laoxseo
5+ Views

ຂ່າວລ້າສຸດ ເຫດການໃນວຽງຈັນ

ເວບໄຊທ໌Laoxຈະກ່າວເຖິງ ເຫດການໃນວຽງຈັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຫລື ກຳ ແພງນະຄອນວຽງຈັນ ມັນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ 17 ແຂວງຂອງລາວທີ່ບໍ່ ໜ້າ ສົນໃຈ. ເພາະມັນເປັນເມືອງນ້ອຍທີ່ ເໝາະ ສຳ ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນ ວິຖີຊີວິດ, ປະຊາຊົນ, ຕົວເມືອງແລະບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະ ທຳ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ກ່ອນເດີນທາງມາວຽງຈັນ ຕ້ອງຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ, ເຊິ່ງແມ່ນປ້ອງກັນ ທຳ ອິດ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີຂົວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຂີ່ເຮືອຂ້າມຟາກທີ່ບ້ານທ່າ Sadet. ແຂວງ ໜອງ ຄາຍ
laoxseo
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
How To Wash Cloth Diapers For The First Time? (Easiest Ways)
Cloth diapers are still a thing to make your baby comfortable in. When you don’t trust all the available diapers on the market, cloth diapers can be your only escape. Also, these are mostly suitable for newborn babies as they are very sensitive to deal with. However, after using the cloth diapers, there comes the washing hassle. So, if you are wondering about how to wash cloth diapers for the first time- you are in the right place. We got you covered with effective and easy ways for different cloth diapers that you will thank us later. In addition, we have shared a lot of tips and additional information to keep your baby healthy with cloth diapers. If you are a new parent hovering around for a true solution, without any further ado, jump right into it! How To Wash Cloth Diapers For The First Time? Washing cloth diapers is no big deal if you know the correct ways. Hereby, we have shared multiple ways for different cloth diapers so you can choose the washing method according to your baby’s diaper material type. Let’s get started! Method-1: For Cotton Prefolds and Cotton Fitted Diapers These are the most commonly used cloth diapers. These diapers will require 3-5 washes before these are completely suitable to use. So if you buy these for the first time, make sure to wash them at least 3 times and dry them properly before you use them. Here is the washing instruction for you: Step-1: put all the diapers inside the washing machine. If you don’t own one, pour plenty of water inside a bucket and put the diapers inside it. Lukewarm water will ensure a better outcome in this case. Step-2: now you have to use detergent, any sort will be usable here. If you want, you can use bleach in case you have microfiber diapers. But do not use any kind of fabric softeners. Step-3: at this phase, wash the diapers like your regular clothes. Step-4: thoroughly clean the diapers and dry those up. After drying, repeat the method 2-3 times more. Method-2: For Hemp or Bamboo Materials When you consider eco-friendly fibers for your child, hemp or bamboo is suitable to pick. These diapers require at least 4 washes to be prepared for use. Here comes the washing instruction if you have these fabric diapers: Step-1: put the diapers inside your washing machine or bucket. Step-2: use any sort of soft detergent, and water. The water can be lukewarm or cold, it depends on the manufacturer’s suggestion of your diaper. Step-3: wash like your regular clothes. Do not use any sort of bleach or fabric softeners here. Method-3: Synthetic Diapers These diapers are the easiest to deal with. You will not need to wash these diapers more than once to make them usable. However, the washing procedure of these diapers is pretty simple to follow as well. But once again, do not try any bleach or fabric softener upon these as well. All you have to do is to use your regular detergent and water to wash these. Afterward, dry these well. The drying procedure may take a while due to the material type, but you can use these right after drying. Method-4: Wool Interlock Fabric Diapers Hot water can damage the wools, so hereby, cold water is your only option to follow here. Let’s see the steps to follow: Step-1: put your diapers into the washing machine as wool diapers are machine washable. Make sure to put the mode into gentle or a wool cycle. In case you are hand washing, use cold water to get the work done. Step- 2: use any soft natural laundry detergent or baby shampoo to wash the diapers. Step-3: rinse them well and dry them. Wool diapers may take longer to dry off, but you can use the diapers after a single wash. Do Cloth Diapers Ruin Your Washing Machine? No, cloth diapers are compatible with machine washing. So if you want to lessen your effort and do not want to undergo hand-washing hassle, make the best use of your washing machine. However, keep your diapers separate that are made of different materials. For instance, wool diapers do not tolerate warm water, be careful about that. Also, if the diapers are not new, they might have poop or pee stuck inside. In that case, keep them separate and wash according to necessity. It is better not to wash the poop-covered diapers in the washing machine with other laundry stuff. Should I Soak Cloth Diapers Before Washing? Yes, you can soak your cloth diapers before you wash them. Even though modern diapers do not require soaking before washing, you can do it if you want to. It’s better to use warm water to do the soaking process. But in the case of wool diapers, use only cold water to soak the diapers. Is It OK To Soak Cloth Diapers Overnight? It is not a problem at all. You can soak the diapers in the water for as long as you want, even overnight. But pre-soaking the diapers for 45 minutes before washing will be fine as well. If you are in a hurry, you don’t have to wait for hours to pre-soak the diapers as it is not a necessity. Wrapping Up You cannot just use the cloth diapers right after purchasing. It is bad for your baby and may create a lot of complications including bacterial infection and rashes. So you have to be very careful about washing the diapers before you use them. Now that you know how to wash cloth diapers for the first time, hopefully, there is not any problem to face. We have given in-depth information and individual washing procedures to follow for different fabric diapers. Follow wisely and do not forget to wash cotton and synthetic diapers at least 3-4 times before you use those. Again, avoid using any sort of bleach or fabric softener while washing the diapers as they can ruin the material and cause irritation in your baby’s skin if not washed well. This was written by Babykidcare.
Top 10 Best Atheist Movies (Must Watch)
For millennials, art was inseparable from religion. Religion completely dominated culture, so aspiring Expressionists could only draw inspiration from approved doctrine. In Christianity, it was blasphemous to create something that was not already in the Bible, and in Islam, it was blasphemy to create... well... It does not matter that. Of course, such restrictions do make wonderful art, from the Sistine Chapel to Ben-Hur, and even Islam has established its own art by finding sophisticated solutions to Sharia law, such as calligraphic interpretations of scriptures. Nonetheless, the scope and beauty of theistic art are undeniable, but atheistic art is not without representation either. However as of late acknowledged into mainstream society, skeptic films exist and are among film's outperforms. We're discussing films that harbor topics of unbelief or stories that cultivate strict uncertainty.  They possess a lot more modest artistic specialty than those strictly propelled, yet just by virtue of their earliest stages. It's mind-boggling how as of late atheism was vilified in western culture, and this ill will in any case stays in a significant part of the world. To believe that the basic affirmation of the nonexistence of something apparently nonexistent is a conviction framework worth censuring is absurd. Atheism is as much a conviction as religion is proof. It's not reasonable to call them alternate extremes. The following movies are made for the people who do not believe, but the believer can still draw something of value from the wide-raging and well-executed themes. They’re not just lightning rods of disagreement, but objectively good films that would not look amiss on any other list. Continue to the list of best atheist movies: https://www.fadewblogs.eu.org/2021/12/list-of-must-watch-atheist-movies.html