PronosDuparigot
500+ Views

R1C1 quinté plat 1200m 11/03/2016

Base : 1 : confirmé à ce niveau 4 : régulier 9 : belle carte à jouer 13 : en pleine forme Opposition 12 : trouble fête 11 : pour une 5ieme place 2 : malgré son poids 10 : capable...
numéros chance : 1-4-12-10
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent
5-13-14-2-4 arrivée quinté de ce vendredi 13-2-4 étaient les chevaux gagnants de ma sélection mais seuls 13-2 payent en simple et 2sur4 Les numéros chance n'étaient pas en forme aujourd'hui
Cards you may also be interested in
Boong Hút Cần
Nếu bạn là một stoner chuyên nghiệp, lâu năm thì chắc chắn không thể nào bỏ qua được việc sử dụng Boong, nó như hình và bóng với bạn. Cá nhân tôi biết đến cannabis vào năm 1994, thực sự tôi biết tiêu thụ chúng qua cách hút quấn điếu thông thường, nhưng sau khi nghe tin về những gì về sức khỏe không được đảm bảo thì tôi đã biết đến cách sử dụng boong sẽ giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe hơn qua lớp nước lọc có trong water pipe. Tại Sao Bạn Nên Sử Dụng Boong + Chúng thực sự giúp bạn có những phát rít lớn, bạn thực sự high với chúng. +Boong giúp bảo vệ sức khỏe của bạn an toàn hơn so với cách hút truyền thống thông thường, điển hình là hệ hô hấp của bạn tốt hơn. Nhưng tôi lưu ý sử dụng boong không phải là cách tốt nhất để tiêu thụ cannabis, tobaco,... + Sử dụng Boong thực sự vui khi bạn hoàn toàn làm chủ chúng, giao lưu với bạn bè một cách dễ dàng. + Bởi vì giá thành của chúng rẻ hơn so với những phương pháp hiện đại như máy hóa hơi. Những Loại Boong Hút Cần Ngày nay + Boong nhựa như ống toppuff nè, bạn có thể thoải mái mang chúng đi nhiều nơi mà chẳng sợ vấn đề gì cả, như vấn đề làm bể boong chẳng hạn: https://homieshop.vn/products/ong-toppuff + Boong thủy tinh mini, đây là loại boong sẽ giúp bạn mang đi cầm nắm một cách dễ dàng ở mọi nơi, thậm chí bạn có thể sử dụng chúng với máy hóa hơi một cách dễ dàng. + Bubbler là một vật dụng rất quen thuốc đối với anh em 420 rồi phải không nào? + Boong thủy tinh khổ lớn,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boong có cấu tạo cực kỳ là đơn giản khi chúng như một Water pipi, chúng ta đổ nước vừa đủ vào, có bát để đựng thảo dược, có carb,...Boong như một văn hóa của những dân tộc xa xưa để tiêu cụ cannabis của mình, ngày cưa chúng chỉ được làm bằng tre đơn sơ nhưng ngày nay đã được làm bằng thủy tinh borosilicate, là một loại thủy tinh chất lượng, an toàn đối với chúng ta, đặc biệt hơn bạn có thể liên hệ Homie Station có những thông tin về boong chất lượng,.... Thông tin liên hệ theo đường dẫn sau đây: https://www.mayhoahoi.com/blogs/tin-tuc-ve-may-thao-duoc/boong
Schwarzenegger calls for an effort to integrate people with disabilities
Sao Paulo, BRAZIL.- The actor, bodybuilder and ex-governor of California Arnold Schwarzenegger asked the gyms to make an effort to integrate people with disabilities, because "everyone has the right to good physical and intellectual health." "Sport is for everyone, as everyone has the right to good physical and intellectual health. I appeal to all gym owners: to include everyone, with their difficulties and abilities, "said the protagonist of Terminator in Sao Paulo this Friday, during the opening of the" Arnold Sports Festival South America ". This fair celebrates its seventh edition in Brazil -the third that is held in Sao Paulo- as a benchmark for bodybuilding lovers, gym owners, digital influencers and entrepreneurs. For educator Anderson da Silva, who participates in the fair, integration is essential. "What we need is a dissemination of the culture that people with disabilities have their abilities and can practice sport like any other," he explained to Efe. For Fernando Robson, who has an intellectual disability and practices petanque, it is important to "have more training and competitions" in the country. The organizers' expectation is to bill 120 million reais (about $ 30 million) and receive 85,000 visitors in the three days of the event, which ends this Sunday. The public has the opportunity to meet idols of Brazilian bodybuilding, receive gifts, learn about the latest trends in equipment for exercise and sports nutrition. Gyms and food supplements are becoming increasingly popular in Brazil, considered the second country in the world with the most places for bodybuilding (33,000), just behind the United States. It also has more than 8,000 food supplement stores, which bill more than 2 billion reais a year (about $ 500 million). #Sport #physical #bodybuilding
