luanvan2s
10+ Views

Đề tài nghiên cứu giáo dục mầm non mới nhất

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên mà các em học sinh được tiếp cận và cũng là nền tảng để các em phát triển cả về mặt thể chất lẫn tri thức. Vì vậy, nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non cũng là đề tài được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Trong bài viết này, hãy cùng chuyên viên học thuật phụ trách hỗ trợ & viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn 2S theo dõi những đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non xuất sắc nhất nhé.

Cách làm đề tài nghiên cứu giáo dục mầm non

Đề tài nghiên cứu giáo dục mầm non thường đề cập đến những cách tốt nhất để nuôi dạy trẻ, sử dụng các câu chuyện ý nghĩa theo từng chủ đề để giáo dục trẻ một cách hoàn thiện nhất. Các đề tài nghiên cứu cũng được xem là chỉ dẫn mà các giáo viên và phụ huynh có thể tham khảo và học hỏi để nuôi dạy con em mình một cách tốt nhất.
Việc thực hiện đề tài nghiên cứu giáo dục mầm non gồm các bước cụ thể sau:
Bước 1: Lập danh sách ý tưởng tức là người viết cần đưa ra các danh sách ý tưởng thực hiện đề tài theo nội dung để từ đó lựa chọn được đề tài phù hợp nhất với khả năng chuyên môn và yêu cầu. Các bạn có thể tham khảo ý tưởng từ đồng nghiệp hoặc các nguồn tham khảo trên mạng để chọn được đề tài ưng ý.
Bước 2 định hướng phương pháp nghiên cứu. Việc định hướng phương pháp giúp bạn có một lộ trình rõ ràng để thực hiện đề tài của mình. Ngoài ra, một lộ trình chi tiết cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh lan man.
Bước 3 tham khảo tài liệu, thông tin liên quan: Để đề tài của mình có sức thuyết phục cao và được đánh giá tốt, các bạn nên tham khảo các thông tin liên quan từ các đề tài đã thực hiện trước đó cũng như các tài liệu tham khảo đã được công nhận để làm nền tảng cho đề tài của mình.
Bước 4 chốt đề tài nghiên cứu cuối cùng: Sau khi đã thực hiện các bước trên, dựa theo khả năng của mình, bạn nên chốt đề tài nghiên cứu để hoàn thành nó một cách nhanh chóng.
Bước 5 Bắt tay vào thực hiện đề tài: Ở bước này, bạn cần lập đề cương chi tiết cho đề tài nghiên cứu của mình cũng như tổng hợp và chắc lọc các thông tin liên quan và bắt tay vào viết đề tài để có thời gian xem xét và chỉnh sửa nếu cần thiết.

Các đề tài nghiên cứu giáo dục mầm non hay nhất

1. Một số biện pháp giúp trẻ từ 3-4 tuổi hứng thú với các hoạt động khám phá khoa học.
2. Kinh nghiệm giảng dạy cho trẻ từ 3-4 tuổi trong việc phát triển vốn từ.
3. Một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ từ 3-4 tuổi.
4. Đề tài nghiên cứu giáo dục mầm non: các biện pháp tăng hứng thú trong giờ học kể chuyện cho trẻ 4-5 tuổi.
5. Nghiên cứu chất lượng giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và các đề xuất cải tiến chất lượng.
6. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua các giờ học kể chuyện.
7. Một số sáng kiến giúp trẻ từ 4-5 tuổi học tốt môn vẽ.
8. Phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ thông qua các hoạt động vẽ tranh.
9. Một số đề xuất về thay đổi cách dạy học từ thụ động sang chủ động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Hoàng Anh.
10. Một số biện pháp phát triển tư duy thẩm mỹ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động xé dán con vật.
11. Phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ qua các hoạt động nặn đất sét.
Trên đây là hướng dẫn cách thực hiện và một số mẫu đề tài nghiên cứu giáo dục mầm non mới nhất. Mong rằng với những chia sẻ này sẽ mang đến cho bạn đọc nguồn kiến thức hữu ích. Nếu như bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nghiên cứu, hãy liên hệ với https://luanvan2s.com để nhận được sự hỗ trợ nhé!
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
¿Cómo llamar a Google en español?
