jimmymalik
100+ Views

HOW GYM WORKS BEST FOR YOU?

These days everyone is busy in their daily life tasks. Their jobs give them so much stress that they do not have time to take care of themselves. But this is something serious and we need to pay heed towards it. Health is a blessing and if we are not well and still you are working then it is of no use. You have to be physically and mentally fit in order to live a happy and active life.
Physical fitness is a state of well-being and health. Mental fitness is also extremely important but we see that people often ignore mental fitness which is not a good idea definitely. Mental fitness should not be ignored at any cost. Mental fitness means that you keep your emotional health and brain top-notch.

If you are unable to do exercises on a regular basis then since you do not get enough time at home so this way, you could also join GYM. There you would learn a lot of exercises plus you would do physical and mental activities too. There would be amazing trainers for you who would guide you. You could also choose the Best Gym In London in order to start your daily exercises. There are several benefits of joining GYM, which we are just going to tell you.

Makes you Happy:
It is seen that exercise plays an essential role in order to make your mood better and reduces your depression and stress. Exercise also minimizes the symptoms of anxiety from the people.

Weight Loss:
If you do exercises on a regular basis then it helps you to maintain your actual weight and this way you do not gain additional weight. So now you know how much exercise is important for your health.

Good for your Muscles & Bones:
Exercise plays an important role in order to maintain your muscles and bones strong. If you do activities like weight building then it definitely encourages muscle building, since exercise reduces hormones that enhance the ability of your muscles to engage amino acids.

Increases Energy Level:
Exercise could indeed be an energy booster for you if you do this on a regular basis. It also helps those people who suffer from many medical conditions.

Makes your Skin Better:
Your skin can get affected by the stress in your body. The stress occurs when your body’s antioxidant defenses could not complete utterly and repair the damage that free radicals cause to cells.
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
마가렛 호웰, 브랜드의 근간을 담은 단편 필름 공개
10분이 아깝지 않다 마가렛 호웰(Margaret Howell)이 브랜드의 근간을 담은 단편 필름을 공개했다. 아름다운 자연과 함께 어우러지는 스토리는 인물 마가렛 호웰의 어린 시절 이야기, 브랜드가 가진 소재에 관한 철학과 제작 과정 등 1970년 브랜드 탄생 이래 50년간의 스토리를 함축했다. 아티스트이자 영화 제작자 에밀리 리차드슨(Emily Richardson)이 제작에 참여했으며, 단편 필름 공개와 동시에 4월 1일까지 런던 Wigmore Street 매장에서는 브랜드 초기에 진행된 작업 및 개인 기념품 전시도 함께 진행 중이다. 좋은 소재와 군더더기 없는 디테일을 머금은 남성 셔츠에서 시작된 브랜드답게 이번 필름 탄생을 기념한 2종의 한정 셔츠도 오는 4월 발매를 앞두고 있다고. 영상 공개와 함께 그녀가 덧붙인 소감은 아래와 같다. 한편의 다큐멘터리를 연상케 하듯 브랜드의 이상향을 담은 영상을 위에서 함께 감상해보자.  " 저는 오랫동안 제 작업에 대해 질문을 많이 받곤 합니다. 어떤 질문은 대답하기 쉽지만, 다른 것 — 특히, 영감과 관련된 것 — 에 대한 답변은 정말 어려울 때가 많습니다. 제 작업은 개인적인 동시에 전문적인 일입니다. 작업의 핵심인 영감은 다양한 형태로 찾아옵니다. 기억, 사람, 소재에 대한 느낌, 만들어진 장소, 머리속에 있는 이미지까지. 많은 부분 직감, 마침 그때 적합하다고 생각되는 느낌으로부터 생겨납니다. 영감을 알아차리는 것이 바로 일입니다. 에밀리와 제가 이 영화를 만든 이유를 말로 설명하는 일은 어렵습니다. 이것을 통해 제 젊은 시절과 저한테 큰 의미를 준, 그리고 여전히 의미가 있는 사람, 장소, 작업과 이미지들을 되돌아봤습니다. 제가 디자이너로서 살아가는데 중요하다고 생각한 것들을 전해주기 바랍니다.' -마가렛 호웰- " 더 자세한 내용은 <아이즈매거진> 링크에서
Lose the Love Handles! Yoga Routine
