ramseetha
100+ Views

Microsoft Surface service center in Dubai

Issues you are facing with your Microsoft surface, scorpion fix will here to serve you.
The spot the error and diagnose the issue with your device as fast as possible.
3 Comments
Suggested
Recent
if you have the space to hang your wheelbarrow, this is the best option. You can use rope, chains, or straps to hang your wheelbarrow on the wall of your shed or garage. Make sure that the rope or chain is strong enough to support the weight of the wheelbarrow and the load it can carry. https://wheelbarrowdepot.com/best-wheelbarrow-for-tall-people/
The Yours Truly Breakfast Menu Prices are affordable to one’s pocket. Do you know? Yours Truly Breakfast Menu always welcomes its customers with delicious delicacies.
The Yours Truly Breakfast Menu Prices are affordable to one’s pocket. Do you know? Yours Truly Breakfast Menu always welcomes its customers with delicious delicacies.
Cards you may also be interested in
Miro không dây Shure U830
Được trang bị khả năng loại bỏ tạp âm tốt, tín hiệu ổn định, hiệu suất tốt, âm thanh vang vọng, mượt mà, trợ giọng cực chất - Micro Shure 8230 thích hợp cho các dàn âm thanh từ gia đình cho đến âm thanh hội trường chuyên nghiệp. Giới thiệu về micro không dây Shure U830 Được nâng cấp từ phiên bản Shure 820 đình đám, micro không dây U830 sẽ mang quý khách đến với một không gian âm nhạc đỉnh cao với chất lượng không kém gì với những micro có dây cao cấp hiện nay! Đây cũng chính là một trong số các điểm mạnh ấn tượng của thương hiệu Shure bởi âm thanh luôn có sự chất lượng cao dù là dòng mic có dây hay không dây. Shure trang bị cho micro U830 một tần số sóng siêu sao, cùng với bước sóng ổn định dòng UHF nên tín hiệu luôn được đảm bảo tính liên tục dù ở nhiều môi trường khắc nghiệt hay nhiều vật cản! Cùng với đó micro không dây Shure U830 chính hãng còn có được khả năng bắt âm cực tốt - dù có đặt mic ở cách xa 20-30cm so với nguồn phát thì âm vẫn được thu lại một cách trọn vẹn nhất. Đồng thời micro Shure U830 cũng có được tỉ lệ tạo âm trong âm đầu ra cực nhỏ - chỉ 0.5% nên chất âm luôn có được sự trong sáng, vang vọng cao! Với mẫu micro này quý khách không cần quá bận tâm về khoảng cách thu phát khr dụng của sản phẩm bởi chỉ số này của U830 lên đến 100m! Được sản xuất bởi công nghệ đến từ Mỹ - Shure U830 có được sự chất lượng cũng như được trang bị những công nghệ tân tiến bậc nhất hiện nay cùng với mức giá cực tốt nên rất phù hợp cho những dàn âm thanh có chi phí đầu tư hạn hẹp! >> Xem thêm: https://danamthanhhoitruong.com/cach-chinh-tan-so-micro-khong-day-uhf-toan-tap/ Thông số kỹ thuật Micro Shure U830 Hãng sản xuất: Shure Model: U830 Loại: Micro không dây Sóng sử dụng: UHF Bước sóng: 640Hz-800Hz Tỷ lệ tạp âm: 0.5% Pin AA: 02 viên Phạm vi hoạt động: 100 mét Địa chỉ cung cấp micro không dây Shure U830 uy tín nhất Mang theo nhiều ưu điểm lớn, hiệu suất hoạt động bền bỉ, ấn tượng micro không dây Shure U830 đang rất được khách hàng ưa chuộng nên đôi khi mức giá không có được sự cố định của nhiều nhà phân phối. Tại danamthanhhoitruong,com quý khách sẽ không phải lo lắng về vấn đề này bởi chúng tôi luôn đảm bảo về cả chất lượng cũng như mức giá của thiết bị dù là dòng sản phẩm nào! Với hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh thiết bị âm thanh ánh sáng chúng tôi luôn hiểu được nhu cầu của khách hàng cũng như đưa ra được những phương án hợp lý nhất cho người dùng! Hãy đến với chúng tôi để cảm nhận sự chất lượng nhé! Xem thêm: https://amthanhhoitruong.simdif.com/ https://amthanhhoitruong.substack.com/p/vang-so-x10-cho-dan-am-thanh-hoi
Artificial Intelligence in Healthcare: Revolutionizing Patient Care and Advancing Medical Outcomes
Artificial Intelligence (AI) has emerged as a game-changing technology in various sectors, and the healthcare industry is no exception. In India, AI holds immense potential to transform patient care, enhance medical outcomes, and revolutionize the healthcare landscape. This article explores the impact of AI in Indian healthcare, delving into its applications, benefits, challenges, and the promising future it holds. Transforming Patient Care AI technology is reshaping the way healthcare services are delivered in India. From diagnosis and treatment planning to personalized medicine and patient monitoring, AI algorithms are assisting healthcare professionals in making accurate and timely decisions. AI-powered medical imaging systems enable more precise diagnoses, reducing human error and improving efficiency. Additionally, AI-powered chatbots and virtual assistants provide patients with instant access to medical information, appointment scheduling, and basic healthcare