napnap2020
5+ Views

Wino, które zrobił Jezus, nie było alkoholowe

Napój, który podał Jezus, to woda. Namiestnik uczty nazwał to winem. Najlepsze wino było w rzeczywistości poczuciem humoru, które gubernator potrafił docenić, gdy podano mu wodę w sposób, w jaki podano wino.
Matka Jezusa uświadomiła sobie, że wino skończyło się, gdy uczta weselna jeszcze trwała. Nie wiedziała, jak Jezus rozwiąże ten problem, ale była przekonana, że znajdzie najlepsze rozwiązanie. Był dojrzałym mężczyzną, to znaczy był społecznie biegłym. Poinformowała go o problemie.
Jezus żartobliwie odpowiedział na troskę matki. Problem był trywialny w porównaniu z problemem, z którym już się borykał - problemem zakończenia pragnienia.
Normalnie, moglibyśmy sobie wyobrazić, gospodarz ogłosiłby, że nie ma już wina. Takie ogłoszenie mogłoby jednak zawstydzić gospodarza, zwracając uwagę na ich ubóstwo; i może osłabić ducha uroczystości.
Jezus nie był zwykłym człowiekiem. Wiedział, co jest w mężczyznach. Wiedział, że zarządcą uczty był inteligentny człowiek, człowiek z poczuciem humoru. I o ile wiedział, widział sposób, by oszczędzić gospodarzowi obowiązku ogłaszania, że nie ma już wina.
Jezus omijał gospodarza uczty i przekazywał odpowiedzialność bezpośrednio namiestnikowi. Zrobił to, podając gubernatorowi wodę w sposób, w jaki podano wino.
Gubernator był zaskoczony. Właśnie podano mu wodę jako wino. Głupiec mógłby zawołać: „Hej, to tylko woda”. Gubernator nie był głupcem.
Gubernator nie wiedział, kto wysłał wodę, ale wiedział, że ktoś przekazał mu obowiązek ogłoszenia, że nie ma już wina. I wiedział, dlaczego to zrobili. Nie zrobiono tego ze złością. Zrobiono to z humorem; dlatego też stanowiło dla niego wyzwanie, by przerzucić również tę odpowiedzialność.

Starożytni Grecy mieli powiedzenie: Najlepszym winem jest woda

W każdym razie wino działa jak lubrykant społeczny na świąteczne okazje. Poczucie humoru też; i ma tę dodatkową zaletę, że nie powoduje kaca.
Gubernatorowi podawano wodę z poczuciem humoru, a deklarując, że jest to najlepsze wino, z powodzeniem sprostał wyzwaniu, jakim było przekazanie obowiązku ogłoszenia, że nie ma już wina. Każdy gość mógł sam odkryć tę prawdę.