2020 New Braindump2go 350-901 PDF and 350-901 VCE Dumps Free 350-901 Braindumps!
New Question AppGigabitEthernet interface is used as data port for a container on a Cisco Catalyst 9000 Series Switch. Which two interface configuration options should be used? (Choose two.) A.trunk interface B.bridged virtual interface C.SPAN port D.management interface E.subinterface Answer: AC New Question Which two types of storage are supported for app hosting on a Cisco Catalyst 9000 Series Switch? (Choose two.) A.external USB storage B.internal SSD C.CD-ROM D.SD-card E.bootflash Answer: AB New Question Refer to the exhibit. Which configuration of method and parameter retrieves the health of a laptop connected to the network from Cisco DNA Center? A.PUT; network-health; B.GET; client-health; C.GET; network-device; D.POST; network-device; Answer: C New Question On a Cisco Catalyst 9300 Series Switch, the guest shell is being used to create a service within a container. Which change is needed to allow the service to have external access? A.Apply ip nat overload on VirtualPortGroup0. B.Apply ip nat inside on Interface VirtualPortGroup0. C.Apply ip nat outside on Interface VirtualPortGroup0. D.Apply ip nat inside on Interface GigabitEthernet1. Answer: B New Question What is submitted when an SSL certificate is requested? A.PEM B.CRT C.DER D.CSR Answer: D New Question Which tow actions must be taken when an observable microservice application is developed? (Choose two.) A.Know the state of a single instance of a single service. B.Place "try/except" statement in code. C.Place log statements in the code. D.Use distributed tracing techniques. E.Deploy microservice to multiple datacenters. Answer: BC New Question Which two countermeasures help reduce the risk of playback attacks? (Choose two.) A.Store data in a NoSQL database. B.Implement message authentication (HMAC). C.Enable end-to-end encryption. D.Remove stack traces from errors. E.Use short-lived access tokens. Answer: BE New Question Which type of file is created from issued intermediate, root, and primary certificates for SSL installation on a server? A.DER B.CSR C.PEM D.CRT Answer: C New Question Which two statements describe advantages of static code analysis over unit tests? (Choose two.) A.It checks for potential tainted data where input is not checked. B.It enforces proper coding standards and style. C.It performs a quick analysis of whether tests will pass or fail when run. D.It checks for race conditions in threaded applications. E.It estimates the performance of the code when run. Answer: BC New Question Refer to the exhibit. Which additional line results in the output of Test 1 upon execution of the docker run --rm devnet 1 command in a Dockerfile with this content? A.CMD ["/bin/echo", "Test"] B.RUN ["/bin/echo", "Test"] C.ENTRYPOINT ["/bin/echo", "Test"] D.CMD ["/bin/echo Test"] Answer: A Resources From: 1.2020 Latest Braindump2go 350-901 Exam Dumps (PDF & VCE) Free Share: https://www.braindump2go.com/350-901.html 2.2020 Latest Braindump2go 350-901 PDF and 350-901 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1mr2xSVIcLq2_l8ETudcq0FfZ3Ri8LMiL?usp=sharing 3.2020 Latest 350-901 Exam Questions from: https://od.lk/fl/NDZfMTI0NTI0NF8 Free Resources from Braindump2go,We Devoted to Helping You 100% Pass All Exams!
