separylaw398
5+ Views

Divorce Lawyer Near me - Separy Law


Divorce Lawyer in Toronto services by Separy Law. Arguably, the most affordable way to get a divorce in Ontario by a professional Family Lawyer Toronto. For more details visit our website.

separylaw398
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên?
Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Vốn điều lệ là khoản tiền được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì sẽ như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên. Vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn), công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Như vậy, vốn điều lệ chính là tài sản mà các thành viên của doanh nghiệp cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp. Vậy Vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên là bao nhiêu? Vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên là bao nhiêu? Vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên được quy định cụ thể tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020: Điều 47. Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp 1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. 2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại. 3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau: a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty; b) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp; c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. 4. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên. 5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, người góp vốn trở thành thành viên của công ty kể từ thời điểm đã thanh toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn quy định tại các điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Luật doanh nghiệp cũng không quy định cụ thể chi tiết về số vốn điều lệ tối thiểu của mỗi công ty TNHH 2 thành viên là bao nhiêu. Tuy nhiên nếu các thành viên không góp đủ vốn cam kết thì sẽ phải tuân thủ hướng dẫn tại Khoản 2, 3, 4, 5 nêu trên. Vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và số vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến thuế môn bài mà doanh nghiệp phải đóng. Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty THHH 2 thành viên Trong hoạt động kinh doanh chắc chắn doanh nghiệp sẽ có lúc cần tăng, giảm vốn điều lệ. Thứ nhất: Về tăng vốn điều lệ Công ty có thể tăng vốn điều lệ công ty trong các trường hợp sau đây: – Tăng vốn góp của các thành viên: Trong trường hợp này, phần vốn góp tăng thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Trong trường hợp có thành viên không góp thêm vốn, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác. – Tăng thêm thành viên mới: Công ty nhận thêm thành viên mới và số vốn góp của thành viên mới để tăng vốn điều lệ của công ty và ghi nhận vào sổ đăng ký thành viên. Thứ hai: Về giảm vốn điều lệ Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau: – Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên. – Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể, thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây: + Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; + Tổ chức lại công ty; + Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này. Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ đều phải thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về Vốn điều lệ khi thành lập Công ty TNHH 2 thành viên để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bravolaw Hotline: 1900.6296 Web: https://luatsuonline.vn/
Finding the Right Personal Accident Lawyer
Hiring the right lawyer can be the only difference between getting bogged under the medical bills or lost wages or securing a hefty settlement. From a slip and fall, a vehicle crash, to any other form of accident, hiring the right accident attorney in Sacramento is critical. For most of us, hiring a lawyer is a complicated issue, something which it should not be. You will probably find over 50 listing pages of personal injury lawyer in Sacramento in the phone book or any online directory. But how do you ensure that you pick the right one? What do you have to look for? Questions to ask Here are a few questions that you must not miss before hiring a lawyer. Go ahead only after you have satisfactory answers to all or most of these: ● Experience of the lawyer in handling the cases similar to that of yours. ● The expectation in terms of compensation in the event of winning the case. ● Who will be working on the case? ● Will the case go to trial? ● For how long has the lawyer handled personal injury cases? ● How long does it take to resolve cases similar to yours? ● What will be your role in the case? The above questions and other similar ones give you a good idea of how the law firm can help you. Sooner the better Start with searching for a good lawyer as early as possible, better within a week or two, after the accident. If your medical or physical condition does not allow you, ask a friend, family member, or relative to help you here. As early as your lawyer starts working on your case, the better it is. Lawyers’ specialization Preferably, you are looking for a Sacramento Bicycle Accident Lawyer. Make sure you find one that is closest to your requirements if not a precise match. Doing proper homework is vital before you sign the papers with the lawyer. Browse through its official website and read the firm’s history and biographical information. It goes a long way in ensuring that your case turns out in your favor. The first meeting with the lawyer It is a vital aspect, as a face to face meeting with your prospective lawyer will help in resolving several doubts and make you feel comfortable with the lawyer. Your lawyer will be your trusted advisor in these difficult times, and building full trust in him is vital. This sit-down discussion will have far-reaching benefits. Hiring on a contingency fee In the contingency fee structure, your lawyer will not get paid unless you get paid. His fees will come from the money that you will get from your insurance agencies. Now, this can be anything between 33% to 40% of the final settlement. Gaining a clear understanding of the payment structure is vital before signing the retainer agreement. Seek professionalism Avail services of professional lawyers instead of the ones who chase ambulances, and try to get as many personal injury cases as possible. Such lawyers try to settle these cases quickly, and their only emphasis is to churn money out of you. These lawyers will also lack a sincere approach while dealing with your case. Things to remember You need to be completely honest with the lawyer while having discussions regarding the case. Any documentation or pictures related to your lawsuit will be of immense help. Also, never give a recorded statement to a representative of the insurance company or anyone else without consulting your lawyer.