Google tiene plataforma que todas las personas saben sobre esta. Todas las personas tienen una pregunta cuando tiene problema en google y no puede usar el google. que deberia hacer en este momento,. Tiene que llamar a google. Si tiene pregunta, Cómo llamar a Google en español? solamente, tiene que seguir las normas de google.  Google da unas manera que puede llamar a google en espanol.  Llamar a google por el movil :  los ciente tienen mucho problemas,  como conectar con google?. Todo el tiempo, los clientes  preguntan a otras personas sobre numero de google. Pero google da número de teléfono de google españa. Es facil y muy simple para obtener el numero de google. Vaya al websitio de google. Ver la pagina de web de google y busca el numero en la pantalla. Tiene que seguir las normas.  Elige numero 1 por la queja  Elige numero 2 para otra cosa  Elige numero 9 para hablar el servicio de atencion al cliente.  Chatear con google :  las instrucciones de hatear con google pero los clientes problemas buscan de la caja de chat. Vaya a la pagina de web. Busca sobre el servicio  de atencion al cliente. Despues de eso,. Escribe los problemas que estas relacion con google y puede preguntar las preguntas. Tiene que esperar unos minutos. Por las respuestas.  Las redes sociales : .  Vaya la cuenta de google. Tiene que seguir la cuente. Puede hacer like . puede comentar en la cuenta de google en las redes sociales. Puede enviar el mensaje en las redes sociales
Questions to Ask a Laptop Repair Specialist
Is your laptop performing sluggishly? Are you facing constant errors on your device? It would help if you got your pc checked by a Laptop Repair specialist in such a situation. There are so many laptop repair shops & centers out there? It is a terrible idea to hire the first one you find in your Google search results. This article should help. Here are some of the questions one needs to ask the laptop repair specialist before hiring them. What are your service charges? You will be shocked to find the difference in a laptop repair technician’s quote for the same service. Many technicians will give a low quote because they want to get hired by you, not because they are the best. So, do not hire someone just because they are doing it at a lower service. For example, if you want to get a laptop jack repair, you should compare the quotes of the repair specialist and the kind of service they offer. Never hire a technician that does not disclose the quote upfront. What kind of repairs do you do? This is another essential question that you should ask the laptop repair specialist. A pc is a complex machine, and it can have issues in so many ways. Not every laptop repair guy can be an expert on all issues. Issues like Laptop Screen Repair is not very complex task for a repair guy. Technicians are experts in specific computer problems. So, just the laptop repair company about the list of services or what is their specialty? This will be helpful when your device has a specific problem. Can you provide references or reviews? The company will tell you what you want to hear. However, they do not live up to their words most of the time! Why not ask their previous clients instead? They will give a better idea about how much of the quality work they provide. So, do not hesitate to ask the Laptop Repair company about giving a reference of their previous clients before you hire them. How much experience do you have? It is very important to get in touch with an experienced Laptop Repair Specialist. Be it a home or professional work-related device, let us be honest it is expensive. You cannot afford to get the your pc further damaged by hiring an incompetent technician. So, better check their experience by going through their social media handles and website. This way, you will find out how many years of experience they have in Dc jack replacement. The reviews will also be helpful in finding out about customer service. Do you give any Guarantees or Warranty? Depending on the service, the Laptop Repair technician must provide a warranty or guarantee ranging from 1 month to a year. A guarantee by the technician will give you the peace of mind that if any problem crops up after the repair, the technician will sort it out. Conclusion: While some people do not want to ask any questions to the technicians before hiring, it does help you stay informed. This will help make smart decisions.
Everything You Need to Know About Hair Transplants
Overview Hair transplant are done to add more hairs on your head. It may be thin or going bald. It's completed by taking hair from thicker pieces of the scalp, or different pieces of the body, and uniting it to the thinning or going bald part of the scalp. Around the world, around 60% of men and 50 percent of women Trusted Source experience some type of balding. To get rid of this problem people frequently use over-the-counter items, including skin medicines like minoxidil (Rogaine). Hair transplant is another restoration technique. The primary transplant was acted in 1939 in Japan with single scalp hairs. In the next many years, doctors fostered the "plug" strategy. In this process, surgeon transplant a large tufts of hair. Over the period, specialists started utilizing smaller than normal and miniature unions to limit the presence transplanted on the scalp. Do hair transplant work? Hair transfers are normally more successful than over-the-counter hair restoration products. In any case, there are a few factors to consider: Somewhere from 10 to 80 percent of transplanted hair Trusted Source will completely grow back in an expected three to four months. Like natural hair, transplanted hair will thin over the time. Individuals with lethargic hair follicles (sacs that typically contain hair beneath the skin but no longer again regrow hair) may have less successful transplants, but a 2016 study Trusted clinic recommends that plasma treatment can help up to 75 percent or more of the transplanted hairs completely recover. Hair transplants don't work for everyone. They're essentially used to reestablish hair if you're going bald or thinning normally or have lost hair because of an injury. Most transplants are completed with your current hair, so they're not as effective for treating everyone with: Boundless diminishing and hair loss Balding because of chemotherapy or different meds Thick scalp scars from wounds What amount do hair transplant cost? Hair transplant can go from about $4,000 to $15,000 per meeting. Last expenses may depend upon the: Extent of the transplant system Availability of specialists in your space Experience of the surgeon Careful procedure picked Since hair transplants are cosmetic strategies, health care coverage won't pay for the procedure. Aftercare prescriptions may also add to the final expense. How does a hair transplant work? Basically, a hair transplant takes hair you have and moves it to a space where you don't have hair. It's normally selected from the back of your head, but can also be taken from different pieces of your body. Before beginning a transplant, your specialist sterilizes the space where the hair will be removed and numbs it with a nearby anesthetic. You can also demand sedation to stay unconscious for the procedure. Your doctor then performs one of two transplant techniques: FUT or FUE. Follicular unit transplantation (FUT) FUT is some of the time called as follicular unit strip a surgery (FUSS). To play out a FUT procedure, your doctor follows these means: Using a surgical tool, the surgeon removes a piece of your scalp, normally from the back of your head. The strip size is normally around 6 to 10 inches long but can extend from one ear to another. They close the space where the scalp was taken out with fastens. Your surgeon and their assistants separate the scalp strip into smaller pieces with a surgical blade. They may separate the piece into upwards of 2,000 smaller sections, called joins. Some of these unions may contain just a single hair each. Using a needle or blade, the surgeon makes small openings in your scalp where hair will be transplanted. The surgeon embeds hairs from the removed piece of scalp into the puncture holes. This progression is called grafting. They then cover the surgical locales with wraps or dressing. The particular number of unions you get relies upon the: Kind of hair you have Size of regrow site Quality (including thickness) of hair Hair tone Follicular unit extraction (FUE) To start a FUE system, your surgeon makes these strides: They shave off hair on the back of your head. The physician then takes individual follicles from the scalp skin. You'll see small checks where every follicle was taken out. As with the FUT process, the doctor makes small holes in your scalp and joins hair follicles into the holes. They then cover the careful site with wraps or cloth. Recuperation FUT and FUE each takes a few hours to a few days to complete. In part, this relies upon how much work performed by the doctor. You will return home that very day of the strategy. When the surgery is done, your doctor cautiously eliminates any gauzes. The space might be swollen, so your doctor could infuse triamcinolone into the space to hold the swelling down. You'll probably feel pain or irritation at the transplant space as well as in the space where hair was taken from. For the next couple of days, your doctor recommends: Pain drugs, like ibuprofen (Advil) Antibiotics to prevent infections Anti-inflammatories, like an oral steroid, to assuage swelling Prescriptions, for example, finasteride (Propecia) or minoxidil (Rogaine) to assist with animating hair development Here are some aftercare tips for hair relocate a medical procedure: Wait some days after the surgery to wash your hair. Just use mild shampoos for the first few weeks. You have the option to get back to work or normal exercises in around 3 days. Don't to press a brush or comb down over the new unites for around 3 weeks. Wear no caps or sweatshirt shirts and coats until physician say it's OK. Don’t exercise for about seven days. Relax assuming a few hairs drop out. This is important for the cycle. Relocated hair may not grow much or seamlessly match the hair around it for few months. Hair transplant side effects The most well-known side effect is scarring, and this can't be stayed away from with any procedure. Other potential incidental effects include: Diseases Crust or pus waste around the surgical sites Scalp torment, tingling, and enlarging Irritation of hair follicles (folliculitis) Bleeding Losing horripilation around the surgical sites Apparent areas of hair that don't match the surrounding hair or are perceptibly more slender Continuing to lose hair if your hair is still going bald Minoxidil and Propecia can also make side impacts, for example, Disturbed scalp Wooziness Chest pain Migraines Sporadic pulse Hand, foot, or breast enlarging Sexual brokenness Track down a doctor Visit the Grow Up Hair Transplant Surgeons website for a reference to Surgeons close to you who perform hair transplant. Here are a few hints for while you're looking for a hair relocate specialist: Select just an authorized, certified specialist. Confirm a record of effective regrow methods — request to see a portfolio. Peruse surveys about them. The takeaway Converse with your doctor or a transplant surgeon before you choose to get either transplant procedure. Comprehend that neither procedure is destined to find lasting success but that scarring is a gamble. You may also not be qualified for either strategy in view of your hair volume or quality.
