3 years ago
acrossthesea
in English · 3,611 Views
likes 7clips 1comments 1
Cheese
奶酪 / 干酪 [nǎilào] / [gānlào] Vocabulary Builder 莫泽雷勒干酪 mózèlèilé gānlào Mozzarella 戈尔根朱勒干酪 gē’ěrgēnzhūlè gānlào Gorgonzola 菲达奶酪 fēidá nǎilào Feta 布里干酪 bùlǐ gānlào Brie
acrossthesea clipped in 1 collections