chính là sự đơn giản của các hoa văn đặc trưng của phong cách Vintage như các ô vuông đầy sắc màu và những nét vẽ bay bổng... Khiến cho các mẫu thiệp thêm chút hoài cổ và cuốn hút hơn. Dưới các nhà thiết kế in thiệp cưới tại đà nẵng giá rẻ, nơi đương đại được làm và kết hợp với vẻ đẹp cổ điển tạo nên những mẫu thiết kế thiệp tuy lạ những cũng quen. Những tấm thiệp cưới mang phong cách này tạo nên sự trẻ trung, mới mẻ hơn cho sự lựa chọn phù hợp cho các cặp đôi. CTY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUỐC TIẾN Địa chỉ: 594 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng Hotline: 0938771064 Website: inquoctien.com
Thông cống nghẹt tại Đà Nẵng
DỊCH VỤ THÔNG CỐNG NGHẸT TẠI ĐÀ NẴNG Hotline: 0961 055 575 - 0935 384 760 Ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân Thành Phố Đà Nẵng. CHUYÊN THI CÔNG CÁC DỊCH VỤ THÔNG CỐNG NGHẸT TẠI ĐÀ NẴNG + Thông cống nghẹt với các loại xe 3 – 4 – 5 khối. + Thông cầu cống nghẹt bằng hệ thống thiết bị chuyên nghiệp không đục phá nền. + Thiết kế, sữa chữa công trình phụ, nhà vê sinh, đường cống thoát nước. + Nhận làm mới và lắp đặt hệ thống nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. + Nạo vét hố ga,thông đường cống,chống hôi nhà vệ sinh… + Đào hầm mới,sửa hầm cũ,nâng hầm… + Hợp đồng tư nhân, công ty, nhà hàng, khách sạn,… + Thông cống tại Đà Nẵng có đội ngũ thợ chuyên nghiệp, phục vụ 24/24h đảm bảo chất lượng, bảo hành dài hạn. + Chúng tôi có đầy đủ hoá đơn chứng từ cần thiết để quý khách tiện thanh toán. HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT, CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT Hotline: 0961 055 575 - 0935 384 760 Thông cống nghẹt tại Đà Nẵng CHUYÊN THI CÔNG CÁC DỊCH VỤ TẠI ĐÀ NẴNG: + Dịch vụ rút hầm cầu tại Đà Nẵng. + Dịch vụ thông cống nghẹt trọn gói. + Thông cống nghẹt nhà máy, xí nghiệp. + Thông cống nghẹt chung cư. + Thông cống nghẹt cống rãnh. + Thông cống nghẹt saigon + Thông cống nghẹt trậu rữa. + Thông cống nghẹt toilet, bồn cầu. + Nạo vét hố ga, đường ống thoát nước, chống hôi. + Xây sửa hố ga, hầm cầu. Đặt đường ống thoát nước. + Các loại xe: 3m3, 4m3…+ Có đầy đủ giấy tờ hóa đơn ,phiếu thu .VAT để tiện thanh toán cho quý khách hàng + Hợp đồng bảo trì hệ thống thoát nước cho các công ty, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn… HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT, CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT Nhanh gọn – sạch sẽ – xử lí triệt để. Chúng tôi sẽ báo giá sau khi khảo sát, lệ thuộc vào các yếu tố sau: Thiết bị tắc nghẽn; Tình trạng tắc nghẽn; Số lượng cống bị nghẹt. Hotline: 0961 055 575 - 0935 384 760 Sử dụng các loại máy thông cống hiện đại tiện dụng và nhanh chóng nhất hiện nay. Tại sao ống cống hoặc bồn cầu bị nghẹt ? Là bởi vì do những chất thải, dầu mở, lỡ tay làm rơi xương cá, đầu cá xuống ống cống, khi tắm tóc rụng, bã của những món ăn, những lần sửa nhà cửa bụi bậm,… khi lâu ngày nó sẽ đóng vào thành ống và làm cho nước thải không thể nào thoát được, đấy là những lý do mà nguyên nhân gây ra việc cống bị nghẹt. Thông cống bằng những cách thông thường : – Đun nước sôi đổ xuống ống cống, hoặc bồn cầu để thông một cách nhanh nhất có thể. – Dùng cây móc đồ quần áo bằng kẽm bẻ cho nó thẳng tạo thành cây móc, móc