tranbang
10,000+ Views

Chùm ảnh hài hước - FA mà chúng nó cũng không tha ...

Những khoảnh khắc khiến người xem chỉ còn biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Bạn phải biết tận dụng những gì mà bạn có
Khi những đứa trẻ nhận ra đã chôn sống bố chúng
Tập thể dục buổi sáng nào
Vì sao anh ấy lại ghét vịt như vậy?
Bạn đã bao giờ xem phim Biển Xanh Sâu Thẳm
Anh ấy sở hữu những đường cong gợi cảm ever
Mình thích phong cách của chụy ... à nhầm anh ấy
Bây giờ thì đã hiểu thế nào là lạnh
Đến những đám mây kia cũng còn có tình yêu
Cha tôi từng là thợ xây
Bạn nghĩ đôi giày này giống cái gì?
Có vẻ như khá hiệu quả
Chắc chắn anh ấy đang làm bánh cho mèo
Nhất định ta sẽ trở về, nàng cứ yên tâm
Em đỗ đại học rồi các bác ơi
Thor và Loki đang nhìn đi đâu thế?
Dành cho ai còn đang ngái ngủ
Người nhện
tranbang
2 Likes
1 Share
2 Comments
Suggested
Recent
đang bùn mà xem ảnh này cũng phải vì cười, đúng là tụi nước ngoài thật lắm trò
trời ơi, tội nghiệp anh ấy, đi tập rồi mà còn gặp cảnh 2 người kia âu iếm nhau, mệt quá
Cards you may also be interested in
Stranger Danger: Scary Story From Last Night :/
This happened to me last night and I hope that sharing my story will remind you to be careful, even if you feel very safe in your home. I live in Korea which is a ridiculously safe country. After 4 years I haven't even had anyone (other than one asshole american) cat call me. But a few months ago I had a man try to follow me home. He looked like he was not all there in the head, and I noticed him before I was anywhere near my home and was able to scare him back to where he came from. Last night though I had another creepy experience that could have been any number of things, but it reminded me to be very careful. I live in an apartment building here in Seoul and I know everyone who lives on my floor (there arent that many of us) so I can usually tell who is coming down the hall based on their footsteps. I was waiting for my boyfriend to come over and usually I open the door for him right when he arrives since our key pad is hard to use. Most apartments in Korea use a keypad like this to open the door, not a real key. Usually even though I always beat him to it, my boyfriend at least tries to open the door. But when I heard footsteps come down the hallway and stop at my door, I was surprised he didnt start pressing buttons. For some reason I looked out the peephole and saw the shoulder of a man (i think) with a puffy winter jacket on outside my door. It was similar to my boyfriend so I thought maybe he was just reading an email or something (he can be a scatter brain haha) and paused before opening the door. I waited without saying anything because I usually try to surprise him at the door. But the man stayed still for so long that the lights went off in our hallway (most lights in Korean apartment hallways are motion censored so if theres no movement in the hallway for a while, they go off. I thought that was SUPER weird so I knocked on my door to make the man do something (i still thought it could be my boyfriend) Thats when he disappeared/walked away. At this point I cant remember if I actually saw him turn and move away or if I looked away and when I looked back he was gone. Either way I was freaked out. I texted my boyfriend asking if that was him, and saw I had missed a message from him asking if I wanted snacks. I thought then maybe he came to my home but went back out to grab snacks. Maybe 30 seconds later he was unlocking my door and apologizing for being late. That wasn't him at the door only a minute before. It could have been an innocent mistake, someone got the wrong room number or something, but something about the way they just stood there not moving for so long gave me the creeps. I want to encourage all of you to, even if you're expecting someone at your door, to check first and ask who it is. Needless to say, I slept with the extra lock on my door last night.
[VinglexFunny Event] Silly Rabbit, This Isn’t Just For Kids!
How many of you recognize this hat that’s been taking over the internet? Vingle wants to have an event that’s open to everyone, not only Kpop fans. Anyone would look adorable (and hilarious) in this 😉undefined Prizes: 5 winners will recieve their own Rabbit Hat Mission Checklist: - Share this giveaway on other social networks! - Create Funny posts, or comments on Funny posts! - Share Funny posts on other social networks! Deadline: June 4 Check out other events that are going on right now! More Details: 1. Share this giveaway event through Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp and more by clicking on the share button. The more you share, the more chances you have to win!. ※ Tip : Don’t forget to use relevant hashtags like #Vingle, #giveaway, #Funny, #RabbitHat, #Memes 2. Create funny Vingle cards (posts) for #Funny, #BattleofSexes, #WTF communities or leave comments on Cards found in #Funny, #BattleofSexes, #WTF communities on Vingle. Again, the more you try, the better chances you’ll win!. ※ Tip : Your posts or comments do not need hashtags that are required when sharing this giveaway through SNS! 3. Share any funny Vingle cards (posts) for #Funny, #BattleofSexes, #WTF communities through Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp and more by clicking on the share button. Again, The more you share, the better! ※ Tip : Don’t forget to use relevant hashtags like #Vingle, #giveaway, #Funny, #Rabbit Hat, ….. Here's how to write your first Card! https://www.vingle.net/posts/1957352 If you're brand new to Vingle, WELCOME! Here's a little info on how to use the platform :) Good luck everyone!