This sequence won't burn away the fat, but once you do some cardio to trim down your tummy, these moves will leave you with awesome abs and a flat belly. 1. Down Dog Come onto the hands and knees with your wrists underneath your shoulders and your knees underneath your hips. Inhale as you tuck your toes under your heels. Then exhale to lift your hips, coming into the classic upside-down-V shape called Downward Facing Dog. Spread your fingers wide, and create a straight line between your middle fingers and elbows. Work on straightening your legs and lowering your heels toward the ground. Relax your head between your arms, and direct your gaze through your legs or up toward your belly button. Breathe deeply for five breaths. 2. Warrior 1 From Down Dog, inhale to step your right foot forward between your hands. Turn your left heel in, press into your feet, and lift your torso up. Raise your arms up, and press your palms together. Draw your shoulder blades down toward your hips, and gaze up toward your hands in Warrior 1. Stay here for five breaths. 3. Warrior 2 From Warrior 1, inhale to open your hips, arms, and chest to the left. Gaze past your right fingertips, keeping your front thigh parallel with the floor. Stay like this in Warrior 2 for five complete breaths. 4. Extended Side Angle From Warrior 2, exhale as you plant your right hand on the floor beside your right foot, and raise your left arm over your ear. Hold Extended Side Angle for five breaths. 5. Sage From Extended Side Angle, release your left palm to the mat in Down Dog position. Grab onto your right big toe with the first two fingers and thumb of your right hand. Inhale to come up onto the ball of the back foot, and roll open to the left, raising your right leg into the air and planting your left heel on the mat. Straighten the leg if you can or keep the knee bent, gazing at your right hand while holding Sage for five deep breaths. 6. Sage Tree From Sage, release your right toes, bend your right knee, and use your right hand to pull your right heel as high up on your inner thigh as possible, so it's in Tree position. Once you're stable, reach your right arm up above you, and if you can, gaze up at your palm. Stay here in Sage Tree for five deep breaths, trying to keep your core strong and the pose steady. 7. Balancing Star From Sage Tree, straighten the right leg into the air. Gaze at your lifted hand, and hold Balancing Star for five breaths. Keeping your core engaged will help you stay balanced. 8. One-Legged Four-Limbed Staff From Balancing Star, keep the right leg lifted, and as you exhale, release your right hand to the mat and bend your elbows behind you, slowly lowering into Four-Limbed Staff. Keep your abs engaged and your body in one straight line with the right leg lifted. If this is too difficult, rest the right knee on the floor. Hold here for five complete breaths. 9. Upward Facing Dog From One-Legged Four-Limbed Staff, release the right foot to the floor and inhale as you scoop the chest forward, coming into Upward Facing Dog. Continue to press equally into the tops of the feet and palms, breathing for five breaths. 10. Clasped Locust From Up Dog, release your belly to the floor. Bring the arms behind your lower back, and clasp your fingers together, pressing the heels of the palms together in a double fist. As you inhale, pull the hands away from you to lift the chest as high as you can, simultaneously raising the feet. Lengthen through the spine by drawing the head away from the toes, holding Clasped Locust for five breaths. 11. Press back into Child's Pose to release the lower back.
khi bị vô sinh vẫn có thể mang thai được nhờ có thụ tinh nhân tạo.