전국민적 공분을 산 텔레그램 ‘N번방’ 사건 총정리
역대 최다 동의 청원 기록을 세웠다 코로나19 사태와 더불어 'N번방' 사건이 수면 위로 떠오르며 사회를 발칵 뒤집어 놓고 있다. 바로 어제, 미성년자 등을 협박해 촬영한 성착취 동영상을 메신저 텔레그램에 유포한 혐의를 받는 '박사방' 운영자 조모씨의 신상을 공개해야 한다는 국민청원 동의 인원이 200만 명을 넘겼다. 청원 동의자 수가 200만 명을 넘긴 건 청와대 국민청원이 생긴 이래 처음 있는 일. 국민청원 게시판에는 위 청원과 함께 ‘텔레그램 N번방 가입자 전원의 신상공개를 원한다'는 청원도 폭발적인 동의를 받고 있는 상황이다. 전국민적 공분을 산 사건이기에 경찰은 이번 주 중 내부위원 3명, 외부위원 4명으로 구성된 '신상정보 공개 심의위원회'를 열고 핵심 피의자 조씨의 신상공개 여부를 빠르게 결정할 방침이라고 밝혔다. 상상조차 할 수 없는 비윤리적인 행동들이 벌어진 텔레그램 N번방 사건이 다시는 일어나지를 않기를 간절히 바라며 <아이즈매거진>이 보다 널리 이 사건을 알리기 위해 핵심 내용을 총정리해봤다. 텔레그램은 무엇일까? 러시아 최대의 소셜네트워크서비스인 브콘탁테(VK : VKontakte)를 설립한 니콜라이 두로프(Nikolai Durov), 파벨 두로프(Pavel Duvov) 형제가 2013년 개발해 국내 2014년 10월에 정식 출시된 텔레그램. 어떠한 흔적도 남지 않는 뛰어난 보안성 때문에 메신저 이용자들 사이에서 '사이버 망명지'로 불리기도 한다. 텔레그램의 메시지 보내기 기능에는 크게 일반 대화와 비밀 대화가 있는데, 일반 대화는 다른 메신저들과 비슷하지만 비밀 대화에는 상대방의 수락이 있어야 시작이 가능하다. 이 비밀 대화의 특징으로는 전달 기능이 없고 일정 시간 후에 메시지를 자동 삭제할 수 있다. 또한, 채팅창을 캡처하면 상대방에게 화면을 캡처했다는 메시지가 전달되며 모든 채팅은 텔레그램 서버에 어떠한 흔적도 남지 않는다. 문제가 된 단체방의 경우 채팅방을 통제할 수 있는 권한을 가진 관리자를 설정할 수 있는데 이 관리자를 통해야만 특정 링크를 통해 단체방에 들어갈 수 있고 인물을 채팅방에서 내보낼 수도 있다. 바로, 이런 단체방의 폐쇄적인 성격 때문에 이번 ‘N번방' 사건이 초래된 것. 텔레그램 'N번방' 사건의 시작은? 처음 소식을 접한 대부분의 사람들은 이번 사건의 타이틀을 ‘N번방’으로 알고 있다. 하지만, 엄밀히 따지면 이번 사건은 텔레그램‘N번방과 박사방’사건이 맞다. 현재 경찰에 구속된 주요 핵심 피의자 조씨는 '박사방'의 운영자로, 'N번방'의 운영자는 추적중인 상태다. 그렇다면 ‘N번방’은 무엇일까. 닉네임 ‘갓갓’이 만든 'N번방'은 텔레그램 성 착취 사건의 시초로, 그는 지난해 2월부터 8월까지 텔레그램 단체방을 만들어 여성 청소년 등의 성 착취물을 유포했다. 알려진 단체방은 1번부터 8번까지 이름 붙인 방이지만, 텔레그램의 폐쇄성 상 더 많은 단체방이 있을 수 있다는 추정에 'N번방'이라 불리고 있다. ‘갓갓’은 주로 트위터에 자신의 노출 사진을 올리는 ‘일탈계’로 활동하는 여성 청소년에게 접근해 해킹 링크, 경찰 사칭 등으로 개인정보를 알아낸 뒤, 이를 지인에게 유포하겠다고 협박해 더 높은 수위의 착취물 제작을 강요했다. ‘N번방’이 경찰 수사로 인해 폭파되면서 ‘박사방’이 등장하게 된다. ‘박사’라 불리는 조씨는 초기 'N번방'에서 유포된 영상들을 배포하는 목적으로 '박사방'을 개설했는데, 이후 범행 수법을 새롭게 만들어냈고 SNS나 익명 채팅앱을 통해 고액 알바를 모집한다는 내용으로 여성 청소년들을 유인했다. 알바를 빌미로 얻어낸 개인정보와 사진은 협박의 수단이 되었고, 피해자들은 결국 ‘노예’라 지칭되는 도구로 취급을 받게 된다. 실제로 조씨는 "실시간 방에는 노예들 15명이 상주한다. 원하는 대로 장난감처럼 갖고 놀면 된다", "여러분의 명령에 따라 망가진다" 등 문구를 내세워 유료방 회원을 끌어모았다. 박사는 누구나 영상을 볼 수 있는 '맛보기' 대화방을 둔 뒤 지급하는 가상화폐 액수에 따라 더 높은 수위의 영상을 볼 수 있도록 3단계로 유료 대화방을 나눴고, 이 유료 대화방의 입장료는 1단계 20만~25만원, 2단계 70만원, 3단계 150만원 수준으로 알려졌다. 채팅방의 요금은 가상 화폐로 결제되는 치밀한 방법을 활용했다. 비윤리적인 행동의 총집약체라고 해도 과언이 아닌 ‘박사방’에는 여성 청소년들이 집단 성폭행을 당하거나, 인분을 먹기도 하고, 자신의 몸에 칼로 ‘박사’를 새기는 등 끔찍한 학대를 받는 사진, 영상이 끊임없이 공유돼는 충격적인 일들이 발생되고 있었다. 현재까지 파악된 박사방 피해자는 총 74명으로 이 가운데 16명은 미성년자, 최연소 피해자는 11살인 것으로 알려졌다. 'N번방과 박사방' 유료 회원은 처벌이 가능할까? ‘박사방' 운영자가 검거되면서 유료 회원 가입자들도 형사처분을 받게 될지에 대해서 이목이 쏠리고 있다. 현재 경찰은 수만 명에 달하는 것으로 추정되는 유료회원들에 대해서도 수사를 진행하고 상황. 하지만, 아이러니하게도 전문가들은 실제 처벌을 받게 될 가입자들은 많지 않을 것으로 보인다고 말한다. 이유인즉슨, 현행 법률상 음란물 제작이나 유통·배포에 관여하지 않고 단순 시청한 것만으론 죄가 되지 않기 때문. 다만, ‘박사방’ 피해자 중 일부가 미성년자임을 감안하면 일반 회원이라도 미성년 음란물임을 알면서 이를 소지한 자는 1년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처한다. 더 자세한 내용은 <아이즈매거진> 링크에서
Công ty đòi nợ thuê ở Tây Ninh uy tín năm 2020
