pbnseoa2z

Giới thiệu trang web hangnhatonline.com

Từ rất lâu thương hiệu hàng Nhật luôn được rất nhiều người ở các quốc gia trên Thế Giới sử dụng. Đơn giản bởi vì thương hiệu hàng Nhật đi vào lòng người vì chất lượng chuẩn hơn bao giờ hết.
Nếu ai đã từng sử dụng qua hàng hóa, sản phẩm của Nhật. Đặc biệt là mặt hàng điện tử thì hầu như rất hiếm để tìm kiếm một lời chê bai từ người dùng. Nói đến hàng Nhật thì chỉ có thể miêu tả bằng 4 từ “chất lượng khỏi chê”.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng hàng Nhật ngày càng tăng cao. Để đáp ứng những nhu cầu đó mà https://hangnhatonline.com/, một địa chỉ uy tín chuyên giới thiệu và cung cấp hàng hóa xuất xứ từ Nhật Bản. Bao gồm tất cả các sản phẩm từ hàng gia dụng, thiết bị điện tử hay thực phẩm, mỹ phẩm.
Bạn chỉ cần lướt web tại nhà cũng có thể tìm kiếm và mua hàng Nhật một cách đơn giản nhất tại hangnhatonline.
Với chất lượng, giá thành tốt nhất, chính sách bảo hành, những công dụng và hướng dẫn sử dụng được nêu rõ một cách chi tiết, hangnhatonline luôn tạo được niềm tin cho khách hàng.
Hàng Nhật Online - Nơi mang đến những sản phẩm chất lượng hàng đầu.

0

0
pbnseoa2z
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
첫인상만 보고 지나쳤다간 후회할 편의점 음식 TOP3
사람이든 음식이든 까봐야 진가를 확인할 수 있는 법. 1위 뜻밖의 토르 : 비요뜨 슈팅스타 친구들은 진즉 돌아갔는데 토르 혼자 한국의 편의점에 불시착했다. 물론 그의 얼굴은 영화에서나 비요뜨에서나 ‘열일’ 중이지만, 이건 마치 망치 모양 토핑에 파란 요거트가 들어 있을 것 같은 비주얼이잖아요? 하지만 토르를 과감히 뜯어낸 순간 그런 걱정은 고이 접어 나빌레라. 평범해 보이는 초코 볼과 요거트다. 오히려 반전은 둘을 박력 있게 섞어 한 입 떠먹는 순간 일어난다. 팡! 팡! 새콤달콤한 팝핑 캔디가 튀어 오르며 입속에서 한바탕 불꽃놀이가 펼쳐지는 거다. ‘찌르르’ 전기가 통한 것 같은 짜릿한 식감에 중독되는 것은 한순간. 아, 이게 토르의 망치 맛인가…. 깊은 깨달음을 얻으며 세 개를 사 오지 않은 과거의 나를 쥐어 패주고 싶어진다. 요거트를 싹싹 긁어 먹은 후에도 여운이 얼얼하게 남으니, 이미 망치의 기쁨을 알아버린 몸이 된 것이다. 2위 엄빠 주의 후방 주의 : 통 순대 핫바 '엄빠’가 계신 곳에서 먹으면 당분간 대화가 단절될 것 같은 생김새. 하지만 첫인상과 달리 통 순대 핫바의 의도는 매우 순수하다. 1주 1순대 를 실천하는 순대 덕후가 기획해낸 것이 분명 한, 순대를 핫바처럼 편하게 먹을 수 있게 내놓은 아이디어 상품인 것이다. 비닐을 조금 뜯은 후 전자레인지에 40초만 돌리면 매콤하고 찰진 순대가 완성되는데, 감칠맛이 기가 막혀 원래 순대보다 낫다는 평을 듣기도 한다. 고이 숨겨놓았다 아무도 없을 때 도전해보길. 주의. 나도 모르는 새 떡볶이를 계산하고 있음. 3위 개구리 빵 아니고요 : 그린 모짜렐라 치즈버거 씹다보면 이 사이로 연두색 육즙이 흘러내릴 것 같다. 다이어터들의 식욕을 떨어뜨리려는 배려인가. 그렇기엔 버거의 구성이 너무 유혹적이다. 패티 대신 슬라이스햄을 겹겹이 쌓아 놓았는데, 이게 다 치즈들과의 케미 때문이다. 모차렐라와 체다 치즈가 ‘주욱’ 늘어나며 햄과 섞일 때의 고소한 짭짤함이 매우 일품이란 뜻. 혈관을 막아버릴 것 같은 앙상블이 두려워질 때쯤 엔 토마토가 슬쩍 나타나 신선함을 끼얹어주기 까지 한다. 녹차 시럽을 첨가해 빵을 연두색으로 만든 것만 빼면 모두 훌륭한 선택이었다. 대학내일 김슬 에디터 dew@univ.me [대학내일] 20대 라이프 가이드 매거진
편의점 김밥 뭐 먹을지 골라줄게 – 프리미엄 편
편의점 김밥이 학생식당 김밥보다 맛있잖아?(동공지진) 몇 해 전, 프리미엄 김밥 열풍이 불면서 편의점에도 도시락 김밥이 등장했다. 이들의 속 재료의 비중은 70%은 기본으로 넘고 가격도 2000원 이상이다. 편의점에서 파는 줄 김밥의 가성비 평가(PART 1 보러가기)에 이어 3사 편의점에서 팔고 있는 프리미엄 김밥들을 소개한다. 김밥에 돈까스를 넣다니! 정주영 회장이 감격할만한 도전정신이구나 싶었다. 가만 생각해보면 돈까스와 밥, 단무지는 라면과 김치처럼 함께 먹어야 하는 구성이다. 역시나 김밥에 들어가서도 단무지와 돈까스는 최상의 팀워크를 자랑한다. 돈까스 소스의 향도 진하게 나서 경양식 식당의 테이크아웃 버전같다. 이름과 달리 와사비 맛은 거의 느껴지지 않는다. 대신 김밥의 반 이상을 차지하고 있는 참치샐러드가 일본식 마끼 김밥을 연상시킨다. 무엇보다 김밥 크기가 압도적이다. 한 입에 넣기엔 크고 나눠 먹자니 애매하다. 수업시간에 몰래 한 입에 넣었다가는 못생김 지수가 증가할 수 있으므로 주의해야 한다. 한 입에 쏙 들어가는 꼬마 김밥을 치즈 딥핑 소스에 찍어먹을 수 있다. 스팸과 김치참치 두 가지 맛이 있는데 소풍날 엄마가 싸주던 집 김밥 맛이 나서 친근하게 느껴지는 도시락. 프리미엄 김밥이라는 이름에 걸맞게 불고기가 터질듯이 아주 낭낭하게 들어 있다. 불고기 맛이 특이한데, 숯불 향과 함께 매콤함이 느껴진다. 역시 사람도 김밥도 겉모습만 보고 판단할 수 없다. 김밥에 치즈를 찍어 먹을 생각은 누가 한 걸까. 소스가 대박이다. 체다 치즈를 녹인 듯 진한 풍미가 피자집 딥핑 소스와는 다른 차원이다. 어묵도 비리지 않고 부드럽게 씹힌다. 가히 동서양 조화를 완성한, 글로벌 김밥이라 할 수 있다. 스팸만큼이나 호불호 갈리지 않을 존맛 김밥이다. 소시지가 다 한 김밥. 데이트 날 시간은 없고 정성은 들이고 싶을 때 도시락 통에 옮겨 담아 “내가 만든 김밥이야”라고 해도 믿을 만큼 예쁜 비주얼. 베를린과 비엔나 소시지의 연관 관계를 어디서 찾아야 할지 다소 혼란스럽긴 하지만… 독일이 소시지로 유명하니 그런 걸로. 편의점 도시락이 4500원이라니 잠시 손을 떨었지만 구성을 보면 생각을 고쳐먹게 된다. 이것저것 골라먹기 좋아하는 두 사람을 위한 3가지 맛 구성에 샐러드도 포함돼 있다. 결정장애가 있다면 주저 말고 이 도시락을 고르라. 다이어터를 위한 김밥. 닭가슴살과 구운 두부가 들어 있어 아주 담백하다. 도시락을 먹고 있으면 여기는 조계사 템플스테이를 하는 기분이다. 속세의 맛을 버리지 못한 중생들을 위해 타르타르 소스도 담겨있으니 간이 심심하다 느껴지면 소스에 꼭 찍어 먹자. Design_ 김지현 대학내일 양언니 에디터 chuu@univ.me [대학내일] 20대 라이프 가이드 매거진
가장 맛있는 편의점 치킨 맛 술안주는?
치킨은 언제나 옳다 후덥지근한 여름밤이 다시 찾아왔다. 시원한 맥주가 생각나는 밤. 외롭지만 맥주 한 캔을 벗삼아 편의점 플라스틱 테라스 의자에 앉아 모기를 쫓고 싶은 밤이다. 잠시 고민한 끝에 맥주를 고르고 돌아섰더니, 이번엔 안주 고르는 게 일이다. 침이 고이는 치맥을 상상하며 치킨 맛 안주를 고르고 있는데 치킨 맛 간식이 쇼미더머니 예선 참가자만큼 많다. 서로들 “내가 닭 맛이오” 하고 있길래 싹수가 퍼런 녀석들만 골라 왔다. 가장 괜찮은 치킨 맛 안주는 무엇일지, 지금부터 하나하나 살펴 보겠다. 청정원 사브작 바삭한 닭가슴살 코코넛 가격 2800원 닭 지수 ★★★★ 술안주 지수 ★★ 사무실에서 포장을 뜯은 순간 강한 닭 냄새가 올라와서 팀장님한테 500cc를 주문할 뻔 했다. 탑 노트는 취사반 후라이드 치킨 냄새, 베이스노트는 달짝지근한 코코넛 냄새다. 치킨은 먹고 싶지만 돈이 없을 때, 사서 책상 옆에 깔아두면 훌륭한 치킨 디퓨져가 된다. 한 입 베어 물면 담백한 닭고기 맛이 나는데, 이게 꽤 리얼하다. 닭을 ‘갈아서’ 가공해 말린 스낵이라 그렇다. 닭가슴살 비중이 무려 66.77%씩이나 되니 무리도 아니다. 다만 씹을수록 비릿한 닭 맛이 나니 오래 씹지는 말 것. 굳이 경험에 비추어 표현하자면, 태국에 놀러간 이모가 말린 망고랑 같이 기념품으로 사올 것 같은 맛이다. 원썬의 플로우만큼 좀처럼 접하기 힘든 맛. 샘표 질러 화끈한 한입 치킨 가격 2300원 닭 지수 ★ 술안주 지수 ★★★ 연어, 닭고기 등 온갖 어육으로 육포를 만드는 육포계의 칼 라거펠트, 샘표의 최신작. 질러 라인 중 유일하게 100% 국내산 닭가슴살을 사용했다. 맥주 안주의 최강자인 치킨과 육포를 퓨전했으니 기대치가 쌈디와 그레이, 강병철과 삼태기 급으로 올랐다. 일반 육포가 맥심이라면 닭고기 육포는 스타벅스 더블샷이다. 결이 부드러운 육포를 찢어 입에 넣는 순간 매콤하고 스모키한 향이 홍진호의 멀티처럼 천천히 퍼진다. 하지만 이로 씹으면 기대했던 만큼 닭 맛이 강하진 않다. 훈제 처리한 계육으로 비린 맛을 최소화한 탓인 듯. 한마디로 치킨보다는 부드럽고 맛있는 육포 맛이 난다. 어쨌든 괜찮은 술안주라는 점에 있어 의심의 여지는 없다. 오리온 스윙칩 간장치킨맛 가격 1500원 닭 지수 ★★★ 술안주 지수 ★★★★ 감자칩계에서 이미 특유의 맛과 식감으로 정평이 나 있는 스윙칩 시리즈의 신작. 출시된 지 일이년 남짓한 다른 제품들과 비교하자면 이쪽은 고조할아버지 연배다. 감자칩으로 치킨 맛을 구현하는 포스는 짬에서 나오는 바이브를 느끼게 한다. 포장을 뜯으면 조금은 평범한 감자칩 향이 나지만, 아삭하고 씹으면 신기하게도 짭조름한 교O치킨 맛이 난다. 담백한 감자, 치킨 페이스트, 간장 소스 그리고 연구원들을 갈아 넣은 단짠단짠한 맛이 조화롭다. 소스가 진한 편이라 맥주 안주로서는 최선의 선택이라 하겠다. 감자칩으로서는 오돌토돌 일정하게 솟은 물결 무늬가 차별점. 이 덕분에 양념이 고루 배어 있으며, 마리아나 해구보다 깊은 맛을 느낄 수 있다. 빅팜 불닭맛 가격 1400원 닭 지수 ★ 술안주 지수 ★★ 리뷰 제품 중 가장 싸고 양도 가장 적다. 술안주라기보다는 밤 10시 쯤 학원 차에서 내린 초딩들이 편의점 기웃거리다 사먹을 제품이다. 참고로 PX에서 장병들이 트와이스만큼 애정하는 비상식량이기도 하다. 천하O사나 맥O봉처럼 껍질이 깔끔하게 벗겨지지 않는 게 단점. 한 입 베어 물면 상상한 그대로의 맛이 난다. 3초 정도 씹었을 때 쯤 강렬한 매운 맛이 슈퍼비의 날카로운 래핑처럼 혀뿌리부터 치고 올라온다. 돼지고기를 불닭 소스에 재워 두고 소시지로 가공하면 이런 맛이 날 거다. 역시 빅팜은 사발면 국물에 퐁당 넣어 면과 함께 불려먹는 게 짱이다. GS25 크리스피치킨 가격 3000원 닭 지수 ★★ 술안주 지수 ★★★ 100% 닭고기로 만든 치킨 스낵. 최근 편의점에서 G2급 슈퍼루키로 떠오르는 제품이다. 고소한 냄새 때문에 입에 침이 팔당댐만큼 고여 노트북이 침수돼ㅆ다. 글씨ㄱㄴ=잘 안ㄴ눌리ᅟᅵᆫ다. 그러나 정작 맛은 심심하다. 간을 안 한 크리스피 치킨 맛이라 호불호가 확연하게 갈릴 듯. 술안주보다는 아이들 저염 간식으로 더 잘 어울린다. 후라이드 치킨의 튀김옷 맛이 난다. 치킨 말고 튀김옷. 오히려 조금 더 눅눅하게 먹어야 치킨 맛이 날 듯 싶다. 평소 치킨 먹을 때 날개, 다리, 목만 골라 자시는 분이라면 아마 좋아할 거다. (친구들은 당신을 안 좋아하겠지만) 대학내일 웅자 에디터 woongja1@univ.me [대학내일] 20대 라이프 가이드 매거진
편의점 최대 아이템 5선
매일 들락날락하는 편의점에서 매번 나를 홀리는 '최애' 아이템들을 꼽아봤다. 콩깍지 벗겨져도 맛만 있더라 + 스텔라 아르투아 여행지에서 만나는 이성은 특별하다. 여행이 주는 들뜬 분위기, 일상에서 탈출했다는 해방감, 오늘이 아니면 그녀를 볼 수 없단 절박함이 어우러져 평소보다 과감해지고 쉽게 설렌다. 하지만 여행이 끝난 후 다시 만나면 대체로 별로인 경우가 많다. 그래서였을까. 유럽에서 맛본‘스 텔라 아르투아’가 처음 편의점에 출시됐을 때도 계산대로 가져가길 주저했다. 잠시나마 날 설레게 했던 H양과의 추억이 서린, 정말 맛있게 먹었던 맥주였지만 그때의 감정과 환상이 깨지는게 두려웠다.하지만 정신을 차려보니 어느새 내 손엔 차가운 캔이 들려 있었다. 두려움 반 설렘 반으로 들이켠 첫 한 모금. 걱정은 기우였다. 여행지에서 만난 그날의 공기, 그때의 감정이 고스란히 기억날 만큼 완벽한 맛의 재현이었다. 22살 청년이 30살 아재가 됐고, 벨기에에서 판교로 장소가 바뀌었다. 변하지 않은 건 이 녀석의 훌륭한 맛뿐이다. 조금 슬프니 오늘은 맥주를 마셔야겠다...! Editor 이민석 min@univ.me 쫄깃하고 폭신한 치즈의 보살핌 + 덴마크 인포켓 치즈 오리지널 우리의 첫 만남은 불닭볶음면 덕분이었다. 웬만큼 비운 볶음면에 삼각김밥을 올리고 스트링 치즈를 얹은 다음 전자레인지에 1분만 돌리면 훌륭한 한 끼 식사가 된다는 말에 솔깃했다. 설레는 맘으로 편의점에서 필요한 재료를 담았다. 그러다 ‘덴마크 인포켓 치즈’를 발견했다. 조막만한 크기에 통통한 몸매를 가진 치즈는 모양만으로도 “나 한 쫄깃해”라고 말하는 듯 했다. 돌아와 라면물이 끓기를 기다리는데 자꾸 치즈로 눈이 가는 거다. 에잇, 모르겠다. 먼저 한 입. 물 부으며 또 한 입. 볶음면 먹으면서는 매우니까 크게 한 입.... 전자레인지에 돌려야 할 때쯤 치즈는 영예롭게 없어져 껍질만이 남았다. 그날 이후 삼시세끼 챙겨 먹어야 할 약처럼 이 치즈를 달고 살았다. 바쁜 등굣길에,긴 오후에, 출출한 새벽에 치즈는 든든한 동반자가 돼줬다. 어느새 치즈를 온갖 음식에 넣어 먹는 스킬을 발휘하고 있지만 우윳빛깔 인포켓 치즈를 볼 때마다 내 마음은 순수해져 이렇게 고백하곤 한다. “네 있는 그대로의 맛을 누구보다 사랑하는 그런 치(킨 말고 치즈)덕이 될게.” Intern 손수민 sum@univ.me 마에스트로의 달걀 + 감동란 달걀 껍질을 조심스레 깐다. 반들반들한 아기 얼굴 같은 동그란 몸체가 눈에 들어온다. 바닥에 던지면 톡 튀어오를 것처럼 탱글탱글한 흰자, 퍽퍽함과 쓴맛은 1도 느껴지지 않는 촉촉한 노른자. 간이 잘 배어 있어 소금은 필요 없다. 너무 짜지도 싱겁지도 않아서 내 입맛에 딱 맞다. 편의점 달걀이 맛있으면 얼마나 맛있겠나 싶었는데. 두 알에 1600원짜리 계란이 나에게 감동을 준다. 내가 삶아도 이렇게는 못 삶을 것 같다. 이쯤 되면 도대체 누가 만들었는지 궁금해진다. 20년 경력의 물 사업가와, 40년 노하우의 계란 사업가가 마음을 합쳐 만들었다. “남은 인생은 이 달걀에 걸고 싶습니다”는 마음으로 달걀만을 만들었다니. 이쯤 되면 예술의 경지에 이르렀다고 본다. 나는 이 달걀을 장인의 달걀이라 부르고 싶다. Editor 조아라 ahrajo@univ.com 다이어트 하는 척 +비요뜨 편의점에서 뭘 사 먹는 경험은 결코 유쾌하지 않다. 맛이 없다. 삼각김밥이 아무리 맛있어 봤자 분식집에서 파는 참치김밥의 고소함을 따라올 수 없다. 컵라면의 종류가 아무리 많아도 집 찬장에서 대충 집히는 대로 냄비에 끓인 라면의 국물 맛을 따라잡을 수 없다. 아무리 반찬 수를 늘렸다 해도 편의점 도시락은 김혜자 선생님의 따뜻함과 ‘비교 불가’다. 그럼에도 우리는 편의점에 간다. 싸서, 바빠서, 귀찮아서. 그러나 딱 하나, ‘먹고 싶어서’ 편의점을 찾게 만드는 것이 있다. 다양한 음료들 사이에서 이채로운 모양새를 뽐내는 비요뜨다. 콘푸로스트도 아닌것이, 요거트도 아닌 것이, 초콜릿도 아닌 것이 애매하게 뒤섞일 법도 한데 요거트와 초코링의 조화가 서로의 맛을 살려주니 윈-윈! 그리고 실제로 그런지는 모르겠으나 다른 편의점 음식들에 비해 건강한 느낌을 준다. 초콜릿이 들어 있음에도 심지어 ‘다이어트’ 음식 취급까지 받는다. 물론 비요뜨 하나로 한 끼 식사를 마쳐야 다이어트가 가능하겠지만, 편의점에서 죄책감을 느끼지 않고 맛있는 간식을 먹을 수 있다는 사실만으로 훌륭하다. Editor 기명균 kikiki@univ.me 가늘고 길게 가는 맛 + 끌레도르 녹차 꿀 강의를 잡는 것보다는 월요일 공강을 만드는데 온 우주의 힘을 집중한다. 토·일·월 연속 사흘을 게으르게 보내야만 나머지를 근근이 살아갈 수 있는 사람이기 때문이다. 월 공강은 봄에 더욱 빛을 발한다. 활기찬 일주일의 시작점인 월요일에 월 공강파는 게으름으로 맞선다. 월요일이면 친한 동기들과 한강에서 해 질 녘까지 봄의 풍류를 즐기곤 했다. 사실, 놀다가 돌아가는 길은 좀 허무하기도 했다. 바로 옆에서 웃고 떠들던 소리가 사라지면서, 청춘도 금방 지나갈 거란 게 와 닿았다. 지난주에 핀 꽃이 이번 주엔 지는 게 보이니 더욱. 그때마다 위로가 되었던 건 집 가는 길에 있던 편의점, 그리고 거기서 파는 ‘끌레도르 녹차’. 맛은 참 밍밍하다. ‘내가 녹차 아이스크림인가?’ 