luattrinamhn

MỨC PHẠT CÁ NHÂN CHẬM KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Cá nhân có thu nhập ở mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân mà không thực hiện nghĩa vụ thuế thì không những bị xử phạt vì nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân muộn, mà còn bị xử phạt nếu chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân. 
#đăng_ký_thương_hiệu, #luật_trí_nam, #bảo_hộ_thương_hiệu, #đăng_ký_logo, #đăng_ký_hộ_kinh_doanh_cá_thể, #đăng_ký_bản_quyền_phần_mềm, #đăng_ký_hộ_kinh_doanh, #đăng_ký_bản_quyền_tác_giả
Comment
Suggested
Recent