Renaultholic
1,000+ Views

자율주행차 장애물 회피 기술 개발 소식~

르노가 업계 최초(!)로 자율주행차가 도로에서 장애물을 회피할 수 있는 기술을 공개했다고 합니다!!

이제 자율주행차를 도로에서 만날 날도 그리 멀지 않은 것 같아요~
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Nội Dung Khóa Học Thuê Xe Bổ Túc Tay Lái Quận 1
Nội dung khóa học thuê xe bổ túc tay lái quận 1 tùy thuộc vào kỹ năng thành thạo của mỗi học viên: Đối với học viên lần đầu làm quen xe Hướng dẫn cụ thể các thiết bị trên xe và cách vận hành xe ô tô Làm quen vô lăng xe và đánh lái cơ bản trong đường ít người Đối với học viên đã học lái xe Hướng dẫn thêm những kỹ năng đánh lái đúng kỹ thuật, chuẩn xác Rèn thêm những tiết học đường trường, sa hình phục vụ cho kỳ thi sát hạch ô tô (B11- B2- C) Bổ túc tay lái đường trường nơi đông người, xe cộ chật hẹp Đối với học viên đã có bằng lái Rèn kỹ năng lái xe đường trường Thực hiện kỹ năng lái xe an toàn hơn, đúng kỹ thuật hơn Cách đánh lái vững vàng tự tin hơn Xử lý tình huống khẩn cấp Cách ra vào bãi xe, đỗ xe đúng nơi >>> Bạn đang có nhu cầu học lái xe B2, thuê xe bổ túc tay lái quận 1. Liên hệ chúng tôi Trường dạy lái xe Uy Tín - Văn phòng trực thuộc quản lý của Sở GTVT TPHCM. Hotline: 0919.39.79.69 - 0919.005.019 ------------------------ Thuê xe ô tô tập lái quận 1 chất lượng hàng đầu Mướn xe tập lái quận 1 Cho thuê xe tập lái quận 1 tốt nhất Thuê xe bổ túc tay lái quận 1 Thuê xe ô tô tập lái ở đâu quận 1
우버, 화물운송 '자율주행 트럭' 서비스 시작
일부 구간만 자율주행 서비스로 운행 미국 최대 차량호출 기업 우버는 자율주행 트럭을 이용한 새로운 서비스를 선보인다. 이로써 미국은 자율주행 서비스 상용화에 한걸음 더 내딛게 됐다. 우버는 장거리 화물 운송 서비스를 미국 애리조나 주에서 시작한다고 더버지, 테크크런치 등 다수 외신이 6일(현지시각) 보도했다. 이 서비스는 모든 구간이 자율주행으로 운행되지 않는다. 운전자가 일반 트럭의 배송업체에서 화물을 수령한다. 그런 다음 이 운전자는 우버의 자율주행차량 선착장으로 이동한다. 이후 우버의 자율주행 트럭에 화물을 옮겨 실으면, 이 트럭은 정해진 구간 동안 자율주행으로 화물을 운반하게 된다. 때문에 우버는 "이 서비스로 인해 일자리를 창출할 수 있을 것"이라고 기대하고 있다. 앞서 우버는 지난해 화물차 운전자와 화물차를 연결하는 '우버 프레이트' 서비스를 출시한 바 있다. 이 서비스에 자율주행 기술을 접목한 서비스를 시작한 셈이다. 외신은 "우버는 현재 자율주행 트럭을 소유하고 있으나 향후 다른 회사와 협력해 자율주행 트럭을 시장에 출시할 수 있다"면서 "이것이 우버에게 잠재적으로 중요한 움직이지만 테슬라, 알파벳, 웨이모와 같은 다수 주요 기업들과 경쟁해야 할 것"이라고 전했다.