How Do Schools Respond to Migrant Children?
The people from the new community always neglect migrant people. They don’t cope with the migrant, knowing they are the outsiders who haven’t got the citizenships yet. However, even if they get citizenship, it always becomes challenging to cooperate with the regular citizens around. The same difficulties face the migrant children in a new country. Migrant children always feel the horror, isolation, frustration, and negative energy growing in their minds. They are surrounded by the regular students who make the migrants feel abandoned, hateful, and bullied. As a result, the situation doesn’t come up friendly and ends up in terrorism. Migrant children may sometimes get involved in wrongdoings for their existence since they are neglected here. They may want to make their standard of living to cope with others. There come several outcomes. Some can attempt wrongdoings against the bullies, some may stay quiet and let them oppress, and others look for support from the authority. It’s challenging to get the immigration process to run smoothly. Though the children and parents may seek lawyers’ help, the procedure is also challenging. The school teachers are not also supportive in tracking the migrant children’s numbers since the immigration status is hanging in most cases. The federal law requires educating and enrol kids regardless of the immigration status. But it’s been challenging to get support from co-students and teachers, as well. It’s always suggested to contact the Kansas City immigration attorney to get legal support during the immigration process. At least, the students can have the back in any severity. Most children don’t even feel like talking or sharing their conditions inside the school backyard because they are too frustrated. It’s time the migrants should be treated gently. Their green card or citizenship procedure may take time, but they are here with paperwork and legally. However, the time’s been changing. People are trying to cooperate and help migrants in need. But the students or children who are a bit aggressive should stop bullying the migrants in no time.
Here's a guide to common types of personal injuries
We find ourselves in many undesirable situations in our lives. Sometimes it is our fault, other times it is someone else's. You may have a personal injury claim if you were injured by someone else's negligence, choices, or willful intent. Although 97 percent of cases do not go to trial, in the end, most defendants settle for a predetermined amount. What are the most common types of personal injuries? How can you determine if you have grounds to receive compensation? Different types of personal injury cases There are no two personal injury cases the same. There will always be variations depending on the case, the parties involved and the lawyers hired. To pursue financial compensation for your injuries, it is important to hire a personal injury attorney. Continue reading to learn about the most common types of personal injury cases and to determine if they are applicable to your case. Medical Malpractice The actions of medical personnel are a common cause of personal injury. These could include doctors, surgeons, and consultants. You may be able to file a medical malpractice suit if you have been injured, ill, or suffered any other harm to your mental or bodily health as a result of a facility or health-related professional. Accidents at Work Many workplace injuries result in personal injuries. These include slip and fall cases, lawsuits against hazardous work environments, lawsuits against hazardous material, and many other types of personal injuries. You may be eligible for financial compensation if you have been hurt at work by an unsafe environment or the negligence/willful intent of your superiors. Motor vehicle accident Car accidents can have a lasting impact on your life. You may be able to sue the other driver for personal injuries if you have been involved in a motor vehicle collision and sustained injuries. If the accident was caused due to negligence, recklessness, or other factors, your case could be particularly strong. Dog Bite Dog bites are one of the most common forms of personal injury. Dog bites are common in the United States. Approximately 4.7 million Americans get bitten each year by dogs, with 800,000. Those who require medical attention need to be treated. Some people get bit by their own mistakes or negligence, but many others are bitten by the dogs of neighbors, street dogs, and other dogs. You have the right to safety from pets owned by others. You can seek financial compensation from the owner if you are bitten by a dog. Product Liability/Product Failure You should not be injured if you buy a product and it is used for its intended purpose. You can sue the manufacturer if you sustain personal injuries as a result of a product defect or malfunction. Manufacturers often include documents explaining how the product is to be used safely and who the company is responsible for. This is done to avoid unnecessary lawsuits and protect their assets. To determine if you are eligible for a personal injury case, consult an injury lawyer.
WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN BODILY INJURY AND PERSONAL INJURY?
Bodily injury may be referenced in criminal court cases, referring to injuries sustained by someone who has been the victim of an assault or another crime. Personal injury is commonly referenced in civil court claims and covers all costs incurred as the result of an accident or wrongful death. The difference between bodily injury and personal injury is where you might encounter each one in a legal context. Each type of case may present different standards for liability and proof. The individual state where an accident takes place can have different implications for these terms. Bodily Injury Insurance Covers the Other Party’s Expenses Bodily injury refers to specific kinds of harm done to the body after an incident, such as bruises, burns, cuts, fractured bones, and nerve damage. When someone carries bodily injury insurance, it covers the costs of the other person involved in the accident. For example, if you run a red light and strike a bicyclist, you may be held at fault for their injuries. Depending on your policy, bodily injury insurance may include all or some of their losses. Legal Implications of Bodily Injury Coverage Depending on where you live, whether your state is a “fault” or “no-fault” state will determine the extent of what kind of insurance you need to carry in the event of an accident. For example, in Florida, drivers are not required to carry insurance coverage for bodily injury liability (BIL) except for vehicles registered as taxis. However, because Florida is a no-fault car insurance state, all drivers must have insurance policies with a minimum of $10,000 in PIP coverage. After an accident, you will first file for damages through your own insurance company, regardless of who caused the accident. You may have additional costs that go beyond what your PIP policy can cover. Having PIP does not prevent you from pursuing additional losses through the other party’s insurance. Typically, it boils down to this: bodily liability insurance covers the damages of the other party if you were the cause of their accident. PIP is for covering your own injuries and losses after an accident. Again, depending on where you live, different factors may affect these definitions. Personal Injury Is Related to Civil Claim Damages All states allow accident victims to pursue compensation from the liable party to cover the cost of their damages. To do this, you must prove that because of this otherwise avoidable situation, you have incurred expenses. It is important to have relevant evidence that supports your account of events. To ------prepare for your claim, you will want to keep the following: -Photographs or any videos of the accident -The police report or any other law enforcement documents -Medical records from injury-related examinations -Proof of lost wages for any work missed after the accident -Records of all communications between yourself and the insurance companies -Receipts assigning a value to property damage What Is Included in a Bodily Injury Claim? A claim for bodily injury will include any expenses from your injuries that you’d submit to your bodily injury insurance carrier. Depending on your state’s laws, this may include costs related to your own injuries or costs related to the injuries of any other parties involved in the accident. These claims may be covered by your PIP insurance or other coverage. What Qualifies as a Personal Injury Case? Anytime one party is injured or becomes ill as a result of another party’s negligence and there are demonstrable damages, you may have a valid personal injury case. People and entities have a duty to prevent others from harm. Personal injury lawsuits come about when this duty has not been met and someone is harmed as a result. Statute of Limitations After an Accident You do not have an unlimited window of time to pursue a civil claim. If you live in Florida, you have four years from the date of your accident to get a personal injury lawyer and file a lawsuit. However, if you live in Tennessee, you only have one year to seek financial recovery. If the accident results in fatalities, the timeline may be different. Under the Florida statutes, the statute of limitations for wrongful death is two years. These cases can be complex, so the sooner you reach out to a wrongful death attorney, the better. Some variables, including the ages of who was involved in your accident, may affect this timeline. In general, the statute of limitations begins on the day of your accident or the day your injuries were discovered. However, there are exceptions. You can ask your attorney about the laws in your state. Filing a Personal Injury Claim Can Cover Some of Your Losses If you are injured in an accident and endure pain and suffering as a result of someone else’s negligence, you may have a personal injury case. When looking to cover the cost of your losses, filing a personal injury claim may include: -Past, present, and future medical bills -Lost wages -Reduced earning capacity -Pain and suffering -Emotional trauma -Loss of consortium -Wrongful death When you are dealing with the aftermath of an accident, an insurance adjuster will prepare, file, and adjust your claim. This person represents the insurance company by evaluating the cost of the damage to your property and health. You may find that the amount they offer does not fully cover the extent of your losses. Do not feel obligated to settle for the adjuster’s first offer. Before you agree to accept any settlement, make sure that you understand your legal options first. For this reason, many people choose to contract legal help. Call ebraunlaw After a Bodily or Personal Injury If you experienced injuries during an accident, you should not have to endure any additional pain and suffering. You and your family should not have to pay out-of-pocket for an accident that you did not cause. The lawyers at ebraunlaw can examine the evidence relevant to your case, initiate legal action, and protect your rights. We work on a contingency-fee-basis, meaning that we do not accept any payment unless we secure compensation for you. Our team is happy to answer your questions about bodily and personal injury as it applies to the law.
Lawyers for Unfair Wages
What are some illegal practices that involve unfair wages? Wage discrimination is also known as unfair wages. It refers to the inability to pay employees fair compensation for their work, or a wage that is lower than the minimum wage. Most employment law cases are based on unfair wage claims. These lawsuits usually focus on two main areas of employment law: discrimination laws and wage and hour laws. Here are some examples of unethical pay practices at work: A worker is entitled to a lower wage because they are of a different nationality, gender, race or disability. Failure to pay overtime workers; Retaining retirement pensions, benefits for disability, and health insurance benefits. Employers are misclassified as "exempt" when in fact they are non-exempt workers. Employers being required to report hours worked less than actually worked during a given workweek. Underpaying or withholding a paycheck. Employers can engage in unfair wage practices in many ways, as you can see. If you feel that your employer has not paid you fair wages for your work, it is in your best interests to immediately contact an employment lawyer. An attorney can assess your case and determine if you can sue your employer for damages. What are some other issues involved in lawsuits for unfair wages? Other than the illegal practices discussed in the previous section, there are other problems that could be associated with unfair wages at work. Falsified wage records It is illegal to falsify wages, timesheets, or the hours worked by an employee. Falsified wage records can not only impact an employee's eligibility for a promotion or raise but also affect their eligibility for insurance and other retirement issues. Child labor - Illegally employing minors or children who aren't allowed to work under the law can lead to unfair wage issues. Fraud: Fraud is a concern with falsified wage records. Fraud can be described as the deliberate or intentional alteration of wage records by employees in order to pay them less. Employers must pay at least the minimum wage. Both federal and state laws mandate that employers pay minimum wage to their employees. The minimum wage is subject to change as inflation often causes the wage rate to rise. What should I do if I have legal issues involving unfair wages in my workplace? Unfair wages at work can be dealt with by a variety of legal options. An employee must first file a complaint to a federal or state agency that handles unfair wage matters (e.g. the Equal Employment Opportunity Commission "EEOC")) in order to report unpaid wages. After receiving the complaint, the agency will review it and open an investigation. If they don't find evidence, the agency will close the case and send a "Right to Sue” letter to the employee. If the agency finds that the employer has violated the law or committed the acts described in the complaint, the agency will close the matter and issue a "Right to Sue" letter to the employee. An employee who receives a "Right to Sue” letter from their employer can file a civil private lawsuit against them in court. If an employee wins a lawsuit against their employer, they might be eligible to receive a monetary damages award to cover any losses. Important to remember is that an employee must first exhaust all administrative remedies (e.g., submitting a complaint to the EEOC), before they can file a civil private lawsuit against their employer for damages. An employee who feels they are being paid unfairly for their work should, in any case, begin collecting and organizing evidence to support their claim. Examples of such evidence include: Tax returns for employees (e.g. W2s) Timesheets and work schedules Documents that are related to work (e.g., payslips, receipts, and HR emails), job offer letters, and employment contracts... Employees should consider writing a written account detailing the violation to keep track of all events. This record should contain the contact information and testimony of any witnesses or victims of the unfair wage violation. A class-action lawsuit against an employer may be an option if several employees have been affected by unpaid wages. While a class-action lawsuit does not guarantee success in every case, it can provide stronger evidence that there was a violation. Because a group of workers, rather than a single person, claim to have been affected. A violation of the Equal Pay Act is an example of when it might make sense to file a group action lawsuit rather than a private individual suit. The Equal Pay Act, a federal law, requires that both men and women are paid equally for the same job. If female legal assistants receive less than their male counterparts, they would be likely to be able to file a lawsuit against the law firm. To bring a successful Equal Pay Act case, plaintiffs must prove the following: They were doing the same work or equivalent as their male counterparts. They worked together (e.g. the law firm in the example). They were still being paid less than their colleagues, despite all this. Do I need to hire a lawyer if I have issues involving unfair wages? Employment and/or labor law claims can be