baochaydetnov
1+ Views

Phuong phap lam lanh - Lam ngung su chay

Phương pháp làm lạnh - Làm ngưng sự cháy
Bản chất của phương pháp này là hạ nhiệt độ của vùng phản ứng cháy xuống thấp hơn nhiệt độ tắt dần, nhiệt độ của chất cháy xuống thấp hơn nhiệt độ bốc cháy của chúng. Phương pháp này ứng dụng chủ yếu để dập tắt các đám cháy chất rắn bởi tốc độ làm lạnh chất cháy phụ thuộc bởi diện tích bề mặt tiếp xúc của chất cháy với các chất dùng để chữa cháy, hiệu số nhiệt độ giữa chất cháy và chất chữa cháy, hệ số hấp thụ nhiệt của chất chữa cháy. Mà tính chất này không phù hợp với các đám cháy chất lỏng hoặc khí.
Chất chữa cháy thường được sử dụng cho phương pháp này là nước và CO2.
Comment
Suggested
Recent