dichvumobilevn
1+ Views

Huong dan dang ky goi V200K mang Viettel

Viettel triển khai gói cước V200K với ưu đãi hấp dẫn về data, gọi thoại sử dụng trong 1 tháng. Với cước phí chỉ là 200.000 đồng quý khách hàng đã có thể dễ dàng sở hữu cho mình ưu dãi hấp dẫn từ gói cước. Chi tiết về gói V200K Viettel này khách hàn hãy cùng đi theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Tận hưởng Combo ưu đãi thoại data khủng từ gói V200K mạng Viettel


Thay vì đăng ký nhiều gói cước để sử dụng các tiện ích thoại, data hay SMS cùng lúc thì giờ đây với gói cước V200K của Viettel quý khách hàng chỉ cần đăng ký duy nhất một gói cước là có thể tận hưởng combo ưu đãi hấp dẫn với chi phí hợp lý.

Đối tượng áp dụng: Thuê bao Viettel thuộc danh sách và nhận được SMS mời đăng ký từ Viettel

Phạm vi triển khai: Gói cước được áp dụng trên toàn quốc

Cước gói: 200,000đ

Chu kỳ dùng: 30 ngày.

Cách đăng ký gói V200K mạng Viettel


Qúy khách có thể dễ dàng đăng ký gói V200K khi thuộc đối tượng áp dụng. Việc đăng ký rất dễ dàng và nhanh chóng nên thuê bao có thể chủ động tham gia bất cứ khi nào có nhu cầu.

– Đăng ký qua SMS : Qúy khách soạn tin V200K 0987912184 gửi 9123

Lưu ý: Với thuê bao không thuộc đối tượng khi truy cập My Viettel hoặc bấm *098#OK thì gói cước này sẽ không hiển thị.

Nội dung ưu đãi cực hấp dẫn của gói V200K Viettel


Qúy khách may mắn thuộc đối tượng áp dụng của gói V200K, ngay khi đăng ký gói cước thành công sẽ được tận hưởng ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau:

– Ưu đãi thoại: Qúy khách được tặng 1000 phút thoại nội mạng Viettel để dùng trong suốt chu kỳ gói. Viettel không quy định số phút thoại trên mỗi cuộc gọi nên quý khách có thể gọi tẹt ga mỗi khi có nhu cầu.

– Ưu đãi data: Qúy khách sẽ có đến 3,5GB lưu lượng data tốc độ cao để lướt web trong tháng. Lưu lượng mỗi lần truy cập cũng sẽ không bị giới hạn.

Qúy khách có thể tra cứu thông tin ưu đãi của gói cước trong quá trình sử dụng rất dễ dàng thông qua ứng dụng My Viettel . Hãy nhớ kiểm tra ưu đãi thưởng xuyên để có cách sử dụng hợp lý nhất, tránh sử dụng quá đà hay lãng phí ưu đãi nhé.

Khi phát sinh nhu cầu hủy gói V200K quý khách hãy soạn tin nhắn HUY V200K gửi 191.

Xem thêm về gói 3g viettel ưu đãi hấp dẫn.

