Cards you may also be interested in
Reduce Kid’s Screen Time using Parental Control App
Screen time limit is the burning issue nowadays because it makes people vulnerable to several diseases and online threats. While talking about children, they spend prolonged hours on the internet which hampers their mental and physical growth. And, Parents find a challenging task to separate kids and technology. For this reason, smart parents are shifting towards limit screen time app. Read more: 5 Simple And Effective Parenting Tips To Be A Good Parent Thus, we have come up with the best solutions to combat excessive media hours of your children using parental control software. Useful Tips For Restricting Screen Time And Introducing Child Monitoring App Regulating screen time is a big move for teens, but it can introduce some positive life changes. Let’s find out how? # Control your tech addiction first: Although limit screen time app is designed to restrict a child’s digital movements, it is also an effective tool to reduce your device usage as well. If you are glued to smartphones, your kids will mimic your behavior and make it a habit. So, it is advisable to use a kids tracker app to control your tech addiction # Don't allow gadgets in the bedroom: Make a rule of not using any electronic gadget in the bedroom. It helps kids to rest their minds peacefully and take sufficient sleep. The screen time control app is useful in setting the bedtime, which shuts the running app on the child’s device automatically. # Act smartly: I-gen kids are technospeak. They easily outsmart parents in finding workarounds of accessing cell phones. Thus, parents need to be smarter while applying parental controls for children's safety. # Say ‘No’ to the device during family time: Disallowing the use of smartphones and tablets is not enough. Most kids nowadays are lacking ‘offline entertaining skills.’ Enjoying new activities, experiencing the outside world, sharing mischief with family, etc. helps teens to prevent boredom without triggering arguments or tantrums. # Encourage a kid’s offline hobbies: Reading, dancing, sports or any other fun (without screen) helps kids forget about their device. Boost teen’s morale with your participation and appreciation in tasks they perform. # Limit screen time app is the right choice: Parental control software is far more than simply allowing you to set a screen time limit. You can also use other tools like Panic and SOS alert, App and Call Blockers, Anti-theft, and a few more for the digital security of your child. We recommend: Bit Guardian Parental Control - Secure & Safe Kids - Apps on Google Play How To Introduce Screen Time App Without Tantrums: If your kids have grown up in the screen filled the world, imposing reasonable restrictions can be a challenging task. However, when teens are still young, altering their habits will be more comfortable, and they may accept the new norms quickly. Do not go cold turkey. Gradual reduction of kid’s screen time habits helps them to accept new changes. You have to openly discuss the reasons for introducing kids' safety applications, along with the enticing reward to give up excessive screen time. Make a fair deal with kids and tell them the limit screen time application is not for invading their online privacy, rather it is for their proper growth and development and to keep them safe from digital dangers. Which Child Tracker App Should Parents Prefer? Bit Guardian Parental Control is one of the most trusted screen time control apps by users. It monitors and controls a kid’s digital movements. Unique tools of this kid safety software safeguard children from several risks. #Time Schedule: Used to define curfew hours on app usage on teen’s device. #App Install Blocker: It prevents children from downloading new apps. #Kiosk Mode: A powerful tool that offers indirect access to a child’s mobile to parents. #GPS: It provides relief to parents when teens obtain driver's licenses as it follows their whereabouts. The additional feature of Speed Limit keeps and shares a record to parents if teens breach the preset driving speed. Install one of the best child monitoring apps - Bit Guardian Parental Control that provides cushion to parents about a child's online safety. Get this application on your device today and experience the benefits!
Loveseat là gì?