Zamiana wody na wino nie była cudem. To był znak.
napnap2020
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Discover Versatile Christian Clothing for Every Occasion!
Discover Christian clothing For Any Occasion >> Buy Christian apparel here Prepare to embark on a journey of style and faith as you explore our diverse range of Christian clothing designed to complement any occasion. With our thoughtfully curated collection, you can effortlessly express your devotion to God while staying true to your unique sense of style. Whether you're attending a worship service, a social gathering, or a family event, our Christian clothing offers a perfect blend of fashion and faith. From sophisticated dresses and sharp suits to comfortable and trendy casual wear, we have something to suit every taste and preference. Each garment in our collection is carefully crafted to convey a powerful message of love, hope, and inspiration. By wearing our Christian clothing, you become a walking testament to your unwavering faith, spreading positivity and sharing your beliefs with those around you. Be it a momentous celebration or a casual outing, our versatile Christian clothing ensures that you're always dressed appropriately without compromising your spiritual values. Every design is infused with symbolism and meaning, allowing you to make a profound impact wherever you go. Discover the joy of expressing your faith through fashion, and let your clothing reflect your unwavering commitment to a life guided by God's teachings. Our Christian clothing is not just a wardrobe choice; it's a way to connect with your spirituality and create a lasting impression on others. So, step into a world where fashion and faith intertwine seamlessly. Explore our collection of Christian clothing for any occasion and unlock a new level of self-expression and spiritual connection. Let your attire be a reflection of your inner light, illuminating the world around you with love, kindness, and grace.
5 Reasons Why Jesus' Sacrifice Is the Ultimate Act of Love
Throughout history, there have been countless acts of love that have captured our hearts and left us in awe. From the love of a mother for her child to the sacrifice of a soldier for his country, these selfless displays of affection continue to inspire us. However, there is one act of love that stands above them all - Jesus' sacrifice. The ultimate act of love, Jesus' sacrifice is the cornerstone of Christianity, and it has shaped the course of history in countless ways. In this blog post, we will explore five reasons why Jesus' sacrifice is the ultimate act of love. From His unwavering commitment to humanity to the immense suffering He endured on our behalf, we will examine the profound impact that Jesus' sacrifice has had on our world. We will also look at the significance of the teachings that Jesus left behind, and how they continue to shape our values and beliefs today. 1. Jesus gave up his life for our sins The act of sacrificing oneself for the benefit of others is widely regarded as one of the most selfless and noble acts of love. In the case of Jesus Christ, the ultimate act of love was when he gave up his life for the sins of humanity. Many Christians believe that Jesus' sacrifice on the cross was significant in that it was the ultimate act of love and sacrifice, which no other human being could replicate. According to the Bible and Christian teaching, Jesus' death was not an accident or a punishment; rather, it was a deliberate and voluntary choice to pay the price for the sins of humanity, out of a deep and selfless love for each and every one of us. His sacrifice is the most significant expression of divine love, which serves as a powerful reminder that love is not just an emotion, but an action that demands sacrifice and selflessness. 2. He Provided a way for us to be Reconciled to God Jesus' sacrifice on the cross is considered to be the ultimate act of love by Christians around the world. One of the main reasons for this is because, through his death and resurrection, he provided a way for us to be reconciled to God. Before Jesus' sacrifice, humanity was separated from God, and there was no way for us to bridge that gap on our own. However, Jesus' death and resurrection offered a way for us to be forgiven for our sins and be reunited with God. This reconciliation is not only a one-time event but a continuing relationship with God that is made possible through faith in Jesus Christ. The fact that Jesus willingly gave his life to provide a path for us to be reconciled to God is a testament to his immense love for humanity. 3. He Demonstrated Selfless love by Enduring Suffering and Humiliation Jesus' sacrifice is often referred to as the ultimate act of love, and there are many reasons why this is true. One of the most significant reasons is that Jesus demonstrated selfless love by enduring extreme suffering and humiliation. Jesus willingly faced torture and death to pay the penalty for the sins of all humanity, without asking for anything in return. His willingness to endure such pain and humiliation in order to save others is the epitome of selflessness and love. Through his sacrifice, Jesus showed us how to love one another selflessly, putting the needs of others ahead of our own desires and comfort. This act of love is one of the most profound and inspiring expressions of love in human history and continues to be a source of inspiration and gratitude for countless individuals around the world. 