Gói V200K mạng Viettel là người bạn đồng hành cực kỳ hấp dẫn mà bất cứ thuê bao di động nào cũng mong muốn được sở hữu. Nếu quý khách đã may mắn thuộc đối tượng áp dụng thì nhanh chóng tham gia gói cước ngay nhé. Chúc quý khách luôn có những trải nghiệm tuyệt vời với gói cước V200K mạng Viettel.
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
[September-2021]Braindump2go New AZ-104 PDF and VCE Dumps Free Share(Q480-Q501)
QUESTION 480 Note: The question is included in a number of questions that depicts the identical set-up. However, every question has a distinctive result. Establish if the solution satisfies the requirements. Your company's Azure subscription includes two Azure networks named VirtualNetworkA and VirtualNetworkB. VirtualNetworkA includes a VPN gateway that is configured to make use of static routing. Also, a site-to-site VPN connection exists between your company's on-premises network and VirtualNetworkA. You have configured a point-to-site VPN connection to VirtualNetworkA from a workstation running Windows 10. After configuring virtual network peering between VirtualNetworkA and VirtualNetworkB, you confirm that you are able to access VirtualNetworkB from the company's on-premises network. However, you find that you cannot establish a connection to VirtualNetworkB from the Windows 10 workstation. You have to make sure that a connection to VirtualNetworkB can be established from the Windows 10 workstation. Solution: You choose the Allow gateway transit setting on VirtualNetworkB. Does the solution meet the goal? A.Yes B.No Answer: B QUESTION 481 Note: The question is included in a number of questions that depicts the identical set-up. However, every question has a distinctive result. Establish if the solution satisfies the requirements. Your company's Azure subscription includes two Azure networks named VirtualNetworkA and VirtualNetworkB. VirtualNetworkA includes a VPN gateway that is configured to make use of static routing. Also, a site-to-site VPN connection exists between your company's on-premises network and VirtualNetworkA. You have configured a point-to-site VPN connection to VirtualNetworkA from a workstation running Windows 10. After configuring virtual network peering between VirtualNetworkA and VirtualNetworkB, you confirm that you are able to access VirtualNetworkB from the company's on-premises network. However, you find that you cannot establish a connection to VirtualNetworkB from the Windows 10 workstation. You have to make sure that a connection to VirtualNetworkB can be established from the Windows 10 workstation. Solution: You download and re-install the VPN client configuration package on the Windows 10 workstation. Does the solution meet the goal? A.Yes B.No Answer: A QUESTION 482 Your company has virtual machines (VMs) hosted in Microsoft Azure. The VMs are located in a single Azure virtual network named VNet1. The company has users that work remotely. The remote workers require access to the VMs on VNet1. You need to provide access for the remote workers. What should you do? A.Configure a Site-to-Site (S2S) VPN. B.Configure a VNet-toVNet VPN. C.Configure a Point-to-Site (P2S) VPN. D.Configure DirectAccess on a Windows Server 2012 server VM. E.Configure a Multi-Site VPN Answer: C QUESTION 483 Note: The question is included in a number of questions that depicts the identical set-up. However, every question has a distinctive result. Establish if the solution satisfies the requirements. Your company has a Microsoft SQL Server Always On availability group configured on their Azure virtual machines (VMs). You need to configure an Azure internal load balancer as a listener for the availability group. Solution: You create an HTTP health probe on port 1433. Does the solution meet the goal? A.Yes B.No Answer: B QUESTION 484 Note: The question is included in a number of questions that depicts the identical set-up. However, every question has a distinctive result. Establish if the solution satisfies the requirements. Your company has a Microsoft SQL Server Always On availability group configured on their Azure virtual machines (VMs). You need to configure an Azure internal load balancer as a listener for the availability group. Solution: You set Session persistence to Client IP. Does the solution meet the goal? A.Yes B.No Answer: B QUESTION 485 Note: The question is included in a number of questions that depicts the identical set-up. However, every question has a distinctive result. Establish if the solution satisfies the requirements. Your company has a Microsoft SQL Server Always On availability group configured on their Azure virtual machines (VMs). You need to configure an Azure internal load balancer as a listener for the availability group. Solution: You enable Floating IP. Does the solution meet the goal? A.Yes B.No Answer: A QUESTION 486 Your company has two on-premises servers named SRV01 and SRV02. Developers have created an application that runs on SRV01. The application calls a service on SRV02 by IP address. You plan to migrate the application on Azure virtual machines (VMs). You have configured two VMs on a single subnet in an Azure virtual network. You need to configure the two VMs with static internal IP addresses. What should