카카오가 쏘아올린 '카풀'
이통3사와 자동차 업계 자율주행 기술 개발에, 모빌리티 업계는 '카풀' 논란에 휩싸여 정보통신기술(ICT) 업계에서는 카풀 및 차량 공유 서비스가 미래 자율주행 시대에 대비하기 위한 포석이라고 비호한다. 카카오가 카풀 사업에 뛰어들면서 택시업계와의 대치가 계속되고 있는 와중에, 카카오와 쏘카는 제각각의 길을 걷고 있다. 국내 이통3사와 자동차 업계 등이 자율주행 기술 개발에 뛰어들은 상태다. 하지만 정작 모빌리티 업계는 '카풀' 논란으로 뜨겁다. 카풀 논란이 달아오른 것은 카카오가 카풀앱 사업에 본격적으로 뛰어들면서다. 카풀은 방향이 비슷하거나 목적지가 같은 이용자들이 함께 이동할 수 있도록 운전자와 탑승자를 연결해주는 서비스다. 작년 2월 카풀 스타트업인 ‘럭시’를 인수한 카카오는 12월부터 '카카오 T 카풀' 베타 테스트를 진행했다. 택시업계서는 '생존권'을 주장하며 강력 반발, 두명의 택시기사가 분신자살하기도 했다. 결국 카카오모빌리티는 지난 15일, 기술 테스트 종료와 더불어 서비스 전면 백지화까지 가능하다는 전제를 두고 대화에 나선 상태다. 아울러 카카오모빌리티는 이미 카카오택시와 카카오대리 등을 통해 많은 데이터를 확보하고 있다. 특히 일반인이 내비를 이용할 때는 출퇴근 때만이지만, 택시.대리기사가 이동하는 것까지 합하면 24시간 내내 데이터가 들어오고 있는 상황이다. 쏘카는 2012년 3월 설립해 1000억원대 매출을 올리고 있으나, 투자와 유지비용 및 마케팅 비용 등으로 200~100억원대 영업손실(2016년 -213억원, 2017년 -178억원)이 나고 있다. 2018년엔 다음커뮤니케이션의 창업자인 이재웅 대표가 경영 일선에 나섰다. 1만 1000여 대의 차량을 보유하고 있는 쏘카는 데이터와 기술을 이용해서 이동수단을 더 효율적으로 제공하는 종합 모빌리티 플랫폼의 포부를 밝혔다. 아울러 쏘카는 네이버랩스와의 업무협약(MOU)을 맺고 자율주행 기술 및 정밀지도 구축을 위한 협업을 진행한다. 쏘카는 향후 네이버 지도, 첨단 운전자 보조시스템인 ADAS(Advanced Driver Assistance System) 등 네이버랩스의 최신 자율주행 기술을 접목한 서비스를 고객들에게 선보인다는 계획이다.
전기자동차를 별로 안 좋아하는 독일인들
https://www.faz.net/-i9d-9mnij?premium=0xc64ecf3dcfd8f14424f8b05ac1511331 제목에 낚여서 본 기사이기는 한데, 단순한 설문조사 결과를 낸 기사다. 이 기사는 그저 전기자동차를 독일인들이 어떻게 생각하느냐에 대한 것이다. 물론 독일산 전기자동차에 대한 얘기가 없지는 않다. 올해 1월부터 4월까지 독일에서 등록된 자동차 수는 310,715 대인데, 그 중 4,768대만이 전기자동차였다고 한다. 계산하면 1.5% 정도이다. 물론 전기자동차가 과반을 넘는 나라 자체가 별로 없기는 하니까 이 통계가 이상하다는 말은 아니다. (하이브리드 또한 16,814대 밖에 안 된다.) 그런데 의외(!)로 독일에서 제일 많이 팔리는 전기 자동차는 프랑스 르노의 Zoe, 등록 대수가 939대이다. 2위인 미국의 테슬라 3이 514대다. 광고가 요란했던 독일 아우디의 E-Tron은 고작 174대 뿐. 독일 전기 자동차 시장을 프랑스와 미국이 나눠먹고 있다는 의미로 봐도 되겠다. 독일도 당연히, 전기자동차에게 “환경보조금”을 지급한다. 무려 대당 4천 유로를 주거늘, 여전히 전기자동차는 안 팔리고 있는데, 본론으로 들어가자. 결국은 가격이 1순위의 문제였다. 아래와 같다. 가격(Preis) - 주행거리(Reichweite) - 충전소(Ladeninfrastruktur) - 충전시간(Ladezeit) - 동력(Leistung) 가격은 정말 심각한 문제였다. 대상자의 16%만이 가격 수준이 괜찮다고 답했기 때문이다. 충전소는 더욱 절망적, 9%만이 만족해했다. (주행거리나 충전시간도 50보 100보다.) 오로지 디자인과 동력만이 만족스럽다는 답변이었다. 물론 미래는 전기차에 있다는 점을 모두들 알고는 있는데… 오로지 21%만이 구입할 의도가 있다고 답했다. 살 생각 없다는 무려 60%. 사실 지금 당장 차를 사야 한다면 나부터도 그냥 가솔린을 택할 듯. -------------- 번외 자율주행 자동차(autonome Autos)에 대한 설문 결과도 재밌다. 구입할 생각 있다는 28%로 낮다. 어차피 비싸서 못 살 것이라는 답변이 42%로 높은 것도 재밌다. 이유는? 기술을 못 믿어서다. 그러나 자율주행 자동차 또한 미래의 기술이 되리라고 생각하고 있다(49%!).