guidance. Enhancing Medical Outcomes AI algorithms have the potential to enhance medical outcomes in India by leveraging vast amounts of patient data to identify patterns, predict diseases, and develop personalized treatment plans. Machine learning models analyze large datasets, including electronic health records, genomic data, and medical literature, to identify correlations and provide valuable insights for better patient management. AI-driven predictive analytics can assist in the early detection of diseases, leading to timely interventions and improved prognosis. AI in Remote Healthcare India’s vast geographical expanse and diverse population pose challenges in providing equitable healthcare access. AI-powered telemedicine platforms and remote monitoring systems bridge the gap by enabling remote consultations, monitoring vital signs, and providing personalized healthcare advice. AI algorithms help analyze patient data collected through wearable devices, enabling early detection of anomalies and facilitating timely interventions. Read more: Navigating India’s Cybersecurity Landscape: Safeguarding Digital Infrastructure from Threats and Building Resilience Challenges and Ethical Considerations While the potential benefits of AI in healthcare are immense, there are challenges that need to be addressed. Data privacy, security, and ethical considerations surrounding the use of patient data are of paramount importance. Striking a balance between leveraging data for AI advancements and ensuring patient confidentiality is a critical aspect of AI implementation in Indian healthcare. Additionally, the integration of AI technology into existing healthcare infrastructure requires careful planning, stakeholder collaboration, and continuous training of healthcare professionals. The Future of AI in Indian Healthcare The future of AI in Indian healthcare is promising. Continued research and development efforts, coupled with government support and public-private collaborations, will drive innovation and advancements in AI technologies. AI has the potential to transform healthcare delivery, reduce costs, improve patient outcomes, and address healthcare disparities in India. The development of tech news AI-based diagnostic tools, precision medicine, and AI-driven healthcare management systems holds the key to a more efficient and patient-centric healthcare system. Conclusion Artificial Intelligence is poised to revolutionize the Indian healthcare sector, enabling better patient care, improved medical outcomes, and equitable access to healthcare services. By harnessing the power of AI algorithms, healthcare professionals can leverage vast amounts of data to make informed decisions, enhance diagnostics, and provide personalized treatments. However, it is crucial to address challenges related to data privacy, security, and ethical considerations. With careful planning, collaboration, and a commitment to patient-centric care, AI has the potential to reshape the healthcare landscape in India, ushering in a new era of improved healthcare delivery and outcomes. Follows Us for More Updates Like Us on our Facebook Page: Click Here Like Us on Instagram: Click Here
How to Do a Facial at Home: The Best Products and Steps for a Spa-Like Experience
A facial is a relaxing and rejuvenating treatment that can improve your skin’s appearance and health. But you don’t have to go to a spa to enjoy a facial. You can do it yourself at home with some simple products and tools. In this article, we will show you how to do a facial at home in four easy steps: cleanse, exfoliate, treat, and finish. We will also recommend some of the best products for each step that you can find on Amazon USA. Full article with images here: How to Do a Facial at Home: The Best Products and Steps for a Spa-Like Experience – Sezia Step 1: Cleanse The first step of any facial is to cleanse your skin thoroughly. This will remove any dirt, oil, makeup, and impurities that can clog your pores and dull your complexion. You should use a gentle cleanser that suits your skin type and does not strip your skin of its natural moisture. One of the best cleansers for all skin types is the CeraVe Hydrating Facial Cleanser. This cleanser has a creamy texture that hydrates and soothes the skin while removing dirt and makeup. It also contains ceramides, hyaluronic acid, and niacinamide, which help restore the skin’s barrier function and prevent moisture loss. To use this cleanser, wet your face with warm water and massage a small amount of the product over your face in circular motions. Rinse well with water and pat dry with a soft towel. Step 2: Exfoliate The next step of a facial