banlaemproduct
1+ Views

โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 39 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา เมื่อปี 2541 ณ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จึงได้ร่วมกับ สนง.กปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการโดยกรมวิชาการเกษตร จัดทำโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานและสถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี จัดทำ / วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชดำริ

วัตถุประสงค์
จัดทำโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยการทดสอบแปลงปลูกไม้หอม พืชสมุนไพร ปลูกไม้ผล ปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณคันกั้นน้ำ ปลูกข้าวนาปีและนาปรังทดสอบระบบส่งน้ำและระบายน้ำเข้าออกแปลงพืชไร่และพืชสวน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประโยชน์ของโครงการ
มาเที่ยวอำเภอบ้านแหลม เพชรบุรีแล้วอย่าลืมแวะชมและศึกษาโครงการพระราชดำริ
โครงการนี้ เป็นการปลูกไร่พืชสวน บน ดินเค็มในสามารถเจริญเติบโตได้อย่างดินปกติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกร บ้านแหลม เพราะช่วยให้การเกษตร ในดินเค็มยังคงดำเนินไปได้  นับเป็นโชคดีของชาวบ้านแหลม ที่มีโครงการนี้เกิดขึ้น
ผู้ที่สนใจสามารถไปเที่ยวชม หรือ ขอข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกับบ้านแหลมแล้ว ยังได้แนวคิดที่อัจริยะของในหลวงของเราด้วย และนี่คือความภูมิใจของเราชาวบ้านแหลม
บ้านแหลมเรายังคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบรูณ์ เชิญชวนผู้รักในการท่องเที่ยว มาหายใจอย่างเต็มปอดกับอากาศที่บริสุทธิ์ และเดินชมธรรมชาติของต้นไม้ ที่นี่ กับ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


2 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent