lyricsongation
10+ Views

على ضو القمر - عبدالرحمن البدر

على ضو القمر والليل والحيرة، اعد خطاي لين الشمس تسبقني. احس اني ابيك وما ابي الخيرة، ولكن عزتي ترفض وتغصبني حسافة كل هذا الحب.
نحن جميعا عندما تعجبنا ايا من الاعمال الفنية الغنائية نحاول دائما البحث عنها او عن كلامها من اجل التعرف عليها و ربما حفظها وترديدها اثناء سماعها، كما انني احد الذين يقومون بذلك.
فقط كل ما عليك هو زيارة موقعنا والبحث عن التي تريدها وستجدها مع كل البيانات المتعلقة بها والتي قد تكون بحاجة الى معرفتها عن هذه التي اتيت الينا للبحث عنها، فنتمنى ان يعجبك الموقع وما يقدمه وتجد كل ما تحتاجه عليه دون الحاجة الى مغادرته او الذهاب الى مواقع اخرى.
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Get Free Music Therapy For Mental Health
It is no surprise that music can affect your feelings, habits, and thoughts. Music therapy for mental health You can easily understand the power of music to change moods and even motivate action if you’ve ever been moved to tears by a moving live performance or pumped up when listening to your favorite fast-paced rock anthem. Music is a powerful medium. It can improve your mood and repair a wounded heart. Music has significantly influenced our ability to cope with life’s greatest highs and lows for generations. Music has recently been studied for its ability to help with various mental health issues, including Anxiety and Depression. Healthcare providers use a variety of approaches, including music therapy for mental health, to support patients as they work to improve and regain control over their mental health, functioning, and well-being. Music therapy is occasionally used to improve psychological well-being, assist patients in managing Stress, and promote emotional wellness. How does Music Therapy Work, and How does it Work for Mental Health? The way music affects the brain is quite complex. Distinct parts of the brain process different components of music, such as pitch, speed, and melody. The cerebellum handles rhythm, the frontal lobes analyze emotional impulses generated by music, and a small fraction of the right temporal lobe aids with pitch comprehension. The brain’s reward region, known as the nucleus acumens, can produce strong physical indicators of pleasure, such as goosebumps, when exposed to intense music. Music therapy can leverage the body’s severe physical reactions to music to treat patients with mental health issues. Following mentioned are the interventions involved with music therapy: Lyric Analysis Improvisation Music Playing Active Music Listening Songwriting Benefits of Music Therapy Observed in Mental Health: The following are only a few of the proven advantages of music therapy: Higher self-esteem Reduced Anxiety Higher motivation Successful and secure discharge of emotion More verbalization Stronger relationships with others How does it Work on Anxiety? Music Therapy For Mental Health Music therapy for Anxiety Numerous studies indicate that music therapy for mental health can help people feel less anxious, including cancer patients, people having surgery, and people entering intensive care units. According to specific research, listening to music may also lower blood pressure, and pulse rate, directly affecting how a person is stressed and feels. Additionally, there is proof that persons receiving music therapy report feeling less anxious right away after the session, suggesting that it can be a practical strategy to get rid of symptoms rapidly. Reduced levels of stress chemicals like cortisol and adrenaline, which are affected by music, can aid in the relief of anxiety symptoms. How does it Work on Depression? Music Therapy For Mental Health According to studies, Music therapy for mental health can help with depression symptoms. People who receive music therapy and standard depression therapies, such as talking therapy, tend to do better than those who only receive standard therapy. Dopamine, a feel-good hormone, and endorphins, hormones that can elevate mood and alleviate pain, can be released by listening to music. Music therapy for Depression While it cannot treat Depression, music therapy offers short-term advantages by elevating mood and fostering connection and self-expression. Music Therapy for Reducing Stress: Music Therapy For Mental Health Take the current craze for meditation music to ease the body and mind. An excellent technique to manage Stress is by listening to music. A stressor was shown to participants in one of three situations before they underwent a psychosocial stress test, and they were then subjected to a stressor in a 2013 study. Music therapy for Stress While some participants listened to soothing music, some heard the sound of rippling water, and others did not hear anything. According to the findings, music could affect how the body reacts to stress, particularly the autonomic nervous system. Following a stressful event, people who had listened to music frequently recovered more rapidly. Music Therapy for Managing Pain: After the experiment, participants who had listened to music every day for the four weeks of the trial saw significant decreases in their emotions of pain and despair. These findings imply that music therapy may be essential in managing chronic pain. Music Therapy and its impact on PTSD: Music plays a significant part in PTSD therapy because it is closely linked to emotional, mental, and bodily reactions. It investigates how you react to musical compositions to relax and treat PTSD symptoms. Finding the right music to help you fall asleep more quickly and experience fewer nightmares is one example of how to do this. Music therapy for mental health improves by encouraging the release of oxytocin and other feel-good hormones. One study discovered that the oxytocin rush from singing for 30 minutes makes people feel more invigorated and emotionally uplifted. music for mind relaxation In particular, cortisol, the hormone frequently unregulated in PTSD patients, is countered by music, which balances other hormones connected to heighten Stress. According to one study, listening to calming music lowers cortisol levels compared to quiet or the sound of flowing water. The most significant impact came from music. Aside from the chemistry that underlies music therapy, it also offers sensory information that causes us to release muscle tension naturally. Because of this, music and progressive muscle relaxation are frequently utilized together. An evidence-based approach to treating PTSD is music therapy. In addition to treating brain injuries, it is also used to treat various Anxiety and depressive disorders. There are numerous instances of multiple investigations exploring its efficacy. One of these research concentrated primarily on those with PTSD who continued to have symptoms and may have considered talking therapy unsettling or unproductive. One of the outcomes was a “substantial” decrease in PTSD symptoms such as hyperarousal, avoidance, and reliving. If you’re looking for resources for music therapy, 
Reasons To Use Influencer Marketing Platforms For Your Promotion and Campaigns
You can utilize social networking sites as an additional research tool to help you learn more about your industry. You can use additional tools to dig into the demographics of your clients after you have a sizable audience. A business that cherishes its customers and takes the time to create a personalized greeting is known as an influencer marketing agency and is automatically regarded favorably. One of the best ways to learn about your customers' requirements and preferences is to be aware of the market, as opposed to engaging with them directly. It is also seen to be its most priceless advantage. By monitoring the activity on your page, you might discover information about customers' interests and perspectives that you might not otherwise be aware of if you didn't have a social networking presence. The many benefits of using influencer marketing platforms for your promotional efforts and business campaigns will be covered in this article. If you haven't already, you might include this strategy in your marketing strategies. To learn more, keep reading. Beneficial Factors In Business Marketing It gives you crucial details about the corporate culture and management style of the organization, as well as how they might help you as a client. Your business should start utilizing social networks as soon as it is feasible given that more than three billion people utilize them each month and that this industry is anticipated to expand even further in the coming years. You need influencers for marketing your business and for promotion for the following reasons: Build Awareness - If people are not aware of your business, they cannot become clients. Through social networking platforms, you may reach a large audience quickly and easily while increasing your visibility to potential customers. Additionally, creating a firm presence on any of the main social media platforms carries no risk. Communicate Authority - Customers are growing more discerning and aware of the businesses they support. Before making a decision, they will rapidly check your website and social media channels. By writing articles about your area of expertise or refining the mission of your business, try to position yourself as a thought leader in your industry. By showcasing the products and values of your business, you might be able to gain the trust of potential customers. Show Authenticity - Customers are not interested in businesses that have a corporate, dry tone while posting on social media. Instead, make sure that every piece of material you publish on social networking sites reflects the personality of your company. Encourage Engagement - It happens from time to time that a social media post promoting a pair of shoes receives a lot of likes, comments, and shares. Even complete strangers may be questioned in the feed regarding their shoe orders, shipping times, satisfaction with the shoes, and other details. Grow Affordably - Although social networking sites shouldn't be utilized as a platform for aggressive sales techniques, you shouldn't ignore the opportunity to close deals when it presents themselves since they are useful as a marketing tool. The cornerstones of social networking platforms include shoppable posts, cross-channel retargeting, videos with CTAs, sponsored material on timelines, and videos. Why Promote and Collab With Influencers It provides you with important information about the company's management style and corporate culture, and how they might benefit you as a client. More than three billion individuals use social networks each month worldwide, and since this market is expected to grow even more in the next few years, your company should start utilizing them as soon as possible. The following are some justifications for why social networks are essential for business marketing and promotion: Build Awareness - People cannot become your customers if they are unaware of your company. Social networking sites increase your visibility to potential clients and enable you to reach a huge audience with little time and effort expended. Additionally, there is no risk involved in setting up a company presence on any of the major social media platforms. A fact is that people pay attention to social networking stuff. However, with all the noise from businesses attempting to promote their products on Facebook, Twitter, Instagram, and other social networking sites. It is quite simple for a customer to get overstimulated. In such a saturated market, how can a business provide pertinent content? Communicate Authority - Customers are becoming more knowledgeable and pickier about the companies they support. They will quickly search your website and social media platforms before choosing. Will they discover a barren shop or a wealth of knowledge? Building the authority of your brand through the creation of strong profiles that you regularly update with pertinent content will ensure that you create a favorable first impression on social media, demonstrating that your company is reliable, knowledgeable, and approachable. Look for ways to establish yourself as a thought leader in your field by publishing articles that pertain to your area of expertise or developing the purpose of your organization. You may win over potential clients' trust by demonstrating the services and principles of your company. Show Authenticity - Customers are not interested in companies that post on social networks in a corporate, dry manner. Instead, let the personality of your brand shine through in all of the content you post on social networking platforms. What does the voice of your company sound like? In what ways does it reflect who you are? While brands should be kind and sympathetic to their customers, it is crucial to have a voice and speak up for what you believe in. Practice finding the perfect tone, whether it's informal and humorous or formal and kind. Don't try to be someone you're not; instead, be loyal to who you are. Your social media followers want to see actual individuals behind your pages. Let them see. Encourage Engagement - A social media post marketing a pair of shoes, for example, may occasionally get a lot of likes, comments, and shares. Even strangers might be questioned in the feed about whether they have received their shoes, how long it took for them to arrive, whether they liked them, and other things. Social networking platforms facilitate quick communication, the development of relationships, and client loyalty. According to Josh Krakauer, founder, and CEO of Sculpt, "it's crucial that businesses have the appropriate organizational structure to accommodate social networking sites." A product development team and a customer care team are frequently quite productive. Some business owners find this rapidly changing environment scary because social media platforms are continually offering new capabilities. You do not, however, have to accomplish everything. Try out different approaches to engaging your audience, and allow yourself the freedom to pick up new skills along the way. You may publish several Instagram Stories one day to take customers on a behind-the-scenes tour of your workplace. Next, you may use Facebook Live video streaming to organize a brief Q&A session. You'll develop a better understanding of your followers' tastes with time. Grow Affordably - Yes, social networking sites shouldn't be used as a platform for excessive sales tactics, but since they serve as a marketing tool, you shouldn't pass up the chance to close deals should they arise. The mainstays of social networking platforms include sponsored content on timelines, videos with CTAs, cross-channel retargeting, and shoppable posts. Because marketing expenses can mount up, not every company can afford extensive campaigns. But with social network advertising, you can receive a lot of your money. No matter how big or how much money you have your company. Ads on social sites like Facebook and Instagram, it has the potential to expand your audience and accomplish your goals. Even while engagement is the main focus of networks like Instagram, there are proven strategies to boost sales there. Work With Influencers To Promote Your Business and Products While social networks are not an exact science, the majority of businesses rely on data. You can scroll through advertising, for instance, that shows a picture of a huge scoop of chocolate ice cream melting above a mountain of whipped cream. Without giving it a second thought, you can decide to go to Baskin-Robbins three days later because you were craving a chocolate ice cream scoop. The decision-making process for purchases can be seen to be influenced by social networks in this way with the help of an influencer marketing agency. Most customers believe that it takes several interactions before they make a purchase, and according to Steve Pearson, CEO of Friendemic, "Social networking sites, unlike traditional methods of advertising, maybe infamously tough to measure." They are undoubtedly prevalent on social networking sites and online review sites, but customers might not necessarily refer to them as their most recent interactions when they enter a store. When developing an advertising campaign, be aware of your target market and the goal you aim to accomplish in order to save money on unproductive advertising. Rather than excessively sales-oriented advertisements, use content that educates or entertains.
Halestorm - TerribleThings
아티스트: 헤일스톰 첫번째 앨범: Back from the Dead 발매일: 2022년 장르: 록, Rock, 헤비 메탈, 하드 록, 얼터너티브 록, 얼터너티브 메탈, 포스트 그런지, Traditional heavy metal 헤일 스톰은 1997년 결성된 미국의 헤비 메탈, 하드 록 밴드. Back from the Dead 는 미국 록 밴드 Halestorm 의 다섯 번째 스튜디오 앨범 입니다.  2022년 5월 6일 Atlantic Records 를 통해 발매 되었다. 앨범에 앞서 2021년 8월 싱글로 발매된 타이틀곡 "Back from the Dead", 2022년 2월 "The Steeple"이 뒤따랐다. Halestorm은 2020년 COVID-19 대유행 이 시작되기 약간 전에 다섯 번째 정규 앨범 작업을 시작했습니다 . 봉쇄 기간 동안 밴드는 스태프와 승무원을 재정적으로 지원할 방법을 찾는 동안 빈번한 투어 일정을 중단해야 했습니다. 밴드는 2021년 초에 정식 앨범 작업을 시작했습니다. 앨범 가사의 대부분은 가수/기타리스트 Lzzy Hale 이 팬데믹 기간 동안 팬 및 밴드 동료들과 단절된 음악가로서의 자기 발견 경험을 바탕으로 합니다. 정신 건강은 앨범 가사의 공통 주제입니다 . Hale에 따르면 "이 앨범은 그 심연에서 나 자신을 조각내는 이야기입니다. 정신 건강, 방탕, 생존, 구속, 재발견을 탐색하고 여전히 인류에 대한 믿음을 유지하는 여정입니다." https://www.youtube.com/watch?v=s6UEDl6reAc 헤일스톰 좋아하는 락 뮤지션이다. 가창력 최고 !!!
임재범 - 여행자
2022년 현재 정규 7집을 통해 봤을 때, 회춘이라는 말이 어울릴 정도의 역량이 회복됐다. 본인이 7년 만에 활동을 재개했고, 이 동안 목을 회복한 것으로 보인다. 예전같았으면 특유의 반가성으로 올렸을 음들을 진성으로 무자비하게 때려박아버릴 정도로 진성의 질이 올라갔으며, 목소리 또한 굉장히 깨끗하고 안정적이다. 누구나 집이라는 소중한 보금자리가 있다. 누구에게는 편히 쉴 수 있는 공간 또, 어떤이에게는 힘든 공간일수도… 살아가면서 집이라는 울타리속에서 우리는 희망, 사랑, 슬픔, 고뇌를 느끼며 때로는 포근한 곳이기도… 때로는 뛰쳐나가고 싶은 공간 일 때가 있다. 그러한 인간 내면의 여러가지 이야기를 담은 1막 [집을 나서며…] 2번 트랙 타이틀 곡 [여행자]는 눈을 뜨면 매일 처음 가보는 길을 가는, 마치 여행자처럼…살고있는게 인생일거란 생각에 만들어진 곡이다. 안개같은 인생의 두려움을, 나만 보는 내 속마음을, 얘기했다. ‘비상'을 만든 최준영이 작곡을 맡았으며, 80년대 팝/락 스타일을 현대적인 감각으로 재해석하여 임재범의 보이스컬러와 매칭하였다. 기획 단계부터 아날로그 사운드를 내기 위해 컨셉을 뚜렷하게 했으며 화려한 테크닉보단 감성을 전달하는데 포커스를 맞췄다. 너를 위해', '비상' 등 임재범의 수많은 히트곡에 참여한 작사가 채정은이 이번 [여행자]에서 의기투합하여 작사에 힘을 보탰으며, Elton John, Pink Floyed, The Smiths, Coldplay의 마스터링을 맡은 영국 Abbey Road Studio의 ‘Frank Arkwright’가 현대적인 락 사운드로 마무리하였다. ‘비상’ 이후 다시 만난 두 작품자와 임재범의 콜라보로 만나는 ‘여행자’는 또 어떤 울림으로 메아리 되어 돌아올까… 임재범 (Yim Jae Beum) - 여행자 (Traveler) MV (Behind.Ver)
Học piano mất bao lâu?