very complicated. You may need to be familiar with both the federal and state laws governing employment in your particular case. If you have questions about unfair wages or are involved with a dispute regarding unfair pay at work, it might be in your best interests to consult an employment lawyer as soon as possible. An employment lawyer can review your case and determine if you have a strong case. If you are able to prove that you have a valid claim, your lawyer can also advise you on what steps to take to reach a positive resolution. Your lawyer can also assist you in filing a claim with a government agency such as the EEOC. If you've already done this step, your lawyer can assist you in the process of filing a private suite with the court. Your lawyer can also provide legal representation if you have to appear in court or meet with your employer to discuss a settlement.
Top 10 Workman's Compensation Questions
As both an employer or an employee, it is crucial to be familiar with the workers' compensation laws of your state. Workers' compensation insurance is a great way to protect your employees and business from injuries such as falls on ice, moving furniture or car accidents. Here are the top 10 workers' compensation questions. What is Workers' Compensation? Workers' compensation insurance protects employees and employers from financial loss if an employee is injured on the job or becomes ill from work-related causes. Workers' compensation can also be called workman's insurance, workers' compensation, or workman's pay. All terms refer to the same thing. They help workers avoid potentially costly work-related injuries. Employers are also protected from possible damages that could be caused by workers' compensation claims. Learn more about workers' compensation insurance. What does Workers' Compensation cover? A common question is about workers' compensation insurance. Workers' compensation insurance from Hartford covers medical expenses, lost wages and ongoing care costs as well as funeral expenses for employees who are injured, become sick, or die as a result of a work-related accident. What is not covered by Workers' Comp Workers' compensation insurance is a great way to protect your employees and business in the event that you are injured or lose your job. However, there are some circumstances that may not be covered by the insurance. These are determined by state laws and may vary from one state to the next. Here are some examples of what most worker's compensation plans don't cover: Employees who were involved in a fight that ended in injury Employees are inflicted with injuries from being intoxicated at work Employees are at risk of inflicting injury on their own. Emotional injuries not associated with a workplace injury Who pays for workers' compensation benefits? Employers that do not pay benefits often purchase workers' compensation insurance to protect their employees. With the exception of New Jersey and Texas, most states require workers' compensation insurance to be carried by businesses. These states offer coverage that is optional. Workers' compensation benefits are not the responsibility of employees. This coverage's cost varies depending on several factors. Laws of the state Size of your business What type of work do employees do? There are always risks on the job What should an employee do if they are hurt on the job? Employees who are injured while on the job should immediately report it to their supervisor. The injury report must include details about the incident, including the date, time, and circumstances. Although each state has its own requirements regarding when an injury should occur, it is best to report it as soon as possible. Work-related illness that gets worse over time should always be reported to the employer as soon as a diagnosis is made or when the employee learns the injury or illness has a connection with their job. How do I file a workers' compensation claim? It is crucial to file a workers' comp claim as soon as you can. If you are a victim of an injury or illness at work, please report it to: An employee of your company is the injured person Because of their work, your employee fell ill. An employee is injured as a result of their job duties If an employee is hurt at work. If your employee is injured while on the job, ensure they get the right medical treatment. Call the ambulance and take your employee to the emergency department if necessary. Approve their request if they require time off work for their recovery. You will need to gather lots of information before you file a claim. You will need different information depending on where you live. An employer and an employee might need to provide the following information when filing a claim: Information about the company (account number, location, policy number) Information about injured employees (name, date, address, phone number and Social Security number, as well as gender, age, etc. Information about the incident (date, type, injury, exact body part, cause, time lost, expected return date, witnesses, etc. Once you have collected all the information, it is time to file a claim with your insurance