차에 불이 들어왔는데 이게 뭔가요...?
1. 전면 안개등 Fog Light(front) 2. 파워 스티어링 경고등 Power Steering Warning Light 3. 후면 안개등 Fog Light (rear) 4. 세정액 부족 표시 Washer Fluid low 5. 브레이크 패드 경고 Brake pad warning 6. 정속주행 켜짐 Cruise control on 7. 방향지시기 Direction Indicators 8. 빗방울과 빛 감지기 Rain and light sensor 9. 동절기 모드 Winter mode 10. 정보표시장치 Information Indicator 11. 예열 플러그 / 디젤 예열 경고표시 Glow plug / Diesel Pre-heat warning 12. 서리주의 Frost warning 13. 점화스위치 경고 Ignition switch warning 14. 차내 열쇠 없음 Key not in vehicle 15. 전자열쇠 배터리 부족 Key fob battery low 16. 차간 거리 경보장치 Distance warning 17. 클러치 밟기 페달 Press clutch pedal 18. 브레이크 밟기 페달 Press Brake pedal 19. 스티어링 잠금장치 Steering lock warning 20. 전조등 Main beam headlights 21. 타이어 압력 부족 Tyre pressure low 22. 차폭등 정보 Sidelight Information 23. 외부 경관등 결함 Exterior light fault 24. 브레이크등 경보 Brake lights warning 25. 디젤 배기가스 후처리 장치 경보 Diesel Particulate filter warning 26. 트레일러 견인 장치 경보 Trailer tow hitch warning 27. 공기현가장치 경보 Air suspension warning 28. 차선이탈경고 Lane departure warning 29. 촉매변환장치경고(공해방지장치) Catalytic converter warning 30. 안전벨트 미착용 Seat belt not on 31. 주차브레이크 등 Parking Brake Light 32. 배터리/교류발전기 경고 Battery/Alternator warning 33. 주차보조 장치 Parking assist 34. 오일교환 등 서비스 요망 Service required 35. 자동전조등 Adaptive lighting 36. 전조등 범위 조정기 Headlight range control 37. 후방 스포일러 경고장치 Rear spoiler warning * 스포일러 : 고속주행시 차가 들리지 않게 하는 장치 38. 컨버터블(차 지붕 전환장치) 경고 Convertible roof warning 39. 에어백 경고 Airbag warning 40. 수동식 브레이크 경고 Hand brake warning 41. 연료여과기 물 있음 Water in fuel filter 42. 에어백 작동 정지 Airbag deactivated 43. 결함 문제 Fault problem 44. 전조등 하향 Dipped beam headlights 45. 공기여과기 더러움 Dirty air filter 46. 경제운전 지시기 ECO driving indicator 47. 내리막길 주행제어장치 Hill descent control 48. 온도 주의 Temperature warning 49. 쏠림방지 브레이크 경고 ABS warning 50. 연료필터(여과기) 주의 Fuel filter warning 51. 문 열림 Door open 52. 보닛 열림 Bonnet open 53. 연료 부족 Low Fuel 54. 자동기어박스 경고 Automatic gearbox warning 55. 속도제한기 Speed limiter 56. 현가장치 조절기 Suspension Dampers 57. 유압부족 Oil pressure low 58. 앞 유리 성에 제거 Windscreen defrost 59. 트렁크 열림 Boot open 60. 안정 제어장치 꺼짐Stability control off 61. 빗방울 감지기 Rain sensor 62. 엔진/배출 경고 Engine/emisions warning 63. 뒷 유리창 성에 제거 Rear Window defrost 64. 자동 유리창 닦개 Auto window screen wiping 가끔 처음보는 모양으로 불 들어오면 심장 뚝 떨어지잖아요 ㅠㅠ 클립해놓으면 진짜 언~~~~~젠가는 꼭 쓸 일이 생긴당께요 후후..