하고 정체성에 대해 고민까지 했을 그런 맛. 근데 여운은 은근히 오래간다. 230kcal나 되는 열량 때문일지도.... 또르르. ‘또 처음부터 흐지부지하게 살았구먼....’ 한량도 자책을 하긴 한다. 그렇지만 곧바로 셀프 위안도 한다. 마음을 통통히 살찌웠던 날들이다. 지금도 그날의 농담들이 떠올라 웃곤 하니까. 그 월요일들은 참 밍밍하고, 길고 가늘고 그랬다. 끌레도르 녹차 맛처럼. Intern 공민정 gong@univ.me 대학내일 전아론 편집장 aron@univ.me [대학내일] 20대 라이프 가이드 매거진
살림살이에 도움 되는 자취생 필수 앱 BEST 3
알아둬서 손해 볼 거 하나 없다 혼자 살기란 쉽지 않다. 자취가 처음이라면 더 어려울 거다. 가장 쉬운 스마트폰 앱부터 시작하자. 살림살이에 도움이 되는 앱 3가지를 소개한다. 1위 살림살이 나아지는 어플 : 나만의 냉장고 운영체제 : Android, iOS 개발사 : GS리테일 가격 : 무료 늘 배고픈 자취생에게 편의점은 마음의 곳간이다. 특히 1+1 제품은 식비를 아낄 수 있어서 행사 상품 만 찾는 알뜰족도 늘고 있다. 다만 1+1 제품이라도 갖고 다니기 번거로워 구매를 망설일 때가 있는데 GS25라면 걱정 없다. ‘나만의 냉장고’에 넣을 수 있기 때문이다. 1+1 제품이면 하나를 앱에 넣고 전국 GS25 매장 어디서든 꺼낼 수 있다. 편의점에서 냉장고를 대신 돌려주는 셈이다. 최근 업그레이드되어 앱 내에서 상품을 구매할 수 있고 친구에게 선물도 할 수 있어 생색내기로도 딱이다. 나만의 냉장고 앱에서 도시락을 주문하고, 원하는 GS25 매장에서 픽업할 수 있어 도시락이 다 팔려도 걱정할 필요가 없다. 참고로 매일 진행되는 파격적인 핫딜 혜택은 덤! 편의점 서비스의 끝판왕. 정말 백익무해한 앱이다. 2위 치킨 시키실 분 : 요기요 운영체제 : Android, iOS 개발사 : RGP Korea Ltd 가격 : 무료 자취 생활에서 배달 음식을 빼놓을 수 없다. 처음엔 억지로라도 집에서 해 먹었는데 세 끼를 챙겨 먹는 게 보통 정성으로 되는 일이 아니더라. 이왕 시킬 거면 저렴하고 맛있게 먹자는 생각으로 ‘요기요’ 를 처음 깔았다. 집 근처 배달 맛집을 한눈에 알 수 있고, 종류별로 분류되어 있어 보기 편하다. 무엇보다 좋은 건 할인이다. 매일, 매주 다른 메뉴가 최고 5000원까지 할인된다. 안 쓸 이유가 있나. 3위 가져갔다 돌려준다 : 크린 바스켓 운영체제 : Android, iOS 개발사 : WashApp Korea 가격 : 무료 자취방은 별다른 이유 없이 빨래산이 생기곤 한다. 이 산은 시험 기간이 길수록, 과제가 많을수록 높아진다. 이렇게 오래된 산은 습하고 악취를 풍기기까지 한다. 크린 바스켓은 산을 깎는, 아니 빨래 수거부터 배달까지 책임지는 원스톱 세탁 서비스다. 오전 10시~ 오후 12시 사이에 방문 시간을 정하면 수거하러 온다. 그리 비싸지 않은 가격에 호텔 수준의 세탁 서비스를 경험할 수 있다. 진짜 호텔에 맡기기 때문이다. 직접 빨래하는 것보다 깨끗하고 시간을 아낄 수 있는 장점이 있지만, 가난한 자취생이 자주 이용할 수는 없겠지. 그래도 벗어둔 속옷을 다시 입는 것보다 백배 나을 테니 이용해보시길. 대학내일 윤시현 에디터 vvan@univ.me [대학내일] 20대 라이프 가이드 매거진