Everything You Need To Know About Apostille Attestation in India!
Studying, working, or expanding your business overseas has become quite common nowadays. Some countries have begun an accord to ease this process by eliminating the boundaries up to a point. Apostille Attestation is a process of legalization documents for foreign visits. This procedure consists of certification from a particular authorized branch of the Govt. of both concerning countries. It's a process that takes place according to the specifications of the overseas country that participates under the Hague Convention, requiring Apostille Attestation. Around 118 countries are members of the Hague Convention right now. Apostille meaning in India: The procedure of checking the authenticity of authentic documents via fixing the signature of the verification department is Apostille Attestation of documents. It is a global process that is essential for everyone who desires to go overseas. To achieve Apostille in India there are many attestation services agencies that provide exclusive services for Apostille requirements of the customers, mainly getting associate Apostille stickers from the MEA i.e. Ministry of External Affairs. There are restrained services as well which can render you with actual and correct documents Apostille. It's fencelike from the verification process that can assure one’s genuineness and their requirements of visiting an overseas nation that is moreover a critical aspect of buying a visa and growth of Business in a foreign country. Attestation services help you to receive the authentication from the MEA regarding the extraordinary officialdom as an MAE attestation stamp. The concerning officers available at the embassy, MEA, state, and professionals have the authority to provide the Apostille stamp as evidence of attestation of documents. Many attestation agencies provide Apostille MEA attestation services in India to help you achieve the Apostille worldwide. Apostille Attestation procedure involves the following government departments in India of the State from which the certificates belong: · State Notary · Home Department of the State · The Ministry of External Affairs, India The approach will depend upon the regulations and guidelines of the foreign country. There are three types of documents that need apostille attestation in India the most to use overseas, Personal, Academicals, and Commercial. Personal documents include Birth certificates, Marriage certificates, Divorce certificates, etc., Academicals include Degree, Diploma, HSC, SSC, MBBS certificates, etc., and Commercial Documents include Power of Attorney, Bank Statements, Articles of Association, Business Invoices, etc. Apostille Birth Certificate India If you are planning to move to a brand new country then you may need some certificates and documents that require Apostilles attestation to prove their authenticity. Birth certificates Apostille is act as evidence of the solidity and fidelity of the certificates along with the characteristic of your objective to visit a country. Apostille on Birth certificates is the procedure of accomplishing the Apostille stamp at the credentials. It is essential to prove the legality of the document and its holder. A Birth Certificate shows critical data like name, place of birth, date of birth, and other details of the individual. The apostille agencies and their agents are professionals in getting the Apostille Birth Certificate India on your behalf and it is, therefore, wise to hire them for authentication of the Birth certificate. They are professional and are straightforward and reliable to render Apostille services. After receiving an Apostille the certificates are legal and you can use such certificates within the international locations which might be contributors to the Hague convention. The Apostille Accord includes 105 member countries of the Hague Convention. The objective is to make the Apostille attestation simple. There is no need to apply for separate attestation when they are dealing with any of these member countries. Get apostille attestation services in India on your Birth Certificate from a pinnacle participant in this field. Apostille Marriage Certificate India A Marriage certificate is the legal proof of someone’s marriage. This is legitimate in our country. If the married one wants to go abroad for any reason, the attestation of the Marriage certificate is compulsory. The apostille attestation makes it legally customary in all member countries of the Hague Convention. Earlier than the Apostille, you need to get through notarization. To get the process of Apostille Marriage certificates in India you need to first go to the Regional Authentication Center (RAC). The Regional Authentication Center (RAC) is the competent authority to verify the Marriage certificate. The government has positioned RACs in different states & union territories of India. Then, contact the outsourcing agent for apostille services in India. Subsequently from July 2012, the MEA has not been apostilling marriage certificates directly at the Ministry of External Affairs. Only a legal apostille service agency/agent has the right to collect certificates and documents for apostille. Only these Apostille agencies can directly submit the certificate and documents to the Ministry of External Affairs (MEA), in which the sticker with