Mẹo Thi Bài Thi Tăng Tốc B2
Tham khảo một số mẹo thi bài thi tăng tốc B2 sau: Mẹo tăng số trước, đạt tốc sau: Khi xe vừa vào khu vực bài thi, vượt qua biển báo và có tiếng chip kêu “bing boong” thì vào số, tăng số. Tiếp theo, nhả chân côn ra, vào ga để xe tăng lên hơn 24km/h. Giữ tốc độ này ở đoạn 25m đầu tiên – đoạn từ biển báo “bắt đầu tăng số, tăng tốc độ” cho tới biển báo “20km/h”. Khi gần tới biển 20km/h, bạn nhả chân ga ra để tốc độ xe giảm xuống dưới 20km/h. Xe chạy qua biển này thì về số thấp hơn và giữ lái thẳng qua vạch kết thúc bài thi. Mẹo tăng tốc trước, tăng số sau: Trước khi bắt đầu vào bài thi, bạn đặt nhẹ chân lên ga, mục đích để lấy đà. Khi xe di chuyển tới vạch bắt đầu, bánh xe trước chạm vào vạch vàng – thiết bị giám sát bắt đầu nhận tín hiệu bài thi thì bạn nhấn ga tăng tốc lên 24km/h. Cho tới khi xe đi gần hết 25m đầu tiên, chuẩn bị tới biển báo 20km/h tối thiểu thì bạn nhả chân ga ra, vào côn, vào số cao hơn. Tiếp theo, bạn giữ lái thẳng như vậy cho tới khi gần đến biển tối đa 20km/h thì nhấn phanh từ từ để giảm tốc độ. Tiếp tục giảm số, về số thấp hơn và giữ như vậy cho tới khi đi qua vạch kết thúc. Bài thi tăng tốc b2 không phải là bài thi quá khó nhưng bạn cũng không nên quá chủ quan. Vì thế thí sinh có thể dựa vào mẹo thi bài thi tăng tốc B2 bên trên để thực hiện bài thi một cách hoàn hảo với điểm số cao nhất. Chúc các bạn thành công. >>>> Bạn cần tìm hiểu về khóa học lái xe B2 ở một Trường đào tạo lái xe Uy tín trực thuộc Sở LĐTB&XH. Liên hệ Hotline: 0919.39.79.69 – 0919.005.019 để có sự hỗ trợ tốt và thông tin cụ thế nhất. --------------------------- bài thi tăng tốc b2 bai tang toc b2 bài thi tăng tốc tăng số b2 Huong dan thi sa hinh B2 bai thi tang toc tang so Bai thi tang toc tang so thi sa hinh B2
