ShoLoud
1+ Views

ข้อคาดหมายจากการฝึกงาน

ไปสู่ช่วงเวลาที่การฝึกหัดงาน ตำแหน่ง "นักศึกษาฝึกงาน" ก็เกิดขึ้น นับว่าเป็นบท พิสูจน์ขั้นตอนแรกว่าความรู้ที่ได้จากแนวความคิดของนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทั้ง หลายแหล่ นั้น ประยุกต์ใช้ในสายงานกี่เปอร์เซ็นต์

บางอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่า บางบุคคลจะต้องมาเริ่มต้นใหม่หมด บางบุคคล มีใช้บ้างเล็กน้อย บุคคลก็ใช้ได้แทบเต็มที่ ขึ้นกับการเลือกของตนเอง แล้วก็ความมุ่งหวังหรือไม่

เหล่านิสิตมีมุมมอง แล้วก็มุ่งหวังอะไรจาก การฝึกงาน กันบ้าง พวกเราได้ถามนิสิตที่ มาฝึกฝนการทำงาน โดยภาพรวมตอบดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาตัวเอง การฝึกการทำงานนั้น จะก่อให้พวกเราได้ฝึกซ้อม ความสามารถ ที่เรียนมา กับผู้ที่ปฏิบัติงานในสายอาชีพนั้นจริงๆรวมทั้งการเรียนแนวความคิด และก็แนว ทางการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ไม่มีในหลักสูตรการศึกษาการสอน เพื่อไปใช้ดำเนินงานใน อนาคตอีกด้วย

2. ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การศึกษาในมหาลัยบางครั้งก็อาจ จะให้แนวความคิดเยอะแยะ กับพวกเรา แม้กระนั้นอีก สิ่งจำเป็นสำหรับในการดำเนินงานก็ คือ ประสบการณ์ ยกตัวอย่างเช่นประสบการณ์ ดำเนินงานจริงอย่างมือโป รในสายวิชา ที่เรียนมา และก็ศึกษาระบบการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งการมาเป็นนักศึกษา ฝึกงานจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ กลุ่มนี้ได้ครับผม

3. กรรมวิธี นำวิชาความรู้มาใช้จริง การฝึกการทำงานจะมีผลให้พวกเราได้ทราบวิชา ที่พวก เราได้เรียนมาในมหาวิทยาลัย จะเอาไปใช้ หรือเป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้เช่นไร เนื่อง จาก แม้ว่าวิชาความรู้จะมีล้นหลามเท่าใด หากไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้จริง ใบปริญญาที่ได้มาจะมีคุณประโยชน์อะไร จริงไหมขอรับ

4. ประสบการณ์ นอกจากสายที่เรียน เนื่องจากว่าทางชีวิตของพวกเรา อะไรก็ไม่แน่นอน ใน อนาคตคุณอาจจะมิได้ดำเนินการตามสายที่เรียนมาเสมอ แล้วสำหรับการฝึกหัดงาน นัก ศึกษาฝึกงานบางครั้งอาจจะได้ดำเนินงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ รวมทั้งได้ทราบการทำ งานในแผนกต่างๆ ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เจอทางที่ใช่ของตนเพื่อการสมัครพนักงานใน อนาคตก็ได้นะ
ShoLoud
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
9 Interview Questions EVERY Recruiter Should Ask Their Candidates
Interview Questions Recruiters face enough challenges as it is without worrying if they asked the right questions in an interview. It is essential when determining who the best fit for a job is. Of course, ensuring that a candidate has the required skill set is of primary concern, but it is also important to dig a little deeper and find out what kind of person they are. The goal is to snag a complete candidate, one with both the right personality and expertise. So here are the best nine interview questions for you to ask your next star candidate. 1. “What hobbies do you have?” Starting with an easy one here, and this question should be obvious for recruiters. Primarily it gives your candidate a chance to relax, but it can also offer you a key insight. For example, if they enjoy playing a lot of sport, it shows they are energetic individuals who are health conscious. If they like writing or drawing, ask them how they can transfer that creativity into their new role. Always have a follow-up question and try to revert it back to the role at hand. 2. “Tell me about your greatest professional achievement?” You want a candidate that has their sights set high, right? This question allows your potential employee to share some of their proudest professional moments. You can assess each achievement and see how ambitious they are. There is a big difference between a candidate who tells you their greatest exploit was always being on-time for work and one who boosted website traffic by 65% over a six month period. 3. “What was the biggest obstacle you have overcome?” Everyone faces certain challenges in both their personal and professional lives. What’s most important in this case is how your candidate overcame each hurdle. What did they learn from this experience? How would they deal with this obstacle if it were to happen again? It gives you an opportunity to see their problem-solving skills and how they can deal with pressures of the role. 4. “Are you interested in continuing to develop your professional skills and knowledge?” Continuous learning has seen rapid changes and growth, with companies looking to upskill and nurture their workers. Learning has become a key goal for companies, with many encouraging their employees to partake in various courses in order to improve their base level. You want your candidate to believe in continuous learning and know that the business values their personal and professional progression. 