company. This process will vary depending on where your business is located. States might impose time limits on when business owners must report the matter to workers' compensation insurance carriers. New York, for instance, requires that reports be submitted within 30 days. How does Workers' Compensation Insurance work? Another common question is how workers' compensation works. Workers' compensation insurance from Hartford covers wages and medical benefits for employees who are injured or become ill at work. Our goal is for your employees to be as healthy as possible and get back to work as quickly as possible. Employees have access to experienced, caring professionals throughout their recovery process. Additional benefits include: Employees can access the Preferred Medical Provider Network, which consists of over 1 million providers across the country. Nursed back to Health: Hartford has nurse case managers who can help coordinate care and treatment. Prescription Drug Features: There are more than 65,000 pharmacies across the United States that can fill prescriptions. Employees do not have to pay extra for prescriptions. You can also request a mail-order service. Hartford offers workers' compensation insurance. Get a quote for your business today. What if an employee is receiving Workman's Comp benefits? Are they eligible for disability, unemployment, or social security benefits? Workers' compensation income benefits do not automatically make them ineligible to receive the above benefits. Workers' compensation benefits can affect the number of benefits that are due under other programs. For more information about eligibility for long-term disability or unemployment insurance benefits, contact your company's benefits department. Do I need Workers' Compensation Insurance? Employers with more than one employee are required to have workers' compensation insurance in most states. Texas is exempted from this requirement. Although large employers can insure themselves, they must also apply to their state and comply with strict self-insurance requirements. This type of insurance does not cover all workers. Workers' compensation does not typically cover independent contractors, domestic employees in private homes, or volunteers. Seasonal workers are also exempted by some states if the work isn't part of an employer's regular business, profession, or trade. Certain agricultural businesses, construction companies, charities are exempted from workers' compensation. You have two choices when it comes to purchasing workman's compensation insurance. There is a choice between private insurance companies or state-funded programs. Only three states require that businesses only obtain workman's comp insurance from the state: Wyoming, Ohio, Washington and Washington. How do I get Workers' Compensation Insurance? Workers' compensation insurance can be purchased online, through an agent or over the telephone. Your state determines the requirements for your workers' compensation policy. There are many factors that could impact the amount of workers' compensation coverage you require and the price you pay. Before you buy a policy, here are some things to consider: How many employees require coverage? Your business's number of employees What type of work will employees do The size of your payroll Private insurance companies and state-funded programs can be purchased by business owners to provide workers' compensation insurance. Important to remember that not all insurance companies sell this coverage directly. It may only be available through an agent. Arizona Injury Law Group PLLC offers workers compensation legal services in Arizona, helping injured workers obtain justice with benefits, compensation, and a voice standing up for you!
Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất hiện nay
Thủ tục thành lập công ty cổ phần là hoạt động hợp thức hóa hành vi kinh doanh nhằm xác nhận tư cách pháp lý của doanh nghiệp. Đồng thời cũng là phương thức hình thành cơ sở pháp lý để nhà nước thực hiện sự quản lý đối với doanh nghiệp. Sau đây, Luật Bravolaw xin phép đưa ra những vấn đề cơ bản liên quan đến thủ tục thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản có hiệu lực liên quan. Căn cứ pháp lý để thành lập công ty cổ phần Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Nhà ở 2014; Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Định nghĩa công ty cổ phần Theo Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020: Công ty Cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc trong các trường hợp hạn chế khác do điều lệ công ty quy định Lợi thế và hạn chế khi lựa chọn thành lập công ty cổ phần Lợi thế khi thành lập công ty cổ phần Thuận tiện trong việc hợp tác góp vốn, huy động thêm thành viên, quản lý, điều hành… trong quá trình thành lập, hoạt động của doanh nghiệp; Khả năng huy động vốn linh hoạt khi công ty được phát hành các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nội bộ công ty (phát hành nội bộ) hay có thể bán cho rộng rãi các nhà đầu tư có nhu cần góp vốn vào công ty (phát hành ra công chúng); Trích điều 126, 128 Luật Doanh nghiệp 2020 Chế độ tài sản hữu hạn tách bạch