설 연휴, 운전에 도움이 되는 4가지 정보
민족 최대 명절 설 연휴가 코앞으로 다가왔습니다. 고속버스나 KTX 대신 자차로 고향 가시는 분들 많으시죠? 귀성길 도로는 평소보다 시간도 더 걸리고 사고도 많아 운전하기 쉽지만은 않은데요. 이런 귀성길 운전에 도움이 되는 정보 4가지를 알려드리겠습니다! 올해 설 연휴에도 고속도로 통행료 무료 올해 설 명절 연휴 기간에도 고속도로 통행료가 면제됩니다. 통행료 면제기간은 설 연휴 3일 (2월4일(월) 0시 ~ 6일(수) 자정까지)입니다. 통행료 면제 시간 내에는 잠깐이라도 이용하면 면제 대상이 됩니다. 하이패스 장착 유무 상관없이 평소처럼 이용하시면 되고, 따로 요금이 청구되지 않습니다. 하이패스를 이용하신다면 반드시 단말기를 켜주시고, 일반 차로를 이용하신다면 통행권을 뽑고 출구에서 꼭 제출해주셔야 합니다. (부산시 5개 유료 도로는 설 연휴기간, 지난해 무료에서 유료로 변경됨, 거가대로와 광안대교는 그대로 무료) 공영 주차장, 지자체, 공공기관 주차장 무료 개방 설 연휴 기간 동안 지자체와 학교 등 공공기관 주차장 및 공영 주차장이 무료로 개방됩니다. 무료로 개방되는 주차장은 총 1만 6000여 개로 지난해 추석보다 15% 증가했습니다. 목적지 근처에 공공기관 건물이나 학교가 있다면 미리 검색해보시고 이용하시면 편리하겠네요! 혹시 모를 고장/사고를 위한 긴급출동 번호 저장! 설 연휴에 장시간 운전하다 보면 예상치 못한 사고가 발생할 수 있는데요. 이 경우 보험에서 제공되는 긴급출동 서비스를 이용하는 것이 가장 효율적입니다. 단, 보험사마다 무료로 제공되는 횟수가 정해져 있고, 상황에 따라 견인시간, 거리가 늘어나면 추가요금이 발생할 수 있습니다. (일반적으로 10km 이내 무료) 미리 계약 내용의 서비스 정보를 확인해보세요. 고속도로에서 차에 문제가 생겨 정차할 경우 긴급견인 서비스를 무료로 이용할 수 있습니다. 사고 발생 위치부터 인근 휴게소, 영업소, 졸음쉼터까지 견인해주는 서비스로 외부 정비소까지는 별도 견인 서비스를 이용하셔야 합니다. 전국 고속도로와 10개 민자 고속도로에서 모두 이용 가능하기 때문에 급할 경우 다른 견인 서비스보다 빠르게 안전한 장소로 이동할 수 있습니다. · 현대해상 긴급출동 1588-5656 · 삼성화재 긴급출동 1588-5114 · KB손해보험 긴급출동 1544-0114 · DB손해보험 긴급출동 1588-0100 · 흥국화재 긴급출동 1688-1688 · 한화손해보험 긴급출동 1566-8000 · 롯데손해보험 긴급출동 1588-3344 · 메리츠화재 긴급출동 1566-5000 · 한국도로공사 콜센터 1588-2504 (각 민자고속도로 마다 긴급출동 번호가 다릅니다) 장거리 운전 전 필수 차량 점검 항목 귀성길은 평상시와 다르게 장거리, 장시간 주행을 하실 텐데요. 자동차도 평상시와 다른 주행 상황에 문제가 생길 확률이 높아집니다. 장거리 주행 전 기본적인 점검 항목은 직접 점검해보세요. 미리 가까운 정비소를 방문하시면 더욱 좋습니다. _______________ 이번 귀성길 서울에서 출발한다면 정체를 피할 수 있는 시간을 티맵은 '2월 2 ~ 4일, 오전 7시 이전', 카카오네비는 '2월 4일, 오후 7시반 ~ 9시'로 예측했습니다. 귀성길 계획에 참고 하시고 위에 알려드린 4가지 정보도 운전에 도움이 되길 바랍니다. 풍요롭고 즐거운 설 명절 보내세요! _______________ 운전자 필수앱! 마카롱 아직 마카롱 모르세요? 주유할 때 기록만 하면 마카롱이 내 차 관리에 필요한 정보를 챙겨줍니다!