100년간의 품종 개량이 낳은 끔찍한 결과.jpg
Bull Terrier (불 테리어) 한때 불테리어는 믿어지지 않을 정도로 잘생긴 운동선수 같은 개였다. 언젠가부터 불테리어는 변이된 두개골과 두꺼워진 복부를 갖게 됐고, 강박적인 꼬리 쫓기와 같은 만성질병들도 갖게 됐다. Basset Hound (바셋 하운드) 바셋하운드는 몸의 높이가 낮아지고, 뒷다리 구조의 변화, 과도한 피부와 척추 문제, 축 처진 눈에 발생한 내반증과 외반증, 그리고 과도하게 커진 귀로 인해 고통 받고 있다. Boxer (복서) 짧아진 얼굴은 수많은 문제를 뜻한다. 현대의 복서는 더 짧은 얼굴을 가지고 있을 뿐만 아니라 주둥이도 살짝 위쪽으로 굽었다. 복서는 – 모든 단두종 개들과 마찬가지로 – 더운 날씨에 체온을 조절하는데 문제가 있고, 열을 발산하는 능력이 없어서 신체적인 능력에 제한을 받는다. 또한 가장 암 발생률이 높은 품종 중 하나다. English Bulldog (잉글리쉬 불도그) 잉글리쉬 불도그는 인기 있는 개에게서 볼 수 있는 모든 문제를 상징적으로 보여준다; 그들은 거의 모든 질병으로 고통받는다.  2004년 Kennel 클럽에서 조사한 바로는 6.25살(중앙값)에 죽는다고 한다. 건강한 불도그 같은 것은 없다. 불도그의 괴물 같은 비율은 의학적인 개입 없이는 사실상 스스로 교미를 하거나 태어날 수 없게 만든다. Dachshund (닥스훈트) 닥스훈트는 원래 기능적인 다리와 체격에 합당한 목을 가지고 있었다. 등과 목은 더 길어졌고, 가슴은 앞쪽으로 튀어나왔고, 다리는 비율상 더 짧아져서 가슴과 바닥이 거의 닿을 것처럼 됐다. 닥스훈트는 마비를 유발할 수 있는 추간판탈출증(디스크) 발생 위험이 큰 품종이 됐다; 또한, 병리학과 관련해서 연골발육부전증이 발생하는 경향이 있고, 진행석 망막 위축증(PRA)이 발생하거나 다리에 문제가 생길 가능성도 높다. German Shepherd (저먼 셰퍼드) 저먼셰퍼드는 사람들이 망한 품종에 대해서 얘기할 때 항상 언급되는 견종이다; 아마도 과거에 최고였기 때문일 것이다. Dogs of All Nations라는 책에서는 저먼셰퍼드가 중형견(25kg /55 lb)로 묘사된다. 이것은 오늘날 각이 지고, 가슴이 두툼하며 기울어진 등을 갖고, 운동실조증이 있는 85 파운드(38kg)의 개와는 거리가 멀다. 저먼셰퍼드가 2.5미터(8.5ft)의 벽을 넘을 수 있었던 때가 있었지만, 이미 옛날이 되어버렸다. Pug (퍼그) 퍼그는 또 다른 극단적인 단두종 품종이고 그와 관련된 모든 문제를 가지고 있다. – 고혈압, 심장 문제, 저산소증, 호흡 곤란, 과도한 발열, 치아 문제, 접힌 피부로 인한 피부염. 많은 사람들이 선호하는 두 번 꼬인 꼬리는 실제로는 유전적인 결함이다. 심각한 형태의 경우엔 마비를 유발할 수도 있다. Saint Bernard (세인트 버나드) 한때 당당한 사역견이었지만 현대의 세인트 버나드는 사이즈가 너무 커졌고, 얼굴이 납작해졌다. 그리고 불필요한 피부를 갖도록 개량됐다. 아마 사역견 중에선 이런 형태의 개를 볼 수 없을 것이다. 빠르게 열이 오르기 때문에 사역견으로 부적합하다.  내반증과 외반증, Stockard 마비, 혈우병, 골육종, 무수정체증, 피브리노겐 결핍증 같은 질병들을 가질 수 있다. 어떤 집단이든 유전질병이 전혀 없기를 기대하는 것은 현실적이지 않다. 하지만 브리더(품종 개량가)들이 품종 특징을 위해 의도적으로 선택하는 것들은 질병을 유발할 수 있다는 것을 보여준다. 외형을 바꾸는 브리더들은 품종을 개량하고 있다고 주장하지만, 그들은 많은 동물들을 비참한 상태로 만들뿐이다. 그 어떤 견종들도 짧거나/길거나/납작하거나/크거나/작거나/곱슬거리는 “어떤 특성이든” 이게 더 낫다고 하는 변덕스러운 사람의 결정에 의해 개선되지 않았다. 일생동안 더 나은 모습을 위해서 고통받도록 개의 운명을 결정짓는것은 개량이 아니다. 그건 고문이다. 출처
Các triệu chứng của bệnh ung thư dạ dày
Các triệu chứng của bệnh ung thư dạ dày: Trên thế giới mỗi năm có 800.000 người mất mạng vì bệnh ung thư dạ dày. Ở Việt Nam, đứng thứ 2 về số lượng tử vong ở các bệnh nhân nam giới là ung thư dạ dày,sau ung thư phổi. Ung thư dạ dày thường là chuyển biến của các bệnh viêm loét dạ dày, đau dạ dày. Nếu mắc các bệnh này mà không được chữa trị sớm và dứt điểm, bệnh sẽ phát triển thành các khối u. Những khối u này có thể bắt đầu từ bất cứ phần nào của dạ dày. Không những thế, khả năng lan ra các bộ phận khác của ung thư dạ dày là rất cao, phổ biến nhất là di căn sang phổi, thực quản, gan. Chính vì thế, chúng ta cần biết những dấu hiệu của ung thư dạ dày để phát hiện sớm nhất khi có dấu hiệu khả nghi. Giúp ngăn chặn và chữa trị kịp thời, tăng khả năng hiệu quả, giảm chi phí chữa trị. Sau đây là 7 dấu hiệu rõ nhất của ung thư dạ dày: Đau vùng trên rốn sau khi ăn hoặc nửa đêm Đó là cảm giác đầy tức vùng trên rốn, kèm theo mệt mỏi. Đau bụng trên bắt đầu với những cơn đau từng đợt, sau đó là thường xuyên và nặng hơn. Tuy có thể chịu được những luôn dai dẳng, lúc đau lúc không. Ăn khó tiêu, ít khi có cảm giác đói Mới ăn ít đã thấy no, ăn không thấy ngon miệng. Có cảm giác khó chịu sau khi ăn. Những biểu hiện này nhiều hay ít là do mức độ của bệnh. Ban đầu, biểu hiện ít có thể là dấu hiệu của đau dạ dày. Nhiều người chủ quan, bỏ qua triệu chứng này. Chỉ tới khi biển hiện nhiều hơn, rõ ràng hơn thì mới lo lắng đi khám thì bệnh đã nặng, hoặc đã biến chứng thành ung thư dạ dày. Ợ hơi, ợ chua, có cảm giác đầy bụng, đầy hơi dù ăn ít Ợ chua, ợ hơi, đầy bụng là những triệu chứng về đường tiêu hóa. Bình thường, đây là triệu chứng không lo ngại gì tới sức khỏe. Tuy nhiên, đối với người bị các bệnh dạ dày, khi tình trạng này diễn ra với tần suất ngày càng nhiều và nặng thì nên nghĩ ngay tới trường hợp nặng hơn và đi thăm khám sớm. Rối loạn tiêu hóa không xác định nguyên nhân Một hội chứng được tạo ra bởi sự co thắt bất bình thường của các cơ vòng trong hệ tiêu hóa được gọi là rối loạn tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa làm thay đổi vấn đề đại tiện và gây đau bụng. Mắt xích quan trọng trong hệ tiêu hóa của cơ thể là dạ dày. Chính vì thế, cả hệ tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng nếu dạ dày xảy ra sự bất thường. Khi không xác định được nguyên nhân xảy ra tình trạng rối loạn tiêu hóa diễn ra nhiều và thường xuyên, hãy đi kiểm tra ngay vì rất có thể đó là dấu hiệu của các bệnh dạ dày, đặc biệt là ung thư. Sụt cân Sụt cân trầm trọng là hệ quả của việc cơ thể không được tiếp năng lượng. Do người bệnh chán ăn, ăn ít cùng một loạt các biểu hiện như nôn mửa, nôn ra máu. Dinh dưỡng không được nạp vào từ bên ngoài. Tế bào bên trong bị tổn thương. Như vậy, cơ thể không thể phát triển và khỏe mạnh được. Buồn nôn thường xuyên và nôn ra máu Nếu người bị bệnh dạ dày mà thấy triệu chứng hay bị buồn nôn và nôn ra máu, thì đó có khả năng cao bệnh đã chuyển biến thành ung thư dạ dày và đã phát triển ở giai đoạn nguy hiểm. Ở giai đoạn này, nôn và buồn nôn là 2 triệu chứng rất phổ biến. Các tế bào trong dạ dày bị tổn thương, gây ra những cơn buồn nôn liên tục cho người bệnh. Việc này khiến cơ thể người bệnh rất mệt mỏi và nhanh chóng mất sức. Sờ hoặc cảm nhận được khối u Dạ dày nằm giữa bụng, trên rốn và dưới thượng vị. Trong nhiều trường hợp, người bệnh còn có thể sờ và cảm nhận được cả khối u khi chúng đã phát triển lớn. Như vậy là các bạn đã biết các triệu chứng của bệnh ung thư dạ dày rồi phải không. Các bạn nên chú ý và đi thăm khám bác sĩ ngay nếu phát hiện bản thân có 1 trong các triệu chứng trên. Ngoài ra, các bạn cũng nên biết thêm điều này: Từ xưa các thầy thuốc đã dùng củ nghệ để chữa các bệnh về dạ dày. Nghệ có chứa thành phần chất chính là Curcumin có hoạt tính chống viêm cấp tính và viêm mạn tính, chống viêm loét dạ dày và chống rối loạn tiêu hóa. Đây cũng là chất chống oxy hóa, làm lành vết thương rất tốt, tăng lượng chất nhầy trong dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng. Trong dân gian thường dùng nghệ vàng trộn với mật ong làm thuốc chữa viêm loét dạ dày có tác dụng rất tốt giúp làm giảm các triệu chứng bệnh như ợ chua, đau bụng, ăn không tiêu… và các triệu chứng đau bao tử khác. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh củ nghệ có rất nhiều tác dụng trong hỗ trợ tiêu hóa do thúc đẩy sự co bóp của túi mật nhưng lại không làm tăng tiết axit dạ dày. Tinh chất Curcumin trong củ nghệ cũng ức chế được các khối u ở bộ phận này. Do đó, nghệ là dược phẩm tốt đối với bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng. Nhưng sử dụng nghệ tươi có nhiều bất tiện nên các bạn hãy sử dụng Nghệ Micell ADIVA để chữa bệnh đau dạ dày cho mình. Công dụng tuyệt vời của Nghệ Micell ADIVA Như đã nói ở trên, nghệ là dược phẩm tốt đối với bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng.  Và tác dụng thần kỳ đó là do trong nghệ có chất Curcumin. Các nhà khoa học đã tinh chế Curcumin từ nghệ. Và thế hệ mới nhất là Nghệ Micell ADIVA. Tinh chất Curcumin có trong Nghệ Micell ADIVA có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn cực mạnh, giúp hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các bệnh về dạ dày. Nghệ Micell ADIVA được sản xuất theo công nghệ tiên tiến Nano-Micelles, giúp tạo ra những hạt phân tử Curcumin với kích thước siêu nhỏ chỉ 30 nm và kết hợp thêm 1 nhóm phân tử Micells có đầu ưa nước, có khả năng hấp thu hoàn toàn vào cơ thể chỉ sau 1 giờ 10 phút, phát huy sinh khả dụng gấp 185 lần so với tinh nghệ thông thường. Một viên tinh chất nghệ ADIVA chứa 720 mg Novasol Curcumin, tương đương 5,5Kg nghệ tươi. Nghệ Micell ADIVA được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Cộng hòa Liên bang Đức. Như vậy các bạn thấy Nghệ Micell ADIVA đã khắc phục nhược điểm hấp thu kém của các sản phẩm thông thường, vượt trội hơn so với các tinh nghệ Nano Curcumin cũ, giúp hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh viêm loét dạ dày. Nếu bạn luôn quan tâm tới sức khỏe của mình, còn chờ gì không nhấc máy gọi tới đường dây nóng:  Hotline: 1900 555 552 Nghệ Micell ADIVA  sản xuất 100% tại Đức Hoặc truy cập vào  NGHỆ MICELL ADIVA  website: https://adiva.com.vn/ Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