giữa công ty và cổ đông: công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng toàn bộ tài sản; cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty nên mức độ rủi ro của cổ đông không cao; Hạn chế thành lập doanh nghiệp Với số lượng thành viên tối thiểu là 03 và không giới hạn khiến từ 02 đến 50 thành viên đòi hỏi cơ cấu tổ chức phải chặt chẽ, công khai, minh bạch… dẫn đến cơ cấu tổ chức của công ty phức tạp (trừ trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông); Với tính chất tự do chuyển nhượng vốn khiến cơ cấu tổ chức của công ty bị chi phối mạnh bởi tỉ lệ cổ phần của các cổ đông; Đối với các công ty cổ phần với số lượng cổ đông lớn, quyền và lợi ích của các cổ đông thiểu số không được đảm bảo, cổ đông thiểu số không có tiếng nói; Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông; Điều kiện thành lập công ty cổ phần Quyền thành lập doanh nghiệp Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập công ty cổ phần trừ trường hợp sau: Thuộc thuộc đối tượng làm việc tại cơ quan nhà nước: Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;… Thuộc đối tượng có hành vi dân sự hạn chế: Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;… Thuộc đối tượng đang gánh chịu hậu quả pháp lý: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự;… Đặt tên công ty cổ phần Tại điều 37, 38, 39 Luật Doanh nghiệp 2020 có nói: Tên tiếng Việt của công ty gồm hai thành tố là Công ty Cổ phần và tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Tên của công ty không được đăng ký trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó hoặc sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Ngành nghề kinh doanh của công ty Điều 7, Nghị định 01/2020/nđ-CP về đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp được quyền kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm tại khoản 1, Điều 7, Luật Doanh nghiệp 2020. Do đó, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lụa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành nghề trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. số lượng ngành nghề kinh doanh được đăng ký không giới hạn. Trụ sở công ty cổ phần Trụ sở chính của công ty được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo địa giới hành chính (gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có) ở điều 42, Luật Doanh nghiệp 2020. Tuy nhiên, việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở là hành vi bị cấm nên nhà chung cư không thuộc đối tượng được phép đặt trụ sở công ty, trích từ khoản 11, Điều 6 Luật Nhà ở 2014. Bên cạnh đó, luật không quy định về điều kiện đặt trụ sở công ty nên một địa điểm có thể đặt nhiều trụ sở công ty khác nhau. Tài sản góp vốn của doanh nghiệp Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam, trích khoản 1, Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020. Nguồn vốn của công ty là tổng giá trị tài sản góp vốn của các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Bên cạnh đó, một số ngành nghề có điều kiện về vốn góp pháp định (kinh doanh bất động sản (20 tỷ đồng), kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (100 triệu đồng), dịch vụ việc làm (300 triệu đồng)… Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần (01 bộ) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ Căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông là tổ chức. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giấy tờ khác (nếu có); Trích điều 12, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Bản sao văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực) nếu ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp nếu ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty Nộp trực tiếp: Phòng đăng ký kinh doanh hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh nơi Công ty Cổ phần đặt trụ sở chính. Nộp trực tuyến: thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng đồng thời nộp hồ sơ gốc bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận khết quả. Kết quả sau khi thành lập công ty cổ phần Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh phải ra một bản thông báo toàn bộ nôi dung cần sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Nếu trong thời hạn 03 ngày làm việc, người thành lập doanh nghiêp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Lưu ý: Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Trường hợp cá nhân, tổ chức ủy quyền cho nhiều người thì trong văn bản ủy quyền phải quy định rõ phạm vi, thời gian, nội dung ủy quyền cụ thể của từng người được ủy quyền; Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Công ty cổ phần có quyền hoạt động kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Công ty cổ phần có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định; Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy; Cần lựa chọn phương thức nộp hồ sơ phù hợp với từng địa phương nhằm tiết kiệm thời gian và công sức (hiện nay tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Bình Dương, Hồ Chí Minh… đang áp dụng phương thức nộp trực tuyến 100%); Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc thủ tục thành lập công ty cổ phần. Luật Bravolaw đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1900 6296. Nguồn bài viết: https://luatsuonline.vn/