Với những phương pháp thụ tinh nhân tạo hiện đại nhất hiện nay, có thể thấy rằng thụ tinh nhân tạo được nghiên cứu và phát triển là nhằm giúp cho những người bị vô sinh, hiếm muộn, những người có bộ phận sinh sản gặp vấn đề khiến cho buồng trứng hoặc tinh trùng không thể dùng cho việc thụ thai. Cho nên, khi bị vô sinh vẫn có thể mang thai được nhờ có thụ tinh nhân tạo. Ngoài ra, đối với các trường hợp áp dụng phương pháp này có thể để lại một số biến chứng và mỗi phương pháp sẽ hướng tới một đối tượng cụ thể khác nhau. Vì vậy, tùy vào thể trạng từng người cùng chất lượng tinh trùng và trứng nên việc thụ thai có thể thành công ở người này nhưng không thành công với người khác. >> Có nên thụ tinh nhân tạo: https://hangxin.com.vn/co-nen-thu-tinh-nhan-tao/ Các cuộc khảo sát đã diễn ra cho kết luận tỉ lệ có thai của phương pháp Thụ tinh nhân tạo thay đỗi tùy vào từng trung tâm, khoảng từ 6-26%. Tỉ lệ thành công tùy thuộc vào nhiều yếu tố như : chỉ định điều trị, nguyên nhân vô sinh, số lượng nang noãn, nang noãn càng nhiều thì tỉ lệ thành công càng cao, số lượng tinh trùng di động cao khả năng thành công cao hơn. Riêng tại khoa Hiếm Muộn bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, tỉ lệ có thai khi áp dụng phương pháp này là 20%. IVF đây là phương pháp thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm mà trứng và tinh trùng được thụ tinh bên ngoài tử cung của người phụ nữ. Sau khi quá trình thụ tinh xảy ra, phôi (trứng đã thụ tinh) được cấy vào tử cung của người phụ nữ, nếu có thể làm tổ và bám vào thành tử cung thì quá trình thụ tinh thành công. Các đối tượng của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không nằm ngoài những đối tượng điều trị vô sinh hiếm muộn bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thường được áp dụng là “hi vọng cuối cùng” cho các cặp vợ chồng điều trị vô sinh hiếm muộn bởi sự đòi hỏi ở yêu cầu kỹ thuật cao, trang thiết bị y tế hiện đại và chi phí cũng tốn kém nhất. Ngoài ra, thụ tinh trong ống nghiệm dù trứng đã làm tổ trong tử cung nhưng tỷ lệ sảy thai hoặc sinh non sẽ cao hơn bình thường. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp này sự phát triển của trí não và cơ thể có thể kém hơn trẻ được sinh bằng thụ tinh tự nhiên. >> Những lưu ý khi làm IVF: https://hangxin.com.vn/luu-y-khi-thu-tinh-trong-ong-nghiem/
3-Minute Morning Yoga
1. Start in bed, right after you wake. Baddha Konasana is one of my favorites. It helps to open the hips & stretch out all the muscles that we often forget. Bring the bottoms of your feet together & allow your knees to fall out to either side. Back straight, breath slow, you can gently press down on your knees with your palms, or wrap your fingers around your toes, and close your eyes. Stay here for 30 seconds to a minute. 2. Now, rest first on your knees, then sitting to the right side of your heels. Grab hold of your left shin and gently cross your left leg over the top of the right so that your knees are stacked. Your left foot will be by your right hip, and the right foot near the left hip. Rest here for a moment with a straight spine. 3. When you’re ready, switch sides. Sit over to the left side of your heels, and cross your right leg over the left. Untwist yourself and stretch your legs out in front of you. Inhale here, noticing the release of the muscles in your ankles, thighs, and hips. Reach your arms up overhead, straighten your back, and lean forward, reaching first for your knees, then your shins, and maybe even your toes. If it’s available to you, wrap your pointer finger around each big toe. Rest here for 30 seconds to a minute. 4. From here, I like to bring my right heel in near my pelvis and extend the left leg out to the side. I reach up, straighten my spine, and twist my torso over to the right before gently stretching over to reach my left toes. It’s a beautiful way to both stretch & twist the spine and muscles in the back. Stay here for as long as you’d like before switching over to the right side. 5. To end your practice, no matter how long, we bring our palms together & press the inside edges of both to our heart. Breathe in, and out. Savor this moment. Let it melt on your tongue. Then, move forward.
