hanbiya
5 years ago100,000+ Views
http://cafe.daum.net/hanscampingstory 헝가리어로 된 잡지를 소개합니다. 우리나라의 주력 외국어는 영어, 중국어, 일본어, 불어, 스페인어 외에 동남아시아 언어, 러시아어 등 기타 외국어로 분류할 수 있습니다. 중부유럽에 위치한 헝가리 언어를 공부하는 학생은 현재 한국외국어 대학교 헝가리어과에 재학 중인 학생과 기 졸업한 분, 그리고 헝가리와 무역 등을 하시는 분이 있을 것입니다. 여기에 헝가리에 대한 관심을 가지신 분 또한 포함이 됩니다. 그러나, 우리나라에서 헝가리 언어를 배우고 사용할 곳은 없다고 보시면 됩니다. 헝가리는 마쟈르 족으로 구성된 나라이며, 유럽의 언어, 민족 구성과 차이를 보입니다. 중부유럽 이 동쪽에 설립된 나라 중 가장 먼저 카톨릭을 국교로 하여, 나라의 발전을 이룩하였습니다. 그러나, 몽골족의 침입, 오스만투르크, 오스트리아-헝가리 왕국, 세계 1,2 차대전을 거치면서 우리들이 알고 있는 드라큘라의 고향인 트란실바니아 등 주변 영토를 주변국에 넘겨주어, 영토의 크기가 줄어들었습니다. 여기에 구 소련의 위성국가로 있는 시기는 헝가리의 발전을 더욱 저해하는 요소가 되었습니다. 헝가리는 우리들이 말하는 동유럽의 국가가 아니라, 중부유럽에 속한 국가입니다. 94% 이상이 헝가리의 주 민족인 마쟈르 족이면서, 독일인 등 기타 민족으로 구성되어 있습니다. 또한, 유럽의 집시 탄압시대에 헝가리로 유입된 집시는 타 유럽국가보다 자유로움을 더 누릴 수 있었습니다. 아직 헝가리에 대해 많은 사람들이 알지 못합니다. 다만, 여행상품을 통해 유럽을 여행하는 사람은 헝가리의 수도 부다페스트 부다 왕궁 등을 기억하고 있습니다. 또한, 예전에 발레를 하셨던 분은 헝가리 발레에 대한 아련한 추억을 가지고 계실 수 있습니다. 여기에 소개한 헝가리 잡지는 아직 카페에 소개를 하지 않았습니다. 헝가리 언어를 배우는 분, 배웠던 분, 잊지 않으려고 하시는 분, 헝가리에 대한 소식을 알고 싶은 분, 헝가리의 문화, 요리, 역사, 패션 등에 관심을 가진 분들은 카페를 통해 잡지를 받아보실 수 있는 기회를 가지게 될 것입니다. 간단한 헝가리어를 소개하면 köszönöm(쾨쇠넘) = thank you jó (요)= good nem (넴)= not nem tudom(넴투돔) = i don't know igen (이겐)= yes 오늘 하루도 즐거운 하루가 되시기를 :))))
hanbiya
10 Likes
4 Shares
7 comments
Suggested
Recent
http:// hanscamping.blog.me
Ha szükséged van segítségre mert nem értesz néhány mondatot, vagy kifejezést, csak küldd el nekem, megpróbálok segíteni. De ne feledd kérlek, lehet, hogy épp dolgozom , mikor írsz :-)) szóval adj néhány órát, hogy válaszolhassak. If you need some help cause cannot understand some sentence or phrase, just send me I try to help you. But don't forget please maybe I am working in Hungary when you write me :)) so give me some hours to answer. The E-mail : hansandmoore@gmail.com
ÉDES ÉLET A cím olaszul Dolce Vita, mint a Zeffirelli által rendezett olasz filmé is. ezúttal azonban süteményekről van szó. Sok sok finomabbnál finomabb, csokis és más sütemények receptjeit találjuk ebben a magazinban. Képes illusztrációval és leírással. Érdemes kipróbálni, **** Sweet Life The title is Dolce Vita in italian, like by Zeffirelli directed italian movie's too. These time it is about cakes, Many many, delicious and more delicious, choco and other cake's receipes can we find in this magazine. With image illustrations and descriptions. Its worth trying.
A fordítás magyarosan angolos lesz. - The translate will bee hungarian style english. :-)
Írok néhány szót a képeken szereplő néhány magazinról és azok tartalmáról, magyarul. Igyekszem helyesen fordítani angolra is. I write some words about uploaded magazines, and their contents, hungarian. I try to translate to english corretly.
View more comments
10
7
4