동물들이 왕따를 방지하는 방법.jpg
-늑대 리더의 방법- 왕따를 당하는 개체와 약한 암컷을 맺어주며 백년가약을 맺게 해준후 새끼를 낳아 책임감을 길러 왕따가 가족을 위해서라도 바보같은 행동을 하지 못하게 장려한다 그리고, 왕따주동자를 리더가 직접 접근못하게 방어해준다 -돌고래 리더의 방법- 왕따를 당하는 개체와 왕따주도자를 격리한다 -범고래 리더의 방법- 왕따 주동자에게 몇번을 경고한후 계속 왕따를 주도하면 그 집단에서 추방한다 그리고 오은영 선생님의 대처법-아이가 있는 부모의 방법- 왕따 문제로 개인적으로 내게 자문을 구하면, 나는 부모가 적극적으로 나서는 것이 가장 좋다고 말한다. 부모가 가해자 아이를 직접 만나 담판을 짓는 것이다. 왕따는 짓궂은 장난이 아니라 피해아이에게는 크나큰 정신적 상처를 남기는 문제 행동이기 때문이다. 아이를 괴롭히는 주동자 아이를 조용히 알아내 학교 교문 앞에서 기다렸다가 만난다. "네가 철호지? 내가 누군지 아니?"하면 아이가 당황해서 "몰라요" 그럴거다. 그러면 소리를 지르거나 위협적으로 말하지 말고 단호하고 침착하게 "나는 민수 부모야. 내가 너를 찾아온 이유는 네가 민수에게 어떤 행동을 하는지 알고 있어서야. 너 왜 그런 행동을 했니?"라고 묻는다. 아이는 그냥이라고 대답할 수도 있고 아니라고 잡아 뗄수도 있다. 이 아이에게 "우리 아이하고 앞으로 잘 지내라"라고는 말해서 안된다. 그렇게 해서는 절대로 해결되지 않는다. "내가 이 사실을 알고 있었지만 지금까지 기다린 것은 네가 지금 어리고, 반성할 시간을 주려고 했던 거야. 이제는 더 이상 기다릴 수 없어. 이게 마지막 기회야. 다시 한번 그런 일을 하면 나도 너에게 똑같이 해줄거야. 똑같이 해주겠다는 게 쫓아다니면서 때린다는 것이 아니라 너도 그만큼 힘들어할 각오를 해야한다는 의미야. 학교를 못다니는 것은 말할 것도 없고 경찰에서 조사도 할 거야. 학교 폭력으로 신고를 할테니 각오하고 있어. 네가 오늘 너에게 한 말이 기분나쁘다면 너의 부모에게 가서 얘기해. 우리집 알려줄테니까 " 그리고 마지막으로 "앞으로 우리 아이하고 친하게 지내지 마라. 네가 좋은 마음으로 우리 아이 옆에 와도 이 시간 이후로는 무조건 괴롭히는 것으로 간주할테니까" 라는 말도 꼭 해줘야한다. 왕따를 시키거나 괴롭힘을 주도하는 아이들이 가장 잘 하는 말이 "친하게 지내려고 장난친 거예요"이기 때문이다. - 오은영 '불안한 엄마, 무관심한 아빠' 中
바다속의 돌고래를 촬영하기 위해 만들어진 카메라 퀄리티
아프리카 동부 모잠비크의 바다. 우리가 돌고래하면 흔히들 떠오르는 병코 돌고래 가다가 대왕 조개 발견.. 대왕 조개 안에서 뭐가 나옴... 앵무조개.... 2마리.. 흥미를 느끼는지 유심히 본다 사실 이거 둘 다 카메라임 ㅋㅋㅋㅋㅋ 돌고래를 촬영하기 위한 카메라 앵무조개 카메라가 보는 시점.jpg 이런 위장 카메라의 장점 태어난지 몇주되지 않은 엄마 뱃속에 있던 자국이 아직 몸에 그대로 남아있는 작은 아기 돌고래를 관찰할 수 있다는 점. 아기있는 엄마 돌고래는 인간 주변에 웬만해서는 가까이 안가니까요 그리고 바닥에는 가오리 1마리... 얘도 카메라.... 바닥에서 병코돌고래를 쫓아다니며 촬영함 그리고 물위에는 거북이 한마리.... 가 아니라 사실 얘도 카메라.. (말 안해줬음 진짜 거북이인줄) 둘 다 거북이 카메라가 보는 시점.jpg 돌고래 눈매가 ㅋㅋㅋ 누가 그린거 같음 ㅋㅋㅋㅋㅋ 한편 중앙 아메리카 부근의 어느 바다.. 돌고래 한마리가 보임... 은 얘도 사실 카메라. 시속 25km의 속도를 낼 수 있음. 지금 사진에 보이는 돌고래는 병코 돌고래가 아니라 얼룩 돌고래.. 얼룩 돌고래는 돌고래 중에서도 유일하게 회전 점프를 즐겨하는 돌고래임 물론 다른 돌고래들이 회전 점프를 안한다는건 아니지만 얘들은 회전 점프가 주된 점프 요런 점프~🐬 이젠 뭐 말 안해도 알겠죠? 얘도 카메라임. 입 안의 렌즈로 촬영함 돌고래 카메라가 수면 쪽에서 촬영을 담당한다면 이 가짜 참치 카메라는 수중+돌고래 무리 사이에서 촬영을 함 이런 식으로 무리에 끼여서 촬영 저 돌고래들 얼룩 돌고래임.. 참치 카메라의 시점.jpg 산호초 사이에 오징어 한마리 등장🦑 이제 말 안해도 알듯.. 카메라임 오징어 카메라의 시점.jpg 저 물고기는 다 크면 크기 2미터에 몸무게 100kg이 넘는다는 감자바리 문제는... 오징어가 주된 먹이ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅌㅌㅌ💦💦💦 시밬ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 비상탈출 해서 다행히 잡아먹히진 않았음. (거북이나 가오리에 비해 오징어는 먹이로 하는 해양생물들이 몇몇 있어서 이런 탈출기능 탑재가 필요 ㅋㅋㅋ) 개빠르네.. 죽다 살아남🦑 이 참치 카메라가 밝혀낸 게 뭐냐면 일반적으로는 돌고래는 소규모 무리를 이루고 산다고 알려졌는데 깊은 바다에서는 무리가 모이고 모여서 수백마리들이 뭉쳐서 이동하는 경우도 있다는 사실을 밝혀냄. 쟤들은 얼룩 돌고래... 한 앵글에 다 못담음.. 이거 다큐 나레이터 말로는 약 3천마리가 뭉쳤다고 함 촬영중인 거부기 마지막은 주변에서 사랑을 나누던 거북이 커플이 있었는데 암컷 거북이가 교미 도중 거북이 카메라한테 관심을 가짐 몇분 동안 거북이 카메라 주변을 서성이다가 돌아갔다는 후문 출처
Mua bàn ghế văn phòng cũ ở đâu?