các rác thải hoặc tóc rối cũng như các đồ vật khác rơi xuống ống cống xem thử có được hay không. – Dùng con lươn hoặc cá lóc thả xuống ống cho nó chui qua sẽ giúp thông cống một cách nhanh chóng. – Hiện nay trên thị trường có bán các loại bột, nước, thuốc thông cống hoặc thông nhà vệ sinh cũng rất hiệu quả, khoảng vài chục ngàn một bịch. Chú ý :Nếu các bạn thông cống dùng những cách thông thường trên mà không được thì hãy sử dụng dịch vụ thông cống hiệu quả tuyệt đối và nhanh chóng nhé. Dịch vụ thông cống là gì ? Dịch vụ thông cống Đà Nẵng là một phương pháp hữu hiệu nhất để thông một đường ống hoặc bồn cầu bị nghẹt mà dùng những cách thông thường không thể thông cống hoặc bồn cầu được. Dịch vụ thông cống sẽ giúp bạn nhanh chóng giải quyết phiền tối này trong thời gian ngắn nhất, bằng những công cụ máy móc hiện đại nhất hiện nay. Chúng tôi chuyên thi công các dịch vụ sau : – Thông cống nghẹt trọn gói giá rẻ. – Thông nhà vệ sinh, tolet. – Thông ống thoát nước. – Thông cầu cống nghẹt. – Thông bồn cầu. – Vét hố ga tại Đà Nẵng. Xem thêm: https://sites.google.com/site/dichvuinthiepcuoitaidanang/
Bảo Thy trở lại với hit mới - Con tim anh nằm đâu - đầy ý nghĩa
Bảo Thy rất nhập vai trong vai người vợ từng có những giây phút mặn nồng bên chồng và đau khổ tột độ khi chống ngoại tình với người bạn thân của mình Bảo Thy chia sẻ đây là MV cô dành rất nhiều tâm huyết từ khâu lên kịch bản đến phần thực hiện. Bảo Thy là người viết kịch bản chính cho MV với sự góp ý của anh trai Thế Bảo và đạo diễn Hoàng Huynh của H. Entertainment. MV Con tim anh nằm đâu phát hành online vào chiều ngày 27-2. Sau bốn ngày ra mắt audio, ca khúc Con tim anh nằm đâu đạt hơn 700 nghìn lượt nghe. Hình ảnh trong MV rất bắt mắt cùng diễn xuất sinh động của Bảo Thy và Võ Cảnh Bảo Thy thổ lộ sau thành công bất ngờ của I’m sorry babe với những thứ hạng nhất, nhì liên tục trên các bảng xếp hạng, cô thấy có động lực để tung tiếp ca khúc Con tim anh nằm đâu. Ca khúc này là sáng tác của Yanbi và Bueno, cũng được Bảo Thy thu âm hơn một năm trước. Tuy nhiên, như đã chia sẻ, Bảo Thy từng có khoảng thời gian không may mắn trong mọi việc nên cô đã tạm gác lại Ca khúc được hòa âm theo thể loại pop pha trộn pop dance, không chạy theo xu hướng EDM hiện nay. Người chịu trách nhiệm phối cuối cùng cho ca khúc là nhạc sĩ Only C. Chủ đề ngoại tình được khai thác nhẹ nhàng và sâu sắc Với nội dung ca khúc nhấn mạnh vào tình yêu của giới trẻ trong xã hội và sự chung thủy của họ, Bảo Thy tin rằng nhiều khán giả sẽ tìm được sự đồng cảm với Con tim anh nằm đâu. Nội dung MV tiếp nối câu chuyện của MV Càng khó càng yêu vào năm ngoái. Trong MV, khán giả sẽ thấy nhân vật của Bảo Thy trải qua nhiều phút giây hạnh phúc, lãng mạn bên chồng (Võ Cảnh đóng), nhưng sau đó cô phải đối diện với sự thật là chồng có "người thứ ba". “Không ít người nghĩ cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng nhưng thực chất hai vợ chồng phải đối diện với nhiều điều, trong đó có vấn đề ngoại tình. Thông qua MV, tôi muốn nhắn nhủ đến những người phụ nữ rằng, dù chuyện tình cảm hay cuộc sống hôn nhân có tệ đến mức nào, người phụ nữ cũng không nên hành hạ bản thân, đừng suy nghĩ tiêu cực để rồi làm tổn thương chính mình. Hãy biết tự yêu thương mình hơn”, Bảo Thy chia sẻ.