you do? A.Run the New-AzureRMVMConfig PowerShell cmdlet. B.Run the Set-AzureSubnet PowerShell cmdlet. C.Modify the VM properties in the Azure Management Portal. D.Modify the IP properties in Windows Network and Sharing Center. E.Run the Set-AzureStaticVNetIP PowerShell cmdlet. Answer: E Explanation: Specify a static internal IP for a previously created VM If you want to set a static IP address for a VM that you previously created, you can do so by using the following cmdlets. If you already set an IP address for the VM and you want to change it to a different IP address, you'll need to remove the existing static IP address before running these cmdlets. See the instructions below to remove a static IP. For this procedure, you'll use the Update-AzureVM cmdlet. The Update-AzureVM cmdlet restarts the VM as part of the update process. The DIP that you specify will be assigned after the VM restarts. In this example, we set the IP address for VM2, which is located in cloud service StaticDemo. Get-AzureVM -ServiceName StaticDemo -Name VM2 | Set-AzureStaticVNetIP -IPAddress 192.168.4.7 | Update-AzureVM QUESTION 487 Your company has an Azure Active Directory (Azure AD) subscription. You need to deploy five virtual machines (VMs) to your company's virtual network subnet. The VMs will each have both a public and private IP address. Inbound and outbound security rules for all of these virtual machines must be identical. Which of the following is the least amount of network interfaces needed for this configuration? A.5 B.10 C.20 D.40 Answer: A QUESTION 488 Your company has an Azure Active Directory (Azure AD) subscription. You need to deploy five virtual machines (VMs) to your company's virtual network subnet. The VMs will each have both a public and private IP address. Inbound and outbound security rules for all of these virtual machines must be identical. Which of the following is the least amount of security groups needed for this configuration? A.4 B.3 C.2 D.1 Answer: D QUESTION 489 Your company's Azure subscription includes Azure virtual machines (VMs) that run Windows Server 2016. One of the VMs is backed up every day using Azure Backup Instant Restore. When the VM becomes infected with data encrypting ransomware, you decide to recover the VM's files. Which of the following is TRUE in this scenario? A.You can only recover the files to the infected VM. B.You can recover the files to any VM within the company's subscription. C.You can only recover the files to a new VM. D.You will not be able to recover the files. Answer: A QUESTION 490 Your company's Azure subscription includes Azure virtual machines (VMs) that run Windows Server 2016. One of the VMs is backed up every day using Azure Backup Instant Restore. When the VM becomes infected with data encrypting ransomware, you are required to restore the VM. Which of the following actions should you take? A.You should restore the VM after deleting the infected VM. B.You should restore the VM to any VM within the company's subscription. C.You should restore the VM to a new Azure VM. D.You should restore the VM to an on-premise Windows device. Answer: B QUESTION 491 You administer a solution in Azure that is currently having performance issues. You need to find the cause of the performance issues pertaining to metrics on the Azure infrastructure. Which of the following is the tool you should use? A.Azure Traffic Analytics B.Azure Monitor C.Azure Activity Log D.Azure Advisor Answer: B QUESTION 492 Your company has an Azure subscription that includes a Recovery Services vault. You want to use Azure Backup to schedule a backup of your company's virtual machines (VMs) to the Recovery Services vault. Which of the following VMs can you back up? Choose all that apply. A.VMs that run Windows 10. B.VMs that run Windows Server 2012 or higher. C.VMs that have NOT been shut down. D.VMs that run Debian 8.2+. E.VMs that have been shut down. Answer: ABCDE QUESTION 493 You have a registered DNS domain named contoso.com. You create a public Azure DNS zone named contoso.com. You need to ensure that records created in the contoso.com zone are resolvable from the internet. What should you do? A.Create NS records in contoso.com. B.Modify the SOA record in the DNS domain registrar. C.Create the SOA record in contoso.com. D.Modify the NS records in the DNS domain registrar. Answer: D QUESTION 494 You have an Azure Storage account named storage1 that contains a blob container named container1. You need to prevent new content added to container1 from being modified for one year. What should you configure? A.the access tier B.an access policy C.the Access control (IAM) settings D.the access level Answer: B QUESTION 495 You have an Azure subscription. In the Azure portal, you plan to create a storage account named storage1 that will have the following settings: - Performance: Standard - Replication: Zone-redundant storage (ZRS) - Access tier (default): Cool - Hierarchical namespace: Disabled You need to ensure that you can set Account kind for storage1 to BlockBlobStorage. Which setting should you modify first? A.Performance B.Replication C.Access tier (default) D.Hierarchical namespace Answer: A QUESTION 496 Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You