Mua bàn ghế văn phòng cũ ở đâu để đảm bảo chất lượng? Đây chắc chắn là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, tìm kiếm câu trả lời. Đặc biệt là những doanh nhân trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp , nguồn tài chính không cho phép để xây dựng 1 văn phòng công ty mới hoàn toàn! Mua bàn ghế văn phòng cũ ở đâu? Mua bàn ghế văn phòng cũ thì có lợi gì, tại sao không mua bàn ghế văn phòng, đồ văn phòng mới để dùng??? Vì mua bàn ghế mới cho 1 văn phòng bây giờ tốn rất nhiều chi phí, có được 1 bộ bàn kèm ghế làm việc cũng ngót ngét gần 2 triệu - Đây quả là một chi phí khá là lớn. >>Xem thêm: http://thanhlybanghe.net/huo-ng-da-n-ba-n-ca-ch-ba-o-qua-n-ba-n-ghe-van-pho-ng-hie-u-qua.html#at_pco=smlwn-1.0&at_si=58ddc7c3ef98ffd5&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1 - Các công ty, văn phòng làm việc thường tốn một khoản chi phí lớn để trang bị mới cho văn phòng của mình, đặc biệt là trang bị nội thất văn phòng như bàn ghế làm việc, bàn ghế họp, tủ tài liệu,... Nên những năm gần đây các công ty, doanh nghiệp đặc biệt là những công ty mới khởi nghiệp thường có xu hướng lựa chọn các sản phẩm nội thất văn phòng cũ thanh lý nhưng chất lượng, giá trị sử dụng vẫn đảm bảo như mới với mức giá chỉ băng 50% sản phẩm mới để giảm chi phí ban đầu. Vậy mua bàn ghế văn phòng cũ ở đâu, giá rẻ mà chất lượng tốt? Hiện nay ở Hà Nội có nhiều nơi bán đồ thanh lý giá rẻ. Nhưng một trong những địa chỉ mua hàng uy tín, chất lượng đảm bảo 100% đó là Công ty nội thất Tân phú! Mua bàn ghế văn phòng cũ ở đâu? Bàn ghế văn phòng thanh lý giá rẻ Vậy cần mua bàn ghế văn phòng cũ quý khách hãy liên hệ ngay Thanh lý bàn ghế 9D Địa chỉ : 9D Bắc Hải, F.15, Q.10, TpHCM Bộ phận thu mua: 0907.893.364 Ms.Tuyết - 0969.65.68.39 Mr. Hoàng Hotline tư vấn: 08.6681.52.52 Email: thanhlyq10@gmail.com Website: http://thanhlybanghe.net/ Nội thất Tân phú là đơn vị trên là những đơn vị chuyên thanh lý bàn ghế văn phòng cũ. Nên tại kho hàng của công ty tập trung chủ yều và đầy đủ các mặt hàng đồ văn phòng đủ để mở một văn phòng từ nhỏ đến lớn. Quý khách cần tìm địa chỉ bán đồ văn phòng cũ giá rẻ thì Tân Phú là sự lựa chọn đúng đắn nhất và giá cả ở đây rất rẻ. Bàn ghế nhân viên thanh lý giá rẻ - Tại cửa hàng của Minh Đức có đầy đủ các mặt hàng đồ văn phòng cũ như: bàn làm việc cũ đủ kích thước, ghế văn phòng các loại từ nhân viên tới trưởng, Bàn họp, các loại tủ đựng hồ sơ giấy tờ đa dạng mẫu mã. Ngoài ra các loại quầy tính tiền, salon, sofa tiếp khách, thiết bị gia đình khác....Quý khách thoải mái lựa chọn. Mua bàn ghế cũ, đồ cũ mang lại rất nhiều lợi ích chúng ta - những chủ nhân tương lai của đất nước. Vậy nên nếu bạn cần tiết kiệm chi phí đầu tư để sử dụng cho những việc khác quan trọng hơn thì đây là một giải pháp mua sắm rất tốt cho văn phòng công ty bạn!