Thuốc kháng viêm Dibetalic trị viêm da dị ứng
Dibetalic chính là dược phẩm đến từ Công ty Cổ phần Traphaco của Việt Nam. Thuốc được chỉ định sử dụng với đối tượng bệnh nhân viêm da đáp ứng corticosteroid như là viêm da dị ứng kinh niên, á sừng, vẩy nến hay viêm da tiết bã nhờn ở da đầu… Một số những thông tin được trình bày ngay trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuốc Dibetalic này. GIỚI THIỆU VỀ THUỐC DIBETALIC Dibetalic chính là thuốc điều trị bệnh lý da liễu và được bào chế dưới dạng kem bôi ngoài da. Sản phẩm hiện được bán với mức giá dao động trên thị trường từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng mỗi tuýp 15g. 1. Thành phần bên trong Trong thuốc Dibetalic có chứa những thành phần bao gồm: ♦ Betamethasone dipropionate: Chính là corticosteroid tổng hợp với mục đích chống viêm, chống co mạch và giảm ngứa. ♦ Salicylic acid: Với công dụng sát khuẩn nhẹ khi chúng ta thoa lên da. Ngoài ra nhờ thành phần này còn giúp làm tróc đi lớp sừng tại biểu bì. Nó sẽ giúp hoạt chất từ thuốc có thể thẩm thấu vào những tầng da dễ dàng và sâu hơn. ♦ Tá dược: Gồm nước cất, Vaseline cùng Cetostearyl alcohol… 2. Chỉ định dùng thuốc Bệnh nhân dùng thuốc khi bị viêm da có đáp ứng cùng corticosteroid, da khô có vảy hoặc da vảy sừng như là: Bệnh vẩy nến, bị viêm da dị ứng kinh niên, bị á sừng, chàm, da lichen hóa hay viêm da tiết bã nhờn ở da dầu… Ngoài ra Dibetalic có thể còn được dùng với nhiều tác dụng khác nhưng vẫn chưa được đề cập ở bài viết. Bệnh nhân vui lòng trao đổi với bác sĩ sẽ được chỉ định các dùng thuốc hiệu quả. 3. Trường hợp chống chỉ định Không dùng Dibetalic với những trường hợp như sau: ♦ Đối tượng bệnh nhân cơ địa quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào bên trong thuốc. ♦ Đối tượng bị vùng da tổn thương ở mắt. ♦ Đối tượng nhiễm trùng nguyên phát ở da vì ký sinh trùng, vi khuẩn, vi nấm hoặc virus gây ra. ♦ Đối tượng bị mụn trứng cá hoặc bị tổn thương có loét. 4. Cách sử dụng → Bệnh nhân dùng thuốc theo hướng dẫn bác sĩ hoặc theo chỉ định được đọc ở trên tờ hướng dẫn. Lưu ý rằng không được thay đổi cách dùng Dibetalic vì điều này có thể gây ra thay đổi hoạt động thuốc tạo nhiều tác dụng phụ không đúng mong muốn. → Bệnh nhân nên làm sạch da tay và vùng da cần điều trị. Sau đó dùng khăn thấm khô rồi bôi thuốc với lượng phù hợp lên trên vùng da cần điều trị. Thoa một cách nhẹ nhàng giúp cho thuốc có thể thẩm thấu hoàn toàn vào da. → Thành phần Betamethasone bên trong thuốc sẽ được hấp thu mạnh hơn nếu bạn băng kín với vùng da cần điều trị. Do vậy bạn chỉ nên băng kín nếu được bác sĩ yêu cầu. → Còn đối với vùng da bôi thuốc nằm ở vùng được che phủ với quần áo thì cần mặc đồ rộng và thoải mái nhằm tránh tình trạng trầy xước, ma sát. → Chú ý để vùng da dùng thuốc không được tiếp xúc với da của người khác. 5. Liều dùng thuốc Tùy vào mục đích chữa trị, sức khỏe cùng độ tuổi của bệnh nhân mà liều dùng Dibetalic sẽ khác nhau. Bệnh nhân cần gặp bác sĩ để được cung cấp thông tin về liều dùng cùng tần suất dùng phù hợp. Liều dùng được chia sẻ sau đây chỉ đáp ứng với trường hợp phổ biến và không có giá trị để thay thế chỉ định từ nhân viên y tế. → Với liều dùng khởi đầu: Bệnh nhân thoa thuốc mỗi ngày 2 lần sáng tối đến khi thấy triệu chứng được cải thiện. → Với liều dùng duy trì: Bệnh nhân thoa Dibetalic 1 lần một ngày đến khi bệnh dứt điểm. → Với liều dùng Dibetalic cho trẻ em: Sử dụng thuốc mỗi ngày 1 lần tùy vào tình trạng bệnh mà thời gian điều trị khác nhau. Trong quá trình sử dụng thuốc bệnh nhân cần quan sát tránh tình trạng trẻ nuốt phải Dibetalic. 