5. “Can you tell me what the key trends are in this industry?” Every industry has its own niche trends that are constantly changing. See if your candidate is up-to-date and informed about the latest insights. It’s important to understand the industry you work in, and if your candidate is ill-informed from the get-go, then that alone should be a telling sign. 6. “What is your biggest strength?” A much more comprehensive question compared to the now mundane “what are your weaknesses?” archetype. Candidates predict the latter and generally have a bland, pre-prepared answer. When asking about strengths, it allows the interviewee to paint their skills and traits in a positive light and generate a greater variety of answers. 7. “Tell me about a time when you got it all wrong?” This question allows you to see how honest your candidate is. No one is perfect, and a dishonest answer should be a major red flag for any recruiter. When the interviewee extrapolates, ask them what they’ve learned from the tough experience. Admitting to errors or blunders also shows that they can take ownership of situations and look for solutions rather than transfer blame. 8. “Where do you see yourself in 5 years?” You want your star candidate to think ahead. Only ambitious employees will truly push the boundaries, and that’s the kind of person you want working in your company. It also gives insight into how long the candidate might plan on staying at your business. The right candidate will list their career goals and be a motivated individual who is looking for career progression. 9. “Do you have any questions for me?” A candidate that doesn’t take the opportunity to ask questions is missing out or is struggling to think of a question off the top of their head. Even simple queries like: “how long will the probation period be?” or “what learning opportunities will be available to me?” are most definitely a positive look. It shows that the candidate is fully invested in the position and sees it as a long-term investment. This Post origioally featured at Khawaja Manpoer's Blog
Best Way to Learn Python Programming Language
Python is an essential programming language to know. it's widely-used in arenas like data science, web development, software engineering, game development, automation. But which is the best way to learn Python? That can be hard and painful to figure out. Check the Best Way to Learn Python Tip: Code Daily Reliability is very main when you are learning a new language. We recommend creation a promise to code each day. It may be hard to trust, but muscle memory shows a big part in programming. Obliging to coding daily will actually support develop that muscle memory. Though it may seem scary at first, reflect starting small with 25 minutes normal and working your method up from there. Tip: Write It Out As you growth on your journey as a new programmer, you may surprise if you should be taking notes. Yes, you should! In fact, study advises that taking notes by hand is most helpful for longstanding retention. This will be mainly helpful for those working towards the aim of becoming a full-time developer, as various interviews will include writing code on a whiteboard. Tip: Go Interactive! Whether you are education about basic Python data structures (strings, lists, dictionaries, etc.) for the first time, or you are servicing an application, the interactive Python shell will be one of your best knowledge tools. Tip: Take Breaks Breaks are mainly important when you are debugging. If you knockout a bug and can’t quite figure out what is going incorrect, take a break. Step away from your workstation, go for a walk, or chat with a friend. In programming, your code need follow the instructions of a language and reason exactly, so even lost a quotation spot will break all. Fresh eyes make a big change. Tip: Become a Bug Bounty Hunter Talking of hitting a bug, it is predictable once you start writing difficult programs that you will path into bugs in your code. It chances to all of us! Don’t let bugs irritate you. Instead, hold these instants with pride and think of yourself as a bug bounty hunter. Tip: Edge Yourself with Others Who Are Learning Python Though coding may appear like a lonely activity, it really works greatest when you work together. It is very main when you are learning to code in Python that you edge yourself with other people who are learning as well. This will let you to share the instructions and tricks you learn beside the way. Tip: Explain It is said that the greatest way to learn somewhat is to teach it. This is factual when you are learning Python. There are various methods to do this: whiteboarding with other Python lovers, writing blog posts clarifying newly learned thoughts, recording videos in which you clarify somewhat you learned, or simply speaking to yourself at your computer. Each of these plans will set your understanding as well as representation any gaps in your understanding. Tip: Pair Program Pair programming has various benefits: it provides you a chance to not only have somebody review your code, but also