카카오, 신형 쏘나타에 '카카오 i' 인공지능 탑재
운전 중 간편한 음성 명령만으로 다양한 비서 기능과 차량 제어 시스템 이용 가능 카카오는 21일 현대자동차에서 선보이는 신형 쏘나타에 자사의 인공지능 플랫폼 ‘카카오 i’ 기술을 탑재한다고 18일 밝혔다. 이를 통해 운전 중 간편한 음성 명령만으로도 다양한 비서 기능과 차량 제어 시스템을 이용할 수 있게 된다. 카카오와 현대자동차는 지난 2017년 초부터 커넥티비티 시스템 개발을 위한 공동 프로젝트를 진행해 왔다. 현대자동차의 ‘대화형 음성인식 비서 서비스’와 카카오의 AI 플랫폼인 '카카오 i' 기술을 접목해 음성인식으로 다양한 비서 및 차량 제어 기능들을 구현될 수 있도록 하고, 이번에 출시되는 쏘나타에서 처음 선보이게 된 것이다. 신형 쏘나타에 적용된 대화형 음성인식 비서 서비스는 ▲뉴스 브리핑 ▲날씨 ▲영화 및 TV 정보 ▲주가 정보 ▲일반상식 ▲어학/백과사전 ▲스포츠 경기 ▲실시간 검색어 순위 ▲외국어 번역 ▲환율 ▲오늘의 운세 ▲자연어 길안내 등 10여 가지 이상이다. 운전석의 스티어링 휠에 위치한 음성인식 버튼을 누르고 “지금 핫한 뉴스 들려줘”, “내일 날씨 어때?”, “꽃샘추위 영어로 뭐야?”, “캡틴마블 줄거리 알려줘” 등을 물으면 인공지능이 해당 답변을 찾아 말해주는 식이다. 음성 명령을 통해 차량 내 공조장치 제어도 가능해졌다. 에어컨, 히터, 바람 방향 등을 음성으로 조절할 수 있으며 “공기청정모드 실행해줘”, “습기 제거해줘” 등의 명령은 물론, “바람 세게”, “바람 방향 몸 쪽으로”와 같이 대화하듯 자연스럽게 이야기해도 이에 맞춰 조절해준다.카카오와 현대자동차는 앞으로도 지속적인 협력 관계를 통해 주요 서비스들을 계속 추가하고, 음성인식 기술의 고도화는 물론 적용 차량 범위도 확대해 갈 예정이다.
외신의 눈으로 본 '평창ICT올림픽'
5G·자율주행차·로봇 신기술 향연 5G 시범 서비스, 상용화 전 안정성?네트워크 감도 등 시험해볼 기회 평창동계올림픽이 지난 9일 개막식을 시작으로 17일간 길고도 짧은 여정에 돌입했다. 대회 시작 이틀 만에 한국 선수가 쇼트트랙에서 금메달을 따는 등 올림픽 열기가 고조되고 있다. 무엇보다 이번 평창올림픽은 최첨단 정보통신기술(ICT)이 적용된 최초의 올림픽이라는 점이다. 해외 선수, 관람객 등이 인천국제공항에서 발을 딛는 순간부터 올림픽 경기가 열리는 평창~강릉에 이르는 전 과정에서 5G, 초고화질(UHD) 등의 신기술을 경험할 수 있다. 주요 외신들도 평창올림픽에 적용된 ICT 기술에 큰 관심을 보이고 있다. 외신 USA투데이는 평창올림픽에 적용된 5G 시범 서비스에 주목했다. 5G는 4G 대비 속도가 20배 이상 빠른 서비스로, 초고화질(UHD) 영화 한 편을 단 1초 만에 다운로드받을 수 있다. 정부는 5G 시범 서비스를 위해 올림픽이 열리는 지역에 주파수 28㎓ 800㎒폭 사용을 허가했다. 인텔과 삼성전자의 5G 단말 200여대는 평창 지역에 배치돼 ICT를 통한 올림픽 경기 시청을 지원하고 있다. CNBC는 인천국제공항에 도착 후 한국어에 미숙한 관람객이라도 길을 잃어버릴 우려가 전혀 없다고 강조했다. 영어와 중국, 일본어 등을 탑재한 로봇 가이드가 공항을 돌아다니면서 이같은 두려움을 없애줄 것이라고 전했다. 로봇 가이드는 LG의 음성 인식 플랫폼과 공항의 중앙 컴퓨터를 연결, 탑승권을 스캔해 정보를 알려주기도 한다. 현대자동차와 KT가 개발한 자율주행차도 언급했다. KT는 이번 올림픽에서 내부에 설치된 반투명 디스플레이로 4K 화질의 올림픽 경기영상을 볼 수 있는 5G 버스를 운행한다. 증강현실(AR), 가상현실(VR) 기반의 스포츠 콘텐츠도 즐길 수 있다.