Học piano nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố như độ tuổi học, phương pháp học và sự yêu thích với nhạc cụ này, cụ thể như: Độ tuổi bắt đầu học đàn piano Đối với trẻ em có thể học đàn ngay từ khi 3 tuổi, ở lứa tuổi này các bé dễ thẩm thấu các ý niệm âm nhạc nếu có chương trình học phù hợp. Khó khăn trong năm đầu tiên khi làm quen nốt nhạc, luyện ngón là không tránh khỏi. Tuy nhiên, khi đã quen với đàn thì sẽ tiến bộ rất nhanh, nhất là các bé có trí thông minh âm nhạc vượt trội. Người trưởng thành sẽ gặp khó khăn hơn ở bài tập luyện ngón do khớp tay đã cứng và phải phân bổ thời gian hàng ngày cho công việc, giải trí, gia đình, bạn bè… không có nhiều thời gian cho việc tập đàn. Tuy nhiên, người lớn cũng có các lợi thế khi học piano là khả năng tập trung có chủ đích tốt hơn, khả năng đọc hiểu nhanh hơn, nắm vững kỹ năng và kiểm soát thể chất tốt hơn so với trẻ em. Phương pháp học Hiện nay, phương pháp học piano đang được áp dụng theo hai cách. Một là học bài bản đủ 5 kỹ năng: kỹ thuật, kiến thức, biểu diễn, nghe, thị tấu. Những ai theo đuổi phương pháp này sẽ có nền tảng rất vững và có khả năng tiến xa trên lộ trình âm nhạc, khi có thể tự vỡ bài, tự đọc hiểu tác phẩm. Phương pháp học piano thứ hai là kiểu học thuộc lòng hay còn gọi là học vẹt theo từng bài, với cách này chỉ cần 1-2 tháng là người học có thể nhuần nhuyễn ca khúc mình yêu thích. Nhưng mặt hại của phương pháp này là người học không thể tự vỡ bài, sẽ không đánh được những bài hát khó hay những bài chưa được thầy cô dạy bao giờ. Nếu thực sự có tâm huyết với piano, bạn nên lựa chọn một đơn vị đào tạo chất lượng, uy tín để theo học. Tuy rằng bạn sẽ mất thời gian để học các kiến thức cơ bản nhưng sau đó bạn có thể tự phát triển 5 kỹ năng chơi đàn tùy theo khả năng âm nhạc của mình. Mức độ tập luyện Thực tế, không có con đường nào dẫn đến thành công mà bằng phẳng cả. Điển hình như nghệ sĩ đàn piano – Richard Clayderman, để thành công trên con đường nghệ thuật, ông cũng đã trải qua quá trình luyện tập miệt mài. “Newbie” từ lúc học vỡ lòng đến khi chơi được một bản nhạc có độ khó trung bình thì mất khoảng hai năm. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ từ từ xây cho mình một nền tảng âm nhạc cơ bản vững chắc, học piano không thể học vẹt hay đi tắt cho nhanh đâu nhé! Thời gian đầu luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất, bạn hãy cố gắng chăm chỉ luyện tập, đặc biệt là kiên nhẫn với phần luyện ngón, rất dễ làm người mới nản chí khi học piano. Nguồn: https://www.cet.edu.vn/dao-tao/am-nhac/nhac-cu-phuong-tay/piano