4. He showed us that there is Power in Forgiveness One of the most compelling reasons why Jesus' sacrifice is the ultimate act of love is that he showed us the power of forgiveness. When he was crucified, he forgave his persecutors and prayed for their forgiveness. This act of radical forgiveness demonstrates the extent of Jesus' love for humanity, and his willingness to extend mercy even when he himself was in incredible pain and facing a cruel death. Moreover, Jesus' forgiveness challenges us to extend the same mercy to those who hurt us, to let go of grudges and resentment, and to approach others with a spirit of love and compassion. By showing us the power of forgiveness in such a dramatic way, Jesus exemplified the transformative power of divine love and inspired countless generations to seek forgiveness and extend mercy to others. 5. He Opened the door for us to Experience Eternal life in Heaven One of the most profound acts of love demonstrated by Jesus is that he opened the door for us to experience eternal life in Heaven. Through his sacrifice, we have the opportunity to receive forgiveness for our sins and have a restored relationship with God. Jesus' death on the cross was not the end, but rather the beginning of his triumph over death and sin. He willingly laid down his life for us, so that we may have abundant life with him in Heaven. This ultimate act of love shows the depth of his compassion for us and the extent to which he was willing to go to bring us into a meaningful relationship with God. The opportunity to have eternal life is a gift that can only be received through faith in Jesus Christ. In conclusion, Jesus' sacrifice on the cross is undoubtedly the ultimate act of love, and it remains a significant part of our lives today. It provides us with the perfect example of selfless love—a love that genuinely seeks the good of others at great cost. It is this love that draws us to Him and inspires us to serve Him faithfully. We can only begin to understand the depth of this sacrifice when we contemplate it carefully, and we may not fully comprehend it in this life. However, what we do know for certain is that Jesus' death was not just a historical event, but it also demonstrated His incredible love for us.
The Healing Power of Forgiveness: Steps to Experience True Transformation
Forgiveness is a powerful tool that can change your life. It is often said that you cannot change the past, but you can change your attitude toward it. When we hold onto grudges and resentments, it takes a physical and mental toll on our well-being. It is difficult to experience true transformation when negative emotions hold us back. This is where forgiveness comes in. It allows us to let go of past hurts and move forward with a positive outlook. Forgiveness is crucial not only for our own emotional well-being but also for the relationships we have with others. When we forgive, we open the door to understanding, empathy, and compassion. In this blog post, we will explore the healing power of forgiveness and provide you with steps to experience true transformation. We will uncover why it is important to forgive both yourself and others, and how forgiveness can lead to a stronger sense of self and a deeper connection to those around you. Through practical exercises and reflective questions, you will be guided on 1. Acknowledge and Honor your Feelings One of the first steps towards experiencing true transformation through forgiveness is acknowledging and honoring your feelings. Many of us have been taught to suppress or ignore our emotions, believing that they are a sign of weakness or vulnerability. However, denying our feelings only allows them to fester and grow stronger, leading to further emotional and psychological distress. Instead, take the time to truly examine your emotions and give them the attention they deserve. Recognize that all emotions are valid, even the difficult and painful ones. By acknowledging and honoring your feelings, you are taking an important step towards healing and letting go of past hurt and pain. 2. Make the Choice to Forgive One of the key steps towards experiencing true transformation through the healing power of forgiveness is making the choice to forgive. Holding onto anger, resentment, and bitterness can be toxic and detrimental to your emotional and mental well-being. It takes courage to make the choice to let go of these negative emotions and choose forgiveness, and it is important to remember that forgiveness does not mean condoning or excusing the actions that hurt you. Instead, forgiveness is about releasing the burden of anger and resentment and allowing yourself to move forward with peace and positivity. It is a process, not a one-time event, and may require support from loved ones or a trained therapist. By making the choice to forgive, you are taking an important step toward experiencing true healing and transformation. 3. Practice Self-Compassion and Gratitude Forgiveness begins with the self, and self-compassion is a vital part of the healing process. Often, we carry a lot of guilt and shame, holding ourselves responsible for past mistakes and wrongdoings. However, treating ourselves with compassion and understanding helps us let go of self-blame and move forward toward forgiveness. Cultivating a practice of gratitude can further aid in the process of healing and transformation. Focusing on gratefulness helps shift our perspective from negativity to positivity, enabling us to see the good in ourselves and others. Practicing self-compassion and gratitude allows us to be gentle and patient with ourselves as we navigate the journey toward forgiveness and transformation. In conclusion, forgiveness is a powerful tool that can help us achieve true transformation and healing. It takes courage and self-reflection to examine our own role in past hurts and to choose forgiveness as a way forward. By taking the necessary steps to work through our own emotions and brokenness, we can experience the freedom that comes with letting go of past hurts and finding compassion for ourselves and others. It is a journey that requires patience and perseverance, but one that is well worth the effort for the sake of our own well-being and the betterment of our relationships.