understand how someone other might be thoughtful about a difficult. Being exposed to many planning and ways of thinking will support you in difficult solving when you got back to coding on your individual. Tip: Ask “GOOD” Questions Good questions can save a lot of time. Skipping any of these stages can outcome in back-and-forth discussions that can reason battle. As a beginner, you want to make sure you query good questions so that you practice interactive your thought process, and so that persons who support you will be happy to remain supporting you. Tip: Build Somewhat, Anything For learners, there are various small trainings that will actually support you become assured with Python, as well as develop the muscle memory that we spoke about above. Once you have a firm grip on basic data structures (strings, lists, dictionaries, and sets), object-oriented programming, and writing programs, it’s time to start structure! There are various lists out there with thoughts for learner Python projects. Here are some ideas to get you on-going: · Number predicting game · Simple calculator app · Dice roll simulator · Bitcoin Price Notification Service Tip: Contribute to Open Source Contributing to an open-source Python project is a great way to create extremely valuable learning practices. Let’s say you choose to submit a bug hit request: you submit a “pull request” for your fix to be fixed into the code. Go Forward and Learn! Now that you have these plans for learning, you are set to begin your Python journey! Find Actual Python’s Beginners Roadmap for knowledge here! We also offer a beginner to advance level python course in noida, which practices remarkable examples to support you learn programming and web development.
¿Qué marca la ley federal del trabajo sobre los días festivos?
La Ley Federal del Trabajo menciona que los días feriados o festivos son considerados como días no laborables, lo que los convierte en días de descanso obligatorio. ¿Qué es un día festivo? Es un día no laborable dedicado a alguna celebración nacional y en el cual se cierran las oficinas y establecimientos públicos y no se trabaja en los privados. ¿Cuál es la diferencia entre un día festivo y un día feriado? No hay diferencia, Los días feriados o festivos son días en los que el Estado Nacional conmemora o festeja hechos patrióticos, históricos o religiosos, y se encuentran establecidos en una norma legal. ¿Cuál es la diferencia entre un día festivo y un día de asueto? Ambos corresponden a días no laborables, pero la mayor diferencia es que el día de asueto se aplica a todos los que realizan alguna actividad laboral o educativa. Mientras que los días festivos se aplican solamente a una categoría de trabajadores o de estudiantes. Los asuetos son días no laborables que suelen establecer las autoridades ante alguna circunstancia especial. Muchas veces la declaración de la jornada festiva se aplica a un solo sector: así, en el Día del Bancario, los trabajadores que se desempeñan en un banco no concurren a sus lugares de trabajo ya que tienen asueto. El resto de los trabajadores, en cambio, debe cumplir con sus obligaciones como siempre. ¿Cuántos días festivos nos otorga la ley del trabajo ? Según el artículo 74 de la ley del trabajo, los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de sueldo durante los días festivos (públicos y religiosos). Estos incluyen fiestas conmemorativas y fiestas religiosas (origen cristiano). Los días festivos son por lo general siete. Los Feriados Nacionales en México caen en dos categorías. Días feriados obligatorios (descanso obligatorio) y Días feriados otorgados usualmente (comúnmente concedidos). ¿Cuánto tienen que pagar un día festivo? Los artículos 74 y 75 de la Ley Laboral de México permiten que los trabajadores que trabajan en los días festivos tienen derecho a percibir un salario doble por el servicio prestado, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio. Así que te puedes ganar 3 veces tu sueldo diario trabajando un día festivo Ahora, queda claro para todos lo que es un día festivo, cuantos días festivos tenemos y cuánto se paga, vamos a hablar de nuestras queridas vacaciones. ¿Los días festivos se contemplan como vacaciones? No, los días festivos y las vacaciones son cosas diferentes. Los días festivos son días de descanso obligatorios, mientras que las vacaciones son consideradas como un derecho laboral de los trabajadores y los días que se aplican varían según el tiempo que lleve laborando en la empresa. ¿Cuántos días de vacaciones anuales nos otorga la ley del trabajo? La Ley Federal del Trabajo garantiza las vacaciones anuales dependiendo de la antigüedad del trabajador o el tiempo de servicio. De este modo: 6 días laborables cuando la antigüedad es de un año de servicio Por los siguientes 3 años, el periodo vacacional se incrementa 2 días por cada año de servicio, de