its stamp is put on it. When the agent gets your paper, he forwards them to the Department Secretariat/ RPOs. He accurately selects the only one that has jurisdiction over it. It’s surely the MEA who has the authority to apostille marriage certificate India. As soon as the outsourcing agent receives the MEA stamp on the Marriage certificate, he will send you back the certificates and documents with an MEA stamp on them. To attain Apostille you need to comply with the order of the steps to authenticate the true copy and the photocopy directly. You need to submit all the original and photocopies of the certificates, and passport also. Just type apostille services near me in an online search box and find the suitable Apostille attestation service agency for all your attestation requirements. The agency must know your concern about your original certificates and how essential the documents are, therefore the agency needs to have a professional crew to take care of your authentic certificates and documents. The Apostille procedure fees depend upon the kind of nation you're traveling to. Fee and time both rely upon the country type as every country has its very own time and structure of prices. The Govt. authorities of India have regionalized apostille attestation in India to Branch Secretariat from January 2019. The applicants can approach any of the nearest RPOs through outsourcing dealers in 15 cities. Those are in Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Chandigarh, Cochin, New Delhi, Guwahati, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panaji, Raipur, and Thiruvananthapuram.
[May-2022]New Braindump2go MB-330 PDF Dumps(Q266-Q303)
QUESTION 266 A manufacturer of a bill of materials (BOM) part that is used in multiple products goes out of business. The part needs to be replaced with a similar part from a different vendor. You need to identify the products that are impacted to calculate the new cost of the part. What should you use? Select only one answer. A.BOM calculations group B.Where-used report C.In process production costing report D.Calculation details for cost and price report E.BOM version Answer: B QUESTION 267 A company needs to calculate the cost for a group of bill of materials (BOM) products by different locations. You need to select the cost price model for the products' purchase prices. Which model should you use? Select only one answer. A.Item cost price B.Item purchase price C.Trade agreements D.Inventory price Answer: C QUESTION 268 A customer service agent creates a sales order for a custom bill of materials (BOM). You need to calculate the cost of the order-specific BOM. Where can you find the cost? A.View calculation details B.Active cost version C.Pending cost version D.BOM active version E.Default inventory cost Answer: B QUESTION 269 A company discovers that the standard cost of a raw material is incorrect. You need to determine the impact of the incorrect cost on finished goods that contain the raw material. Which two actions should you perform? A.Activate the new standard cost of the raw material. B.Set the fallback principle to Costing version. C.Create a new pending cost for the raw material. D.Set the fallback principle to Active. E.Set the fallback principle to None. Answer: BD QUESTION 270 A company that uses standard cost agrees to a purchase price of raw materials from a vendor for a one-year period. You create the cost for the annual time frame to run bill of materials (BOM) calculations. You need to ensure that the cost does not change for the raw materials within the annual period. Which two actions should you perform? Select all answers that apply. A.Set the Block field to Yes on the Costing version. B.Set the Block activation field to Yes on the Costing version. C.Create a pending cost with the annual date range. D.Activate the pending cost and set the from date to the subsequent year E.Create a pending cost and set the from date to the subsequent year. Answer: AB QUESTION 271 A company plans to create a product that contains multiple bill of materials (BOM) levels. The product has several components that have both constant and variable costs. You need to calculate the planned cost for producing the product with manufacturing volumes. Which explosion mode should you select? Select only one answer. A.Multilevel B.Make to order C.Single level D.According to BOM line type Answer: A QUESTION 272 An engineering department designs a bill of materials (BOM) for a new finished good. The finished good must be sold with a 30 percent markup of the BOM cost. You need to define the sales price for the finished good. What should you set up on the cost group? Select only one answer. A.Profit setting percentage B.Cost group Behavior C.Cost group type Direct materials D.Cost group type Indirect E.Cost group type Undefined Answer: A QUESTION 273 A company needs to be alerted when the calculated planned cost of a bill of materials (BOM) product is older than 30 days. You need to configure the number of days validation in the system. Where should you specify the number of days? Select only one answer. A.Cost price model B.Stop explosion C.Inventory and warehouse management parameters D.BOM calculation groups E.Released product Answer: D QUESTION 274 A company produces finished goods that consist of some raw material items that are purchased and some raw material items that