is to exfoliate your skin. This will remove any dead skin cells that can make your skin look dull and rough. Exfoliating also helps improve your skin’s texture and tone, as well as prepare it for the next steps of the facial. There are two types of exfoliators: physical and chemical. Physical exfoliators use small particles or tools to scrub away the dead skin cells. Chemical exfoliators use acids or enzymes to dissolve the dead skin cells. One of the best physical exfoliators is the Dermalogica Daily Microfoliant. This exfoliator is a powder that activates when mixed with water. It contains rice bran, salicylic acid, papain, and licorice extract, which gently polish, brighten, and smooth the skin. To use this exfoliator, dispense about half a teaspoon of the powder into wet hands and rub them together to create a creamy paste. Apply it to your face in circular motions, avoiding the eye area. Rinse well with water and pat dry with a soft towel. One of the best chemical exfoliators is the Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. This exfoliator is a liquid that contains 2% salicylic acid, which penetrates deep into the pores and dissolves the dead skin cells and excess oil that can cause acne and blackheads. It also contains green tea extract, which soothes and protects the skin from inflammation and damage. To use this exfoliator, soak a cotton pad with the liquid and gently wipe it over your face, avoiding the eye area. Do not rinse off. Wait for at least 10 minutes before applying any other products. Step 3: Treat The third step of a facial is to treat your skin with a mask or a serum. This will provide your skin with extra nourishment, hydration, or correction, depending on your skin’s needs and concerns. You should choose a mask or a serum that targets your specific skin issue, such as dryness, dullness, aging signs, or acne. One of the best masks for dry skin is the Laneige Water Sleeping Mask. This mask is a gel-like cream that moisturizes and replenishes the skin overnight. It contains hydro ionized mineral water, which delivers six essential minerals to hydrate and revitalize the skin. It also contains apricot and evening primrose extracts, which brighten and purify the skin. To use this mask, apply an even layer over your face as the last step of your skincare routine before bed. Leave it on overnight and rinse off in the morning. One of the best masks for dull skin is the I Dew Care Disco Kitten Illuminating Diamond Peel-Off Mask. This mask is a peel-off mask that reveals brighter and smoother skin after use. It contains pearl powder, diamond powder and rice bran extract, which exfoliate, illuminate, and nourish the skin. It also contains oat extract, which calms and soothes the skin. To use this mask, apply a generous and even layer over your face, avoiding the eyebrows and hairline. Leave it on for 20 to 30 minutes until it is completely dry. Gently peel off the mask from the edges and rinse off any residue with water. One of the best masks for aging signs is the Peter Thomas Roth 24K Gold Mask Pure Luxury Lift & Firm Mask. This mask is a luxurious anti-aging mask that helps firm and brighten the skin. It contains 24K gold and colloidal gold, which improve the skin’s elasticity and radiance. It also contains caffeine, peridot, and hyaluronic acid, which tighten, energize, and hydrate the skin. To use this mask, apply a thin layer over your face and leave it on for 5 to 10 minutes. Rinse off with water and pat dry with a soft towel. One of the best masks for acne is the Aztec Secret Indian Healing Clay Facial & Body Mask. This mask is a pure bentonite clay powder that deep cleanses and detoxifies the skin. It draws out impurities, dirt, and oil from the pores and helps heal acne and blemishes. It also tightens and tones the skin. To use this mask, mix equal parts of the clay powder and apple cider vinegar or water in a non-metal bowl. Apply a thick layer over your face and leave it on for 10 to 15 minutes or until it dries. Rinse off with warm water and pat dry with a soft towel. Step 4: Finish The last step of a facial is to finish your skin with a toner and a moisturizer. This will help balance your skin’s pH level, remove any traces of your mask or serum, and lock in moisture and nutrients. You should use a toner and a moisturizer that are suitable for your skin type and condition. One of the best toners for all skin types is the Thayers Alcohol-Free Rose Petal Witch Hazel Facial Toner. This toner is a natural and gentle toner that refreshes and soothes the skin. It contains witch hazel, rose water, and aloe vera, which cleanse, tone, and hydrate the skin. It also helps reduce inflammation and redness. To use this toner, soak a cotton pad with the liquid and gently wipe it over your face after cleansing or using a mask or serum. One of the best moisturizers for dry skin is the Neutrogena Hydro Boost Hyaluronic Acid Hydrating Water Gel Daily Face Moisturizer. This moisturizer is a lightweight gel that quenches and plumps the skin. It contains hyaluronic acid, which attracts and retains moisture in the skin. It also has a non-greasy formula that absorbs quickly and leaves no residue. To use this moisturizer, apply it evenly over your face and neck as the last step of your skincare routine. One of the best moisturizers for oily skin is the La Roche-Posay Effaclar Mat Oil-Free Facial Moisturizer for Oily Skin. This moisturizer is a mattifying lotion that controls shine and reduces pore size. It contains sebulyse technology, which regulates oil production and prevents clogged pores. It also has a non-comedogenic formula that won’t cause breakouts. To use this moisturizer, apply it evenly over your face in the morning and evening as the last step of your skincare routine. One of the best moisturizers for normal skin is the Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream Face Moisturizer. This moisturizer is a rich cream that firms and smooths the skin. It contains amino-peptide complex II, which stimulates collagen and elastin production and reduces the appearance of wrinkles and fine lines. It also contains hyaluronic acid, vitamin B3, and antioxidants, which hydrate, brighten, and protect the skin. To use this moisturizer, apply it evenly over your face and neck in the morning and evening as the last step of your skincare routine. Conclusion A facial is a great way to pamper yourself and improve your skin’s health and beauty. You don’t need to go to a spa to enjoy a facial. You can do it yourself at home with some simple products and tools. By following these four steps: cleanse, exfoliate, treat, and finish, you can achieve a spa-like experience and results at home. We hope this article has helped you learn how to do a facial at home and what products to use for each step. You can find all the products we recommended on Amazon USA. Happy pampering! Full article with images here: How to Do a Facial at Home: The Best Products and Steps for a Spa-Like Experience – Sezia
Vystar online banking login Are You a Good Fit for an Online Bank Account? Absolutely, It Is
Vystar online banking login Are You a Good Fit for an Online Bank Account? Absolutely, It Is It is essential to choose your bank like https://hub.docker.com/u/darlachoi172 account based on your demands. But, sometimes it is quite difficult to open a bank account. The bank requires two kinds of identification, a utility bill, and possibly a reference, and you don't have time to provide them. You should not be intimidated. The solution is to open an online bank account. Do you recognize what it is? How may you obtain it? Is it safe to have an online bank account? Suspend your disbelief! We have your responses. Online banking (Internet Banking) is a banking method in which bank services such as transactions, payments, etc. are carried out over the internet via a bank's secure website. If you have an online bank account, you can access bank services even while you are out of town. Moreover, an online bank account allows you to access services outside of normal bank hours. Thus, it is apparent that the number of customers using online bank accounts is expanding daily. Are you becoming concerned about its security? Have you ever consider the reason why the number of clients with online bank accounts is growing exponentially? Probably due to the fact that these online banks provide the most secure services. They make every attempt to safeguard their clients' financial and personal information. The online bank service employs sophisticated encryption and security tools to safeguard your account from hackers and ensure your safety. This also enables you to enjoy the following services: It allows you to access your account online for free from the comfort of your own home, day or night, via the internet. The ability to move funds across accounts depends on the sort of online account you have. Also, you can pay your bills straight from your account. (Depending on the sort of online account you have, there may be additional fees.) They allow you to view your account balances as well as any outstanding checks or bills. Also, you can obtain your account statement. You can also create and modify an unlimited number of online accounts. These are some guidelines for opening such accounts: Choose an institution. Select the account type you desire, such as a savings account, a free checking account, etc. 2. Go to the website of the online bank. Select the product that best meets your needs. Finally, provide the bank with the required information, such as your name and date of birth. Occasionally, a Driver's License number or Government ID number. 