motmimat1993
10+ Views

10 ĐIỀU NHẦM LẪN VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG CHẠY BỘ - ĐI BỘ

1. Nếu ngưng vận động giữa chừng thì cơ bắp sẽ chuyển hóa thành mỡ

Đây là câu nói không đúng. Vì cơ bắp và mỡ có tổ chức tế bào hoàn toàn khác nhau nên những người tăng cân do ngưng vận động giữa chừng là trường hợp do sự tăng tính lũy lượng mỡ từ việc gia tăng lượng thức ăn.

2. Đừng thường xuyên uống nước

운동을 하면 체내 수분이 발산되면서 혈액이 끈끈하게 되고 혈압을 감소시켜줍니다. 당연히 근육과 피부로 가는 혈류도 감소됩니다. 물은 갈증을 느끼기 전에 섭취하는 게 좋답니다. 걷기 전에 물을 충분히 마시되 운동량이 늘어날수록 조금씩 자주 드세요~

3. 걷기운동은 종아리가 굵어진다.

걷기는 오히려 종아리 근육의 탄력을 높여주고 지방을 줄여주기 때문에 매끈하고 균형 잡힌 다리를 만드는데 도움이 됩니다.

4. 아침에 운동하면 몸에 해롭다.

도심의 미세먼지 때문에 아침 운동이 해롭다고 알려져 있습니다.
그러나 주거지역은 아침과 저녁에 별 차이가 없답니다. ^^

5. 땀을 많이 흘려야 운동효과가 있다.

땀을 흘린 뒤 수분을 보충하지 않으면 전해질 손실로 인해 오히려 건강을 해칠 수 있습니다. 겨울철에는 체온 보호를 위해 땀복을 입을 필요는 있지만 땀을 더 많이 흘리기 위해 껴입을 필요는 없습니다.

6. 관절염이 있으면 걷지 말아야 한다.

걷기에 대한 대표적인 오해. 규칙적이면서 적당한 강도의 걷기나 달리기는 오히려 관절염을 극복하는데 도움을 줍니다.. 단, 운동 전에 반드시 스트레칭을 해 주세요~

7. 모래 주머니를 달면 효과가 배가 된다.

무게를 추가하면 같은 시간에 소모하는 에너지양이 많아집니다.다. 그러나 다리에 찬 모래주머니는 정상적인 걷기 자세를 방해하는 역할을 한다. 무게를 더하고 싶다면 양 손에 가벼운 폴이나 덤벨을 쥐는 편이 좋습니다.

8. 관절염이 있으면 걷지 말아야 한다.

걷기에 대한 대표적인 오해. 규칙적이면서 적당한 강도의 걷기나 달리기는 오히려 관절염을 극복하는데 도움을 줍니다. 단, 운동 전에 반드시 스트레칭을 하세요!

9. 운동을 많이 했으니 많이 먹어도 된다.

운동을 많이 하면 몸이 '불타고 있는 난로'처럼 계속 에너지를 태우기 때문에 기초 에너지 대사량이 증가해서 평소에도 많은 에너지를 태우게 됩니다. 그러나 먹는 양이 지나치면 운동을 많이 해도 절대 체중이 감소되지 않는다는 점을 명심하세요~

10. 운동 통증은 참고 견뎌야 한다.

걷기 운동 후 허벅지나 어깨에 통증을 느낀다면 운동 강도가 지나친 것이므로 운동 다음날 통증이나 지나친 피로를 느끼지 않을 정도로 걸어야 합니다. 특히 부상으로 인한 통증은 치료가 휴식을 통한 회복 후 운동을 계속해야 더 악화되지 않습니다.

● 걷기운동 효과

1. 심폐 기능을 향상시키고 혈액순환을 촉진시켜 심장질환을 예방한다.
2. 체지방을 감소시켜 비만을 개선하고 당뇨, 고혈압, 고지혈증 등
성인병을 예방하고 치료하는데 도움이 된다.
3. 지속적으로 뼈를 자극하여 골밀도를 유지 및 증진시켜 골다공증을 예방한다.
4. 스트레스, 불안감, 우울증을 감소시켜 정신건강에 도움이 된다.
5. 면역력 증가에 효과가 있다.

● 함께보면 좋은 건강정보:-)

1. 약이 독이 될수 있는 8가지 상황
2. 세계 10대 불량 음식
3. 통풍에 안좋은 음식
4. 현미의기적 발효현미버섯 효능
5. 영양사들은 절대 먹지 않는 음식 5가지
motmimat1993
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent