InThiepCuoiCom

InThiepCuoiCom - In Thiệp Cưới giá rẻ TPHCM

♥ Nhiều mẫu thiệp cưới đẹp từ truyền thống đến hiện đại, cổ điển, tinh tế, đơn giản, thanh lịch - nhận in thiệp cưới có hình ▶▶▶ https://inthiepcuoi.com/
♥ Nhận in thiệp cưới gấp và nhanh lấy liền, in số lượng ít
♥ In thiệp cưới được thiết kế riêng theo bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng
♥ Tất cả các mẫu đều được gia công tỉ mỉ và sử dụng kỹ thuật popup, cắt bằng laser tinh xảo - Thiệp cưới sử dụng chất liệu giấy in cao cấp và dày dặn
♥ Không chỉ đa dạng về màu sắc, mẫu mã, kiểu dáng thiết kế mà thiệp cưới ở đây được đánh giá cao về sự sáng tạo, phá cách và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
모두를 위한 디자인 공부 : 인쇄, 체크리스트
모두를 위한 디자인 공부 인쇄, 체크리스트 : 인쇄 작업에서 챙겨야 할 것들. 인쇄작업에서, 챙겨야 할 체크리스트를 소개합니다. □ 재단선 □ 색상, CMYK □ 글씨색상, K 100 □ 서체관리 □ 이미지 재단선을 소개 해볼게요. 재단선은, 도련 또는 편집선이라고도 부릅니다. 인쇄 후, 여러장의 종이를 한꺼번에 재단합니다. 재단선은 종이를 자르기 위한 기준선이 됩니다. 여러장을 재단하며 1~2mm 정도 밀릴 수 있는 점(밀림현상)을 디자인에서 부터 고려해야 합니다. 여백없이 인쇄하고 싶다면 도련 만큼, 바탕색과 그래픽들을 채워가는게 가장 안전합니다. 재단선을 딱 맞출 경우, 인쇄시 밀릴 때 종이색이 나올 수 있으니까요. 웹디자인과 편집 디자인, 기타 다양한 디자인에서 가장 많이 접하는 프로그램 AI 일러스트레이션을 기준으로 소개해드려볼게요. 이미지와 같이, 재단선 / 도련 / 페이지가장자리(재단) / 여백을 보시면 이해가 쉬울거예요. 일러스트와 인디자인 각각 도련 설정하는 방법도 소개해드리니 작업시 꼭 체크하시길 바랍니다. 재단선 기준으로 작업하실 때, 주의사항 입니다. - 오브젝트는 여백범위에서 작업하세요. 재단선 가까이 오브젝트가 있으면 재단 밀림현상으로 잘릴 수있으니, 여백을 두고 안쪽에서 작업하길 바랍니다. 여백 사이즈는 별도로 정해져 있지 않지만, 3~5mm 범위가 보편적입니다. - 페이지를 꽉 채울 경우, 도련까지 채우세요. 바탕색과 여백없이 이미지와 그래픽들을 꽉 채워 사용하고 싶다면, 도련까지 가득 채우세요. 재단선에 딱 맞춘 경우 밀림현상으로 잘려서 종이색이 나올 수 있어요. 아래의 이미지를 확인하시면 쉽게 이해하실 수 있을 거예요. - 바탕색은 도련만큼 채우기 - 그래픽 중 테두리가 있거나 페이지 가장자리까지 표현되는 경우 3mm정도 연장하세요. - 의도하는 경우를 제외하고는 모든 오브젝트(로고, 본문,그래픽) 여백으로 페이지 가장자리 안쪽 3~5mm 에서 작업하세요. 이번엔 색상에 대해 알아보겠습니다. 색상 기준으로 작업하실 때, 주의사항 입니다. - 인쇄 색상 시스템은, CMYK. 글씨는 K값 100%! 작업파일과 오브젝트 모두 CMYK로 설정되었는지 체크 필수! 검은색 글씨는 K값(먹색) 100%을 권장합니다. 여러색을 섞을 경우, 인쇄판이 잘 맞지 않을 때 선명하게 인쇄가 되지 않을 수 있으며 잉크가 잘 마르지 않으면 뒷묻음현상이 생길 수 있습니다. - 별색 이용시, CMYK 모드 변환 색채모드는 별색을 사용했지만, 인쇄는 CMYK로 사용하고 싶을 경우에는 CMYK로 변환해서 사용해야 합니다. 변환시, 색이 조금씩 달라질 수 있기에 원하는 색에 근접한지 꼭 체크해보길 바랍니다. 아래의 이미지를 참고하시면 조금 더 이해가 쉬우실 거예요 : ) 인쇄작업에서, 챙겨야 할 체크리스트 부분에 대해 조금은 감이 잡히시나요? 내용이 길어, 다음시간에는 서체관리 방법과 이미지에 대해 안내 드리도록 할게요 : ) 다음 내용에 대해서도 많은 관심 바랍니다.
모두를 위한 디자인 공부; 인쇄 , 2번째 이야기
모두를 위한 디자인 공부 인쇄, 체크리스트 : 인쇄 작업에서 챙겨야 할 것들. 2번째 이야기 입니다. 지난 시간에는, 인쇄작업에서, 챙겨야 할 체크리스트로 □ 재단선 □ 색상, CMYK □ 글씨색상, K 100 을 소개했었죠. 이번 시간에는 □ 서체관리 □ 이미지 에 대해 이야기를 해볼게요. □ 서체관리 내 컴퓨터에 있지만, 다른 컴퓨터에는 설치되어 있지 않은 서체. 경험해보신 적 있으신가요? 시스템폰트인 굴림, 바탕, 돋움, 명조 서체를 제외한다면 사용하고자 하는 서체를 설치해야 하는 점이 필요하죠. 인쇄소에 디자인할 때 사용한 서체가 없다면, 생각하지 못한 서체로 출력되는 경우로 인해 인쇄사고가 생길 수 있습니다. '타이포그래피'와 같이 서체 또한 중요성이 매우 높기 때문이죠. 서체, 아웃라인 처리 ( = 글씨깨기, 윤곽선 만들기) 글씨깨기는, 서체를 서체의 형태가 아닌 오브젝트로 변형시키는 개념과 같습니다. 깨진 글씨는 더 이상 서체의 형태가 아니기에, 추후 수정을 위해서라도 글씨가 살아 있는 파일을 별도 보관 후 다른 저장으로 진행하시는 점이 좋습니다. □ 타이포그래피 모든 디자인이 그러하듯, 서체의 통일성이 필요합니다. 서체의 구분을 나누어 본다면, 제목 / 본문 으로 나눌 수 있겠네요. 제목서체는 디자인 아이덴티티와 같다고 생각하며 전체적인 느낌을 전달하는 서체로 생각하며 사용하거나, 본문 서체와 같은 서체를 사용하는 반면, 굵기 조절로 부분 강조를 하는 점도 있겠네요. 본문서체로는, 판독성이 있는 서체를 선택해서 정보전달을 하는 목적으로 사용하게 됩니다. 모든 디자인이 그러하듯, 타이포그래피 부분에서도 전체적인 어울림과 조화를 염두하며 선택해 가야겠죠. 서체 하나만으로도 그래픽디자인이 될 수 있는! 타이포그래피. 서체가 갖고 있는 성격을 잘 인지하고, 적제적소로 사용한다면 더 좋은 디자인으로 이어질 수 있습니다. □ 이미지 인쇄시, 색상 시스템은 CMYK! 플랫폼에 맞는 색상시스템에서도 이야기 했듯, 인쇄 플랫폼에서의 모든 작업은 CMYK 색상 모드로 사용되어야 합니다. 대부분 사진이나, 웹에서 사용되는 이미지는 RGB 색상 모드이기에 RGB 색상 모드에서 CMYK 색상 모드로 변환 되었는지 체크 후 사용해야 합니다. 이미지 해상도, 300dpi 권장! 웹에서 이용되는 이미지의 해상도는 72dpi입니다. 해상도가 낮으면 [이미지 깨짐, 픽셀깨짐]으로 재인쇄를 맡겨야 하는 경우로, 최소 인쇄용 이미지 해상도는 150dpi 부터 사용합니다. 좋은 해상도를 위해서라도 해상도는 300dpi로 작업하는 점이 안정적이기에 권장합니다. 인쇄작업에서, 챙겨야 할 체크리스트. □ 재단선 □ 색상, CMYK □ 글씨색상, K 100 □ 서체관리 □ 이미지 5가지 내용에 대해 모두 알아보았습니다. 다음, 모두를 위한 디자인 공부 주제로 어떤 부분을 소개해드릴지 , 많이 기대해주시길 바라며 모두에게 디자인이 조금은 쉽고 친숙하게 다가가기를 바랍니다. #인쇄 #편집디자인 #서체 #타이포그래피 #이미지 #색채 #색상시스템 #색상규정 #CMYK #시디 #평면시각디자인 #디자인 #웹디자인 #편집디자인 #플랫폼디자인 #화면디자인 #웹 #인쇄디자인 #웹디자인포트폴리오 #편집디자인포트폴리오 #편집디자이너 #웹디자이너 #알쓸신잡 #디자인이론 #편집이론 #웹이론 #디자인나스 #designnas