have an Azure virtual machine named VM1 that runs Windows Server 2016. You need to create an alert in Azure when more than two error events are logged to the System event log on VM1 within an hour. Solution: You create an Azure Log Analytics workspace and configure the Agent configuration settings. You install the Microsoft Monitoring Agent on VM1. You create an alert in Azure Monitor and specify the Log Analytics workspace as the source. Does this meet the goal? A.Yes B.No Answer: A QUESTION 497 Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You manage a virtual network named VNet1 that is hosted in the West US Azure region. VNet1 hosts two virtual machines named VM1 and VM2 that run Windows Server. You need to inspect all the network traffic from VM1 to VM2 for a period of three hours. Solution: From Azure Monitor, you create a metric on Network In and Network Out. Does this meet the goal? A.Yes B.No Answer: B QUESTION 498 Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You have an app named App1 that is installed on two Azure virtual machines named VM1 and VM2. Connections to App1 are managed by using an Azure Load Balancer. The effective network security configurations for VM2 are shown in the following exhibit. You discover that connections to App1 from 131.107.100.50 over TCP port 443 fail. You verify that the Load Balancer rules are configured correctly. You need to ensure that connections to App1 can be established successfully from 131.107.100.50 over TCP port 443. Solution: You create an inbound security rule that denies all traffic from the 131.107.100.50 source and has a priority of 64999. Does this meet the goal? A.Yes B.No Answer: B QUESTION 499 You have a virtual network named VNet1 as shown in the exhibit. (Click the Exhibit tab.) No devices are connected to VNet1. You plan to peer VNet1 to another virtual network named VNet2. VNet2 has an address space of 10.2.0.0/16. You need to create the peering. What should you do first? A.Modify the address space of VNet1. B.Add a gateway subnet to VNet1. C.Create a subnet on VNet1 and VNet2. D.Configure a service endpoint on VNet2. Answer: A QUESTION 500 You have the Azure virtual machines shown in the following table. VNET1 is linked to a private DNS zone named contoso.com that contains the records shown in the following table. You need to ping VM2 from VM1. Which DNS names can you use to ping VM2? A.comp2.contoso.com and comp4.contoso.com only B.comp1.contoso.com, comp2.contoso.com, comp3.contoso.com, and comp4.contoso.com C.comp2.contoso.com only D.comp1.contoso.com and comp2.contoso.com only E.comp1.contoso.com, comp2.contoso.com, and comp4.contoso.com only Answer: B QUESTION 501 Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You have a computer named Computer1 that has a point-to-site VPN connection to an Azure virtual network named VNet1. The point-to-site connection uses a self-signed certificate. From Azure, you download and install the VPN client configuration package on a computer named Computer2. You need to ensure that you can establish a point-to-site VPN connection to VNet1 from Computer2. Solution: On Computer2, you set the Startup type for the IPSec Policy Agent service to Automatic. Does this meet the goal? A.Yes B.No Answer: B 2021 Latest Braindump2go AZ-104 PDF and AZ-104 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1UgWYSJj0uEU0eN4Uz8jnKDmXdqJJkSzZ?usp=sharing
[September-2021]Braindump2go New SC-200 PDF and VCE Dumps Free Share(Q82-Q88)
QUESTION 82 Hotspot Question You need to implement Azure Sentinel queries for Contoso and Fabrikam to meet the technical requirements. What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area. NOTE: Each correct selection is worth one point. Answer: QUESTION 83 You need to configure Microsoft Cloud App Security to generate alerts and trigger remediation actions in response to external sharing of confidential files. Which two actions should you perform in the Cloud App Security portal? Each correct answer presents part of the solution. NOTE: Each correct selection is worth one point. A.From Settings, select Information Protection, select Azure Information Protection, and then select Only scan files for Azure Information Protection classification labels and content inspection warnings from this tenant. B.Select Investigate files, and then filter App to Office 365. C.Select Investigate files, and then select New policy from search. D.From Settings, select Information Protection, select Azure Information Protection, and then select Automatically scan new files for Azure Information Protection classification labels and content inspection warnings. E.From Settings, select Information Protection, select Files, and then enable file monitoring. F.Select Investigate files, and then filter File Type to Document. Answer: DE QUESTION 84 You use Azure Security Center. You receive a security alert in Security Center. You need to view recommendations to resolve the alert in Security Center. What should you do? A.From Security alerts, select the alert, select Take Action, and then expand the Prevent future attacks section. B.From Security alerts, select Take Action, and then expand the Mitigate the threat section. C.From Regulatory compliance, download the