dunji

DeFi, con ngựa đen của tiền kỹ thuật số

DeFi, con ngựa đen của tiền kỹ thuật số
BGV là một mã thông báo chuyên dụng DeFi mới được phát hành bởi chuỗi khối NGK.IO
Tên dự án: Baccarat
Tổng lượng phát hành: 60000
Sản lượng hàng ngày: 1500

Nguyên tắc phân phối: 1500 BGV được tính theo trọng số và phân phối theo doanh thu của nhà tạo lập thị trường, với số lượng phát hành hàng ngày tối đa cố định là 1500

Comment
Suggested
Recent