5. Commit to following the rules. Accept responsibility for certain behaviors as well. 6. Print the paperwork, sign it, and mail it to the bank. As soon as these steps are completed, your online bank account is activated. After a few transactions, you will agree that online banking gives you greater financial control. Moreover, opening a bank account online is simple, efficient, and loaded with services that meet your current requirements.
7 Essential Product Owner Skills for Success: A Guide to Mastering the Role
The role of a Product Owner is crucial in today's fast-paced and competitive business environment. As a bridge between stakeholders and development teams, a skilled Product Owner plays a pivotal role in ensuring the successful delivery of a valuable and customer-centric product. In this blog, we will explore seven essential skills that every Product Owner should possess in order to excel in their role. 1.Deep Understanding of the Product: A Product Owner must have an in-depth knowledge of the product they are responsible for. This includes understanding the target market, customer needs, and the competitive landscape. By gaining a comprehensive understanding of the product, a Product Owner can effectively prioritize features, make informed decisions, and ensure that the product meets customer expectations. 2.Strong Communication Skills: Effective communication is key to the success of any Product Owner. They must be able to clearly articulate the product vision, goals, and requirements to the development team, stakeholders, and other relevant parties. Additionally, a Product Owner should actively listen to feedback, ask the right questions, and ensure that everyone is on the same page. Good communication fosters collaboration and helps build strong relationships with stakeholders. 3.Stakeholder Management: As a Product Owner, you will interact with various stakeholders, including executives, customers, users, and development teams. Being able to manage stakeholders effectively is crucial. This involves understanding their needs, expectations, and concerns, and incorporating their feedback into the product development process. 4.Prioritization and Decision Making: One of the most critical skills for a Product Owner is the ability to prioritize features and make informed decisions. With limited resources and tight deadlines, Product Owners must evaluate trade-offs and make choices that deliver the maximum value to the customer and the business. A deep understanding of customer needs, market trends, and business goals will assist in making effective prioritization and decision-making decisions. 5.Agile and Scrum Knowledge: In today's dynamic business landscape, most product development teams follow Agile principles and Scrum frameworks. A Product Owner should have a strong understanding of Agile methodologies and Scrum practices. Familiarity with user stories, sprint planning, backlog grooming, and other Agile concepts enables effective collaboration with the development team, supports iterative development, and ensures the delivery of a high-quality product. 6.Adaptability and Flexibility: Change is inevitable in product development. A skilled Product Owner should be adaptable and flexible in the face of evolving requirements, shifting priorities, and unexpected challenges. They should embrace change and find innovative solutions to meet customer needs. A willingness to learn, adjust plans, and pivot when necessary is a valuable Scrum Product owner skill for a successful Product Owner. 7.Continuous Learning and Product Owner Certification: Continuous learning is crucial for personal and professional growth as a Product Owner. Obtaining a Certified Scrum Product Owner (CSPO) certification, provided by Scrum Alliance, showcases your commitment to mastering the role. It enhances your credibility and demonstrates your understanding of Scrum principles and Product Owner responsibilities. Leanpitch also offers CSPO certification, enabling professionals to access comprehensive training and gain recognition in their Product Owner careers. We upskill and boost your career by providing a wide range of courses such as CSPO Certification, CSMCertification, Agile Coach Certification, A-CSPO, A-CSM etc. Visit our website Leanpitch to learn more about all the courses we offer.