YouTuber Films Suicide Victim, Doesn't Get Why His Jokes Arent Funny
[tw: mentions suicide] This is Logan Paul, YouTuber and brother of Jake Paul and equally influential YouTuber. He has over 15 million subscribers and makes videos about pranks, extreme sports, and basically living off of all the money he makes. Most of his fans are under the age of 17. He has been posting a video every single day for over a year and plenty have been controversial (one of his most successful videos is when he reacts to seeing color for the first time, but then he later admitted that he lied about being color blind) This week though, even his fans have said he has gone too far. He is currently in Japan and making videos about his trip, but he and his friends headed to Aokigahara, also known as Japan's suicide forest. It's the most popular place to tortured people to end their lives. It is known for its beauty so people do go there just to see the nature, but they went into the restricted section. They go on a visit to the forest intending to focus on the "haunted" aspect of it, he says in the video. After walking a short distance into the forest, the group come across a body. The group is filmed approaching the body, which is shown in several close-ups where only the face is blurred out. A member of the group is heard off camera saying he "doesn't feel good". Paul then asks him: "What, you never stand next to a dead guy?" He then laughs. He then took the time to pose with the man (who is revealed to have just died a few hours before due to the color of his body) in order to get the perfect thumbnail and then posted it on his channel. This is literally what the thumbnail image was: It got over 6 million views. Later in the video they joked that YouTube wouldn't put ads on a video with a dead guy so they might as well take sake shots too (YT has a new strict algorithm about what kind of content can make money and obviously suicide isnt one of them) After the video got a ton of criticism, he took the video down and issued this half ass apology: He later posted a video apology but come on. This is just disgusting. I am so sorry to the family of that victim and to anyone who has been affected by suicide. There is NO excuse for what he did. If it was a live stream and an accident I could understand if he was overwhelmed, forgot to turn the camera off, etc. But this was filmed, edited, and uploaded. He zoomed in and took from different angles. He posed for pictures with the body. He is trash. If you or someone you know is thinking about suicide, please visit https://suicidepreventionlifeline.org/ for a way out of depression.