NJ DUI LAWS AND PENALTIES
Moldovan Legal is a boutique law firm with services adapted to solve your problems as simply and swiftly as possible. We are a professional law firm that specializes in core civil and criminal litigation areas. With offices in Edgewater, New Jersey, we are a local firm with strong ties to our host community. Our impressive statewide network also ensures that we will always have an answer for our clients, no matter where they reside. We have over 40 years of combined experience in various practice areas. NJ DUI LAWS AND PENALTIES On the off chance that you have been accused of driving while inebriated in the province of New Jersey, you might be confronting overpowering outcomes that can follow you for quite a long time. Hold the administrations of a lawyer NJ DUI LAWS AND PENALTIES that can adequately investigate all protections to profit your case. At The Moldovan Law Firm, we have many years of involvement in addressing customers who have at least one DWI on their record. On the off chance that you need a lawyer that can battle for an ideal result, contact our firm today New Jersey DUI laws Being accused of driving while inebriated is an intense offense. On the off chance that you are dealing with indictments, regardless of whether it is your first or third, Former Prosecutor John Moldovan is here to help. Our legitimate group is knowledgeable in the complexities of New Jersey DUI law and in the safeguards that might be accessible to either decrease your outcomes or drop the charges through and through. Moldovan Legal team is well-versed in the intricacies of New Jersey DUI laws and penalties and in the defenses that may be available to either reduce your consequences or drop the charges altogether
Learn more about the Dubai New Law Allowing Heirs to Sell Their Inherited Properties
The principles of Shariah law in UAE govern the inheritance affairs of all the Muslims especially UAE nationals. Whereas, foreign expatiates whether Muslims or non-Muslims can apply the provisions of their home country law for property inheritance or other family matters. In any case, there are numerous vulnerabilities with respect to property inheritance issues. In contrast to different jurisdictions, the UAE doesn't consider or practice the 'right of survivorship' (providing the property to the surviving joint owner as what happens in Common wealth countries). It is often described by Family Lawyers of Dubai that the property inherited by the successors are according to the principles of Shariah and each successor gets his or hers shares as per his or her relation with the deceased. It is pertinent to note that successors inheriting property earlier were not allowed to further sell it unless otherwise agreed, however, with the establishment of Dubai Law number 23 of the year 2020 concerning regulation of sale of inherited properties in Dubai, the successors are hereby allowed under a law to properly sell-off their inherited property. During last month of August 2020, the government of Dubai issued Decree for allowing and regulating the sale of inherited residential properties in the Emirate. The Decree 23 is relevant to all private properties situated in Dubai (aside from private properties allowed under the Mohammed bin Rashid Housing Establishment). The Decree does not discriminate between the properties registered in the designated or un-designated areas available for expatriates and henceforth the Decree is applicable to all nationalities. The Decree 23 intends to secure members of a family in case of sale of private properties that are dependent upon the orders for inheritance (explicitly senior residents, minors, single females, divorced people, widows and people with uncommon needs), to guarantee that the sale of the property isn't hindering to their privileges and interest. The Dubai Land Department (DLD) is approved to endorse an utilization of sale put together by any of the beneficiaries, and move title to a buyer. DLD may likewise approve sale of a property through auction. Upon completion of the deal, the Land Department will thereafter provide the proceeds collected from the property to the beneficiaries of the estate as per their individual rights in the inherited property. In case of a dispute between the beneficiaries, they may document a case before the Special Judicial Committee which has restrictive and special jurisdiction to survey and settle on such disputes. The Decree 23 is compelling from the date of its publication, and nullifications all arrangements in some other laws in power that are conflicting to the arrangements of Decree 23. At last, any auras or activities that repudiate with the arrangements of Decree 23 will be void, will not be enrolled in any official record, and will not make any rights or commitments. Therefore, it is pertinent for all readers to carefully scrutinize the provisions of the new Decree 23 or else approach the Best Property Lawyers of Dubai to receive the best possible advice. https://www.professionallawyer.me/legal-articles/inheritance-law/dubai-new-law-allowing-heirs-to-sell-heir-inherited-properties