Jasa Cargo Surabaya ke Tiakur (0816267079)
Jasa Cargo Surabaya ke Tiakur Logistik Express merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang dengan tujuan dari dan ke seluruh wilayah Indonesia. Logistik Express memiliki keunggulan pada tarif yang terjangkau serta pengiriman aman sampai alamat tujuan. Di era sekarang ini banyak dibutuhkan jasa pengiriman yang praktis dan dan efisien. Untuk itu Logistik Express hadir sebagai mitra pengiriman barang anda mulai dari paket kecil 30kg, 50kg, dan 100kg sampai hitungan tonase. Melayani pengiriman retail, LCL (Less Container Load), FCL (Full Container Load), dan sewa armada. MACAM MACAM ARMADA PENGIRIMAN 1. Via Udara : pengiriman barang cepat sampai 2. Via Laut : solusi pengiriman hemat 3. Via Darat : kirim barang cepat dan hemat Makin banyak makin murah ? Apanya, tuh ? Ya ongkos kirimnya, lah! Logistik Express Jasa Cargo ke Tiakur dan seluruh Indonesia menyediakan pengiriman barang dengan tarif yang murah. Tidak perlu khawatir sebanyak apapun barang kirimanmu, kirim pakai Logistik Express dijamin terjangkau. Mau kirim barang berat ? Atau barangnya ringan tapi makan tempat ? Logistik Express punya solusi, dong! Kantor cabang dan perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia akan semakin memudahkan untuk pengiriman barangmu. Pengiriman cukup di kota bahkan sampai pelosok pun Logistik Express akan siap sedia. Ingat Ongkir Murah, Ingat Logistik Express PEMESANAN LAYANAN CARGO KE TIAKUR LOGISTIK EXPRESS Hubungi Kami Untuk Konsultasi Dan Juga Layanan Kiriman Cargo Customer Service Yuni : 0816267079 Email : yuni.logistikexpress.id@gmail.com Ekspedisi Jakarta Tiakur, Maluku Barat Daya Ekspedisi Semarang Tiakur, Maluku Barat Daya Ekspedisi Surabaya Tiakur, Maluku Barat Daya Ekspedisi Bandung Tiakur, Maluku Barat Daya Ekspedisi Tangerang Tiakur, Maluku Barat Daya
What is A Credit Card Processing
What is Merchant Payment Processing The act of collecting online payments from clients for the items or services that a retailer sells is known as "Merchant Payment processing." A "payment processor" serves as a go-between for the business and the various investment firms taking part in the deal in most cases. If a consumer uses a credit card, debit card, or another electronic form of payment to make a purchase, the payment provider gets in touch with the client's bank or card issuer to check that the payment is valid and there are enough money on hand to cover the purchase. Money is usually sent from the customer's account to the company account within a few trading days if the transaction is accepted. Merchant accounts often charge a fee to the business in exchange for their help, which may be a fixed cost per process or a percentage of the contract's value. To assist businesses in managing their card payments, some card issuers additionally provide supplementary services including fraud prevention, dispute handling, and other tools. The best aspect of working with Payments clarity is that we are able to assist merchant "Payment processing" to nearly all high-risk and low-risk company verticals with virtually all countries in accordance with their needs. We have unique solutions accessible for the specific needs. Credit Card Processor A business or organisation that manages credit card processing on behalf of retailers is known as a credit card processor. The "Credit card processor" makes it possible for money to be transferred from the customer's debit card to the merchant's account when a consumer uses a credit card to make a payment of something of value. Merchants generally engage with credit or debit card processing to establish a "merchant account" that enables them to "Receive credit card payments." The operator manages the contract's authorisation and settlements and takes a fee in exchange for their services. The charge might be a fixed fee per operation or a proportion of the total transaction value. The capacity to process "Credit Card Payments Processor" is a crucial component of the contemporary economy, and credit card processors enable this. They provide safe, dependable, and effective online payment solutions that help companies increase cash flow and improve operations. Payment services like PayPal, Square, Stripe, and Worldpay are a few examples. Payment Processor Accepting payment online Online payment processors Best Credit card processing Merchant processing Credit card processing Credit card processor Merchant account in usa What is an merchant account Merchant account for company High risk merchant processing accounts https://www.paymentsclarity.com/our-services/credit-card-processing https://www.paymentsclarity.com/do-you-accept-credit-cards https://www.paymentsclarity.com/how-to-get-a-merchant-account-via-payments-clarity https://www.paymentsclarity.com/what-is-a-credit-card-software https://www.paymentsclarity.com/tips-and-tricks-for-0-apr-credit-cards
Hanuman chalisa Telugu pdf download ( హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్ )
Introduction: Hanuman Chalisa is one of the most revered hymns in Hinduism and holds significant importance in the hearts of devotees. It is a devotional composition that praises Lord Hanuman, the epitome of devotion, courage, and strength. This blog delves into the beauty and significance of Hanuman Chalisa, specifically focusing on its Telugu rendition. Read & Download The Hanuman Chalisa pdf In Telugu  హనుమాన్ చాలీసా దోహా శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి । వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥ బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార । బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥ ధ్యానం గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ । రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ॥ యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ । భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ॥ చౌపాఈ జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర । జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥ రామదూత అతులిత బలధామా । అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥ మహావీర విక్రమ బజరంగీ । కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥ కంచన వరణ విరాజ సువేశా । కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥ హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై । కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥ శంకర సువన కేసరీ నందన । తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥ విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర । రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥ ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా । రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥ సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా । వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥ భీమ రూపధరి అసుర సంహారే । రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥ లాయ సంజీవన లఖన జియాయే । శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥ రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ । తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥ సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై । అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥ సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా । నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥ యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే । కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥ తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా । రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥ తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా । లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥ యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ । లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥ ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ । జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥ దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే । సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥ రామ దుఆరే తుమ రఖవారే । హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥ సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా । తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥ ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై । తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥ భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై । మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥ నాసై రోగ హరై సబ పీరా । జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥ సంకట సే హనుమాన ఛుడావై । మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥ సబ పర రామ తపస్వీ రాజా । తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥ ఔర మనోరధ జో కోయి లావై । తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥ చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా । హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥ సాధు సంత కే తుమ రఖవారే । అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥ అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా । అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥ రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా । సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥ తుమ్హరే భజన రామకో పావై । జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥ అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ । జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥ ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ । హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥ సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా । జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥ జై జై జై హనుమాన గోసాయీ । కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥ జో శత వార పాఠ కర కోయీ । ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥ జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా । హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥ తులసీదాస సదా హరి చేరా । కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥ దోహా పవన తనయ సంకట హరణ - మంగళ మూరతి రూప్ । రామ లఖన సీతా సహిత - హృదయ బసహు సురభూప్ ॥ సియావర రామచంద్రకీ జయ । పవనసుత హనుమానకీ జయ । బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ । Download Hanuman Chalisa Pdf If You Want to download Hanuman Chalisa In English then click here