6. Bảo quản thuốc Sau khi dùng thuốc Dibetalic xong thì cần vặn chặt nắp. Đồng thời cần để thuốc ở điều kiện nhiệt độ phòng, tránh nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc là nơi có nhiều độ ẩm. LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THUỐC DIBETALIC 1. Thận trọng khi dùng Nếu dùng Dibetalic trong thời gian dài cần thận trọng. Ngoài ra nếu bạn dùng thuốc với liều cao thì khi ngưng thuốc cần giảm từ từ, không được ngưng một cách đột ngột. Sử dụng thuốc ở diện rộng nó có thể gây tăng mức độ hấp thu thuốc từ đó gây tác dụng toàn thân. Hơn nữa trường hợp vùng da bị tổn thương phạm vi rộng nên thông báo cùng bác sĩ để có được loại thuốc dùng cho thích hợp. Đối tượng phụ nữ đang mang thai hoặc là cho bé bú có thể sẽ gặp tác dụng phụ khi dùng Dibetalic. Do vậy cần trao đổi kỹ với bác sĩ. 2. Tác dụng phụ của thuốc Thuốc Dibetalic có thể gây ra một số tác dụng phụ khi dùng như: Gây cảm giác bỏng, bị teo da, nứt nẻ da, viêm nang lông, bị nổi ban với dạng viêm nang bã, gây bệnh hạt kê, ngứa da, khô da, nhiễm trùng thứ phát, kích ứng, rậm lông, kích thích và nhạy cảm. Tuy nhiên những thông tin này vẫn chưa bao gồm toàn bộ tác dụng phụ của thuốc. Vậy nên trong quá trình dùng Dibetalic nếu bệnh nhân thấy có bất cứ vấn đề gì khác thường. Thì cần phải liên hệ cùng bác sĩ để được hỗ trợ ngay. 3. Tương tác thuốc Vẫn chưa có bất cứ nghiên cứu nào về tương tác thuốc đối với Dibetalic. Nhưng để phòng ngừa tình trạng này thì bệnh nhân không được dùng nhiều thuốc điều trị tại chỗ ở vùng da có dùng thuốc Dibetalic. 4. Nếu dùng Dibetalic thiếu liều hoặc quá liều +++ Khi dùng thiếu liều: Hãy dùng ngay khi vừa nhớ ra nhưng nếu thời điểm đó đã sắp đến thời điểm dùng liều kế tiếp. Vậy thì bạn cần bỏ qua rồi dùng liều sau theo kế hoạch. Tuyệt đối không được dùng gấp đôi vì có thể gây tình trạng quá liều. +++ Khi dùng quá liều: Cần thông báo ngay với bác sĩ để được hỗ trợ. Thường bác sĩ sẽ điều trị chứng tăng tiết tuyến thượng thận rồi cân bằng điện giải. Nếu xảy ra ngộ độc Slicylate thì bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân dùng Natri bicarrbonat nhằm kiềm hóa nước tiểu từ đó thúc đẩy bài tiết Axit salicylic. https://thanhnien.vn/ban-can-biet/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-dia-chi-chua-benh-tai-tphcm-1182700.html https://narihealthy.wordpress.com https://infogram.com/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-1h7v4p8g0zyz6k0
Thuốc Cloramphenicol kháng nấm ở mắt
Thuốc kháng sinh Cloramphenicol được phân lập từ dòng khuẩn Streptomyces venezuelae. Đây chính là loại thuốc được chỉ định dùng với bệnh nhân bị đau mắt hột, zona mắt, nhiễm trùng phần trước mí mắt… Những chia sẻ dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn thêm hiểu rõ về loại thuốc Cloramphenicol này. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ THUỐC CLORAMPHENICOL Cloramphenicol chính là thuốc thuộc phân nhóm thuốc kháng nấm, chống nhiễm khuẩn, ký sinh trùng, virus. Ngoài tên Cloramphenicol thì thuốc còn có tên là Cloramphenicole. 1. Tác dụng của thuốc Đây là loại thuốc kháng sinh và nó được phân lập từ dòng khuẩn Streptomyces venezuelae. Nếu được sử dụng ở liều thông thường thì thuốc sẽ giúp kìm khuẩn. Nhưng khi được dùng theo liều cao thì hoạt chất giúp diệt vi khuẩn với độ nhạy cực kỳ cao. Sản phẩm hấp thụ nhanh và mạnh thông qua đường tiêu hóa. Khi được dùng tại chỗ thì hoạt chất bên trong thuốc sẽ hấp thu vào trong thủy dịch. Mức độ phân bố thuốc khá là rộng và bao gồm phần lớn mô bên trong cơ thể. Hoạt chất Cloramphenicol sẽ được chuyển hóa ở gan đồng thời thải trừ qua đường tiểu từ 68 đến 99%. 