인테리어쟁이가 알려주는 리모델링 상담 잘받는법
경기도 모 지역에서 인테리어하고 있습니다. 저는 아파트만 맡아서 하고있는데 아래 내용은 아파트 기준입니다. 간혹 인테리어 피해사례도 보고 몇천만원을 투자하는 리모델링을 너무 모르고하는분들이 많아 상담이나 견적받을때 참고하시라고 글써봅니다. 1. 아파트 구조 확인하기 내가 이사할집을 보지도않고 계약하진 않으시잖아요 기본평면도는 알고가시는게 좋습니다. 아파트는 같은평수 같은평면도라도 현관에서 들어왔을때 주방이 왼쪽에있냐 오른쪽에있나 달라요 예를들면 101호가 입구왼쪽에 주방이 있다면 102호는 입구오른쪽에 주방이 있는 방식입니다. 또 베란다 확장이 되었는지 여부도 확인하시고 확장이 되어있다면 확장된 부분에 난방공사 했는지 여쭤보셔야됩니다. 2. 각 공간의 활용 용도를 계획하기 보통 제일 큰방을 안방으로쓰고 나머지 방들을 아이방, 옷방, 서재, 놀이방, 손님방 등 내가 쓰고싶은 공간으로 만들 계획을 세워야합니다. 보통 아이가 한명있는 3인가족의경우 방3칸짜리 아파트를 리모델링한다면 안방,아이방을 기본으로 가져가고 남은 방 하나를 옷방으로 쓴다던지 서재로 쓴다던지 구체적인 계획을 가져야합니다. 내가 살 집인데 이정도는 기본인거죠 안방을 침실로만 쓰려면 가벽을세워 드레스룸을 따로만드는 방법도 있습니다. 이건 상담을통해 나의 의도를 정확히 전달해줘야됩니다. 3. 가구/가전 계획세우기 리모델링을 하면서 가전과 가구를 새로 바꾸시는분들도 많으신데 내가 사려고하는 가전의 스펙을 정확히 알아둬야 좀더 예쁘게 꾸밀수 있습니다. 요즘 제일 핫한 삼성 비스포크냉장고나 LG 오브제의 경우 키친핏이라고해서 가구와 선이 딱 떨어지게 나오는데 양문형의 경우 문이 열리는 간격까지 계산해서 장을 짜야 불편함이 없습니다. 이런식으로 냉장고를 양문형+김치냉장고 넣으려면 두 냉장고가 활짝열리는 간격을 계산해서 딱떨어지게 장을 짤수가 있는겁니다. 업자한테 사이즈 알려주면 알아서 짜주니 나는 가전의 스펙만 캡쳐해놓고 넘기면 됩니다. (간혹 냉장고를 직구로 구매하시는분이 계신데 키친핏으로 장을 짜놓고 냉장고는 키친핏이 아닌 일반냉장고를 직구하시면 냉장고가 튀어나오는 불상사가 생깁니다...) 베란다를 확장한다면 베란다에서 수도를 쓸것인지 안쓸것인지 결정하고 배관이설을 원하는 위치에 해달라고 하시는것이 좋습니다. 이건 제일 중요한 콘센트위치입니다. 보통 30평아파트에 2구콘센트가 15개정도 들어갑니다. 내가 원하는 위치에 콘센트가 위치하도록 가구배치를 짜서 업자에게 공사 시작전 알려주는게 좋습니다. 컴퓨터책상이 올 자리에 콘센트가 있어야되고 침대자리에 콘센트가 있어야 핸드폰 충전도 하고 안마의자 놓을자리에 콘센트가 있어야 멀티탭이 필요없어지고 지저분해 보이는 선이 안나옵니다. 물론 콘센트이동하는건 추가비용이 들지만 하는게 좋아요 3. 예산 측정 1차상담때는 내가 하고싶은걸 다 집어넣어보고 결정하세요. 샷시도 싹다바꿔보고 확장도 해보고 내가 생각했던 모든걸 견적받으면 100% 예산초과입니다. 그중에서 현실과 타협하여 결정하시는게 좋습니다. 샷시가 쓸만하다면 필름작업만 해도되고 도어도 쓸만하다면 필름으로 커버 가능합니다. 1차견적에서 예산에맞춰 줄이는데 무조건 대공사 시키려는 업체는 거르는게 좋습니다. 4. 컨셉잡기 우리집은 화이트톤으로 할지 우드톤으로 할지 네이비나 블랙계열로할지 전체적인 톤을 생각해줍니다. 이렇게 우드의 중후함으로 갈 수도 있고 깔끔한 화이트로 갈수도 있지요 지금당장의 트렌드보다는 내가 좋아하는 길로 가는게 맞습니다. 그런 취향을 확인하고 제안해주는게 업자의 몫이구요 5. 업체선정 제일 중요합니다. 나의 취향과 맞는 포트폴리오. 정확한 피드백. 꼼꼼한 마감. AS기간 등등 여러가지 잘 따져봐야됩니다. 6. 견적비교 이것도 중요한건데 여러 업체의 견적서를 비교해보면서 가격차이나는 부분을 확인해보세요 예를들어 같은 실크벽지인데 A업체는 도배가 150만원인데 B업체는 250만원이 나올수도 있습니다. 도배지를 덧방(기존벽지에 덮어서시공)치는지 싹뜯고 퍼티잡고 도배하는지 차이도 있습니다. 조금 더 디테일한 견적을 주는 업체가 무조건 좋다는건 아니지만 공사하면서 빠진부분이 있는지없는지 확인할땐 좋습니다 꼭 좋은업체 찾아서 스트레스 안받는 인테리어 하시기 바랍니다. 출처 내가 원한게 바로 이런 글이었음 개꿀팁