Nói một cách đơn giản, Loveseat là ghế sofa dành cho 2 người ngồi. Tuy nó có cái tên nghe lãng mạn, nhưng mục đích thiết kế ban đầu của ghế chỉ là nơi ngồi nói chuyện giao tiếp xã hội, chứ không dành cho những người yêu ngồi bên nhau để tán tỉnh và đụng chạm. Lịch sử của ghế Loveseat Loveseat là một thuật ngữ rất thông dụng trong triều đại của vua Louis XV, nước Pháp và nữ hoàng Ann, nước Anh trong những năm 1700. Không ai biết chính xác người nào đã sáng chế loại ghế này. Nhưng ghế loveseat đầu tiên không dành cho những người yêu nhau, hay có mục đích tán tỉnh. Ghế loveset chỉ đơn giản là dành cho các quí cô ngồi xuống nói chuyện, và trau chuốt những bộ đầm xòe to của chính họ. Một phiên bản khác của ghế Loveseat: Tete-a-Tete Lấy từ tiếng Pháp, Tête-à-Tête có nghĩa là "đầu đối đầu". Ghế được sản xuất từ nước Pháp thế kỷ 19, sau đó được lan truyền và sử dụng rất phổ biến dưới thời Victorian tại nước Anh. Tete-a-Tete là kiểu ghế đôi có thiết kế kiểu dáng chữ S, và luôn có tay vịn nằm giữa. Ghế cũng dành cho hai người ngồi bên nhau nhưng góc nhìn của người ngồi có hướng khác nhau. Ưu điểm của thiết kế của loại ghế này là giúp hai người ngồi nói chuyện gần nhau thân mật nhưng không gây đụng chạm. Loveseat ngày nay Khi ngành điện ảnh phát triển, loveseat được sử dụng trong các rạp chiếu phim. Đặc biệt là nó được gỡ bỏ tay vịn để hai người ngồi bên nhau thân mật khi xem phim chung. Ngày nay, loveseat hay ghế đôi thường chỉ sử dụng trong nhà có diện tích nhỏ, hay các căn hộ chung cư. C&G Architects Công ty thiết kế nội thất chung cư Website: https://cgarchitects.vn
[펌] 세상에서 제일 달콤한 참사