2. Chỉ định dùng thuốc Thuốc được chỉ định dùng cho những trường hợp bao gồm: ► Bệnh nhân bị zona mắt, đau mắt hột. ► Bệnh nhân nhiễm trùng phần trước mí, lệ đạo, mắt. ► Để phòng ngừa nhiễm trùng trước và sau khi thực hiện các thủ thuật ngoại khoa. ► Giúp phòng ngừa tình trạng nhiễm trùng vì bỏng hóa chất hoặc là những loại bỏng khác. ► Được dùng mạnh mẽ trong việc bơm rửa hệ thống dẫn lưu của nước mắt. ► Điều trị tình trạng áp xe não vì tụ cầu. Ngoài ra thuốc Cloramphenicol cũng có thể được chỉ định dùng cho nhiều những mục đích khác. Bệnh nhân nên trao đổi với bệnh nhân để được tư vấn cách sử dụng thuốc hiệu quả hơn. 3. Trường hợp chống chỉ định Bệnh nhân không nên dùng thuốc Cloramphenicol cho các trường hợp bao gồm: ♦ Bệnh nhân bị dị ứng hoặc là mẫn cảm với bất cứ một thành phần nào có bên trong thuốc. ♦ Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn thông thường như là cảm lạnh, dự phòng tình trạng nhiễm khuẩn, cảm cúm, nhiễm khuẩn họng… ♦ Bệnh nhân bị mắc rối loạn chuyển hóa porphyrin. ♦ Đối tượng là trẻ sơ sinh. ♦ Bệnh nhân bị suy tủy xương hoặc suy gan nặng, bị bệnh máu nghiêm trọng vì vấn đề tủy xương cũng không nên dùng thuốc Cloramphenicol. 4. Dạng bào chế cùng hàm lượng Thuốc được bào chế với dạng và hàm lượng như sau: ≈ Dạng viên uống có 2 hàm lượng 250mg cùng 500mg. ≈ Dạng thuốc để nhỏ mắt có 2 hàm lượng 0.4% và 0.5%. ≈ Dạng thuốc mỡ tra mắt có 1 hàm lượng 1%. ≈ Dạng thuốc bột pha tiêm có 1 hàm lượng là 1g. ≈ Dạng viên đặt âm đạo có 1 hàm lượng là 250mg. ≈ Dạng kem cùng thuốc mỡ bôi da có 2 hàm lượng là 1% cùng 5%. Ngoài ra còn có thêm một số dạng bào chế cũng như hàm lượng khác của Cloramphenicol nhưng chưa được tổng hợp trong bài viết. Bệnh nhân có thể trao đổi cùng dược sĩ để được tư vấn kỹ hơn. 5. Cách dùng và liều dùng thuốc Bệnh nhân nên hỏi kỹ bác sĩ về cách và liều dùng. Bởi vì tùy thuộc vào từng đối tượng và bệnh lý thì cách sử dụng khác nhau: ⇔ Với dạng viên uống: Bệnh nhân dùng Cloramphenicol bằng đường uống và uống chung với nước lọc. ⇔ Với dạng thuốc nhỏ mắt: Bệnh nhân nhỏ trực tiếp vào mắt đúng liều dùng được chỉ định. Nhưng lưu ý không được để đầu thuốc tiếp xúc với mô mắt trực tiếp. Cần đảm bảo giữ khoảng cách nhất định mục đích hạn chế được tình trạng nhiễm khuẩn dẫn đến hư hại thuốc. ⇔ Với dạng thuốc mỡ tra mắt: Dùng thoa Cloramphenicol trực tiếp lên niêm mạc mắt bị tổn thương. ⇔ Với dạng thuốc bột pha tiêm: Nên pha hỗn hợp thuốc tiêm đúng theo công thức và sử dụng ngay sau khi vừa pha. ⇔ Với dạng viên đặt âm đạo: Cần làm ẩm thuốc Cloramphenicol rồi đặt vào âm đạo với dụng cụ hỗ trợ. Lưu ý cần vệ sinh dụng cụ sau khi dùng. ⇔ Với dạng kem cùng thuốc mỡ bôi da: Cần dùng lượng thuốc, kem vừa đủ. Thực hiện động tác thoa nhẹ nhàng lên khu vực da cần được chữa trị. Lưu ý: Khi dùng Cloramphenicol ở dạng kem bôi, thuốc mỡ hoặc viên đặt âm đạo thì bệnh nhân cần vệ sinh tay trước và sau khi dùng. Ngoài ra cũng nên lưu ý giữ vệ sinh vùng kín khi điều trị tình trạng viêm nhiễm âm đạo. Liều lượng khi dùng thuốc: Bệnh nhân dùng Cloramphenicol tùy vào dạng bào chế và mức độ nhiễm khuẩn cùng độ tuổi, triệu chứng lâm sàng. Ngoài ra cũng tùy vào khả năng đáp ứng ở từng trường hợp: Đối tượng dùng thuốc Cloramphenicol là người trưởng thành: ⇔ Nếu là viên uống thì mỗi ngày dùng từ 1 đến 2g và chia thành 4 liều dùng bằng nhau. ⇔ Nếu là dạng thuốc bột pha tiêm thì dùng 50mg/kg mỗi ngày và cần chia thành 2 đến 3 liều dùng bằng nhau, cứ cách 6 giờ thì tiêm 1 liều. Ngoài ra khi dùng cho đối tượng nhiễm khuẩn vì vi khuẩn với mức độ kháng thuốc trung bình thì liều dùng đầu tiên là 75mg/kg mỗi ngày. Tiếp theo đó thì cần duy trì với liều dùng 50mg/kg mỗi ngày. Đối tượng dùng thuốc Cloramphenicol là trẻ em: ⇔ Nếu là thuốc uống thì dùng 50mg/kg mỗi ngày và chia thành 4 lần sử dụng. ⇔ Nếu là thuốc bột pha tiêm thì dùng 50mg/kg mỗi ngày và cần chia đều thành nhiều liều, cần tiêm sau mỗi 6 giờ một lần. ⇔ Nếu dùng thuốc để điều trị tình trạng nhiễm khuẩn mắt thì: ⇔ Dùng thuốc nhỏ mắt 1 giọt 1 lần và cách từ 3 đến 6 giờ thì nhỏ một lần. ⇔ Dùng thuốc mỡ tra mắt thì dùng 1 lượng nhỏ thuốc tra vào túi kết mạc dưới và cứ 3 đến 6 giờ thì dùng thuốc 1 lần. Cứ sau 48 giờ thì cần tăng dần khoảng cách dùng Cloramphenicol. Liều dùng thông thường nhằm điều trị tình trạng nhiễm khuẩn da: ⇔ Bệnh nhân dùng chế phẩm có chứa 1% Cloramphenicol. Cần thoa lượng kem vừa đủ từ 1 đến 3 lần 1 ngày. Liều dùng để chữa trị viêm nhiễm âm đạo vì nhiễm khuẩn: ⇔ Bệnh nhân dùng viên âm đạo liều dùng 250mg Cloramphenicol và đặt 1 lần 1 ngày trước lúc đi ngủ. Thời gian dùng từ 6 đến 12 ngày. Lưu ý chung: → Bệnh nhân điều trị tình trạng nhiễm khuẩn mắt không dùng kính áp tròng trong quá trình dùng Cloramphenicol. Ngoài ra bệnh nhân cũng nên duy trì việc dùng thuốc thêm 48 giờ sau khi mắt đã bình thường để có thể hạn chế được tình trạng tái phát. → Nên dùng Cloramphenicol theo đúng thời gian chỉ định. Tuyệt đối không được ngưng dùng sớm hơn so với dự định ngay cả khi triệu chứng lâm sàng đều được dứt điểm hoàn toàn. → Cần phải điều chỉnh liều dùng cho bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan, thận. → Ngoài ra đối tượng dưới 3 tuổi cần được trao đổi kỹ càng với bác sĩ trước khi dùng. 6. Cách bảo quản thuốc Cần để thuốc ở nhiệt độ dưới 30 độ C và cần phải tránh ánh sáng trực tiếp cũng như môi trường ẩm thấp. Tuyệt đối không được để thuốc ở tầm với trẻ nhỏ, thú nuôi. Với dạng thuốc bột pha tiêm bệnh nhân nên bảo quản thuốc kỹ nhằm tránh ẩm mốc. Nếu thấy thuốc có bất cứ biểu hiện hoặc bị hết hạn thì không nên dùng tiếp. 7. Mức giá thuốc → Thuốc Cloramphenicol nhỏ mắt 0.4% được bán với giá từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/ lọ. → Thuốc Cloramphenicol 250mg dạng viên uống được bán với giá từ 45.000 đồng đến 50.000 đồng/ lọ 100 viên. → Thuốc Cloramphenicol 500mg dạng viên uống được bán với giá 55.000 đồng đến 60.000 đồng/ hộp 10 vỉ mỗi vỉ 10 viên. LƯU Ý CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG THUỐC CLORAMPHENICOL 1. Thận trọng khi dùng → Bệnh nhân không được dùng Cloramphenicol trên 10 ngày nếu như không được bác sĩ yêu cầu. Cần thật thận trọng khi dùng thuốc cho đối tượng bệnh nhân bị nghiện rượu, suy giảm chức năng gan hoặc bệnh nhân cao tuổi. → Vẫn chưa có nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng từ thuốc Cloramphenicol đến bào thai và đối tượng trẻ đang bú. Do vậy bạn cần trao đổi kỹ càng với bác sĩ trước khi có nhu cầu dùng. → Nếu bị giảm tiểu cầu, hồng cầu, thiếu máu, giảm bạch cầu hoặc những chứng huyết học bất thường thì cần ngưng dùng thuốc Cloramphenicol. → Cần thay thế loại thuốc khác nếu như Cloramphenicol gây viêm dây thần kinh ngoại biên và thị giác. → Chỉ tăng và giảm liều dùng nếu được bác sĩ chuyên khoa chỉ định. Bệnh nhân tuyệt đối không được thay đổi cách dùng, liều dùng và tần suất dùng. 2. Tác dụng phụ của thuốc Khi dùng Cloramphenicol thì bệnh nhân có thể sẽ gặp phải nhiều những tác dụng phụ nguy hiểm như sau: → Với tác dụng phụ thông thường: Bệnh nhân bị tiêu chảy, nôn mửa, ngoại ban, buồn nôn, bị sưng viêm ở vị trí tiêm. → Với tác dụng phụ ít gặp: Bệnh nhân bị thiếu máu, giảm tiểu cầu hoặc là giảm bạch cầu hạt. → Với tác dụng phụ hiếm gặp: Bệnh nhân khi đó bị