modo que cuando un trabajador completa los 4 años de servicio, la duración de las vacaciones anuales es de 12 días naturales. Al término de cada 5 años de servicio, el trabajador tiene derechos a 2 días adicionales de vacaciones anuales En caso de que el trabajador termine su relacion laboral con la empresa, debe de entregarce en el pago de la Liquidación lo equivalnete a la prima vacacional y las utilidades. ¿Mi empleador debe pagarme mi prima vacacional? No, el artículo 79 de la LFT establece que “las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración”. Solo en caso de que termine la relación laboral y no hayas disfrutado de tus vacaciones, éstas deberán ser pagadas en efectivo. Todos los trabajadores tienen derecho a la prima vacacional. El artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo establece que: Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones”. La prima vacacional es la prestación en dinero, a la cual tiene derecho el trabajador con el objeto de recibir un ingreso extraordinario para el disfrute del periodo de descanso. ¿Cómo se calcula la prima vacacional? Es necesario conocer 2 elementos fundamentales para calcular tu prima vacacional. Salario mensual Vacaciones correspondientes La prima vacacional se calcula de la siguiente manera: Salario diario x días de vacaciones = X X x 0,25 = prima vacacional Así un empleado con un sueldo diario de 200 pesos con 8,5 días de vacaciones anuales, tendrá una prima vacacional de 425 pesos.
5 ways to find dream job
In search of a dream job, people spend many hours on job sites. They send dozens of resumes, but often do not receive any response from employers, let alone an invitation to an interview. It's not surprising, though. After all, according to a study by Brandon Hall Group, a large employer receives from 102 to 137 resumes for each of the open positions. Anyway, it's hard to call such a job search effective. You should approach the search with intelligence and strategy. Here are five tips that may help you find the job of your dreams. Decide on your search criteria Identify the five criteria that are most important to you. For some it will be corporate culture, for others it will be a position or salary. "If you understand what motivates you as an employee, it will be easier for you to write a resume that matches your aspirations and skills," said Paul Sandusky, vice president of Ceridian. But be flexible as well. "You don't want your narrow specifications to cost you a job at a dream company," said Maria DeLeon, vice president of Glassdoor. If you got to the interview at the dream company, but your qualifications aren't quite right for the job you're applying for, be perfectly honest. Tell the interviewer about your skills and your desire to work here. It is possible that the company, seeing your interest, will find a more suitable position. Make a list of jobs that match your criteria Once you are clear about what you want from your job, use these criteria to search. Create a list of suitable jobs. This is not a conditional list in your head, but a very specific document. For example, Cheryl Sandberg, Chief Operating Officer of Facebook, used an Excel spreadsheet when she was released from Harvard, where she carefully documented the search process. Perhaps you would be more comfortable working with a notebook and a pen. But, one way or another, systematize the process. Study the job text very carefully Some people do not read the job and send their CVs to all places that are at least remotely relevant to their skills. This is a mistake. Reading a long "towel" of the requirements set out in the job, strange as it may seem, save time. After all, you are unlikely to get a job that you do not meet, but you may lose time for hopeless correspondence and interviews. Change your resume and cover letter There's no need to send the same resume to all companies. If you go to a big and famous employer, do not be lazy to put a few individual features in the text. Not superfluous - adjust your resume so that it fits the vacancy as a key to the lock. For example, if the text of the vacancy in the first place mentions the presence of experience, and in the second - specific skills, then in the resume and rearrange items accordingly. Look through your acquaintances A lot of vacancies simply do not get on the Internet. You should look for such a job through your friends. This, of course, is not about "nepotism", but about contacts that you could get at any professional conferences or seminars. Write on social networks about what you are looking for work. It is quite possible that one of your friends knows a person who knows someone who needs a specialist like you. Of course, there is simply no universal recipe for a job. But a smart approach to finding a job significantly increases your chances of getting a good job.
Take the advantage of how artificial intelligence has provided base to Digital services
The basis dimension has taken a step further ahead when it comes to promoting your brand in order to capture the market share that used to be researched deeply into the physical market rather than being able to easily access it through virtual grounds. Now that things have changed the bed and people are now opting for research methods on the Internet life you can also find those people who can mentor and provide service to your brand. Now, these services can relate to virtual assistant in Australia that is the professionalism of how they can easily be used as freelancers in order to help you to manage the virtual stage of your business. You don’t have to come up with a forecasted budget in order to hire them instead they help you in finding grounds authentic to digital platforms. Sometimes are going to analyze your advertisements and understand how they have reached a promotional virtual assistant in Australia success or not. On the other hand, they can also come up with ideas of how your accounting budgets can be set with smart goals. Align your goals in the Earthly and Digital Dimensions with the Right Virtual Assistance Every business needs to grow and it is not important that you have to Hire a VA that individual in your business and expect a long-term contract with them. In terms of a situation, you can get a virtual assistant in Australia who is qualified enough in giving you quality services related to digital platforms and software management enablement. You can come up with various kinds of techniques and services that can be jotted down in the job analysis so that the individual who wants to work for you can actually e connect with you for the time being through a contract of temporary base. It is certainly not important for a virtual assistant in Australia to be e the employee of your company. They are just like promotional engines that you buy from B2B services in order to qualify your product in the customer's insights. Get yourself ready to upgrade your brand and it’s strategies in terms of financial and marketing rounds so that the virtual evaluation can happen according to your targets. The most important thing regarding business success is to be able to align all the main goals with subsets of each department even if it's organized digitally. Find yourself amused by the various ways of how your product can find potentials on the digital grounds by virtual assistant in Australia management. Managing our business is not an easy task but when you have the assistance of a virtual speaker who is not present physically but has the key to understanding the potential digital targets who can provide you with their in stream of revenues and long-term customer lifetime value. The most crucial part about your business existence is to hire the right people at the right time with the right kind of qualifications and most trusted value with exact results that you have always planned for.
Get Paid To Cuddle Goats!
Feeling the strain of your office job? Has stress reached an all-time high? Maybe you're looking for something a little more? Well, fortunately, you're in luck, as a Virginia-based dairy farm is looking to hire volunteers to cuddle their goats. That's right. You - yes, you! - can be a professional goat cuddler. Caromont Farm is mainly a dairy purveyor, and its base farm in Esmont, Virgninia houses several cows and goats, and as the farm strives to ethically care for the livestock in their possession, all the animals are grass-fed and cared for by someone they describe as an 'assistant goat herds(wo)man'. (That could be you. If you get the job, that is.) According to the official job posting, in order to be an aforementioned goat-cuddling herdsman, these are the requirements the company expects from applicants: Able to lift 50 pounds Committed to local food and agriculture Works well independently and on a team Willing to take initiative Excited to learn Goat lover! Spanish speaking a plus+ Am I the only one that's a little confused as to why something like Spanish-speaking is required to hang out with goats? Anyway, if you know someone in the Virginia area that is willing to get their snuggle on with a billy goat, feel free to send them to the official volunteer website, where they'll be able to sign up for a four-hour cuddle shift. For the rest of you, I just want to know this: Would YOU want to become a professional goat cuddler? Or does your fear of intimacy extend to livestock? (Just kidding. I just wanted to make a creepy joke.) Anyway, leave your thoughts in the comment area below, and for more WTF news, follow the WTF Street Journal collection!
DC Office Nagaon Recruitment 2020 – 32 Orunodoi Sahayak Posts
DC Office Nagaon Recruitment 2020  Apply Last Date – 05/09/2020 Deputy Commissioner, Nagaon has released a notification for the recruitment of 4 (four) Orunodoi Sahayak in each of 8 LACs i.e. Raha, Dhing, Batadrava, Rupahihat, Nagaon Sadar, Berhampur, Samaguri and Kaliabor LAC for implementation of Orunodoi Scheme in Nagaon District. DC Office Nagaon Recruitment Details Post Name – Orunodoi Sahayak Numbers of Post – 32 Eligibility She/he should be a Permanent resident of Assam. She/he should preferably have a personal Desktop / Laptop for the purpose of Data Entry / Uploading of Application’ Documents in the online portal. Educational Qualification She/he should be a Graduate in any stream. She/he should hold a certificate in a year Computer Diploma Course from any recognized institution. Age Limits She/he should not be more than 35 years of age, on the day of publishing of this recruitment advertisement. Remuneration Monthly fixed remuneration of Rs 15,000/- Per Month for a period of two months only. Function To facilitate the implementation process of the Orunodoi Scheme at District Level and to assist the applicants in filling up the Detailed Application Form (DAF), to be filled up by the approved beneficiaries in the Legislative Assembly Segment. Orunodoi Sahayak at GP/ ULB shall facilitate this process. Data Entry / Uploading of the approved list of beneficiaries in the online portal. To assist Deputy Commissioner, Nagaon in the timely implementation of the scheme. Read Next: DC Office Hailakandi Recruitment 2020 – 12 Orunodoi Sahayak Posts Recruitment Selection Procedure Candidates will be shortlisted based on the eligibility criteria and shortlisted candidates will be called for interview. Documents to be submitted with the application: Graduation Certificate/ 1 Year Computer Diploma Certificate/Address Proof/Age Proof. How to Apply – DC Office Nagaon Recruitment 2020 Application in Standard form should reach this office during working hours along with all testimonials within 05.09.2020. Candidate should furnish his/ her email id, phone number along with the application form. Official News Paper Advertisement Details - http://assamnewjob.com/dc-office-nagaon-recruitment-2020-32-orunodoi-sahayak-posts/
[ROLL CALL] What's Your Wackiest Retail Story?