report. D.From Recommendations, download the CSV report. Answer: B QUESTION 85 You have a suppression rule in Azure Security Center for 10 virtual machines that are used for testing. The virtual machines run Windows Server. You are troubleshooting an issue on the virtual machines. In Security Center, you need to view the alerts generated by the virtual machines during the last five days. What should you do? A.Change the rule expiration date of the suppression rule. B.Change the state of the suppression rule to Disabled. C.Modify the filter for the Security alerts page. D.View the Windows event logs on the virtual machines. Answer: B QUESTION 86 You are investigating an incident in Azure Sentinel that contains more than 127 alerts. You discover eight alerts in the incident that require further investigation. You need to escalate the alerts to another Azure Sentinel administrator. What should you do to provide the alerts to the administrator? A.Create a Microsoft incident creation rule B.Share the incident URL C.Create a scheduled query rule D.Assign the incident Answer: D QUESTION 87 You are configuring Azure Sentinel. You need to send a Microsoft Teams message to a channel whenever an incident representing a sign-in risk event is activated in Azure Sentinel. Which two actions should you perform in Azure Sentinel? Each correct answer presents part of the solution. NOTE: Each correct selection is worth one point. A.Enable Entity behavior analytics. B.Associate a playbook to the analytics rule that triggered the incident. C.Enable the Fusion rule. D.Add a playbook. E.Create a workbook. Answer: AB QUESTION 88 You have the following environment: - Azure Sentinel - A Microsoft 365 subscription - Microsoft Defender for Identity - An Azure Active Directory (Azure AD) tenant You configure Azure Sentinel to collect security logs from all the Active Directory member servers and domain controllers. You deploy Microsoft Defender for Identity by using standalone sensors. You need to ensure that you can detect when sensitive groups are modified in Active Directory. Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution. NOTE: Each correct selection is worth one point. A.Configure the Advanced Audit Policy Configuration settings for the domain controllers. B.Modify the permissions of the Domain Controllers organizational unit (OU). C.Configure auditing in the Microsoft 365 compliance center. D.Configure Windows Event Forwarding on the domain controllers. Answer: AD 2021 Latest Braindump2go SC-200 PDF and SC-200 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1IE9DMPPLO4DhDEbH-R7ugD_zKUjJxFsH?usp=sharing
[September-2021]Braindump2go New MD-100 PDF and VCE Dumps Free Share(Q281-Q294)
QUESTION 281 Your network contains an Active Directory domain. All users have been issued with new computers that run Windows 10 Enterprise. All users have Microsoft 365 E3 licenses. A user named Mia Hamm has an Active Directory user account named MHamm and a computer named Computer1. Mia Hamm reports that Computer1 is not activated. You need to ensure that Mia Hamm can activate Computer1. What should you do? A.Assign a Windows 10 Enterprise license to MHamm, and then activate Computer1. B.From the Microsoft Deployment Toolkit (MDT), redeploy Computer1. C.From System Properties on Computer1, enter a Volume License Key, and then activate Computer1. D.Instruct Mia Hamm to perform a local AutoPilot Reset on Computer1, and then activate Computer1. Answer: D QUESTION 282 Your network contains an Active Directory domain that is synced to a Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) tenant. The company plans to purchase computers preinstalled with Windows 10 Pro for all users. The company the following requirements: - The new computers must be upgraded to Windows 10 Enterprise automatically. - The new computers must be joined to Azure AD automatically when the user starts the new computers for the first time. - The users must not be required to accept the End User License Agreement (EULA). You need to deploy the new computers. What should you do? A.Make use of the wipe and load refresh deployment method. B.Perform in-place upgrade on the new computers. C.Provide provisioning packages for the new computers. D.Make use of Windows Autopilot. Answer: D QUESTION 283 Your company is not connected to the internet. The company purchases several new computers with Windows 10 Pro for its users. None of the new computers are activated. You need to activate the computers without connecting the network to the Internet. What should you do? A.Make use of the Volume Activation Management Tool (VAMT). B.Make use of the Key Management Service (KMS). C.Make use of the Windows Process Activation Service. D.Run the Get-WmiObject -query cmdlet. Answer: B QUESTION 284 Your network contains an Active Directory domain. All users have been issued with computers that run Windows 8.1. A user named Mia Hamm has a computer named Computer1. You upgrade Computer1 to Windows 10 by performing a clean installation of Windows 10 without formatting the drives. You need to migrate the settings for Mia Hamm from Windows 8.1 to Windows 10. Which two actions should you perform? NOTE: Each correct selection is worth one point. A.Run scanstate.exe