buruna
100+ Views

한국 공군 블랙이글스가 영국 리아트에서 대ㅈㅅ상 받은 에어쇼 장면 동영상입니다.감상해 보세요.안보면 후회할껄요.이래서 대상을 받았구나라는 생각이... YouTube에서 Black Eagles RIAT 2012 Republic of Korean Air Force Jul.8 블랙이글스 보기 - http://www.youtube.com/watch?v=Iwh7tJYxV84&feature=youtube_gdata_playe 조용한 가곡모음 ^^ ☞신영옥 저구름 흘러가는곳 http://m.youtube.com/watch?v=_KpZXuoSMZ4 ☞조수미 님이 오시는지(음표) http://m.youtube.com/watch?v=cjwlFlYShek ☞동심초(축하)(음표) http://m.youtube.com/watch?v=Tcc9lHOvRzk ☞김정호 빗속을 둘이서(음표) http://m.youtube.com/watch?v=EuOi_ytVCug ☞김정호 작은새 http://m.youtube.com/watch?v=ByZ1ojt6UAE ☞김정호 (축하)외길 http://m.youtube.com/watch?v=UbJsV4SRb0Y ☞김정호 기다리는 마음(촛불) http://m.youtube.com/watch?v=JSNbYu-KNKY ☞목련화(음표) http://m.youtube.com/watch?v=vKzM1AQADDE ☞그리운 금강산(선물) http://m.youtube.com/watch?v=qMWP68AKuCY ☞엄정행(야옹)장안사 http://m.youtube.com/watch?v=tyqCIpotCFE ☞정태춘 떠나가는 배(구름) http://m.youtube.com/watch?v=r8RmYpn_eDk ☞조수미 나 가거든(축하)(음표) http://m.youtube.com/watch?v=OpgtjOD5N-g
Comment
Suggested
Recent