mewtew
100+ Views

I hope I am this stylish when I am 65 years old

Accidental Icon is one of the best things on instagram, I swear. She is reimagining what it means to be an influencer by showing the world that you don't have to be a perfect, skinny 22 year old model to be popping on Instagram!

Middleaged and fabulous, honey!


Comment
Suggested
Recent
get it, granny!
Cards you may also be interested in
Druzy Jewelry: fashion jewelry motivation from minerals
You've possibly heard of druzy precious jewelry prior to. However if the term is something that is new to your ears, then this article will act as a good intro But if you're someone that's into style and also who likes to see fashion programs and also check out style magazines, after that for certain you've seen these charming style precious jewelry. Druzy precious jewelry features druzy stones, which are gleaming rocks that are pretty as well as colorful. You may see these rocks in different type of jewelry such as necklaces, bracelets, and even rings. This kind of jewelry is eye-catching as well as is certainly for those who crave for focus. Some individuals assume that druzy precious jewelry is expensive. What several don't know is that they can get wholesale jewelry. When you purchase jewelry wholesale, you can get them at more affordable prices. Just how are they made? You're most likely interested to understand how this type of fashion jewelry is made. Among the important things that many individuals do not understand about druzy stones is that they are actual gems. This indicates that they are not human-made. They are a creation of nature, a present from environment. Only nature can make stunning rocks like that. Regardless of exactly how tough males will try, they will never ever develop something as stunning as a druzy stone. What attracts people to these stones is the layer of condensation that gets on it. Something like that is actually hard to reproduce. Made to last It takes countless years to develop a rock as attractive as a druzy rock. And only the all-natural movement of the planet can produce such appeal. The taken shape look of the rock is the result of the progressive movements of silica fragments and various other debris externally of the stone. The very best aspect of druzy precious jewelry is that you can be sure that they will not fall or rub off. This is since nature made them be by doing this. If it were created by man then you'll certainly have doubts. This suggests that druzy fashion jewelry can last for a very long time. This makes getting it a worthwhile investment. A kind of quartz The various other name for the druzy rock is aura quartz. Yes, it's a type of quartz crystal. Quartz is a popular kind of stone, especially amongst jewelry makers. It's one of one of the most functional rocks that you can discover. Those that are into crystals and think that they have the power to influence the various aspects of an individual's life speak highly of the healing residential or commercial properties of quartz crystals. Durzy rocks can also come from agate. Both quartz and agate can achieve the type of condensation that druzy stones are recognized for. Many jewelry manufacturers favor druzy from quartz though because of their strength as well as sturdiness. The colors of druzy One more terrific thing about druzy precious jewelry is that they are available in various colors. For a collector, this suggests you can get several druzy pieces and also no two will certainly look specifically the same. Naturally, the most prominent are those that are available in usual shades such as blue, orange, black, white, grey, as well as also pink. Yet there is also an unique kind of druzy stone called the titanium druzy. It's called therefore because of its metallic color. It's a fave of any precious jewelry manufacturers because of its all-natural appeal. Precious jewelry collection agencies and also fanatics will surely find titanium druzy jewelry to be alluring. The best wedding fashion jewelry Many people are getting druzy precious jewelry for their wedding event. For those that are searching for an one-of-a-kind and unique item for a wedding celebration after that getting druzy precious jewelry is the method to go. What the new brides usually do is that she buys her whole wedding party with matching druzy precious jewelry to complement their gowns. if you are intending to buy druzy fashion jewelry wholesale after that the very best thing for you to do is to find a wholesale precious jewelry distributor. When you obtain wholesale jewelry, you can buy them at affordable prices. You can also have your druzy jewelry tailored to make sure that they will be unique for the special occasion. Druzy fashion jewelry collections are additionally offered. When you get a set, what you'll get is a plan that generally includes a ring, a necklace, and also maybe a bracelet or brooch.