So it's the most craziest retail weekend of the year here in the States, and chances are that you or someone close to you has gone to the mall within the past 48 hours. Maybe you're one of the many that bank on some awesome Black Friday deals, maybe you just got dragged unwillingly - or even worse, maybe you went to the mall to WORK because you WORK RETAIL and this weekend, you are a SLAVE. Needless to say, I'm realizing some of you might need a place to vent out your frustrations, and don't worry, the Funny Community is here for you - and probably have some stories of our own! Today's big question - What are some of your wackiest stories about working retail? I'll start first: Now, this isn't the only weird story I have, but probably the quickest and funniest one I can remember while still keeping things G-rated. I used to work at Starbucks as a barista, and one of the things we do at work is called a 'spin'. Basically, you have to go around the lobby of the cafe and wipe down all the tables, make sure the trash cans aren't overflowing and the bathrooms are stocked, etc. One time, when I was doing a 'spin', a stereotypical soccer mom type with her 'venti three-shot no-whip no-foam extra hot white chocolate mocha' saw that I had walked right past her, and I guess she needed something and wanted some assistance. What you do when you want assistance: Go up to an employee at the front counter, the hand-off area, or maybe even someone doing a 'spin' and say "Excuse me, can you help me for a second?" What you don't do when you want assistance: Whistle at the employee like a dog. Yes, I got whistled at the same way someone would whistle at their Australian Shepherd at your local dog park. Not one of those 'yoohoo' whistles, but the one that requires you to put your thumb and your index finger into your mouth so you can let out a swift and loud WHIIIIIIIIIISTLE. My eyebrows raised in a way that I don't ever recall them raising before, and I remember thinking something along the lines of "Wow, uh.. that just happened." The best part about this whole scenario is this woman's son ended up working at our same Starbucks location only a few months later, and I spent the rest of our job together wondering if he knows his mom is the kind of person who dog-whistles at retail employees. So now it's your turn! Comment below with YOUR weirdest/funniest/most terrifying experience working retail. (Extra points if the manager backed you up.) LET'S GOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! @jgallegos222 @BrookieyElba @AmbieB @AlexanderBeta @jiggzy19 @pickettbailey10 @ChriSingularis @Taigara @stevieq @jcl4rks0n @adikiller @VeronicaArtino @loftonc16 @XxFallingStar @ElizabethT @karencorchado @ckienitz @MimiZu17 @MissB82 @RobertMarsh @Marichel @Matokokepa @KTM2014 @Baekyeol27 @jiannebalanza @loveyjen1 @ReyesGarcia @LillyThePotato @JessLynn258 @KyleJames @Spitefairyx @HollyWymore @ZoilaObregon @Luci546 @mikeystumbo @HazemAttia @CourtneyDoose @JustinaKocher @xAmberx @RaymondBarragan @metaladdict @EniorehFrancois @AshToast23 @AlishiaDavis @tashamarie22 @EdwinHernandez @hallamber87 @JosiahRosner @lnewberry420 @jannellvillanue @Beastboy93 @DebbyMuozToledo @KpopTwinz @DarthRevan @crazyfury @Beeplzzz @hannacat27 @Dezillia @MechelleLesane @RachelDover @ShaheedRonny @MichaelMahoney @NicoleFireRose @KarleyFrance @Ragde @FuwaFuwa02 @InshaAllah @Enzaire @HaydenGroves @DavidFall @Ragnorak @cherryblossom42 @MarkDias @KaseySmith @Harshini39 @MoraSolstice @sparklytrash @TimBey420 @RomeoEdgar @EmaHeart @EricEdwards @noxwalthorne @JamesFried @Fenris76 @Zeerow @madi1528 @YaretLeon @JaneFenner @D3adpoolz @t3r3z1pyrop3 @PerseveranceSF @mrstiffanywhitt @XenoEdge @JoshVillanueva @JonathanKerns @AaronEli @JosephAcostaIII @LouieD @Emmi @PassionLandrum @LilianaSerrato @kskatie82 @ChiefAlphaGoat @Nekochan55000 @grammur @cburgoon @AlejandraMarin @gummibawrx @SkylorFeryance @CaseyKing @misskurmet82 @JessicaChaney @KpopLuver13 @chris98vamg @VixenViVi @wjdeogks76 @jokes @fallendendenjr @missvicky69 @Angel124 @ShaleciaSales @JaxomB @AnnaArai @TyranMcCall @Animefoxgirl97 @ChosenKnight @myabeard04 @jeremiah1226 @glostick @shantalcamara @ariannagorniak1 @aishalakshmi @B2STANG88 @Ninjinuity @TinaDang @deilig @OGPanda @Bekka @kimleekwonshin @TheGreenEyedPup @RobynHope @FabiolaGavina @zoila205 @P2rsv @celesteyc @lilybaby @KristinaCaron @ArielWoods @thisismylife @Shawollete @WiviDemol @lizzy2589 @EddiePozo @smnthcarter773 @drummergirl1691 @EinnaAm @paularasnick @estrella4584 @fourstargeneral @Kuramariin @JunieRose @treblelove @EmilyT411 @Joshsmithokc @BeckyNewman @DannyMoses @oppadesu @EstefanOlivares @BurningAries @astrohelix @Priscillasdoor @Iamsasha @reesesrisa @GreyStorm84 @WeeabooBookworm @Alieisafreak @AshelyJewell @MengNoZhang @GinTenma @FallenDeath @Akki630 @DeadlyCyanide @CleoHoney @StephanieDuong @VienKnight @KpopGaby @DeniseiaGardner @tayunnie @biancadanica98 @JackMehoff @amazingangelini @Megamind @LexiiIrrii @nenegrint14 @KDramaKPop1015 @RinSeok1650 @MyNoahIsName @amandamuska @CandaceJordan @orenshani7 @JasonHeins @NerukaWong @MarySEW @kmccord95 @RosePark @myylifeisnow @GalaxyTacoCat @ZahidAli86 @YoSoySoysauce @delnygro @KevinRodriguez @ZoeMe @biancaP @doraga @VarunNambiar @SarahVanDorn @sugajin94 @Pranittare @malibella @nikkinjg @mistymaity @r3ptar21 @BleuRay @notgucci3 @JonPatrickHyde @Exoexo @TashaBitner @PuddinPumpkinz @nykechun @BarbiDearborn @inuyashagal @eggtiny98 @CostaGermanican @MooshieBay @GuerlyReyes @Marilovexoxo @Zxenna @raenel @sherrysahar @CheyenneKay @esmeraldagutirr @RaquelArredondo @DekaraMiller @ReynaMcArthur @m1chaela @DroPuenteAG93 @katekendrii @girikrishna @DeliaBray @KiamiYumi @SurrealTheMad @pitafuentes48 @RoninGaijin @MauricioCamacho @Pocahontas41 @ruhlihal @BanditChan @Link4TW @IsaacAponte @warren @KelleyDaniel @BeannachtOraibh @Zelda27896 @baileykayleen @candyland1986 @Animaniafreak @DenieceSuit @XergaB20 @missophiestik @warjeensuleiman @rcuero @ErinGregory @DianaCastaneda @hyolouxx @NiahriTaylor @thetaz12 @CorlethaTurner @edwin94 @breyflessert @Dino21 @animechild51 @jannatd93 @nievesyaide @Amye1 @esha @RobertZ @tardisdragon7 @GingerMJones @JezziCrypt @KellyOConnor @LeilaB @AluSparklez @MattK95 @KiKi29 @Taijiotter @drea4u @JPBenedetto @jltobar07 @Yusuf12 @JayAi @SaeedMazhar @DerrickKuni @lovelikematoi @amobigbang @wllmvns @RavenQueen0810 @RachelParker @Arellano1052 @DanaNikole89 @aliciasalinas @CameronGrondzki @csmoon01 @melifluosmelodi @magentaflower @KhedeenEvans @BlockBVillains @jazziejazz @TaliZorah17 @mileshiiipower @KyleSearl @PaulWragg @hopeismyanchor @JuliaLynea @ZwankimaWalker @cncota @KaraHevner @shannawi @ThePinkPrincess @zwdodds @AimeeH @BluBear07 @RainaC3 @JeremyGilmore @shannonl5 @TerrecaRiley @JasonNilsson @HeatherWright @JacobHaynie @BittyBerrie @lillychris224 @LAVONYORK @xxwriter389xx @Danse @KingDragnee191 @SethOwens @MeaganSeeliger @ColbyRecord @JasmineWilliams @odayja @TurtleyTurtles @YarabiStein @ClaireRedfield @blackvelveteen @SethScarlett @addri @shamwowpow @SarahRoot @AGale @VinMcCarthy @InPlainSight @Jason41 @TylerOrtega @quietone @Ziran @Ng98 @clobbersaurus @ButterflyBlu @LilianaZeferino @JhayBee @CenaSenpai @Stoneyy @balloonz3 @RocioNaranjo @gayalchemy @SeanMcintosh @JonathantheAwes @verolovesanime @yaakattackk @BlueStar2222 @VanessaStamps @RogerMcghee @DerrickAldana @AndrewHondras @AleciaReedy @Shilolobun