Công ty đòi nợ thuê ở Tây Ninh ? Dịch vụ đòi nợ thuê ở Tây Ninh uy tín ? Quy trình làm thế nào, có hợp pháp không  ? Và thu hồi nợ ở Tây Ninh hết bao nhiêu tiền ,Thời gian có lâu không ? Công ty đòi nợ thuê tại Tây Ninh - Đòi Nợ Cửu Long CÔNG TY ĐÒI NỢ THUÊ NÀO TẠI TÂY NINH UY TÍN NHẤT ?  Tây Ninh có 1 thành phố : Thành phố Tây Ninh cùng 8 huyện gồm: Huyện Bến Cầu, Huyện Châu Thành, Huyện Dương Minh Châu, Huyện Gò Dầu, Huyện Hòa Thành, Huyện Tân Biên, Huyện Tân Châu, Huyện Trảng Bàng. Nằm giữa ở vùng kinh tế giữa phía Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, song song giáp với một số nước bạn. Phía Đông giáp Bình Dương cũng như Bình Phước, phía nam cũng như đông nam giáp TPHCM cũng như tỉnh Long An, phía bắc cũng như tây bắc giáp 3 tỉnh Vương quốc Campuchia. .Với 2 cửa khẩu giáp một số nước bạn bắt buộc tình hình hết sức phiền phức. Tây Ninh vừa là cửa ngõ giao lưu quốc tế với Camphuchia, Thái Lan vừa 1 trong thành phố giao thương hàng hóa giữa TPHCM với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có sự tăng trưởng vô cùng nhanh ngành công nghiệp cũng như tiểu khu công nghiệp tuy nhiên nông nghiệp vẫn là thế mạnh.      Tây Ninh là trung tâm văn hóa, nông nghiệp, giao thương hàng hóa với các nước bạn, có các trục lộ giao thông huyết mạch giữa các tại vùng sông Cửu Long cũng như Nam Bộ… với cửa khẩu Mộc Bài dễ dàng trong việc chuyển động thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội toàn diện, hiện đại cũng như phát triển. Một thành phố lớn với sự phát triển chóng mặt luôn là điểm thu hút một số nhà đầu tư du lịch,dịch vụ , nông nghiệp trong và ngoài nước. Sự phát triển không ngừng đấy cũng đi kèm với các phát sinh không mong muốn, nổi trội lên là vấn nạn nợ xấu do khá nhiều kẻ cơ hội chây ỳ với những đồng vốn của đối tác trong quá trình khiến ăn,cho vay, mượn...  Trước tình hình nâng cao trưởng đó, có không ít một số khoản nợ tương đối khó đòi từ cá nhân, công nợ cho đến nợ công ty được sinh ra.Cùng những bức xúc, lo ngại đấy mà ra đời dịch vụ đòi nợ thuê tại Tây Ninh nhằm giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp,công ty tại Tây Ninh giải quyết một số vấn đề đó. Trong số một số công ty cung cấp dịch vụ đòi nợ uy tín với mô hình chuyên nghiệp nhất Ngày nay, CÔNG TY ĐÒI NỢ CỬU LONG TẠI TÂY NINH đã là cái tên vô cùng quen thuộc, đáp ứng nhu cầu xử lí nợ và luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm dịch vụ đòi nợ tại Tây Ninh .  Hàng năm, với hàng trăm hợp đồng, hồ sơ dịch vụ đòi nợ tại Tây Ninh, CÔNG TY ĐÒI NỢ CỬU LONG TẠI TÂY NINH đang là đối tác hữu ích cũng như hiệu quả với nhu cầu thu hồi nợ, đòi lại công bằng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang gặp nợ xấu, nợ rất khó đòi,nợ quá hạn của các kẻ lợi dụng sự tin tưởng phải chây ỳ, hay không có thiện chí trả nợ. Nếu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào có nhu cầu tư vấn, giúp đỡ về dịch vụ đòi nợ (công ty đòi nợ thành công - hợp pháp- uy tín 2018 về lĩnh vực đòi nợ) vui lòng liên hệ với chúng tôi để được các giải pháp đòi nợ thành công, mau chóng với thời gian thu hồi tiền nhanh nhất có thể . VÌ SAO CHỌN CÔNG TY ĐÒI NỢ CỬU LONG TẠI TÂY NINH Với phương châm hoạt động "Quyền lợi khách hàng