마가렛 호웰, 브랜드의 근간을 담은 단편 필름 공개
10분이 아깝지 않다 마가렛 호웰(Margaret Howell)이 브랜드의 근간을 담은 단편 필름을 공개했다. 아름다운 자연과 함께 어우러지는 스토리는 인물 마가렛 호웰의 어린 시절 이야기, 브랜드가 가진 소재에 관한 철학과 제작 과정 등 1970년 브랜드 탄생 이래 50년간의 스토리를 함축했다. 아티스트이자 영화 제작자 에밀리 리차드슨(Emily Richardson)이 제작에 참여했으며, 단편 필름 공개와 동시에 4월 1일까지 런던 Wigmore Street 매장에서는 브랜드 초기에 진행된 작업 및 개인 기념품 전시도 함께 진행 중이다. 좋은 소재와 군더더기 없는 디테일을 머금은 남성 셔츠에서 시작된 브랜드답게 이번 필름 탄생을 기념한 2종의 한정 셔츠도 오는 4월 발매를 앞두고 있다고. 영상 공개와 함께 그녀가 덧붙인 소감은 아래와 같다. 한편의 다큐멘터리를 연상케 하듯 브랜드의 이상향을 담은 영상을 위에서 함께 감상해보자.  " 저는 오랫동안 제 작업에 대해 질문을 많이 받곤 합니다. 어떤 질문은 대답하기 쉽지만, 다른 것 — 특히, 영감과 관련된 것 — 에 대한 답변은 정말 어려울 때가 많습니다. 제 작업은 개인적인 동시에 전문적인 일입니다. 작업의 핵심인 영감은 다양한 형태로 찾아옵니다. 기억, 사람, 소재에 대한 느낌, 만들어진 장소, 머리속에 있는 이미지까지. 많은 부분 직감, 마침 그때 적합하다고 생각되는 느낌으로부터 생겨납니다. 영감을 알아차리는 것이 바로 일입니다. 에밀리와 제가 이 영화를 만든 이유를 말로 설명하는 일은 어렵습니다. 이것을 통해 제 젊은 시절과 저한테 큰 의미를 준, 그리고 여전히 의미가 있는 사람, 장소, 작업과 이미지들을 되돌아봤습니다. 제가 디자이너로서 살아가는데 중요하다고 생각한 것들을 전해주기 바랍니다.' -마가렛 호웰- " 더 자세한 내용은 <아이즈매거진> 링크에서
장 폴 고티에의 마지막 무대, 20 봄, 여름 오뜨 꾸뛰르 감상하기
50년 디자이너로서의 삶이 집약된 전설적인 디자이너 장 폴 고티에(Jean Paul Gaultier)가 며칠 전 돌연은퇴선언을 한 가운데, 대망의 마지막 오뜨 꾸뛰르 무대가 공개됐다. 50년 디자이너로서 그의 상징적인 스타일이 집약된 이번 시즌. 총 172 피스로 완성된 컬렉션은 시그니처 마린 스타일부터 ‘콘 브래지어’ 등 파격적인 실험과 혁신으로 새로운 지평을 연 디자인이 모두 함축됐다. 깜짝 카메오로 등장한 마돈나(Madonna)와 디타 폰 테세 (Dita von Tesse)를 비롯해 우리나라 모델 최소라, 벨라 하디드(Bella Hadid), 지지 하디드(Gigi Hadid), 카렌 엘슨(Karen Elson), 위니 할로우(Winnie Halrow) 등 화려한 인물들이 함께해 더욱 빛을 발한 쇼. 보이 조지(George Alan O'Dowd)의 공연으로 런웨이는 마무리되었으며, 끝으로 모두가 장 폴 고티에와 함께 축배를 들었다. 비록 전통적인 패션쇼에서는 한 걸음 물어나지만, 패션계에 한 획을 그었던 거장이 이끌었던 순간은 길이 기억될 것이다. 한편, 그는성명을 통해 "브랜드 '고티에 파리'는 계속 운영될 예정이며 오뜨 꾸뛰르도 계속될 것이다. 나는 새로운 개념으로 다시 돌아 온다."라며 향후 구체적인 내용을 밝히겠다고 발표했다. 더 자세한 내용은 <아이즈매거진> 링크에서
Cổng nhà thờ họ
Những mẫu cổng nhà thờ họ bằng đá đẹp Cổng nhà thờ họ đẹp NB-05Cổng nhà thờ họ NB-02Mẫu cổng nhà thờ họ bằng đá đẹp NB-06Mẫu cổng nhà thờ họ đẹp NB-04Mẫu cổng nhà thờ họ NB-03Những mẫu cổng nhà thờ họ bằng đá NB-07 Địa chỉ thiết kế, lắp đặt cổng đá nhà thờ họ uy tín Làng nghề đá Ninh Bình: Chuyên sản xuất, điêu khắc đá mỹ nghệ chất lượng cao, giá rẻ. Chúng tôi sản xuất, thiết kế, thi công, lắp đặt các sản phẩm đá mỹ nghệ trên toàn quốc với các sản phẩm như: cổng đá nhà thờ, đình, chùa, cổng biệt thự, sân vườn. Đồ thờ đá, Lan can, lư hương đá, cuốn thư đá, chiếu rồng đá…Thiết kế thi công lăng mộ đá, mộ đá tự nhiên nguyên khối, mộ tháp, mộ đá granite. Với nền tảng sản xuất lâu năm, cơ sở chúng tôi đã thiết kế thi công nhiều công trình trên toàn Quốc như: Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định,…Tây Ninh, Cần Thơ, tây Ninh,Đồng Tháp. Chúng tôi luôn tân tình chăm sóc, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng mọi thời gian. Chúng tôi luôn tin tưởng và tự hào về chất lượng, uy tín sản sản phẩm. Với thiết kế, trạm khắc tinh sảo. Đáp ứng cho khách hàng đa dạng về mẫu mã, kích thước, tiến độ thi công. Đặc biệt chúng tôi tư vấn, thiết kế, thi công theo yêu cầu của từng công trình. Để được biết thêm và sản phẩm, tư vấn thiết kế miễn phí vui lòng liên hệ với Làng nghề đá Ninh Bình theo địa chỉ: Thông tin liên hệ Làng nghề đá Ninh Bình Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Đi động: 0915.230.616 Zalo: 0915.230.616  Email: daphuclong@gmail.com Website: https://langnghedaninhbinh.com