are produced. The costs of some of the produced materials that are used in the sub-BOMs are updated. The costs of the purchased raw materials do not change. You need to ensure that the updated costs are reflected in the finished goods planned costs. You do not need to recalculate the purchased raw materials. Which explosion mode should you use in the bill of materials (BOM) calculation? Select only one answer. A.Multilevel B.Make to order C.Single level D.According to BOM line type Answer: C QUESTION 275 A company discovers that planned costs are being calculated incorrectly due to missing configurations. You need to configure the system to prevent calculation of the planned cost for items that are missing the following: - a valid bill of materials (BOM) version - a valid cost price In which two locations can you configure the validation? Select all answers that apply. A.Product information management parameters B.Inventory and warehouse management parameters C.Released products D.Calculation groups E.BOM version Answer: D QUESTION 276 A manufacturing company uses Planning Optimization. Manned production orders are created, modified, and approved by the planner but are not yet firmed. What is the effect on the planned production orders when you enable the Planning Optimization feature? A.Modifications are ignored when Planning Optimization is run again. B.Modifications are included when Planning Optimization is run again. C.Approved orders are automatically firmed. D.Approved orders are set to unprocessed. E.Approved orders are set to completed. Answer: B QUESTION 277 You are running Planning Optimization. A and B items need to be planned. C and D items do not need to be included in Planning Optimization. Users sometimes mistakenly include the C and D items in the plans. You need to prevent C and D items from inclusion when users manually start a plan. The solution must not require users to manually create a filter. What should you configure? Select only one answer. A.Runtime filter B.Quick filter C.ter D.Advanced filtering and query syntax E.Filter code Answer: C QUESTION 278 A company uses Planning Optimization as a scheduled batch job every Friday. A buyer observes that there are unposted inventory cycle counts left over from a weekend physical inventory count. The buyer decides to cancel the Planning Optimization job, post the cycle counts, and run the job again. Where should the buyer cancel the job? A.Recurring integration scheduler (RIS) B.Batch group C.Feature management D.Job history E.Lifecycle Services (LCS) Answer: D QUESTION 279 A single master plan is run with no filters applied. Buyer1 is reviewing and approving planned orders that were created by Planning Optimization. Buyer2 runs the same master plan again while Buyer1 is still reviewing planned orders. What are the two outcomes on Buyer1's planned orders? Each correct answer presents a complete solution. Select all answers that apply. A.Approved planned orders remain unchanged. B.Approved planned orders recalculate. C.Completed planned orders remain unchanged. D.Completed planned orders recalculate. E.Unprocessed orders do not recalculate. Answer: CD QUESTION 280 A company uses Planning Optimization. A customer calls a service agent at the company and asks about product availability dates when placing an order. Capable to promise (CTP) is initiated from the customer's order. What is the expected output? Select only one answer. A.An error occurs because CTP is not supported when Planning Optimization is enabled. B.Built-in master planning runs the calculation if the master plan has a separate dynamic master plan specified. C.A warning shows in the plan history log. D.CTP runs if add-ins are installed from Feature management. E.CTP calculates if all Planning Optimization jobs are withheld from batch scheduling. Answer: A QUESTION 281 You plan to use Planning Optimization. You configure a receipt margin. How is the receipt margin applied? Select only one answer. A.from the issue date and backward from the receipt delivery date B.from the receipt delivery date and forward from the requirement date C.from the receipt delivery date and backward from the requirement date D.from the issue date and backward from the requirement date E.from the purchase trade agreement from date and backward from the requirement date Answer: C QUESTION 282 A company classifies items as A, B, C, and D for planning purposes. You run Planning Optimization for the C items with the following setup: - a plan filter for the A, B, and D items - a runtime filter for the C items The Planning Optimization output does not create any planned orders. You need to produce results in Planning Optimization for the C items without affecting the A, B, and D items. What should you do? Select only one answer. A.Add the C items to the existing plan filter for the A, B, and D items. Set up a runtime filter for the A, B, and D items. B.Create a master plan with plan filter for the C items only. Do not set up a runtime filter for C items. C.Create a master plan with no plan filter or runtime filter. Add an advanced filter for the C items on the planned orders. D.Create a dynamic plan and a static plan. Do not set up plan filters or runtime filters. E.Retain the existing plan filter for the A, B, and D items. Set up a runtime filter for the A and C items. Answer: C QUESTION 283 A company