là trên hết" , CÔNG TY ĐÒI NỢ CỬU LONG TẠI TÂY NINH  xin giới thiệu các dịch vụ cung cấp cho khách hàng như: Tư vấn pháp luật về việc xác định công nợ, áp dụng biện pháp thu thập thông tin về đối tượng nợ, quy trình, thủ tục xử lý nợ hiệu quả và tiết kiệm mọi chi phí nhất… Đại diện Khách hàng để xác định khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ công nợ, đôn đốc khách nợ trả nợ, thương lượng về thời gian trả nợ. Đại diện Khách hàng làm việc với các Công ty, cá nhân, tổ chức và các cơ quan chức năng có liên quan đến công nợ. Trong những nỗ lực của mình, chúng tôi luôn cam kết dành cho đối tác của mình: Dịch vụ tốt nhất được đảm bảo chất lượng, uy tín trên thị trường với thời gian nhanh nhất. Luôn đảm bảo đúng quy định pháp luật, giữ uy tín và bí mật, đúng tiến độ cam kết Khách hàng luôn được phục vụ chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, luôn đảm bảo sự nhanh chóng,… Chia sẻ, tư vấn các thông tin về thủ tục và xử lý công nợ có liên quan dến pháp luật Chính sách giá cả hợp lý, hấp dẫn, phù hợp, tiết kiệm… Và những quyền lợi ưu đãi khác,… “Sự thành công của quý khách hàng là sự phát triển của chúng tôi”. Vì tất cả những điều đó, chúng tôi tin tưởng rằng, quý khách hàng sẽ thật sự hài lòng ! ĐÒI NỢ THUÊ,THU HỒI NỢ TẠI TÂY NINH BAO NHIÊU TIỀN ? Bảng phí dịch vụ đòi nợ thuê tại Tây Ninh - Đòi Nợ Cửu Long Chúng tôi là công ty đòi nợ thuê ở TÂY NINH uy tín với mức chiết khấu thấp nhất so với một số dịch vụ đòi nợ thuê khác. Để biết thêm rõ ràng về chi phí đòi nợ thuê tại TÂY NINH. Dịch vụ ĐÒI NỢ CỬU LONG TẠI TÂY NINH là 1 trong những Dịch vụ tiên phong thứ nhất đã thành công trong lĩnh vực thu hồi nợ, đòi nợ trên khắp đất nước Việt Nam. Với mục tiêu hoàn trả lại đúng số tiền có ghi chi tiết trong hợp đồng đòi nợ cho quý khách hàng, chúng tôi là Dịch vụ đòi nợ uy tín với mức chiết khấu thấp nhất so với các Dịch vụ đòi nợ thuê khác. Với quan điểm như thế, công ty tôi luôn đưa ra giá thấp nhất, mà chú trọng tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất giảm chi phí nhất cho khách hàng của ĐÒI NỢ CỬU LONG. LIÊN HỆ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÒI NỢ THU NỢ CỬU LONG TẠI TÂY NINH                    Đ/C TRỤ SỞ CHÍNH :1/11/20 Đường TTN 22, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM Điện thoại :(028). 6688.1199  Hotline/Zalo : 0935.065.119 - 0906.856.650 Email: doinocuulong@gmail.com Website: doinocuulong.vn
2020 New Braindump2go 300-810 PDF and 300-810 VCE Dumps Free 300-810 Braindumps!
New Question Which Cisco Unified Communications Manager menu path is used to configure Cisco IM and Presence Server High Availability? A.System > LDAP > LDAP Directory B.System > Geolocation Configuration C.System > Presence Redundancy Groups D.System > Server Answer: C Explanation: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-im-presence-service/200958-IM-and-Presence-Server-High-Availability.html#anc4 New Question Which SAML component specifies the mapping of SAML assertion protocol