giảm toàn thể huyết cầu, bị đau nhức đầu, bị liệt cơ mắt, lú lẫn, thiếu máu không tái tạo, bị mất bạch cầu hạt, bị viêm dây thần kinh ngoại biên hoặc hội chứng xám nếu dùng cho đối tượng trẻ sơ sinh. Ngoài ra thì tác dụng ngoại ý của thuốc nghiêm trọng nhất là gây thiếu máu không tái tạo bởi tủy xương. Những tác dụng phụ này đều có thể sẽ gây tử vong do không có được giải pháp để khắc phục. Vậy nên bệnh nhân khi dùng Cloramphenicol cần phải dùng đúng theo chỉ định của bác sĩ. Nếu như có bất cứ tác dụng phụ nào xảy ra cần phải liên hệ với bác sĩ để được hỗ trợ ngay giải pháp phù hợp 3. Tương tác thuốc Dùng thuốc Cloramphenicol có thể sẽ gây ảnh hưởng đến nồng độ của một số loại thuốc và gây tăng hoặc giảm tác dụng điều trị. Do vậy bệnh nhân cần lưu ý với những loại thuốc bao gồm: • Loại thuốc chống đông máu vì nó kéo dài thời gian prothrombin với bệnh nhân dùng thuốc đông máu. • Với Phenobarbital sẽ gây cảm ứng enzyme P450 làm cho nồng độ Cloramphenicol bên trong huyết tương giảm. • Clopropamid, phenytoin và dicumarol vì thuốc sẽ gây ức chế hoạt tính men microsom đồng thời sẽ làm tăng tác dụng từ những loại thuốc trên. • Với chế phẩm chứa sắt, vitamin B12 hoặc acid folic vì thuốc sẽ làm chậm tác dụng của các loại thuốc này. • Với Rifampin nó sẽ làm giảm nồng độ cũng như tác dụng thuốc Cloramphenicol 4. Khi dùng thuốc quá liều Bệnh nhân dùng Cloramphenicol quá liều sẽ dẫn đến hạ huyết áp, thân nhiệt, thiếu máu, giảm huyết áp đồng thời còn gây nhiễm toan chuyển hóa. Vì vậy bác sĩ cần rửa dạ dày giúp giảm hấp thu thuốc. https://suckhoedoisong.vn/chi-phi-kham-chua-benh-cua-da-khoa-hoan-cau-o-tphcm-nhu-the-nao-n152170.html https://narihealthy.wordpress.com https://infogram.com/phong-kham-da-khoa-hoan-cau-1h7v4p8g0zyz6k0
Những mẫu thời trang cho bé đẹp nhất 2020
Chia sẽ một số mẫu quần áo thời trang trẻ em cao cấp cho bé gái, trai hàng hiệu đẹp cho bé mẹ nào đang săn lùng những kiểu thời trang trẻ trung theo xu hướng thị trường mới nhất năm 2020 nhé. Bài viết này chỉ mang tính chất chia sẽ để bố mẹ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn thôi nha. Đồng vơi với việc không phán xét hay gì ạ. Vì có người điều có một nhận định riêng về thị trường, dành cho bố mẹ nào đã và đang quan tâm nhiều về thời trang trong thời gian vừa qua. Khi mà thị trường thời trang trẻ em đang ngày càng phát triển mạnh quan từng năm tháng, sản phẩm trên thị trường cũng được ưa chuộng và săn lùng rất nhiều những mẫu thời trang cho bé yêu trở nên xinh xắn và lộng lãy hơn. Mẫu đồ bộ pijama mang phong cách cá tính thỏa sức vận động mỗi ngày. Được thiết kế với chất liệu lụa mặc nhà thoáng mát, bộ pijama cho bé đẹp nhất năm 2020 cũng là điểm săn đón nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Áo thun bé gái xinh lại càng thêm xinh, họa tiết đẹp sành điệu. Một trong những mẫu áo thun bán chạy trên thị trường hiện nay. áo thun không chỉ được phối với rất nhiều kiểu quần như jean, kaki, quần shop chẳng hạn. Bố mẹ có thể lựa chọn cho bé nhà mình mẫu này khá là phù hợp. Bộ đồ jean cho bé được bỏ túi nhiều nhất. Đồ bộ jean cho bé điểm đón săn lùng của nhiều bố mẹ và các bé dựa trên sở thích mua sắm và mong muốn sở hữu những mẫu thời trang jean đẹp để cùng xuống phố với bạn bè thêm tự tin và ấm áp hơn. Chia sẽ thêm nguồn hàng quần áo trẻ em giá sỉ bình dương cho bé mẹ nào đang quan tâm và muốn kinh doanh nhỏ lẻ hay bán shop nhé. Một trong những nơi bán sỉ quần áo chất lượng và giá lấy sỉ nguồn hàng tận gốc không thông quan trung gian nha. Trên đây là một bài viết chia sẽ nhỏ hy vọng bố mẹ sẽ tìm kiếm được nhũng sản phẩm đẹp nhất phù hợp cho bé nhà mình nha. Chúc một ngày vui vẻ và may mắn Chia sẽ bởi: Bao Anh