"Cảm nhận" của hầu hết ARMY Việt Nam về đêm Gala 19/1
Trước tiên cảm ơn BTC đã tạo điều kiện để BTS về Việt Nam. Vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất đã có rất đông fan ra đón. Đáp lại tình cảm đó BTS vừa lên xe về khách sạn ,đã đến ngay sân khấu để tập luyện. Còn nói cả tiếng Việt trong phòng chờ và khi ra biểu diễn. Điều này làm cho không khí trong đêm Gala không thể nóng hơn nữa. Jimin đã chụp ngay một pic up ngay lên Twt khiến fan vô cùng thích thú nhất là khi anh chàng chụp cùng chiếc nón lá do fan Việt Nam tặng. Trong phòng chờ họ đã nói tiếng việt một cách rất đáng yêu. Jin: i love you ,pặc pặc. Suga: Xin chào...annyeonghaseyo V: Xin chào...xin cám ơn..kamsahamnida...xin cám ơn. Đáng yêu quá chừng luôn ấy chứ! (Đường à, sao không nói "anh yêu em" ) Lúc biểu diễn. BTS đã nói. - Xin chào. we are BTS - I love you, pặc pặc (câu này đáng yêu nhất) - Tôi yêu Việt Nam. - Xin cám ơn. 4 câu đơn giản vậy thôi nhưng đủ làm fan "rụng" tim. :)) Nhưng đáng tiếc. Đa số ARMY đều tỏ ra thất vọng cho đêm Gala vừa qua. Riêng tôi cũng cảm thấy mất mặt. - Camera tệ, không rõ nét, không quay BTS lúc lên sân khấu mà quay xuống khán giả. :(( - Dàn âm thanh nghe tệ hơn cả trong karaoke :(( (lúc hát họ phải dùng hơi rất nhiều, vừa hát vừa nhảy nên rất mệt. Jimin toát cả mồ hôi muốn ngã trên sân khấu hjc) - Không có nỗi 1 thông dịch viên ;(( (Lại là Jimin...cậu ấy vừa nói xong câu đầu tiên thì ngừng lại đợi người phiên dịch. ai ngờ cậu ấy im lặng BTC cũng im re....BTS khá ngượng cho điều này) - Chả biết có gắn nỗi cái máy lạnh không mà trông họ rất mệt, đổ mồ hôi khá nhiều. - Tên bài hát viết sai. - Sân khấu nhỏ , đợi lâu...(BTS ra trước thì còn ai ở lại) Nói tóm lại, tôi vô cùng xấu hổ với BTS và fan quốc tế. Vừa nảy, Jimin đăng lên Twt với biểu tượng mặt cười, tay V line kèm stus "Đến Hàn Quốc" chắc hẳn cậu rất vui. Giờ thì các chàng trai....hãy nghĩ ngơi chuẩn bị cho tối nay nhé! Cảm ơn các cậu! Cảm ơn!!!!
[Sao Hàn]4 drama Hàn được mọt phim ngóng nhất đầu năm 2016
Phim mới của hai cặp đẹp đôi Song Hye Kyo - Song Joong Ki, Suzy - Kim Woo Bin hứa hẹn tạo cơn sốt trong giới trẻ năm tới. 1. Uncontrollably Fond Mỹ nam chân dài Kim Woo Bin sẽ kết hợp cùng "tình đầu quốc dân" Suzy trong Uncontrollably Fond. Cặp đôi mới này được nhiều fan trông đợi vì ngoại hình đẹp và có sức hút lớn. Cuối tháng 11 vừa qua, cả hai đã bắt đầu gia nhập đoàn phim. Trong Uncontrollably Fond, Kim Woo Bin vào vai ngôi sao Hallyu kiêu ngạo trong khi Suzy đóng vai một đạo diễn phim tài liệu ham tiền. Cả hai có mối duyên từ nhỏ, chuyện tình cảm gặp nhiều sóng gió. Phim sẽ được quay hoàn tất trước khi phát sóng vào năm 2016. 2. Descendants of the Sun Bộ phim Hậu duệ của mặt trời thu hút nhiều sự chú ý ngay từ khi công bố hai diễn viên chính là Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên sau khi xuất ngũ của nam diễn viên. Phim có quy mô lớn, mang ý nghĩa nhân văn và có nội dung khác biệt, mới mẻ hơn so với mô-típ tâm lý tình cảm thông thường. Trong phim, Song Joong Ki đóng Yoo Shi Jin, đội trưởng của một đơn vị quân gìn giữ hòa bình được Liên Hợp Quốc phái đến đất nước bị chiến tranh tàn phá Uruk. Song Hye Kyo đóng nữ bác sĩ tình nguyện Kang Mo Yeon. Cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh khắc nghiệt giữa dịch bệnh và thiên tai. Descendants of the Sun sẽ được quay 80% ở nước ngoài và hoàn tất trước khi trình chiếu vào tháng 2/2016. 3. Saimdang, the Herstory Saimdang, the Herstory là drama đánh dấu sự trở lại của "nàng Dae Chang Geum" Lee Young Ae sau 12 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Nam chính của phim là tài tử Song Seung Hun. Trong phim, Lee Young Ae đóng hai vai, giảng viên lịch sử nghệ thuật Seo Ji Yoon và nhân vật truyền kỳ Shin Saimdang (nghệ sĩ - nhà thơ sinh năm 1504, được in hình trên tờ tiền 50.000 won). Saimdang, the Herstory khởi quay tháng 8/2015 và đã bán bản quyền cho 6 quốc gia châu Á trước khi bấm máy. 4. Cheese in the Trap Cheese in the Trap được chuyển thể từ bộ truyện tranh mạng nổi tiếng cùng tên. Phim có dàn diễn viên trẻ đẹp, có hình tượng khá giống các nhân vật trong truyện như Park Hae Jin, Kim Go Eun, Seo Kang Joon, Nam Joo Hyuk. Trong phim, Park Hae Jin vào vai một nam sinh đẹp trai, học giỏi và có tính cách tuyệt vời. Tuy vậy, ẩn sâu trong con người anh là mặt tối ít người biết. Kim Go Eun đóng vai một nữ sinh nhà nghèo bình dị, là người duy nhất nhìn thấu bộ mặt thật của mỹ nam hoàn hảo. Phim sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình cáp tvN từ ngày 4/1/2016.
