AlberOliver
100+ Views

The left engine was lost in the crash.

= Today's expressions for Mon-Feb 13th = 1. The left engine was lost in the crash. 왼쪽 엔진은 추락 때 유실됐어. 2. That is what my youth was for. 내 젊음은 그걸 위해 존재했어. 3. I didn't mean to embarrass you in front of people. 사람들 앞에서 너를 난처하게 만들 의도는 아니었어. = My story with today's expressions = A: Hey, Peter. Have you seen my tumbler? I think that I brought it when I left my house. P: Well, actually I've seen a tumbler in the restaurant when we had a lunch, but I forgot to remind you to take it when we left the restaurant. But, I didn't mean to embarrassed you. A: It's shame that it's too late to get back to the restaurant to bring it. I guess somebody might have taken it. P: Hey, man. I'm afraid I have to say that you'd better think of it as lost.
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
(no title)
안녕! 나 저번에 영어 공부 글 썼던 사람인데 영어공부 무료 자료 모음으로 또 왔어 ㅋㅋㅋㅋ (그냥 글 쓰고 싶은데 쓸 게 없더라😭🥲) 여기 소개하는 것들은 다 무료야! 공부할 때 유용하게 쓰길 바래 :) 1. 유튜브 솔직히 유튜브에 있는 것만 제대로 뽕 뽑아도 꽤 많이 얻어갈 수 있지!! - 올리버쌤 (https://www.youtube.com/c/%EC%98%AC%EB%A6%AC%EB%B2%84%EC%8C%A4) - 유진쌤 (https://www.youtube.com/c/%EC%9C%A0%EC%A7%84%EC%8C%A4%EC%9D%98%EB%B0%94%EB%A5%B8%EB%8F%85%ED%95%99%EC%98%81%EC%96%B4) - vlogbrothers 이 채널은 영어 상급자 추천! (https://www.youtube.com/c/vlogbrothers) - 대학 축사들 코난 오브라이언 (https://www.youtube.com/watch?v=-Bs_DdVFPPU) 메릴 스트립 (https://www.youtube.com/watch?v=aVaHvwPjuyk) 로버트 드니로 (https://youtu.be/PxpybAnlr84?t=1) 리사 쿠드로(프렌즈의 피비) (https://youtu.be/0g41R1XgnzI?t=1) - 오디오북 (https://www.youtube.com/watch?v=2jS-am49fpI) 요즘 내가 듣고 있는 ‘호빗’ 오디오북이야. 라디오 드라마같이 재미있게 녹음해놔서 들을만해!! 2. 에피소든(Episoden) (https://www.episoden.com/main) ㅋㅋ 몇 번 말했었지? 무료로 1:1 화상 영어 가능한 사이트야!! 한 세션 동안 외국인들 3~4명이랑 각각 7분씩 대화하는 방식이야 더 길면 좋을텐데 ㅠㅠ 참고로 나 아미인데, 인도 아미 만나서 짱친됨! 혹시 몰라서 맨날 같은 시간에 접속해 ㅋㅋㅋㅋ 그 친구에게 난 코리안 아미이겠지?ㅋㅋ 아 그리고 오픽이나 기타 스피킹 테스트 준비하고 있으면 진짜 도움 많이 될 거야 나는 언택트 방식 공부를 유료로 하면.... 항상 돈 낭비를 하더라..ㅎ 그래서 에피소든 첨 발견하고 너무 좋았음 3. 넷플릭스 자막 무료 자료라기보다는 넷플릭스에서 자막 2개 동시에 보는 법이야!(https://www.koreaninamerica.com/how-to-watch-netflix-with-dual-subtitles/) 4. 무료 해외 대학 강의들 (https://www.coursera.org/courses?query=free) 생각보다 몇 개 없구나..^^ 너무 몇 개 없어서 민망한데 그래도 이왕 쓴 거니 올릴게! ㅠㅋㅋ 내가 에피소든에서 외국인 아미 친구 만났다고 했잖아 역시... 영어 공부도 덕질을 해야 제일 쉽고 재미있는 것 같아 다들 즐겁게 영어 공부하길 바랄게!! :) 이제 영어 공부 말고 다른 글로도 찾아올게😆 얘는 내가 좋아하는 강아지 ‘재롱이’야 유튜브에 재롱잔치라고 치면 된다는!☺️
(no title)
안녕 다들..! 영어 공부 노하우 글 너무 좋아해줘서 기분이 좋다. 처음엔 그냥 무료로 회화 공부할 수 있다고 알리러 왔었는데(에피소든! 오늘 또 들어갈 예정!ㅋㅋㅋ) 나는 무료를 진짜 좋아해서 그냥 더 알려주고 싶었어 이번엔 재미있는 미드나 영어 영상 포스트로 왔어 :) 일단 미드부터 시작해볼게 1. 프렌즈 그래 이거 모르는 사람 없지?ㅋㅋㅋ 알엠도 이걸로 공부했다잖아. 근데 진짜 외국인 대상으로 만든 교재처럼 리스닝 떼기 딱 좋아. 이것만 잘 들려도 솔직히 80%는 성공했다!고 생각함. 영어공부를 떠나서 굉장히 재밌으니까 안 본 사람은 꼭 봐. 물론 옛날 시트콤이라 어떤 대사들은 좀...그럴 때도 있지만 어쨌든 미드 중에선 상당히 건전한 편 2. 길모어걸스 이건... 프렌즈 못 뗀 사람들이 자막없이 듣기엔 무리수야... 외국인들도 주인공들 말하는 속도 보고 엄청 빠르다고 할 정도니까. 그리고 미국 문화 레퍼런스가 많이 나와서 어떻게 보면 어렵고 어떻게 보면 많이 배워갈 수 있어! 난 길모어걸스 엄청 좋아해 ㅠㅠ 친구같은 모녀의 인간관계, 사랑과 우정을 다룬 드라마인데 진짜 건전하고 한국이나 미국이나 똑같다는 생각 들음. (난 건전한 드라마가 취향이야 ㅋㅋㅋ) 3. 