acrossthesea
4 years ago1,000+ Views
奶酪 / 干酪 [nǎilào] / [gānlào] Vocabulary Builder 莫泽雷勒干酪 mózèlèilé gānlào Mozzarella 戈尔根朱勒干酪 gē’ěrgēnzhūlè gānlào Gorgonzola 菲达奶酪 fēidá nǎilào Feta 布里干酪 bùlǐ gānlào Brie
1 comment
Suggested
Recent
This is a word I need to know in every language! I love cheese^^
7
1
1