message exchanges with standard messaging formats or communication protocols such as SOAP exchanges? A.SAML binding B.SAML assertion C.SAML profiles D.SAML protocol Answer: A Explanation: https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Assertion_Markup_Language New Question Which two Cisco Unity Connection logs are used to troubleshoot issues with Message Waiting Indicators? (Choose two.) A.Connection IMAP Server B.Connection Mailbox Sync C.Connection Notifier D.Connection Message Transfer Agent E.Connection Conversation Manager Answer: DE New Question When trying to send a call out of Cisco Unity Connection, what happens when enabling the transfer to an alternate contact number, located under caller input? A.The restriction table is checked when an administrator changes the extension number via the Cisco Unity Connection admin page. B.The restriction table is not checked when an administrator changes the extension number via the Cisco Unity Connection admin page. C.The restriction table is not checked when a user changes the extension number via a TUI conversation. D.The restriction table is not checked when a user changes extension number via the Cisco Unity Connection Cisco PCA page. Answer: B Explanation: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unity-connection/117559-probsol-transferfailure-00.html New Question Which statement about SIP federation between Cisco Unified Communications IM and Presence and Microsoft Skype for Business is true? A.Add the federated user as a contact in Jabber to view its presence status. B.The role of SIP Proxy service is to process the XMPP packet in from Jabber and convert it to SIP. C.TLS is optional. D.Use of directory URI as an IM addressing scheme is not supported. Answer: A Explanation: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/im_presence/interdomain_federation/12_5_1/cup0_b_interdomain-federation-1251/cup0_b_interdomain-federation-1251_chapter_01000.html New Question Which step is the first for web-based single sign-on login? A.Authenticate. B.Redirect to IdP to get authenticated. C.Present authentication assertion. D.Request access to protected service. Answer: D New Question Which entity is a standard component used for authentication by SAML 2.0? A.identity provider B.session broker C.Internet service provider D.client access server Answer: A New Question Which statement describes a role of AXL communications in the BLF Plug-in Service of the Cisco Unified Attendant Console? A. The AXL communications allow registered attendants to log in to Cisco Unified Communications Manager and receive calls. B. The AXL communications is required after installation to verify that the specified CTI manager or managers and Cisco Unified Attendant Console versions match. C. The AXL communications enable Device Resolution Manager to resolve the device statuses of operator and system devices. D. The AXL communications is required after installation to verify that the specified