내가 그녀를 만났을 때 아... 이것도 레전드지. 이거는 좀 인종차별스러운 개그인가? 싶긴 한데 누가 봐도 풍자라서 난 심각하게 받아들이진 않았음. 이 시트콤은 진짜 꼭 시즌 끝까지 봐야 돼!!!! 진짜로. 내레이션이 넘 감동적이야... 응답하라처럼 주인공의 아내가 누구인지를 맞추는 과정인데 정말 감동적... 이 시트콤도 길모어걸스처럼 미국 문화에 대한 레퍼런스가 많아. 리스닝 레벨은... 프렌즈와 길모어걸스의 중간?같은데 레퍼런스가 많아서 길모어걸스랑 비슷하게 느껴져. 이 3개가 다 시즌이 7개 이상이라 충분히 리스닝 뗄 수 있을거야~!! 영어 영상 같은 경우는 나는 대학 졸업 축사(Commencement Speech라고 해)를 정말 정말 좋아해.ㅎㅎ 졸업 축사인데 commencement(시작이라는 뜻)라고 하는 만큼 감동적인 말을 많이 하거든. 버락 오바마 같은 사람도 많이 하지만 토크쇼 엠씨 코난 오브라이언이 다트머스에서 한 축사도 유명하고, 메릴 스트립, 로버트 드니로 등 유명 연예인들도 많이 해. 꼭 한 번 들어봐. 영어 공부용이 아니라도 크게 깨달음을 얻게 되는 영상들일거야!! 사실 난 테드 토크는... 재미있는 걸 많이 못 찾았어...ㅋㅋㅋㅋ 아, 그런데 켄 로빈슨 경(지금은 돌아가신)의 교육에 관한 테드 토크는 명강의이니까 꼭 들어봐!! 내가 이렇게 추천하긴 했는데 사실 자기 관심사에 맞는 거 보면 될 것 같아 ㅎㅎㅎ 뭐든지 좋아서 해야 가속도가 붙으니까! 요즘 에피소든에서 이런 얘기 직접 외국인들하고 하고 있는데 너무 재밌어. 꼭 지금 영어 잘하지 않더라도 자기 관심사에 대해서 영어로 얘기해보고 영어로 이해하면 또 새로운 세계가 펼쳐지니까 자신감 가지고 영어 시작했으면 좋겠어 🙂 별건 아니지만 이번 글도 도움이 되었길 바라!! 요즘 개강+개학했을텐데 영어공부 꽉잡아윤기!!(ㅋㅋㅋㅋ급 곽윤기 마무리,,) +) 아 그리고 오디오북! 유튜브에 엄청 많아! 유튜브에 있는 거 음성으로 변환해서 다운받을 수도 있고 난 그냥 유튜브 프리미엄이라서 스트리밍하듯이 들어! ㅎㅎ
Các cách chào hỏi bằng tiếng Anh cho trẻ em cực hay
Trong giao tiếp hằng ngày có thể thấy lời chào hỏi đóng vai trò quan trọng. Cũng như trong tiếng Việt, tùy vào ngữ cảnh, độ thân quen, vai vế mà sẽ có các cách chào hỏi khác nhau, tiếng Anh cũng vậy. Vậy đối với trẻ em, những cách chào hỏi nào là phù hợp? Hãy theo dõi ngay các cách chào hỏi bằng tiếng Anh cho trẻ em ngay sau đây nhé! Mẫu câu bắt đầu chào hỏi thường ngày 1. Hello: Xin chào  Đây là cách chào phổ biến nhất trong tiếng Anh và bé đều có thể sử dụng thường xuyên trong mọi tình huống được.  2. Hi: Chào “Hi” là một cách chào ngắn gọn hơn của “hello” và cũng mang ý nghĩa thân thiết hơn 3. Hey: Này!  "Hey" là cách chào khi bé gặp một người bạn, người thân quen. Nhưng lưu ý là không nên sử dụng trọng các tình huống trang trọng, cần tính lịch sự nhé 4. Các câu chào hỏi tiếng Anh dựa vào thời điểm mỗi ngày  Good morning: Chào buổi sáng  Good afternoon: Chào buổi chiều  Good evening: Chào buổi tối Ngoài ra các bé còn có thể sử dụng những câu cảm thán hay câu hỏi để chòa ngay từ ban đầu như: - It’s nice to meet you/nice to meet you/It's a pleasure to meet you: Rất vui được gặp bạn - It’s good to see you again: Rất vui được gặp lại bạn - How are you?: Bạn có khỏe không?,... Mẫu câu hỏi thăm và cách trả lời Một trong những cách để chào hỏi lịch sự đó là hỏi đối phương dạo này thế nào: - How are you?: Bạn có khỏe không?  - How are you doing?: Dạo này bạn thế nào?  - How have you been?: Dạo này bạn sao rồi?  - How’s it going?: Mọi chuyện sao rồi? Nhưng câu hỏi tren thường dùng mang ý nghĩa chào hỏi gặp mặt, không có mục đích thực sự để hỏi chi tiết vấn đề. Vì thế các câu trả lời thường dùng đều ngắn gọn ví dụ:  - I’m great hoặc I’m fine  - I’m doing well - Not too bad - Things are really good - Pretty good  - Great  Trên đây là một số cách chào hỏi đơn giản bằng tiếng Anh mà trẻ em hoàn toàn có thế ứng dụng hằng ngày. Các bé hãy thực hành ngay nhé!