is considering using Planning Optimization instead of Master Planning. What are two architectural benefits when using Planning Optimization? Each correct answer presents a complete solution. Select all answers that apply. A.occurs inside Dynamics 365 Supply Chain Management B.reduces the load on Azure Data Lake C.has minimal impact on the SQL database D.minimizes server load E.allows for BYOD (Bring your own database) Answer: CD QUESTION 284 A company uses Planning Optimization and first in, first out (FIFO) inventory valuation. The company also has special requirements on sales margins. Company policy states that marking must be a single issue that is fully marked against a single receipt, regardless of quantity. What should you do to respect marking when planned orders are being firmed? Select only one answer. A.Allow negative inventory. B.Enable Ordered Reserved. C.Set the Update marking parameter to Extended. D.Set the Update marking parameter to Standard. E.Set the Update marking parameter to No. Answer: B QUESTION 285 A company is considering using Planning Optimization instead of the built-in master planning engine. What are three benefits of Planning Optimization? Each correct answer presents a complete solution. A.It is a multitenant service. B.It has multiple instances. C.It is hyper scalable. D.It has a single instance. E.It is single threaded. Answer: AC QUESTION 286 A company uses Planning Optimization. You need to ensure that the purchase price trade agreement lead time is used for an item. What should you do? A.Set the days forward parameter. B.Set the Disregard lead time parameter to No. C.Set the Disregard lead time parameter to Yes. D.Override the item lead time parameter. E.Set the days backward parameter. Answer: B QUESTION 287 A company performs internal inspections of a specific product before releasing the products. This task adds two days for product handling once the product is in the warehouse. This process leads to delays in shipping. You need to resolve the issues. What should you change? A.Reorder margin B.Minimum order quantity C.Receipt margin D.Maximum order quantity E.Issue margin Answer: D QUESTION 288 A company enables purchase trade agreements for Planning Optimization. You need to be able to evaluate purchase trade agreements. Which three configurations must be set up? Each correct answer presents part of the solution. Select all answers that apply. A.Find trade agreement B.Search criterion C.Agreements marked as effective D.Purchase agreements with status of confirmed E.Activate price/discount Answer: ABE QUESTION 289 A buyer reviews the orders generated by Planning Optimization. The buyer observes that the output for some orders appears incorrect. The buyer reviews the history and planning logs. Which two types of information are in the history and planning logs? Each correct answer presents part of the solution. Select all answers that apply. A.list of planned orders created B.start time a job was run and the status C.additional information and warnings D.end time a job stopped and the status E.list of planned orders with firm history Answer: BC QUESTION 290 A company is evaluating sales pricing strategies in a costing version of a bill of materials (BOM) product that will use a cost-plus-markup strategy. You need to configure the system to provide three prices based on different profit models. Where should you configure the markup values? Select only one answer. A.Released product B.Inventory model group C.BOM calculation group D.BOM version E.Cost group Answer: C QUESTION 291 A company requires that a percentage of the building overhead costs as well as a percentage of overall labor must be added to a costing sheet for each item. The company also requires that the labor and overhead costs be calculated independently and then rolled up to a total amount. Which three actions should you perform to meet the requirements? Select all answers that apply. A.Select Cost group type as a node. B.Create indirect cost subnodes. C.Define the costing sheet format. D.Define the rate amount on the node. E.Define the rate amount on the cost group. Answer: ACD QUESTION 292 A manufacturing company uses standard costs for raw materials. The company opens a new manufacturing location that will have different standard costs for the raw materials. The differences in costs must be reflected on the finished goods. You need to configure the site setup for the different costs. Which two configurations can be set up? Select all answers that apply. A.Costing version Recording tab B.Item default order setting C.Define site on BOM lines D.Pending cost lines E.Active cost lines Answer: CE QUESTION 293 You run Planning Optimization. You create a static master plan with a plan filter for A and B items. Purchasing agents for the A items start to review the A item output. You must re-run planning for the B items due to a change. Re-running the B items must not impact the existing planned orders for the A items. You need to re-run planning for the B items. What are two possible ways to achieve this goal? Each correct answer presents a complete solution. Select all answers that apply. A.Re-run the static plan with the runtime filter set for the A items. B.Delete the planned orders for the B items and re-run the static plan. C.Run a dynamic plan with a plan filter for the B items. D.Run a dynamic