혹시 당밀이라고 알고 있냐? 사탕수수에서 설탕 뽑고 나면 이렇게 걸쭉하게 생긴 달콤한 즙이 나온다. 이 카라멜향 나는 걸쭉한 액체가 당밀임. 이걸로 대재앙이 일어났다면 믿을 수 있겠음? 가장 끔찍한 사고를 뽑으라면 후보자가 존나 많은 나머지 우승자가 절대 못 나올 거다 근데 가장 달콤한 사고를 뽑으라면 이미 우승자는 정해져있다. 바로 이 새끼들이 범인임. 1919년 1월 보스턴에서 벌어진 일이다 당시 온도가 영하에서 갑자기 영상 정도로 올라갔기 때문에 보스턴 길거리에는 미친듯이 뛰어다니는 애들과 애들에게 고통받는 양키들이 드글거리고 있었다 탕/탕/탕하는 소름끼치는 소리가 울려퍼진 것은 12시 40분 경이었음 정신병자가 기관총이라도 갈겨대는 건가 싶어서 양키들은 혼비백산하고 있었는데 차라리 기관총인 쪽이 더 나았을걸 왜냐면 그 소리는 도시 한 가운데에 있던 높이 15m, 지름 27m의 개 큰 당밀저장탱크에서 나오는 소리였거든 탕/탕/탕 5층짜리 건물보다 큰 당밀탱크를 고정하고 있는 나사들이 압력을 못이기고 튕겨나가면서 나는 소리였다 그리고 잠시 후에 탱크는 장마철을 맞이한 골판지하우스처럼 구겨져버리고 그 안에서 당밀들이 쏟아지기 시작했다 총용량 1만 5천톤의 당밀 쓰나미가 보스턴을 향해 쏟아지기 시작했음 디즈니 만화였다면 왠 입술튀어나온 미친년과 안경낀 미친놈들이 팔짱끼고 빙글빙글돌면서 오 하늘에서 설탕물이 쏟아지고 있어 베이베 뮤지컬을 시작했을 웃긴 사태지만 현실은 디즈니 영화가 아닌 고로 이것은 상상을 초월하는 대재난으로 발전한다 잠깐만 스크롤 올려서 당밀 생긴 꼬라지 보자 딱 봐도 엄청 끈적거리고 무거워보이지 않냐 그냥 물만 쏟아져도 인간들 죄다 작살내버리는게 쓰나민데 저런게 쓰나미가 된다고 생각해보샘 보스턴은 인류 역사상 가장 달콤한 방식으로 ㅈ된 것이다 저런게 폭 50m, 높이 8m의 대해일이 되서 보스턴을 휩쓸기 시작했음 설탕 파도에 휩쓸린 교각이 이렇게 엿가락처럼 작살날 정도니까 맨몸으로 있던 사람이 당할 피해는 안 봐도 뻔하다 사람들은 끈적거리는 파도에 휩쓸려서 작살났고 자동차도 설탕코팅이 된 채로 납작하게 짓눌렸고 심지어 기차랑 배가 설탕 파도에 휩쓸려서 3층 건물 중간을 쑤시고 들어가서 밖으로 튀어나왔다 보스턴 시내는 개아작났고 그 짧은 시간에 180명 이상의 사상자가 발생함. 완파된 가옥만 해도 14채가 넘고 날아간 자동차나 죽은 동물들의 숫자는 아예 계산할 수도 없음 저 갈색 부분이 전부 당밀임 사고는 순식간이었는데 구조하는데는 존나게 오래 걸린 것도 개같은 상황이었음 당밀이 존나 끈적했기 때문에 사고가 터진 후에는 뭔 늪처럼 변해버렸는데, 그 안에 파묻힌 사람들은 산 채로 질식해버렸다 구조대가 구하려고 접근해도 가슴깨까지 당밀이 차오르는지라 코앞에서 사람이 죽는걸 볼 수 밖에 없는 경우도 많았음 끈적거리다보니 시체를 빼내는 것도 보통일이 아니었는데, 동물들 같은 경우엔 아직 살아있어도 빼다가 죽을 판이라 그냥 다 안락사시킴 소방관 발목에 달라붙은 것만 봐도 걷기조차 힘들어보이지? 심지어 이 당밀들은 물로도 씻기질 않아서 호스로 하루종일 뿌려도 씻겨져 나갈 생각을 안 했음 소방차 수압 출력 아는 사람을 알겠지만 이거 사람도 날려버릴 정도로 강한데 끈적하게 달라붙은 당밀한테는 무쓸모였다 이렇게 처리하지도 못하는 가운데 당밀 특유의 엄청난 단내가 온 보스턴을 뒤덮으면서 화학공격까지 가하기 시작함 피해자들은 병원으로 옮겨지면서 당밀을 줄줄 흘리고 소방관들은 사방으로 뛰어다니면서 당밀 가득 묻은 신발자국을 남기는 식으로 온 도시가 당밀범벅이 되어가면서 사람들을 미칠 정도로 몰아감 결국 강가 따라서 소방선까지 끌어온 다음에 물이 아니라 소금물을 분사하고 그 위에 다시 모래 문질러서 박박 지워내는 쌩노가다 작업이 실행됨 몇 시간 걸렸을 거 같냐? 연단위임. 이 사고로 누출된 당밀이 모두 제거되는 데는 10년도 넘게 걸렸다 당밀회사는 당연히 소송으로 개작살났고 보스턴 사건 현장에는 아직도 여름만 되면 단내가 풍겨온다는 소문이 남아있다  [출처 - ㄷㅅㅇㅅㅇㄷ 고질라맛스키틀즈] 더 찾아본 바에 의하면 애초에 당밀탱크는 초기에도 당밀이 새어나오는 등 부실 건축 의혹이 제기되었는데 이에 대한 해결책으로 당밀과 똑같은 색의 페인트를 칠했다고 한다. ... 예고된 참사였다.