Trứng gà và mật ong; vỏ quả lựu – 2 bài thuốc chữa viêm loét dạ dày hiệu quả ít người biết
Trứng gà và mật ong; vỏ quả lựu – 2 bài thuốc chữa viêm loét dạ dày hiệu quả ít người biết: Trứng gà và mật ong là quà tặng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Không chỉ hữu ích trong việc làm đẹp, trứng gà và mật ong khi kết hợp với nhau còn đặc biệt tốt cho sức khỏe và có tác dụng chữa được nhiều chứng bệnh như viêm loét dạ dày tá tràng, lao phổi, ho khạc ra máu, tụt huyết áp, suy nhược thần kinh, thiếu máu…Cũng vậy vỏ quả lựu còn khiến chúng ta ngạc nhiên hơn về công dụng trị loét dạ dày hiệu quả không kém. Cùng adiva.com.vn tham khảo 2 bài thuốc này các bạn nhé. 1. Chữa viêm loét dạ dày tá tràng bằng trứng gà – mật ong Mật ong khi được dùng chung với trứng gà là bài thuốc chữa bệnh viêm loét dạ dày tá tràng hiệu quả. Kết hợp chất kháng khuẩn, kháng viêm có trong mật ong với hàm lượng sắt dồi dào có trong lòng đỏ trứng gà các tổn thương ở niêm mạc dạ dày sẽ nhanh chóng được chữa lành, đồng thời người bệnh ngăn chặn được chứng thiếu máu khi bị xuất huyết do biến chứng viêm loét dạ dày tá tràng kéo dài. Cách thực hiện: Lấy 1-2 lòng đỏ trứng gà ta đánh đều lên với 10-20ml mật ong ăn vào buổi sáng, mỗi tuần ăn 2 lần. Với những công dụng trên thì đây thật sự là một món ăn rất tốt cho người bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. 2. Bất ngờ khả năng chữa viêm loét dạ dày của vỏ lựu Lựu được biết đến là loại quả cực tốt cho sức khỏe với hàm lượng vitamin, sinh tố nhóm B, can xi, phốt pho…dồi dào.  Dầu hạt lựu có khả năng ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư còn muốn trị viêm loét dạ dày thì dùng vỏ lựu . Sau đây  là bài thuốc chữa viêm loét dạ dày từ vỏ lựu. Nguồn gốc ra đời của bài thuốc Tháng 12 năm 1999, một tờ tạp chí ở Nga đã đăng tải bài viết với tiêu đề “The Forgotten Hippocrate and treatment plants”  do một thầy thuốc người Nga có tên GI Glubokog biên soạn. Trong đó, bài viết có nêu một phương pháp chữa tiêu chảy, lỵ, viêm đường ruột và tả chỉ với vỏ lựu khô, công trình nghiên cứu này đã được cấp bằng sáng chế và chứng nhận hiệu quả khi áp dụng trong điều trị các căn bệnh trên. Ngoài ra, nước ép lựu còn giúp lượng cholesterol trong máu giảm đáng kể, tăng lưu thông máu ở động mạch vành, do đó có thể phòng ngừa những cơn đau tức ngực do nhồi máu cơ tim. Chữa viêm loét dạ dày từ vỏ lựu Thành phần: – 10-12g vỏ  lựu phơi khô – 200ml nước sôi Cách dùng: Vỏ lựu rửa sạch, phơi khô ngoài nắng gắt hoặc sấy khô để loại bỏ bớt vi khuẩn. Chuẩn bị một ấm trà nhỏ, cho nước sôi vào, thêm vỏ lựu rồi đậy nắp lại hãm khoảng 20-30 phút là có thể dùng được. Mỗi ngày 4 lần, mỗi lần dùng khoảng 20-25 ml, dùng trước bữa ăn 30 phút. Hâm nóng lại khi nước nguội. Sau khi dùng hết, bạn cho nước vào hãm tiếp để dùng lần thứ hai rồi mới thay phần vỏ lựu mới. Sau khi dùng khoảng một đến hai tuần, bạn nên quay lại cơ sở y tế tái khám để để xem tình trạng vết viêm loét hiện tại đã cải thiện tới đâu. Để điều trị dứt điểm, cần dùng liên tục từ một đến hai tháng, một tuần dùng, một tuần nghỉ, kết hợp với chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để bệnh nhanh hồi phục.  