plan with a plan filter for the A items. E.Re-run the static plan with the runtime filter set for the B items. Answer: CD QUESTION 294 A buying agent is evaluating vendors for sourcing an item. Prices and lead times vary by vendor. The buyer requires that the planning engine be set up to provide the best price while considering the lead time. Manual correction must not be required after planned purchase orders have been created. Which two actions should you perform to meet the requirements? Each correct answer presents part of the solution. Select all answers that apply. A.Use Planning Optimization. B.Use built-in master planning. C.Set Purchase trade agreements. D.Set the default vendor on the item. E.Set the override lead times on the item to yes. Answer: CD QUESTION 295 A company decides to implement Planning Optimization. Company auditors need to know where the service will run physically once it is enabled for Dynamics 365 Supply Chain Management. In which location will the service run? Select only one answer. A.on-premises at the company B.on the same SQL server as the Dynamics 365 Supply Chain Management instance C.in any data center, regardless of where the Dynamics 365 Supply Chain Management instance exists D.in the same data center country or region as the Dynamics 365 Supply Chain Management instance E.in the Microsoft Dataverse Answer: B QUESTION 296 A company uses the built-in master planning engine but plans to use Planning Optimization instead. You enable auto-firming. You need to ensure that planned orders are firmed within the current month. What should you do? A.Set the firming time fence to one month plus issue margin. B.Set the firming time fence to one month plus receipt margin C.Set the firming time fence to one month plus lead lime rf the lead time is greater than one week. D.Set the firming time fence to one month E.Set the firming time fence to one week plus lead time if the lead time is less than one week. Answer: D QUESTION 297 You are setting up safety margins. Which unit of measure is used to represent safety margins in planning optimization calculations? Select only one answer. A.Period B.Month C.Week D.Day Answer: D QUESTION 298 A company allows negative inventory because they ship outbound orders before receipts are processed for items. On-hand inventory for an item has the following setup: - Coverage planning for site, warehouse, and location - Location A = 10 on hand - Location B = -11 on hand - Minimum quantity = 20 - Maximum quantity = 30 Which quantity will be reordered when Planning Optimization is run? Select only one answer. A.20 B.29 C.30 D.31 E.40 Answer: B QUESTION 299 A manufacturing company produces finished goods that contain raw materials that are costed using first-in, You need to set up a costing version to support planned costs of the finished goods. What should you configure in the costing version? Select only one answer. A.costing type to standard and block activation to yes B.costing type to planned and block activation to yes C.costing type to planned and block activation to no D.costing type to standard and block activation to no Answer: C QUESTION 300 A company uses Planning Optimization. The company sets up working day calendars to exclude weekends from lead time calculations. You configure lead times and safety margins. The system does not use the safety margins in calculations. You need to ensure that Planning Optimization uses safety margins. What should you do? Select only one answer. A.Enable Margins for Planning Optimization in Feature Management. B.Set Working days to No. C.Update the Safety stock journals. D.Enable Purchase Trade Agreements for Planning Optimization in Feature management. E.Create a coverage group. Answer: E QUESTION 301 A company uses Planning Optimization. The company uses the product lifecycle state setup to exclude some items from planning. Items may exist in more than one warehouse. What configuration is required so that Planning Optimization excludes these items? Select only one answer. A.Planning Optimization will respect the lifecycle state if it is enabled from Lifecyle Services. B.The items will respect the lifecycle state if manual planning on the warehouse setup is set to No. C.The items will respect the lifecycle state if manual planning on the warehouse setup is set to Yes. D.The product lifecycle state must be set up on the items only. E.Planning Optimization will respect the lifecycle state if it is enabled from Feature management. Answer: B QUESTION 302 A company plans to use the Planning Optimization add-in. How is data communicated to Planning Optimization? Select only one answer. A.through a connector B.through an automated entity store refresh C.with Business process modeler D.mapped between solutions E.with Microsoft Dataverse Answer: A QUESTION 303 A company uses Planning Optimization. The company decides to set up purchase trade agreements. What should you verify in Supply forecast to ensure that purchase trade agreements are used? Select only one answer. A.Reduction keys are removed. B.The vendor is not specified on any of the rows C.The vendor account is specified on the rows D.The forecast model is cleared E.The forecast time period is cleared. Answer: C 2022 Latest Braindump2go MB-330 PDF and MB-330 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1zvW5oQDgMKaG0UXncjTDzUOROwXPIWG2?usp=sharing