"문래동 주민분들 도와주세요..." 강아지와 산책하던 여성의 간절한 외침
얼굴을 반으로 가르는 하얀 털, 베이지색 몸통이 특징인 귀여운 강아지. 평소엔 귀가 쫑긋 서 있고, 꼬리가 몸 쪽으로 말려있는 9살의 믹스견 '소한이'입니다. 약 3주 전인 10월 5일 토요일, 소한이가 서울 영등포구 문래동 현대 1차 아파트 근처에서 실종됐습니다. 최종 목격지는 도림고가와 삼환아파트1차 사이에 있는 찻길이며, 보호자에 의하면 소한이는 도림교 사거리까지 쭉 달려간 것으로 추측됩니다. 보호자는 소한이를 찾기 위해 전단지를 배포하며 주변을 꼼꼼히 수색했지만, 소한이의 흔적은커녕 소한이를 보았다는 주민의 제보조차 없다고 호소했습니다. 보호자는 "소한이에 대한 어떠한 제보나 단서도 없어 무엇을 어떻게 할 수도 없는 상태"라며 가슴을 졸이고 있습니다. 이어 애타는 목소리로 "10월 5일 토요일, 소한이가 실종된 당시 주변엔 많은 사람들이 있었기에 소한이를 목격한 누군가 분명 있었을 것"이라고 말하며, 문래동에 있던 주민분들의 제보를 간절하게 기다리고 있습니다. 물론, 소한이가 실종된 지 3주가량이 지났기에 소한이가 문래동이 아닌 신도림, 영등포, 대림, 신림 등의 다른 지역으로 이동했을 가능성도 있습니다. 그러나 단서가 전혀 없는 만큼, 문래동 그리고 문래동과 인접한 지역 주민분들의 제보가 간절합니다. 위 사진은 소한이의 실종 당시와 최대한 가까운 모습이지만, 오랜 실종으로 털이 무척 길고 더러울 수 있습니다. 소한이 보호자는 "소한이가 개와 사람을 무서워해 다가가면 도망가는 모습을 보였을 가능성이 크다"라고 전했습니다. 또, 소한이가 발작을 앓고 있어 하루빨리 찾지 않으면 간질 발작 증상이 올까 무척 걱정하며, 소한이를 찾는 데 결정적인 제보를 해주신 분께 사례금 30만 원을 제공하겠다고 약속했습니다. 소한이를 보시거나 소한이와 닮은 아이를 보신 분은 아래 보호자의 연락처로 전화, 사진, 문자 등의 제보 바랍니다. 실종아 정보 이름: 소한이 나이: 9살 성별: 여아 품종: 믹스견 특이사항: 4kg의 소형견으로 귀가 쫑긋 서있고 꼬리가 말려있으며, 전체적인 털색은 베이지색이나 미간에 흰색 털이 나있는 게 특징. 제보 문의 연락처: 010-4606-8163 이메일: jetaime812@naver.com 문래동, 신도림, 영등포, 대림, 신림동에 사는 주민분들은 꼭 부탁드려요!
다리 절단돼 버려진 자신 입양한 할머니가 아프자 "힘내세요"라며 사료 물어다 준 달리
원문글 : http://www.animalplanet.co.kr/news/?artNo=3493 사진 : instagram 'run_darly' 자신을 보살펴 준 할머니가 아프자 사료를 가져다주며 걱정한 강아지 '달리'의 소식이 가슴을 뭉클하게 합니다. 강아지 달리는 최근 인스타그램에 공개된 후 SNS 인기 스타로 등극했습니다. 이토록 사람들이 달리를 좋아하는 이유에는 기특한 사연이 있어서인데요. 사실 달리는 사고로 다리가 절단된 후 전 주인에게 버림받은 가여운 유기견이었습니다. 깊은 상처를 안고 절망 속에서 살아가던 달리는 새 가족을 만나 다시 행복을 되찾았고 할머니의 따뜻한 보살핌 속에서 가슴속 상처를 치유할 수 있었습니다. 사진 : instagram 'run_darly' 그런데 어느 날 할머니가 몸이 아파 식사를 하지 못하게 되었고 그런 할머니를 지켜본 달리는 말은 통하지 않지만 왠지 걱정을 하는 눈치였습니다. 그리고는 보호자 앞에 놀라운 일이 펼쳐졌는데요. 할머니가 걱정이 됐는지 밥을 먹다 말다 사료를 물어다 할머니 곁을 갔던 것입니다. 영상을 공개한 보호자는 "할머니가 밥을 잘 안 드시는데, 달리가 밥 먹다 말고 입 한가득 사료를 물어다 놓더라"라며 당시 상황을 설명했습니다. 사연을 접한 누리꾼들은 "마치 '밥 드시고 힘내세요' 하는 것 같다"며 기특한 달리의 행동에 모두들 칭찬을 아끼지 않았습니다. 사진 : instagram 'run_darly' [저작권자 ⓒ 애니멀플래닛, 무단전재 및 재배포 금지] 콘텐츠 더보기