Lưu ý: – Chọn lựu có vỏ tươi, không tẩm hóa chất, không bị dập nát. – Trong thời gian điều trị tuyệt đối kiêng dùng rượu bia, thuốc lá. Như vậy là các bạn đã biết trứng gà và mật ong; vỏ quả lựu – 2 bài thuốc chữa viêm loét dạ dày hiệu quả rồi phải không. Ngoài trứng gà – mật ong, vỏ quả lựu, các bạn cũng nên biết từ xưa các thầy thuốc đã dùng củ nghệ để chữa các bệnh về dạ dày. Nghệ có chứa thành phần chất chính là Curcumin có hoạt tính chống viêm cấp tính và viêm mạn tính, chống viêm loét dạ dày và chống rối loạn tiêu hóa. Đây cũng là chất chống oxy hóa, làm lành vết thương rất tốt, tăng lượng chất nhầy trong dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng. Trong dân gian thường dùng nghệ vàng trộn với mật ong làm thuốc chữa viêm loét dạ dày có tác dụng rất tốt giúp làm giảm các triệu chứng bệnh như ợ chua, đau bụng, ăn không tiêu… Nhiều công trình nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh củ nghệ có rất nhiều tác dụng trong hỗ trợ tiêu hóa do thúc đẩy sự co bóp của túi mật nhưng lại không làm tăng tiết axit dạ dày. Tinh chất Curcumin trong củ nghệ cũng ức chế được các khối u ở bộ phận này. Do đó, nghệ là dược phẩm tốt đối với bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng. Nhưng sử dụng nghệ tươi có nhiều bất tiện nên các bạn hãy sử dụng Nghệ Micell ADIVA để chữa bệnh đau dạ dày cho mình. Công dụng tuyệt vời của Nghệ Micell ADIVA Như đã nói ở trên, nghệ là dược phẩm tốt đối với bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng.  Và tác dụng thần kỳ đó là do trong nghệ có chất Curcumin. Các nhà khoa học đã tinh chế Curcumin từ nghệ. Và thế hệ mới nhất là Nghệ Micell ADIVA. Tinh chất Curcumin có trong Nghệ Micell ADIVA có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn cực mạnh, giúp hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các bệnh về dạ dày. Nghệ Micell ADIVA được sản xuất theo công nghệ tiên tiến Nano-micelles, giúp tạo ra những hạt phân tử Curcumin với kích thước siêu nhỏ chỉ 30 nm và kết hợp thêm 1 nhóm phân tử micells có đầu ưa nước, có khả năng hấp thu hoàn toàn vào cơ thể chỉ sau 1 giờ 10 phút, phát huy sinh khả dụng gấp 185 lần so với tinh nghệ thông thường. Một viên tinh chất nghệ ADIVA chứa 720 mg Novasol Curcumin, tương đương 5,5Kg nghệ tươi. Nghệ Micell ADIVA được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Cộng hòa Liên bang Đức. Như vậy các bạn thấy Nghệ Micell ADIVA đã khắc phục nhược điểm hấp thu kém của các sản phẩm thông thường, vượt trội hơn so với các tinh nghệ Nano Curcumin cũ, giúp hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh viêm loét dạ dày. Nếu bạn luôn quan tâm tới sức khỏe của mình, còn chờ gì không nhấc máy gọi tới đường dây nóng:  Hotline: 1900 555 552 Nghệ Micell ADIVA  sản xuất 100% tại Đức Hoặc truy cập vào  NGHỆ MICELL ADIVA  website: https://adiva.com.vn/ Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.