and specify the C:\Users folder B.Run loadstate.exe and specify the C:\Windows.old folder C.Run usmultils.exe and specify the C:\Users folder D.Run scanstate.exe and specify the C:\Windows.old folder E.Run loadstate.exe and specify the C:\Users folder F.Run usmultils.exe and specify the C:\Windows.old folder Answer: DE QUESTION 285 You have a computer named Computer1 that runs Windows 10. You deploy an application named Application1 to Computer1. You need to assign credentials to Application1. You need to meet the following requirements: Ensure that the credentials for Application1 cannot be used by any user to log on to Computer1. Ensure that the principle of least privilege is maintained. What should you do? A.Configure Application1 to sign in as the Local System account and select the Allow service to interact with desktop check box. B.Create a user account for Application1 and assign that user account the Deny log on locally user right C.Create a user account for Application1 and assign that user account the Deny log on as a service user right D.Configure Application1 to sign in as the Local Service account and select the Allow service to interact with desktop check box. Answer: B QUESTION 286 Your network contains an Active Directory domain that is synced to a Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) tenant. All users have been issued with laptop computers as well as desktop computers that run Windows 10 Enterprise. All users have Microsoft 365 E3 licenses. A user named Mia Hamm informs you that she must perform a BitLocker recovery on her laptop but she does not have her BitLocker recovery key. You need to ensure that Mia Hamm can perform a BitLocker recovery on her laptop. What should you do? A.Instruct Mia Hamm to log on to her desktop computer and run the repair-bde.exe command. B.Instruct Mia Hamm to use the BitLocker Recovery Password Viewer to view the computer object of the laptop. C.Instruct Mia Hamm to log on to her desktop computer and go to https:// account.activedirectory.windowsazure.com and view the user account profile. D.Instruct Mia Hamm to run the Enable-BitLocker cmdlet on her laptop. Answer: C QUESTION 287 Your company has an on-premises network that contains an Active Directory domain. The domain is synced to Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). All computers in the domain run Windows 10 Enterprise. You have a computer named Computer1 that has a folder named Folder1. You must provide users in group named Group1 with the ability to view the list of files in Folder1. Your solution must ensure that the principle of least privilege is maintained. What should you do? A.Assign the Full control permissions for the Folder1 folder to Group1. B.Assign the Read permissions for the Folder1 folder to Group1. C.Assign the List folder permissions for the Folder1 folder to Group1. D.Assign the Take ownership permissions for the Folder1 folder to Group1. Answer: C QUESTION 288 You have a computer named Computer1 that runs Windows 10. Computer1 has a folder named C:\Folder1. You need to meet the following requirements: - Log users that access C:\Folder1. - Log users that modify and delete files in C:\Folder1. Which two actions should you perform? A.From the properties of C:\Folder1, configure the Auditing settings. B.From the properties of C:\Folder1, select the Encryption contents to secure data option. C.From the Audit Policy in the local Group Policy, configure Audit directory service access. D.From the Audit Policy in the local Group Policy, you configure Audit object access. E.From the Audit Policy in the local Group Policy, you configure Audit system events. Answer: AD QUESTION 289 Your company has a computer named Computer1 that runs Windows 10. Computer1 is used to provide guests with access to the Internet. Computer1 is a member of a workgroup. You want to configure Computer1 to use a user account sign in automatically when the the computer is started. The user must not be prompted for a user name and password. What should you do? A.Configure Group Policy preferences. B.Run the BCDBoot command. C.Edit the Registry. D.Run the MSConfig command. Answer: C QUESTION 290 Your network contains an Active Directory domain. The domain contains computers that run Windows 10. You must ensure that Windows BitLocker Drive Encryption is enabled on all client computers, even though a Trusted Platform Module (TPM) chip is installed in only some of them. You need to accomplish this goal by using one Group Policy object (GPO). What should you do? A.Enable the Allow enhanced PINs for startup policy setting, and select the Allow BitLocker without a compatible TPM check box. B.Enable the Enable use of BitLocker authentication requiring preboot keyboard input on slates policy setting, and select the Allow BitLocker without a compatible TPM check box. C.Enable the Require additional authentication at startup policy setting, and select the Allow BitLocker without a compatible TPM check box. D.Enable the Control use of BitLocker on removable drives policy setting, and select the Allow BitLocker without a compatible TPM check box. Answer: C QUESTION 291 You have a computer named Computer1. Computer1 runs Windows 10 Pro. Computer1 is experiencing connectivity