[책추천] 패션을 인문학적으로 보고 싶을 때 읽으면 좋은 책
안녕하세요! 책과 더 가까워지는 곳 플라이북입니다. 여러분은 패션에 관심이 많으신가요? 자신만의 스타일을 찾아 입는다는 건 어려운데요 옷에 관심은 없더라도 패션에 대해 다양한 눈으로 보고 알아가 보는 건 어떨까요? 패션에 대해 다양한 이야기를 담은 5권의 책을 소개합니다. 사 입기만 하던 옷에 호기심이 생긴 이들에게 생산부터 폐기까지, 전방위적으로 알려 주는 책 드레스 윤리학 리드레스 지음ㅣ 황소자리 펴냄 책 정보 보러가기👉 https://bit.ly/34YnDAu 패션이 정말 무의미해지고 있을까? 오히려 패션이란 무엇인지, 나름의 의미를 얻게 될 책 패션 vs. 패션 박세진 지음ㅣ 워크룸프레스 펴냄 책 정보 보러가기👉 https://bit.ly/2SUMVK8 남을 위한 옷 말고, 나를 위한 옷을 입고 싶은 이들에게 패션이란 다름 아닌 '자존감'임을 깨우쳐 주는 책 지식인의 옷장 임성민 지음ㅣ 웨일북 펴냄 책 정보 보러가기👉 https://bit.ly/34UQN3E 가장 밀착도 높은 옷을 가장 멀찍이서 보고 싶을 때 옷에 얽힌 수많은 이야기 속으로 빠지게 되는 책 옷장에서 나온 인문학 이민정 지음ㅣ 들녘 펴냄 책 정보 보러가기👉 https://bit.ly/3lOXFWP 인간은 줄곧 아름다움을 열망하며 살아왔을까? 패션을 렌즈로 삼아 명화를 새롭게 볼 수 있는 책 아름다운 것들의 역사 유아정 지음ㅣ 에이엠스토리 펴냄 책 정보 보러가기👉 https://bit.ly/34R0IXS 책과 더 가까워지는 곳, 플라이북 👉 https://bit.ly/373q3Aw
Best Stretch Marks Treatment in Bangalore
Stretch marks are red or gray marks that are mainly formed due to rapid weight gain or loss that result in stretching of the skin. These marks are formed on the dermis layer of the skin. The common causes of stretch marks include pregnancy, trauma caused to the skin due to sudden increase or loss weight, steroid intake, thyroid hormone imbalance also cause stretch marks formation. The stretch marks can appear on the body areas like abdomen, inner and outer arms, buttock area, inner and outer thighs, and knee area. Stretch marks are red (striae rubra) in color, but over a period of time, they fade to silver or gray color (striae alba). Advance laser treatment is very much effective in treating stretch marks, and it also boosts collagen and elastin production and smoothens the skin tone. Dr. Rasya Dixit is a well-known dermatologist who provides effective stretch marks treatment in Bangalore using advanced laser and modern techniques. The effective and advanced treatments include microneedling treatment, tixel treatment, and fractional CO2 laser and fractional micro-needle RF treatments. All these treatments help in diminishing the appearance of stretch marks and provide an improved skin texture. The cost of stretch marks in Bangalore depends on the type of treatment provided to treat the stretch marks, the type of stretch marks, the number of the procedure, and many more. For more information pay a visit at Dr. Dixit Cosmetic Dermatology Clinic. Disclaimer: Images and contents used in this post are only for promotional purposes.
Why Hilary Duff's Clothes Shouldn't Define Her Motherhood
Stop slut shaming. Why is it that every time a mom posts a picture of herself where she feels good, the internet has to tear her down because it's too sexy, too provocative, or too inappropriate? Check out the picture that has garnered 118k likes and over 1,000 comments! Hilary Duff, don't let the haters get to you. The 28-year-old mom is under major heat after posting this photo on Tuesday of the outfit she wore to pick up her son Luca from school. Though Duff was feeling 'semi cute' in her very short shorts, tan top, and long trench, many fans had other opinions on her outfit. While Duff did invite her fans to tag themselves in their own #ootd, she got a reaction that were quite the opposite of what she had probably hoped for. "Hey moms! I came up with a semi cute outfit for school drop off! I usually roll in sweat pants or lulu lemons and look like a disaster but this morning I managed to throw something cute together and I thought I would share," Duff captioned the photo. "Cut offs or jeans. A light weight trench over a sweater or tee, cross body bag sneaks or booties and a pair of Sunnies! Now you try! Tag me in your photo (annnnd you don't have to wear such a serious face haha)." Everything from Instagram user señoritaatomasita writing, "I am sorry, the only issue that I have with her outfit is how tiny her shorts are. It given men mix signals about it's okay for them to cat call a female because what she wears. Plus the outfit does not posh" to other user simplelittleway writing, "I have always like her but no way is this appropriate. They look like panties. To whoever said the only ones bothered by this are insecure moms that never lost their baby fat. I love my body and I am thin. I however would never pick my son up in that. It's inappropriate for kids to see woman in their panties. Also I would not want to embarrass my son." Some moms are furious. However, not everyone has the same opinion. Instagram user iledahorsetowater wrote, "Rock it! What is up with all the negativity?? I think you are doing a fabulous job!" Even user shenry1977 loves Duff's style, "Your outfit rocks! Haters = motivators!!!" Many other moms commented that Duff is looking better than ever and there is no reason to retire the shorty shorts to fit a very skewed social standard. Women who support other women, we need more of this. But here's the thing, Duff should be able to wear this because she feels comfortable and it makes her happy. For a society that constantly promotes feminism and girls uniting with other girls to combat slut shaming and gender stereotyping, the negativity comments are doing just the opposite. A mom can be a mom AND sexy, pretty, cute, gorgeous, stunning, funny, and appealing. Just because you have a child does not mean that a woman should sacrifice her identity. Everyone freaked out weeks ago about Kim Kardashian's almost full nude mirror pick and it looks like the same haters have made their way to Duff's post. Leave Duff alone, she looks amazing. One word : WERK.