CTI manager or managers and Cisco Unified CM versions. Answer: D New Question Fraudulent calls are being made from Cisco Unity Connection. Which action prevents the calls from reaching the PSTN using SCCP integration? A. Change the configuration of the routing rule. B. Remove values from restriction table. C. Change the Rerouting CSS on the trunk to Cisco Unity Connection. D. Change the CSS of the voicemail port. Answer: D New Question After integrating Cisco Unity Express with Cisco Unified Communications Manager Express, users report that the system does not respond to their digit presses. Which two configuration snippets resolve this issue?(Choose two. ) A. dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5... session protocol sipv2 session target ipv4:10.3.6.127 dtmf-relay sip-kpml codec g711ulaw B. dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5... session protocol sipv2 session target ipv4:10.3.6.127 dtmf-relay sip-notify codec g711ulaw C. dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5... session protocol sipv2 session target ipv4:10.3.6.127 dtmf-relay sip-notify codec g729r8 D. dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5... session protocol sipv2 session target ipv4:10.3.6.127 dtmf-relay rtp-nte codec g711ulaw E. dial-peer voice 6800 voip destination-pattern 5... session protocol sipv2 session target ipv4:10.3.6.127 dtmf-relay sip-kpml codec g729r8 Answer: B,D New Question Which statement about SIP federation between Cisco Unified Communications IM and Presence and Microsoft Skype for Business is true? A. TLS is optional. B. The role of SIP Proxy service is to process the XMPP packet in from Jabber and convert it to SIP. C. Add the federated user as a contact in Jabber to view its presence status. D. Use of directory URI as an IM addressing scheme is not supported. Answer: C New Question An end user opened a ticket, stating that before logging in to Jabber for Windows, a warning is displayed that a server certificate has expired. Which two certificates must be verified on the Cisco Unified Communications Manager and IM&P deployment? (Choose two.) A. callmanager on Cisco Unified CM B. capf on Cisco Unified CM C. cup on IM&P D. tomcat on Cisco Unified CM E. cup-xmpp on IM&P Answer: B,E New Question Which Cisco IM and Presence service must be activated and running for IM Presence to successfully integrate with Cisco Unified Communications Manager? A. Self-Provisioning IVR B. Cisco DHCP Monitor Service C. Cisco XCP Authentication Service D. Cisco AXL Web Service Answer: B Resources From: 1.2020 Latest Braindump2go 300-810 Exam Dumps (PDF & VCE) Free Share: https://www.braindump2go.com/300-810.html 2.2020 Latest Braindump2go 300-810 PDF and 300-810 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1BZz4Vtr3lNcy4Ou9lai-a0WlD1vRghj2?usp=sharing 3.2020 Latest 300-810 Exam Questions from: https://od.lk/fl/NDZfMTI0MjE5N18 Free Resources from Braindump2go,We Devoted to Helping You 100% Pass All Exams!