issues. You need to view the IP addresses of any remote computer that Computer1 has an active TCP connection to. Should you do? A.In Windows Administrative Tools, open Performance Monitor. B.In the Control Panel, open Network and Internet. Then select Network and Sharing Center. C.In Windows Administrative Tools, open Resource Monitor. D.In the Setting app, open Update and Security. Then open Windows Security and select Firewall and Network protection. Answer: C QUESTION 292 You have a computer named Computer1. Computer1 runs Windows 10 Pro. You attempt to start Computer1 but you receive the following error message: Bootmgr is missing. You need to be able to start Computer1. What should you do? A.Start the computer in recovery mode and run the bootrec /rebuildbcd command. B.Start the computer in recovery mode and run the diskpart /repair command. C.Start the computer in recovery mode and run the bcdboot /s command. D.Start the computer in recovery mode and run the bootcfg /debug command. Answer: A QUESTION 293 Your company has several mobile devices that run Windows 10. You need configure the mobile devices to meet the following requirements: Windows updates may only be download when mobile devices are connect to Wi-Fi. Access to email and the Internet must be possible at all times. What should you do? A.Open the Setting app and select Update & Security. Then select and configure Change active hours. B.Open the Setting app and select Network & Internet. Then select Change connection properties, and set the Metered connection option for cellular network connections to On. C.Open the Setting app and select Network & Internet. Then select Data Usage and set a data limit. D.Open the Setting app and select Update & Security. Then select and configure Delivery Optimization. Answer: B QUESTION 294 Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. Your company has an on-premises network that contains an Active Directory domain. The domain is synced to Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). All computers in the domain run Windows 10 Enterprise. You have a computer named Computer1 that has a folder named C:\Folder1. You want to use File History to protect C:\Folder1. Solution: You enable File History on Computer1. You then enable archiving for Folder1. Does this meet the goal? A.Yes B.No Answer: B 2021 Latest Braindump2go MD-100 PDF and MD-100 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1JUVP5MWzD2NVdlAoSATpQirlejY0T0r_?usp=sharing
Tips to Increase Remote Employee Engagement
Many companies are now seeing the advantages of remote workforce engagement, which is leading to increased adoption. Many businesses find it appealing to recruit and retain highly competent staff in locations where they wish to reside. And employees love the ability to work remotely for most or all of their working day while still enjoying competitive employment conditions, including salary levels and benefits. From Fortune 500 companies to small businesses, there are many reasons why people choose to work remotely. Remote workers have more flexibility and autonomy over their schedules which makes them happier employees overall. Businesses save money on office space costs since they don’t need as much space for their employees anymore! However, employees who work remotely are more productive. This is the most obvious benefit of a remote team. People who work from remote places tend to be able to get their work done more quickly and avoid wasting time on distractions like office chatter, gossip, bathroom breaks, etc. When people can focus better, they create better results. Thus, better management of remote employees contributes in the following ways to accelerate your business growth- · Better retention of employees · Enhanced productivity · Improved client satisfaction · Increased innovation · Greater business reach · Better talent acquisition Ways to Increase Remote Employee Engagement - 1. Encourage social interaction 2. Promote knowledge sharing sessions through virtual meetings 3. Encourage peer-to-peer feedback 4. Assist your employees with the right tools to work 5. Give employees the flexibility to work How to manage remote employees with WorkStatus? The WorkStatus is a web-based project management software that is one of the most popular functions. It allows teams to make the most of their time together by setting working hours and task durations. One of its features is that it will enable you to determine when someone is at work, what they’re doing, and where they are. Workstatus’ remote employee monitoring service can help businesses save money, productivity tracking, manage projects, and track the time and engagement of an off-site team. You can easily manage your remote employees with WorkStatus as it provides the following benefits- · Track employee engagement with data and reports. · It automates project management. · Easy to control and view the system of remote workers. · Track tasks, time, costs, projects and manage the schedule. · Conduct interactive coaching sessions with workers across the globe. Sign up today to claim your free trial of employee monitoring software here - https://bit.ly/37AhKLB SOURCE : 7 Tips For Managers to Increase Remote Employee Engagement